velikost textu

Možnosti rozvoje vybraných forem cestovního ruchu v Příbrami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti rozvoje vybraných forem cestovního ruchu v Příbrami
Název v angličtině:
Impact of selected forms of tourism on the development of the town of Příbram
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Přibylová
Vedoucí:
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Váně
Id práce:
100229
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání (UBBZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cestovní ruch, montání cestovní ruch, náboženský cestovní ruch, Příbram
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá cestovním ruchem ve městě Příbram. Jejím cílem bylo zjistit, jestli je rozvoj Příbrami ovlivněn cestovním ruchem, především montánním a religiózním, zda je zde religiózní a montánní cestovní ruch dominantní formou a jaký je budoucí potenciál těchto forem pro město. Dalším cílem práce bylo zjistit možnosti koordinace v nabídce a propagaci. K dosažení těchto cílů bylo využito studium literatury, metod dotazníkového šetření a řízených rozhovorů. Výsledky šetření potvrdily vliv cestovního ruchu na rozvoj města, které má dvě dominantní formy – montánní a religiózní. Jejich budoucí potenciál pro město je značný, jelikož stále dochází k zlepšování nabídky a propagace. Klíčová slova: Příbram, montánní cestovní ruch, religiózní cestovní ruch, Svatá Hora, Hornické muzeum
Abstract v angličtině:
Abstract This study deals with tourism in the town of Příbram. Its objective was to determine whether the development of Pribram is affected by tourism, particularly mining and religious tourism, whether religious and mining tourism are dominant forms of tourism and what are the benefits and future potential of mining and religious tourism to the town of Příbram. Another objective of the study was to observe possibilities of coordination in offer and promotion. To achieve these objectives, the study of literature, methods of questionnaire survey and structured interview were used. Results of the survey confirmed the influence of tourism in urban development, which has two dominant forms - religious and mining tourism. The future potential for the city is great because the offer and promotion are still improving. Keywords: Příbram, mining tourism, religious tourism, Holy Mountain, Mining museum
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Přibylová 1.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Přibylová 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Přibylová 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Přibylová 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Váně 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 80 kB