velikost textu

Perorální infekce ptáků a savců neuropatogenní motolicí Trichobilharzia regenti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Perorální infekce ptáků a savců neuropatogenní motolicí Trichobilharzia regenti
Název v angličtině:
Peroral infections of birds and mammals with the neuropathogenic fluke Trichobilharzia regenti
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Václav Pech
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Kateřina Blažová
Id práce:
100204
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trichobilharzia regenti, Trichobilharzia szidati, helmint, Trematoda, alimentární infekce, definitivní hostitel, náhodný hostitel, migrace, penetrace, acetabulární žlázy, katepsin B2, mucin
Klíčová slova v angličtině:
Trichobilharzia regenti, Trichobilharzia szidati, helminth, Trematoda, alimentary infection, definitive host, accidental host, migration, penetration, acetabular glands, cathepsin B2, mucin
Abstrakt:
ABSTRAKT Migrace tělem nakaženého hostitele je důležitou částí životních cyklů motolic, vč. schistosom. Migrace ptačích i savčích druhů viscerálních schistosom je poměrně studované téma (Haas a Haeberlein, 2009), které se stalo ještě atraktivnějším po objevu T. regenti, schistosomy migrující nervovou soustavou nejen ptáků, ale i savců (Horák a kol., 1999). Diplomová práce se zabývá migrací schistosomul T. regenti a T. szidati v alimentárně infikovaných definitivních (kachny) a náhodných (myši) hostitelích. Tato práce navazuje na předchozí výzkum K. Blažové (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze), která se zabývala migrací T. regenti v definitivních hostitelích nakažených alimentárně cerkáriemi nebo hepatopankreaty infikovaných mezihostitelských plžů Radix lagotis. Na rozdíl od K. Blažové (nepublikováno), která prokázala migraci schistosomul T. regenti míchou a mozkem do nazální sliznice nakažených ptáků, se tato práce zaměřuje zejména na časnou fázi migrace v alimentárně nakažených kachnách a myších. Invaze jícnu cerkáriemi T. regenti in vitro není podmíněna sekrecí žlázových produktů vč. katepsinu B2 (TrCB2) do okolí. Aktivita TrCB2 proti hlavním složkám slizničního hlenu, mucinům, byla v této práci studována na substrátových gelech: katepsin B2 nebyl schopen muciny typu I a III degradovat. V jícnovém epitelu si až polovina cerkárií ponechává neodhozené ocásky minimálně 3 hodiny od penetrace. K migraci z jícnu do míchy alimentárně nakažených kachen i myší využívá T. regenti míšní nervy (červi se v míše u obou zvířat objevují 2 dny po infekci) a v ojedinělých případech pravděpodobně také cévní systém. Trichobilharzia szidati se z jícnu do plic alimentárně nakažených kachen a myší dostává krevním řečištěm. Plíce jsou v kachnách (také při nákaze hepatopankreaty infikovaných mezihostitelských plžů Lymnaea stagnalis) i myších invadovány 2. den po infekci. Kolem migrujících schistosomul T. regenti i T. szidati se v kachnách a myších shromažďuje buněčný infiltrát tvořený především granulocyty, které do 24 hodin nejsou schopné parazita eliminovat.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Migration within the body of an infected host is one of the most important parts in the life cycle of flukes, including schistosomes. Migration of avian and mammalian visceral schistosomes has been a quite well studied topic (Haas a Haeberlein, 2009), which became more attractive after the discovery of T. regenti, an avian schistosome which is able to migrate through the nervous tissues of infected birds and mammals as well. Migration of T. regenti and T. szidati schistosomula within the definitive (duck) and the accidental (mouse) hosts is the main topic of the diploma thesis. This work continues with the research of K. Blažová (Faculty of Science, Charles University in Prague) who studied migration of T. regenti within the definitive hosts infected perorally with cercariae or hepatopancreases of the infected intermediate snail, Radix lagotis (unpblished). She proved that T. regenti schistosomula are able to use the central nervous system for migration to the nasal mucosa of infected birds. In our work, we focused on the early phase of migration within the perorally infected birds and mice. Invasion of esophagus by T. regenti cercariae in vitro is not conditioned by secretion of glandular products, including cathepsin B2 of T. regenti (TrCB2). Activity of TrCB2 against mucins, the main components of esophageal mucus, was studied in this work by incubating TrCB2 with substrate gels: TrCB2 was not able of proteolyticaly cleave mucins of the type I or III. Inside of esophageal epithelium, about 50% of cercariae still keep the tails attached to the bodies at least for 3 hours after penetration. Trichobilharzia regenti schistosomula use peripheral nervous system to migrate from esophagus to the spinal cord (schistosomula reach the spinal cord 2 days post infection) of ducks and mice infected perorally. At least in some cases, T. regenti schistosomula may probably migrate to the spinal cord via blood veins. Lungs of ducks (also infected perorally with hepatopancreases of the snail Lymnaea stagnalis) and mice were invaded by 2 days post infection. Trichobilharzia regenti and T. szidati schistosomula migrating within the ducks and mice were surrounded by granulocyte infiltration, but were not eliminated before 24 hours post infection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Pech 4.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Pech 279 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Pech 279 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Kateřina Blažová 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. 153 kB