velikost textu

Mapování rozsahu mořského ledu metodami DPZ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mapování rozsahu mořského ledu metodami DPZ
Název v angličtině:
Mapping of sea ice extent by the help of remote sensing methods
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Renáta Suchá
Vedoucí:
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Eva Štefanová, Ph.D.
Id práce:
100179
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mořský led, monitorování, dálkový průzkum Země, radarová data, optická data
Klíčová slova v angličtině:
sea ice, monitoring, remote sensing, radar data, visual data
Abstrakt:
Mapování rozsahu mořského ledu metodami DPZ Abstrakt Cílem této práce je na příkladu Beaufortova moře ukázat využití metod dálkového průzkumu Země pro monitorování mořského ledu. V první části práce vycházející z rešerše dostupné literatury je uveden stručný princip dálkového průzkumu Země. Zmíněny jsou též některé pozorovací satelity, především Envisat ASAR, jehož data jsou použita i v druhé části práce. Dále je zde analýza několika studií zabývajících se monitorováním mořského ledu. Následně jsou podrobně popsána data (optická a radarová) používaná pro monitorování polárních oblastí. Jsou zde uvedeny výhody a omezení těchto dat. V závěru první části jsou uvedeny studie monitorující led v Beaufortově moři. Druhá část práce demonstruje rozsah mořského ledu ve dvou vybraných oblastech v Beaufortově moři. Na základě jedenácti radarových snímků zdarma poskytnutých od Evropské vesmírné agentury byla provedena klasifikace dvou typů mořského ledu (jednoletý led a ledové kry / víceletý led). Ve sledovaných oblastech byl zaznamenán rozsah mořského ledu v roce 2003 větší než v roce 2009. Minima zalednění v obou letech byla v září. Na snímcích je velmi dobře patrný rovněž postup ledových ker, řízený mořskými proudy. Čtenář tak získá informace o využití a zpracování radarových dat a jejich dobrém využití při monitorování mořského ledu v polárních oblastech. Klíčová slova: mořský led, monitorování, dálkový průzkum Země, radarová data, optická data
Abstract v angličtině:
Mapping of sea ice extent by help of remote sensing methods Abstract The aim of this thesis is to show utilization of remote sensing methods for monitoring of sea ice by way of an example of Beaufort Sea. In first part of this thesis resulting from the available information in the literature. A short principle of remote sensing is introduced. Some of observation satelites are mentioned, above all Envisat ASAR, whose data are used in the second part of this thesis. Further, some researches concerning the monitoring of sea ice are analysed. The applied visual and radar data are described in detail for monitoring of polar areas. The advantages and limit sof these data are mentioned. In the conclusion of this first part, the researches monitoring the sea ice in Beaufort sea are mentioned. The second part of this thesis is demonstrativ the extend of sea ice in two chosen areas in Beaufort sea. On the basis of eleven radar Picture provided for free from an European space agency, a classification of two type sof sea ice (first-year sea ice, ice floes/multiyear sea ice) was effected. In the watched areas, there was noted a larger extent of sea ice in 2003 than in 2009. The minimum of the ice area in both years was in the month of September. In the Picture, there is a perceptible progres of ice floes which is directed by the sea stream. The reader can obtain informatik about the utilization and processing radar data and thein utilization at the monitoring of sea ice in the polar regions. Keywords: sea ice, monitoring, remote sensing, radar data, visual dat
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Renáta Suchá 1.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Renáta Suchá 14.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Renáta Suchá 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Renáta Suchá 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Eva Štefanová, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 80 kB