velikost textu

Možnosti ucelené podpory vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v podmínkách inkluzívního vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti ucelené podpory vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v podmínkách inkluzívního vzdělávání
Název v angličtině:
Suggestion of Comprehensive Support of University Students with Special Education Needs in the Inclusive Education Environment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Šárka Kužílková
Oponenti:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Id práce:
100147
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (RIGO SPP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
studenti vysokých škol, speciální vzdělávací potřeby, handicap, inkluzivní vzdělávání, systémy podpory
Klíčová slova v angličtině:
university students, special educational needs, disability, inclusive education, support
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývala podporou vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na českých vysokých školách. Práce zhodnotila systémy podpory při studiu pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na českých vysokých školách, shrnula hlavní problémy při poskytování této podpory a ukázala možnosti lepšího nastavení systému podpory v podmínkách inkluzivního vzdělávání. V praktické části práce byla na základě dotazníkového šetření zjištěna míra informovanosti mezi studenty českých vysokých škol o možnostech podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách a byly zjištěny jejich postoje k podpoře studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při vysokoškolském studiu. Práce zjistila odlišnosti v informovanosti a postojích k podpoře studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na českých vysokých školách mezi skupinou intaktních studentů a skupinou studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Výstupem práce byla praktická zjištění pro zlepšení podpory při vysokoškolském studiu pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Práce pojednala o problematice, která je na vysokých školách aktuálně velmi řešena a její nastavení se v posledních letech proměňuje spolu s přerodem terciárního školství na cestě k inkluzivnímu vzdělávání. Klíčová slova: studenti vysokých škol, speciální vzdělávací potřeby, handicap, inkluzivní vzdělávání, systémy podpory
Abstract v angličtině:
Abstract The doctoral thesis (PhDr.) “Suggestion of Comprehensive Support of University Students with Special Educational Needs in the Inclusive Education Environment“ was about support of Czech university students with special educational needs. This piece of work evaluated the present condition of university support for students with special educational needs in the Czech Republic and revealed the most serious problems of university support as well as possibilities of better support of these students in the environment of inclusive education. In practical part of this thesis, a questionnaire was used to learn about university students´ awareness of the system of support at their university and to learn about their attitudes towards support service. Analyses of the questionnaires uncovered differences about university students´ awareness of the system of support at their university and their attitudes towards support service between students with and without special educational needs. The outputs of this work were suggestions how to improve comprehensive support of students with special educational needs during their university studies. This essay brought an insight into current problems of support of students with special educational needs that have been spoken about for some time now and the best solution is connected with changes in conception of tertiary education in the line of inclusive perspective. Key words: university students, special educational needs, disability, inclusive education, support
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Kužílková 2.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Šárka Kužílková 2.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Kužílková 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Kužílková 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 106 kB