velikost textu

Podpora léčebného procesu hospitalizovaného dítěte pedagogickými prostředky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora léčebného procesu hospitalizovaného dítěte pedagogickými prostředky
Název v angličtině:
Promoting the healing process of the hospitalizedchild through the educational resources
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Id práce:
100124
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT DLOUHÁ, J. Podpora léčebného procesu hospitalizovaného dítěte pedagogickými prostředky. Praha: Pedagogická fakulta UK. Disertační práce. 199 s. Disertační práce se zabývá problematikou vlivu hospitalizace na subjektivní prožívání psychické pohody na děti mladšího a staršího školního věku a dále sociální oporou těchto dětí formální (z řad pracovníků pomáhajících profesí ve FN HK) a neformální (z řad rodičů a spolupacientů hospitalizovaných dětí tamtéž). Cílem předkládané práce je zkoumání závislostí mezi věkem a délkou hospitalizace dětí hospitalizovaných ve FDN Hradec Králové a jejich subjektivní pohodou. Dílčím cílem je zjistit vnímání hospitalizace u dětí hospitalizovaných ve FDN Hradec Králové a jejich vnímání sociální opory během ní ve vztahu ke zkušenostem dětí hospitalizovaných ve FDN Hradec Králové s pracovníky z řad pomáhajících profesí, kteří jsou kmenovými pracovníky FDN Hradec Králové. Disertační práci je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části práce je provedena analýza dosavadních poznatků v oblasti sociální opory hospitalizovaných dětí – z řad rodičů, pedagogických pracovníků působících ve školách při nemocnicích a podrobně jsme se zabývali problematikou profese herního specialisty v České republice a ve Velké Británii. V praktické části práce je formulován problém práce, v návaznosti na něj vědecká otázka a výzkumné otázky, úkoly a cíle práce. Interpretované a okomentované výsledky jsou uvedeny v analýze získaných výsledků. Odpovědi na výzkumné otázky jsou uvedeny v závěrech pro teorii a doporučení pro speciálně pedagogickou praxi jsou formulovány v závěrech pro praxi. Klíčová slova: hospitalizované dítě, sociální opora hospitalizovaných dětí, rodiče hospitalizovaných dětí, škola při nemocnic, herní specialista v ČR, herní specialista ve VB, volný čas hospitalizovaných dětí, psychologické aspekty nemocných dětí. ABSTRACT DLOUHÁ, J. Promoting the healing process of the hospitalized child through the educational resources. Prague: Faculty of Education. Thesis. 199 p. The dissertation deals with the impact of hospitalization on the subjective experience of psychological well-being of children younger and older school age and social support of children's formal (among workers in the helping professions FN HK) and informal (among parents and children hospitalized spolupacientů ibid.). The aim of this work is to investigate the relationships between age and length of hospitalization of children admitted to hospital in Hradec Kralove FDN and their subjective well-being. A sub-objective is to determine the perception of hospitalization among children admitted to hospital in Hradec Kralove FDN and their perception of social support during her experience in relation to children admitted to hospital in Hradec Kralove, FDN personnel from the helping professions who are ordinary workers FDN Hradec Kralove. Dissertation is divided into theoretical and practical. The theoretical part is an analysis of existing knowledge in the social support of hospitalized children - among parents, teachers working in schools in hospitals and in detail, we examined the issue of professional gaming specialists in the Czech Republic and Great Britain. The practical part is formulated the problem of work in relation to his scientific and research issues, challenges and objectives of the work. Interpreted and annotated results are presented in the analysis of the results. Answers to such questions are given in the conclusions of the theory and recommendations for special education practice are formulated in the conclusions for practice. Keywords: hospitalized child, social support of hospitalized children, parents of hospitalized children in hospitals, schools, the play specialist in the CR, the play specialist in the UK, lemure time of the hospitalized children, the psychological aspects of ill children.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT DLOUHÁ, J. Promoting the healing process of the hospitalized child through the educational resources. Prague: Faculty of Education. Thesis. 199 p. The dissertation deals with the impact of hospitalization on the subjective experience of psychological well-being of children younger and older school age and social support of children's formal (among workers in the helping professions FN HK) and informal (among parents and children hospitalized spolupacientů ibid.). The aim of this work is to investigate the relationships between age and length of hospitalization of children admitted to hospital in Hradec Kralove FDN and their subjective well-being. A sub-objective is to determine the perception of hospitalization among children admitted to hospital in Hradec Kralove FDN and their perception of social support during her experience in relation to children admitted to hospital in Hradec Kralove, FDN personnel from the helping professions who are ordinary workers FDN Hradec Kralove. Dissertation is divided into theoretical and practical. The theoretical part is an analysis of existing knowledge in the social support of hospitalized children - among parents, teachers working in schools in hospitals and in detail, we examined the issue of professional gaming specialists in the Czech Republic and Great Britain. The practical part is formulated the problem of work in relation to his scientific and research issues, challenges and objectives of the work. Interpreted and annotated results are presented in the analysis of the results. Answers to such questions are given in the conclusions of the theory and recommendations for special education practice are formulated in the conclusions for practice. Keywords: hospitalized child, social support of hospitalized children, parents of hospitalized children in hospitals, schools, the play specialist in the CR, the play specialist in the UK, lemure time of the hospitalized children, the psycholo
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D. 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 253 kB