velikost textu

Význam muzikoterapie pro neurorehabilitaci a pedagogickou rehabilitaci osob po poškození mozku v kontextu kvality jejich života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam muzikoterapie pro neurorehabilitaci a pedagogickou rehabilitaci osob po poškození mozku v kontextu kvality jejich života
Název v angličtině:
Effect of music therapy for neurorehabilitation and educational rehabilitation of persons after brain injury in the context of quality of life
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
prof. dr. dr. dr. dr. Wolfgang Mastnak
Id práce:
100121
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se věnuje zkoumání působení muzikoterapie na vnímání kvality ži- vota u osob po získaném poškození mozku v rámci komplexního neurorehabilitačního procesu. Jsou prezentovány výsledky smíšeného výzkumu. Kvantitativní část studie vychází ze souboru 100 osob, které navštěvovaly denní stacionář KRL 1. LF UK a VFN v Praze v letech 2006–2012. U těchto osob bylo provedeno vstupní a výstupní měření dle metodiky FIM a tyto údaje byly statisticky vyhodnoceny v závislosti na dalších sledovaných parametrech. Kvalitativní část studie zpracovává výsledky provedených polostrukturovaných rozhovorů s 15 osobami, které se také účastnily kvantitativní studie. Vnímání muzikoterapie se vyhodnocuje postupem inspirovaným metodou zakotvené teorie. Z výsledků smíšeného výzkumu vyplývá, že muzikoterapie je důležitou součástí re- habilitačního procesu osob po získaném poškození mozku. Jsou potvrzeny účinky vyšší četnosti muzikoterapie na zlepšení ve sledovaných kategoriích (motorika, ko- munikace, samostatnost). Významným příspěvkem muzikoterapie v oblasti vnímání kvality života je pozitivní ovlivnění vnímání pohybu, dynamiky a vnímání samo- statnosti, dále získávání emoční stability, posílení schopnosti relaxace a uvolnění. Práce přináší potvrzení účinnosti muzikoterapie v procesu rehabilitace osob po zís- kaném poškození mozku. Klíčová slova muzikoterapie, neurorehabilitace, kvalita života, osoby po získaném poškození mozku 1
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on examining the effect of music therapy on the perception of quality of life in patients after acquired brain damage and strokes within the complex neurorehabilitation process. The results of combined research are presented. The quantitative part of the study is based on a group of 100 people who attended a day care centre at the Department of Rehabilitation Medicine of the 1st Faculty of Medicine at Charles University and the General Teaching Hospital in Prague from 2006 to 2012. Input and output measu- rements according to the FIM methodology were carried out with these persons and the data were statistically analyzed in relation to other evaluated parameters. The qualitative part of the study processes the results of semitemplated interviews with 15 people (who also participated in the quantitative study) while the perception of music therapy is evaluated by a procedure inspired by grounded theory. The results of the combined research show that music therapy plays an important role in the rehabilitation process for persons with acquired brain injury (ABI). The results of the quantitative part prove the positive effects of music therapy in im- proving movement, communication and self-sufficiency – especially depending on the number of the music therapy sessions attended. A major contribution of music therapy in the perception of quality of life is a positively influence on the percep- tion of motoric, dynamics, self-perception, as well as gaining emotional stability and enhancing relaxation. The thesis confirms the effectiveness of music therapy in the rehabilitation process of persons with acquired brain injury. Keywords music therapy, neurorehabilitation, quality of life, people with ABI 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D. 5.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. dr. dr. dr. dr. Wolfgang Mastnak 850 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 437 kB