velikost textu

Specifika čtenářství u neslyšících dětí mladšího školního věku se zaměřením na problematiku upravovaných textů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika čtenářství u neslyšících dětí mladšího školního věku se zaměřením na problematiku upravovaných textů
Název v angličtině:
Specific od Reading Ability of Young School Age Deaf Children with a View of Using Adapted Texts
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Klára Ptáčková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
Id práce:
100117
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čtenářství, neslyšící dítě, jazykové kompetence, upravený literární text
Klíčová slova v angličtině:
reading ability, deaf child, language competency, adapted literary work
Abstrakt:
Anotace NÁZEV: Specifika čtenářství u neslyšících dětí mladšího školního věku se zaměřením na problematiku upravovaných textů AUTOR: Klára Ptáčková OBOR: Speciální pedagogika ŠKOLITEL: Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. Předkládaná dizertační práce se věnuje problematice čtenářství neslyšících dětí se zaměřením na upravené texty, které slouží jako prostředek ke zvýšení čtenářských kompetencí u těchto dětí. Práce shrnuje teoretické poznatky týkající se oblasti komunikace a vzdělávání neslyšících žáků v souvislosti s problematikou čtenářství, jeho specifiky, rozvojem i kritickými místy. Zaměřuje se na modifikované literární texty pro neslyšící, metodikou jejich vytváření a různými přístupy k nim. V empirickém výzkumu bylo použito kvantitativních metod zpracování, které systematicky shromáždily a vyhodnotily údaje v kombinaci s kvalitativním přístupem. Výzkumné šetření v úvodu pomocí analýzy nastínilo jevy v upravených literárních textech užívaných pro slyšící děti mladšího školního věku. V další části je uvedena podrobná analýza upravených textů vzhledem k míře jejich obtížnosti (dle metody Mistríka). Kvalitativní část výzkumu se soustředila na deskripci, definici a konkretizaci specifických rysů a postupů v upravených českých textech pro neslyšící v komparaci s jejich výchozími verzemi. Zjištěné poznatky a praktické zkušenosti byly východiskem pro formulaci návrhů pro zlepšení situace rozvoje čtenářství u neslyšících dětí. Výsledky a navržená opatření napomohou zkvalitnit výchovu ke čtenářství a výuku literární výchovy ve vzdělávání neslyšících žáků.
Abstract v angličtině:
Anotation TITLE: The Specific of Reading Ability of Young School Age Deaf Children – with a View of Using Adaptated Texts AUTHOR: Klára Ptáčková DEPARTMENT: Special Education SUPERVISOR: Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. This dissertation thesis is aimed at the reading ability of deaf children with a view of using adapted texts as a means of improving their reading competences. The thesis summarizes theoretical knowledge relating to a way of communicating and educating deaf pupils in connection with their reading ability, its specifics, development and difficulties. It is focused on adapted literary works, on the methodology of their creation and the different approaches to them. The research uses methods of quantitative analysis that contains systematic summary and evaluation of provided data in connection with the qualitative approach. By the method of text analysis were briefly demonstrated the principles of text modification for hearing children of young school age. In another part there was used an analysis of modified texts in light of their reading comprehension level (using of Mistrík´s method). The qualitative approach part of research was aimed at description and defining of specific areas and process of adapted Czech literary works for the deaf in comparison with their original versions. All theoretical information and practical experience of the research was used for the starting point for defining proposals and arrangements for the improvement of deaf children´s reading abilities. The results and suggested arrangements could help to improve the quality of reading and literary education of deaf pupils.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Klára Ptáčková, Ph.D. 3.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Klára Ptáčková, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Klára Ptáčková, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 792 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. 490 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 275 kB