velikost textu

Význam jinakosti pro speciálně pedagogické myšlení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam jinakosti pro speciálně pedagogické myšlení
Název v angličtině:
The Significance of Diversity for Special Educational Thinking
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Regina Prouzová-Květoňová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Id práce:
100103
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Odpozorovat vztah člověka k jinakosti, nalézt způsoby její integrace a odhalit vztahy, které ve společnosti vůči odlišnosti byly a jsou – to je předmětem předkládané práce. Jinakost, odlišnost jsou totiž obecné pojmy, které zahrnují i osoby se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním, mentálním postižením, ale i příslušníky národnostních a náboženských menšin a lidi v mezních situacích. Autorčiným záměrem bylo najít velké množství případů, kdy je takto široce chápaná jinakost vnímána jako přínos případně jako stav, s nímž se lze vyrovnat buď za pomoci ostatních, nebo i bez ní. Stejně tak se ovšem lidská společnost stavěla a dodneška staví k odlišnosti odmítavě, s pohrdáním nebo výsměchem. Poznání těchto souvislostí, které se objevují napříč celou kulturou a v celé její historii, mohou pomoci jak profesionálům, tak lidem z druhé strany – lidem se znevýhodněním. Mohou pomoci nalézt cestu, po níž se vydat a přejít tak k porozumění sobě samému ve své jinakosti či k pochopení druhých, kteří se v zajetí jinakosti jakýmkoliv způsobem ocitli. Naznačené směry, tak jak se jimi ubírají jednotlivé kapitoly, přinášejí způsoby, jak se k odlišnostem stavět. Každá z kapitol má jiný přínos pro speciálně pedagogický obor, soustředí se na jistou specifickou oblast. Analyzuje fenomén odlišnosti v rámci pohádky, přísloví a rčení, mýtu, náboženství a filosofie. Prvním předpokladem pro odstranění negativních prvků jinakosti je poznání. Poznat „jiné“ znamená pokusit se pochopit, čím pro mne může být přínosné a co já mohu naopak jemu dát. Tímto duchem byla vedena i hlavní myšlenka této práce, která by měla být přínosem pro speciálně pedagogickou teorii a praxi. Poznání druhého, v Lévinasovském smyslu nahlédnutí do jeho „tváře“, z nás snímá strach a staví nás do zcela opačné pozice – v té chvíli se už totiž na nás částečně přenáší spoluodpovědnost za jeho osud. Ale ani druhá, poznávaná a „jiná“ strana by neměla být v této činnosti pasivní. Měla by se snažit umožňovat nahlédnutí do jejích skrytostí, tajů a být nápomocná pro osvětlování nejasných konsekvencí své existence. Jen tak se totiž dá společně a bez předsudků realizovat spravedlivá společnost, kde se budou její členové cítit v bezpečí a ochráněni.
Abstract v angličtině:
Abstract To elucidate the relation between human beings and diversity, to find the means for its integration, and to expose the attitudes that society has had and still has to diversity – this is the objective of this dissertation. Diversity, dissimilarity, these are general terms that cover persons with physical handicaps, social disadvantages, mental handicaps, as well as members of ethnic and religious minorities and people in extreme situations. The author’s intent was to collect a large number of cases where diversity, thus broadly conceived, is perceived as an advantage or as a condition that one can come to terms with, with or without the assistance of others. Human society has treated and still treats otherness disapprovingly, with disdain or scorn. These interrelations, which are manifested across all culture and history, may be helpful to the professionals and the people on the other side – the disadvantaged. They can help them find a path to pursue and pass to an understanding of oneself in one’s otherness and to understand others that have found themselves under the sway of otherness. The directions outlined in the individual chapters suggest different ways of facing differences. Each chapter makes a different contribution to a special branch of study, focusing on a specific area, and analysing the phenomenon of diversity in the fairytale, proverb and adage, myth, religion, and philosophy. The first requisite for the elimination of the negative elements of diversity is knowledge. Knowing the ‘Other’ equals striving to comprehend in what he or she can be beneficent to me and vice versa, what I can give to him or her. This is the guiding spirit for the main idea of this work, which should be profitable for special educational theory and practice. Knowing the Other, in the Lévinassic sense, seeing the Other’s ‘face’, dispels our fears and places us in the opposite position: This is the moment when we assume the joint responsibility for the Other’s fate. But neither should the ‘Other’ side be passive in this. It should act to allow us a peep into the surreptitious and the secret and be close at hand in the elucidation of the unclear consequences of its existence. This is the only way to build, conjointly and without prejudice, a just society whose members will feel safe and protected.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Regina Prouzová-Květoňová, Ph.D. 627 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Regina Prouzová-Květoňová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Regina Prouzová-Květoňová, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 340 kB