velikost textu

Etika v práci osobních asistentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etika v práci osobních asistentů
Název v angličtině:
Ethics in practise of personal assistants
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Stárek
Školitel:
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Id práce:
100098
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Etika v práci osobních asistentů AUTOR: Lukáš Stárek KATEDRA: Katedra speciální pedagogiky ŠKOLITEL: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. ABSTRAKT: Disertační práce s názvem Etika v práci osobních asistentů reaguje na problematiku a úskalí etického chování a jednání osobních asistentů. Zaměřuje se na etiku, etický kodex a etická dilemata v osobní asistenci z pohledu osobních asistentů/pracovníků v sociálních službách. Cílem předkládané disertační práce je zkoumat úroveň znalosti etického kodexu u osobních asistentů. Zjišťujeme přístup osobních asistentů k řešení etických dilemat při výkonu své profese. Detailněji se zaměřujeme na využitelnost etického kodexu při řešení etických dilemat, vyplývajících právě z profese osobního asistenta. Disertační práce prezentuje výsledky kombinovaného výzkumu. Kvantitativní část výzkumu vychází z dotazníkového šetření (105 vyplněných dotazníků od osobních asistentů). Kvalitativní část výzkumu vychází z polostrukturovaných rozhovorů s 5 osobními asistenty. Respondenti prokázali spíše teoretické znalosti o etickém kodexu. V praktických situacích, kdy řeší etická dilemata, však etický kodex neumí použít nebo si neuvědomují jeho aplikovatelnost pro daný okamžik. Kromě kodifikovaných pravidel a etických zásad, které je nutno dodržovat, je pro profesi sociální práce důležité a nepostradatelné, aby pracovník měl vysokou úroveň mravních a osobních hodnot. Etika je nedílnou součástí osobní asistence. KLÍČOVÁ SLOVA: Etické dilema, etický kodex, etika, osobní asistence, profesní profil.
Abstract v angličtině:
TITLE: Ethics in practise of personal assistants AUTHOR: Lukáš Stárek DEPARTMENT: Department of special education SUPERVISOR: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. ABSTRACT: Dissertation thesis entitled Ethics in practise of personal assistants responds to the difficulties of ethical behaviour of personal assistants and focuses on ethics, code of ethics and ethical dilemmas of personal assistance from the perspective of personal assistants / employees in social services. The aim of this dissertation thesis is to examine the level of knowledge of the ethical code in the profession of personal assistants. We have identified approaches of personal assistants in solving ethical dilemmas in their practise. The focus is on the usability of the ethical code in dealing with ethical dilemmas arising from the profession of personal assistant. Dissertation represents the results of the combined research strategy. The quantitative part of the research based on a survey (105 questionnaires completed by personal assistants). The qualitative part of the research is based on interviews with five personal assistants. Respondents have proven more a theoretical knowledge than a practical usage of ethical code. In practice, when addressing ethical dilemmas, the respondents can not apply the Code or they do not always realize a suitability of an application of the code in the moment of solving ethical issues. In addition to the codified rules and ethical principles that must be followed, for the profession of a social work is important and essential that worker’s moral and personal values are on a high level. Ethics is an integral part of personal assistance. KEYWORDS: Ethical dilemma, Ethical Code, Ethics, Personal Assistance, Professional Profile.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Stárek 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Stárek 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Stárek 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 432 kB