velikost textu

Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku
Název v angličtině:
Assessment and Development of Visual Perception in Preschool Children
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Felcmanová
Školitel:
doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Id práce:
100097
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zrakové vnímání; diagnostika; psychometrický test; předškolní věk; standardizace
Klíčová slova v angličtině:
visual perception; assessment; psychometric test; preschool age; standardisation
Abstrakt:
ABSTRAKT: Disertační práce s názvem Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku reaguje na potřebu rozšíření nabídky standardizovaných nástrojů pro zhodnocení úrovně zrakového vnímání u předškolních dětí, zejména v souvislosti s diagnostikou školní zralosti. Cílem práce je standardizace autorkou vytvořeného diagnostického nástroje. Dílčím cílem je také vytvoření intervenčního programu zaměřeného na rozvoj vybraných složek zrakového vnímání a ověření jeho vhodnosti pro cílovou skupinu dětí před zahájením a na počátku školní docházky. Teoretickými východisky jsou současné poznatky o problematice zrakového vnímání a jeho vztahu k osvojování školních dovedností, zejména čtení. Výzkumná část je založena na standardizačním studii (fázi II a III) vycházející z klasického modelu teorie testů a spočívající v ověření konvergentní validity a reliability navrženého testu a vytvoření jeho národních norem pro čtyři věkové skupiny ve věkovém rozpětí 5 až 7 let. Standardizační soubor sestavený kvótním výběrem zahrnoval 1234 respondentů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: Thesis Assessment and Development of Visual Perception in Preschool Children responds to the need of broader selection of standardized tools designed for the assessment of actual development of visual perception in preschool children, especially in relation to the assessment of school readiness. The main aim of the thesis is standardization of a new assessment tool. Complementary aim is also to design and evaluate a new intervention program supporting development of selected areas of visual perception for children before and at the beginning of their school attendance. In its theoretical part thesis scrutinizes current findings in the area of visual perception and its relation to basic academic skills, especially reading. The explorative part of thesis presents standardization study based on classical model of Test theory consisting of convergent validity and reliability evaluation of proposed test and setting national norms for four age groups (from 5 to 7 years). Normative group covered 1234 participants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Felcmanová 1.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Felcmanová 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Felcmanová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Felcmanová 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 455 kB
Stáhnout Errata Mgr. Lenka Felcmanová 2.49 MB