velikost textu

Sluchová vada a její sociální dopady v dospělém věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sluchová vada a její sociální dopady v dospělém věku
Název v angličtině:
Hearing Loss and Its Social Impacts in Adult Age
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Id práce:
100093
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 12. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osoby se sluchovým postižením, sociální dopad, postoje, předsudky
Klíčová slova v angličtině:
hearing loss, hard of hearing, social impact, attitudes, prejudice
Abstrakt:
NÁZEV: Sluchová vada a její sociální dopady v dospělém věku AUTOR: Tereza Skákalová KATEDRA: Katedra speciální pedagogiky ŠKOLITEL: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ABSTRAKT: Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou sociálních dopadů sluchové vady na dospělého člověka. Práce shrnuje teoretické poznatky týkající se osob se sluchovým postižením a postojů společnosti vůči nim. Na základě vybraných dějinných epoch je nastíněna postupná proměna vztahu společnosti k těmto osobám. Vývoj jejich postavení je zakončen teoretickou analýzou aktuální situace v České republice v kontextu vybraných oblastí běžného života. Empirická část hodnotí vliv sluchové vady na zapojení člověka se sluchovým postižením v současné společnosti. Výzkumné šetření je orientováno kvalitativně a hodnotí podmínky běžného života osob se sluchovým postižením ve vybraných oblastech z jejich subjektivního pohledu, a také z pohledu odborníků pracujících s touto cílovou skupinou. Výsledky výzkumu zaznamenávají pozitivní posun v přístupu k osobám se sluchovým postižením, ale zároveň ukazují, že jejich potřeby a možnosti zůstávají spíše nepochopeny. Nejproblematičtější oblastí je v současnosti pracovní uplatnění těchto osob. Zjištěné poznatky jsou dále komparovány s tuzemskými i zahraničními výzkumy. Na základě tohoto srovnání jsou formulována doporučení pro zlepšení stávající situace. Výsledky práce tak mohou pomoci nejen zkvalitnit systém podpory dospělých osob se sluchovým postižením, ale mohou též významně přispět k dalšímu teoretickému rozvoji oboru speciální pedagogiky. KLÍČOVÁ SLOVA: osoby se sluchovým postižením, sociální dopad, postoje, předsudky
Abstract v angličtině:
TITLE: Hearing Loss and Its Social Impacts in Adult Age AUTHOR: Tereza Skákalová DEPARTMENT: Department of Special Education SUPERVISOR: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ABSTRACT: The present dissertation deals with the issue of the social impacts of hearing loss in adults. The thesis compiles the theoretical knowledge about the hard of hearing and society’s attitudes towards them. The gradual change in attitude towards these people throughout various historical periods is described and this description of the evolution of their social status is concluded with the analysis of the current situation in the Czech Republic. The empirical part examines the influence of hearing loss on a person’s involvement in modern day society. The research is qualitative and it examines the opinions of the affected people themselves and also experts working with this target group. The results of the research reflect a positive shift in the attitude towards the hard of hearing, but simultaneously show that their needs and abilities remain misunderstood. The most problematic issue is their capability of contribution at work. The findings are compared with other research. On the basis of this comparison the suggestions are formulated to improve the situation. The results of this dissertation can help raise the quality of the support system for adults with hearing loss and they can be a significant contribution to the theoretical advancement of special education. KEYWORDS: hearing loss, hard of hearing, social impact, attitudes, prejudice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D. 1.71 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D. 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 483 kB