velikost textu

Inkluzivní praxe ve vzdělávání dětí-uprchlíků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inkluzivní praxe ve vzdělávání dětí-uprchlíků
Název v angličtině:
Inclusive Practice in Education of Refugee Children
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Bačáková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Id práce:
100091
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
děti-uprchlíci, inkluzivní vzdělávání, právo na vzdělání, podpůrná opatření
Klíčová slova v angličtině:
refugee children, inclusive education, right to education, support provision
Abstrakt:
Abstrakt NÁZEV: Inkluzivní praxe ve vzdělávání dětí-uprchlíků AUTOR: Markéta Bačáková KATEDRA: Katedra speciální pedagogiky PedF UK Český odborný výzkum v oblasti vzdělávání dětí-uprchlíků v současné době téměř neexis- tuje, přestože mezinárodně se jedná o téma hojně zkoumané a diskutované. Jeho důležitost je dána jednak vysokou zranitelností osob prchajících z vlasti z důvodu persekuce, stejně jako hlediskem lidských práv zakotveným v mnoha mezinárodních úmluvách spolu se současnými pedagogickými trendy, jako je inkluzivní vzdělávání. Zahraniční výzkum navíc ukazuje, že děti-uprchlíci nabízí společnosti zcela unikátní a nezastupitelný pohled na vzdělávací systém. Naslouchání jejich hlasům tak má potenciál nám pomoci nacházet nové odpovědi na stále se zvyšující diverzitu školní populace, a to nejenom v České republice. Předkládaný projekt disertační práce si klade za cíl podpořit diskusi v oblasti vzdělávacích zkušeností dětí-uprchlíků na území České republiky a zároveň také reflektovat zahraniční praxi zemí s mnohaletou zkušeností s mezinárodní migrací. Práce staví na případové studii skupiny přesídlených barmských uprchlíků v České republice a klade si otázku, zda mají tyto děti-uprchlíci a jejich rodiny možnost plné účasti na vzdělávání, jak jim to zaručují mezinárodní úmluvy o lidských právech, stejně jako i česká legislativa. Teoretický rámec výzkumu staví na konceptech práva na vzdělání, kvality vzdělání a in- kluzivního vzdělávání. Na jejich základě práce definuje pět předpokladů plné účasti na vzdělávání pro děti-uprchlíky v ČR, které tvoří primární strukturu pro empirický výzkum. Ten identifikuje šest hlavních bariér, jimž respondenti výzkumu v procesu vzdělávání čelí. Ty zahrnují nedostatky v oblastech informovanosti, kvalifikace pedagogů, financí, podpůrných opatření, komunikace mezi rodinou a školou a zařazování dětí-uprchlíků do ročníků ZŠ. V průběhu analýzy a následné diskuse hledá disertační práce kauzální vztahy mezi iden- tifikovanými kategoriemi. Primární příčiny vidí v nedostatku informací a nedostupném systému pedagogicko-psychologického poradenství. Práce se obrací také k východiskům do budoucna a mapuje možnosti, jak podporovat naplňování práva na (inkluzivní) vzdělávání pro děti-uprchlíky v České republice za pomoci výzkumných propozic, odborné literatury 1 a zahraničních příkladů dobré praxe. Klíčové opatření práce spatřuje ve zvýšené infor- movanosti všech aktérů činných ve vzdělávání této skupiny dětí. Vyvrcholením disertační práce pak je rozšířený logický model shrnující diskutované proměnné a jejich vliv na současnou situaci ve vzdělávání přesídlené skupiny dětí-uprchlíků v ČR. Výzkum dochází k závěru, že i přes několik příkladů dobré praxe, kdy pedagogové bez externí podpory vytvářeli prostředí plné podpory (nejenom) pro své žáky-uprchlíky, český školský systém dotázaným dětem-uprchlíkům nezabezpečuje možnost plné účasti na vzdě- lávání, a ohrožuje tak jejich budoucí kariérní dráhu i úspěšné začlenění do společnosti jejich nového domova. Spolu s tím také výzkum apeluje na širokou vědeckou obec, aby nasluchala hlasům těch, které zatím není slyšet, a postupně rozšiřovala své výzkumné záměry i do oblasti vzdělávání dětí-uprchlíků. Klíčová slova: děti-uprchlíci, inkluzivní vzdělávání, právo na vzdělání, podpůrná opatření 2
Abstract v angličtině:
Abstract TITLE: Inclusive Practice in Education of Refugee Children AUTHOR: Markéta Bačáková DEPARTMENT: Department of Special Education Research in refugee education is currently almost non-existent in the Czech Republic, even though internationally, it represents a topic much researched and debated. Its importance lies within the high vulnerability of persons fleeing their homes due to persecution as well as within the area of human rights enshrined in many international conventions together with the current educational trends, such as the inclusive education. Moreover, international research shows that refugee children provide us with an utmost unique view on the education system. Listening to their voices, therefore, has the potential to help us find new answers for the ever-increasing diversity in school population. The presented doctoral project aims to support the discussion in the area of educational experiences of refugee children in the Czech Republic and simultaneously, to reflect the practice of countries with long experience with international migration. The thesis builds on a case study of a group of resettled Burmese refugees in the Czech Republic and poses the question whether these children and their families have the possibility to fully enjoy the right to education embedded in many international conventions on human rights as well as the Czech legislation. The theoretical framework of the research derives from the concepts of the right to edu- cation, quality education and inclusive education. They are harnessed to define five requi- sites for full participation of refugee children in education in the Czech Republic, which form the basic structure of the empirical research. It identifies six major barriers which the research participants face within the education process. They include lack of information, insufficient teachers’ qualification, financial obstacles, inadequate support provision, lack of school-home cooperation and inadequate grade placement. The analytical process together with the subsequent discussion attempt to find the causal relationships between the identified categories and suggests that the lack of information and inaccessible counselling and assessment services may be co-responsible for the remai- ning barriers. The thesis also turns to the future directions and maps the options how the 1 fulfilment of the right to (inclusive) education for refugee children in the Czech Republic may be promoted using the research propositions, literature and international examples of good practice. The effective information transfer among all stakeholders is at its core. The elaborated logic model, which follows, represents the peak of the thesis and summarises the discussed variables and their influence on the current situation in education of the resettled group of refugees. The thesis concludes that the Czech education system does not secure the possibility of the full participation in education for the participating group of refugee students, even though it also indicates a few examples of good practice where teachers were making real progress in implementing successful efforts without any additional support. Consequently, the refugee children’s future and integration into their new home is in jeopardy. At the same time, the research calls for further research in this area and wishes to inspire also other researchers to listen to the voices of those who have not yet been heard. Keywords: refugee children, inclusive education, right to education, support provision 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Bačáková, Ph.D. 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Bačáková, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Bačáková, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Markéta Bačáková, Ph.D. 1.12 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 568 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 254 kB