velikost textu

Diagnostika narušené komunikační schopnosti u osob s Parkinsonovou nemocí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diagnostika narušené komunikační schopnosti u osob s Parkinsonovou nemocí
Název v angličtině:
Diagnosis of communication disability for people with Parkinson´s disease
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Růžičková, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
Id práce:
100084
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Diagnost ika naru šen é kom unikační scho pnosti u osob s Parkin sonovou nem ocí AUTOR: Hana Růži čková Mgr. KATEDRA (ÚSTAV) Kated ra sp eciální p edagog iky Pedf UK Praha ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Jiřina Klenk ová, PhD. ABSTRAKT: Disertační práce zpracovává téma diagnostiky narušené komunikační schopnosti u osob s Parkinsonovou nemocí (PN). PN je progresivní neurodegenerativní onemocnění, u kterého se ve vysoké míře vyskytuje hypokinetická dysartrie (HD). Teoretická část je věnována popisu vlastního onemocnění, slabým a silným místům procesu logopedické diagnostiky a deskripci HD. Empirická část práce se zabývá kvantitativním výzkumným šetřením. Cílem naší studie bylo modifikovat test Dysartrický profil 3F k vyšší senzitivitě na lehký stupeň HD, detekovat příznaky HD v raném stadiu PN u neléčených pacientů, zachytit progresi HD v retestu, objektivizovat výsledky logopedického hodnocení akustickými analýzami a zmapovat subjektivní vnímání své řeči samotnými pacienty. Soubor tvořili lidé s PN a k nim byl vytvořen kontrolní soubor zdravých osob. HD jsme diagnostikovali u 50% PN v rané fázi onemocnění a 74% v retestu. Mezi nejcitlivější diagnostické oblasti v klinickém hodnocení s vysokou korelací s akustickými analýzami patří hodnocení chrapotu u prodloužené fonace vokálů a v monologu a hodnocení melodie řeči při čtení textu a v monologu. Dotazníkové šetření prokázalo, že pacienti s PN si jsou poruchy řeči vědomi částečně, s progresí nemoci jejich vnímavost stoupá. KLÍČOVÁ SLOVA: Parkinsonova nemoc, hypokinetická dysartrie, narušená komunikační schopnost, diagnostika, modifikace testu. TITLE: Diagnosi s of com m unication disability fo r peopl e with Parkin son‘s di sea se AUTHOR: Hana Růži čková Mgr. DEPARTMENT: Special edu cation dep artm ent SUPERVISOR: Jiřina Kl enková, Do c. PaedDr., PhD. ABSTRACT: The docto ral thesi s deals with dia gno sing com m unication disa bility fo r people with Parkin son‘ s di sea se (PD). PD is a p rog ressive neurod egenerati ve diso rd er associated with high o ccurren ce of hyp okineti c dysa rth ria (HD). The theo retical p art of the th esi s characteri zes Parkinson’ s disease, weak and st rong p oints of logop aedi c dia gnosti cs an d describ es HD. The em pirical part of the thesi s is based on quantitative resea rch. The aim s of our stud y were to m odify test Dysarth ric profil e 3 F to be m ore sensiti ve to m ild stage of H D, to det ect HD sym ptom s in ea rly untreat ed PD patien s, to notice HD progression in retest, to o bject ify result s of clinical evalu ation b y acou sti c m easurm ents and to detect subjective perception of patient’ s own speech. We studi ed peo ple with PD and neurolog ically health y cont rol sp eakers. We evaluated HD in 50 % PD subjects in early unt reated st age of PD and in 74 % PD sp eakers in retest. We observe that b etween the m ost sensitive diagno stical ta sks in clinica l evaluation with high co rrelation with acoustic anal ysi s bel ong eva luation of hoarse vo ice in su stained phonation of vowel s and in m onolog, and evaluation of speech m elody in read ing sho rt t ext and in m onolog. Questionn aire su rvey sho ws that PD pa tients a re pa rtially a wa re of thei r own m otor speech di so rder, with pro gression of PD th eir own p ercepti on increases . KEYWORDS: Parkinson’s diseases, hypokinetic dysarthria, communication disability, diagnosis, test modification.
Abstract v angličtině:
TITLE: Diagnosi s of com m unication disability fo r peopl e with Parkin son‘s di sea se AUTHOR: Hana Růži čková Mgr. DEPARTMENT: Special edu cation dep artm ent SUPERVISOR: Jiřina Kl enková, Do c. PaedDr., PhD. ABSTRACT: The docto ral thesi s deals with dia gno sing com m unication disa bility fo r people with Parkin son‘ s di sea se (PD). PD is a p rog ressive neurod egenerati ve diso rd er associated with high o ccurren ce of hyp okineti c dysa rth ria (HD). The theo retical p art of the th esi s characteri zes Parkinson’ s disease, weak and st rong p oints of logop aedi c dia gnosti cs an d describ es HD. The em pirical part of the thesi s is based on quantitative resea rch. The aim s of our stud y were to m odify test Dysarth ric profil e 3 F to be m ore sensiti ve to m ild stage of H D, to det ect HD sym ptom s in ea rly untreat ed PD patien s, to notice HD progression in retest, to o bject ify result s of clinical evalu ation b y acou sti c m easurm ents and to detect subjective perception of patient’ s own speech. We studi ed peo ple with PD and neurolog ically health y cont rol sp eakers. We evaluated HD in 50 % PD subjects in early unt reated st age of PD and in 74 % PD sp eakers in retest. We observe that b etween the m ost sensitive diagno stical ta sks in clinica l evaluation with high co rrelation with acoustic anal ysi s bel ong eva luation of hoarse vo ice in su stained phonation of vowel s and in m onolog, and evaluation of speech m elody in read ing sho rt t ext and in m onolog. Questionn aire su rvey sho ws that PD pa tients a re pa rtially a wa re of thei r own m otor speech di so rder, with pro gression of PD th eir own p ercepti on increases . KEYWORDS: Parkinson’s diseases, hypokinetic dysarthria, communication disability, diagnosis, test modification.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Růžičková, Ph.D. 15.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Růžičková, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Růžičková, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 454 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 287 kB