velikost textu

Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky
Název v angličtině:
Lexicon Evaluation of Children before their Enrolling in School
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Id práce:
100082
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pasivní slovní zásoba; aktivní slovní zásoba; diagnostický test; předškolní věk
Klíčová slova v angličtině:
receptive vocabulary; expressive vocabulary; diagnostic test; pre-school age
Abstrakt:
NÁZEV: Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky AUTOR: Lucie Durdilová KATEDRA: Katedra Speciální pedagogiky ŠKOLITEL: Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. ABSTRAKT: Předkládaná práce se zaměřuje na hodnocení lexikálně – sémantické jazykové roviny u dětí v pozdním předškolním věku, konkrétně sleduje jejich výkony v oblasti receptivního a expresivního slovníku. Vlastní měření je realizováno prostřednictvím metody diagnostického testu, jenž byl sestaven na podkladě inspirace čerpané v zahraničí, především v anglofonním jazykovém prostředí. Slovní zásoba je testována u populace intaktní a u jedinců se specificky narušeným vývojem řeči, s cílem porovnání získaných dat. Vzešlá zjištění by měla napomoci ke zvýšení efektivity logopedické intervence v oblasti obsahové stránky řeči u předškolních dětí. Projekt vychází ze skutečnosti, že v současné době není v České republice dostupný aktuální testový materiál určený ke komplexnímu zhodnocení slovní zásoby. KLÍČOVÁ SLOVA: pasivní slovní zásoba, aktivní slovní zásoba, diagnostický test, předškolní věk
Abstract v angličtině:
TITLE: The Lexicon Evaluation of Children before their Enrolling in School AUTHOR: Lucie Durdilová DEPARTMENT: Special Education SUPERVISOR: Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Abstract: The submitted thesis is focused on evaluation of lexical – semantic levels of language in children in late pre-school age, it specifically follows up their achievement in parts of receptive and expressive vocabulary. The measurement is implemented through the diagnostic test method which was compiled on the basis of foreign inspiration drawn especially from anglophone linguistic ambience. The lexicon is measured in intact population and in children with specific language impairment with the aim to compare obtained data. Developed findings should help to increase efficiency of logopedic intervention in content part of the speech. The project is based on the fact that currently there are no useful update tests available in the Czech Republic for global evaluation of lexicon. Keywords: receptive vocabulary, expressive vocabulary, diagnostic test, pre-school age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D. 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D. 246 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D. 974 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 288 kB