velikost textu

Katolické teologické fakulty a semináře v České republice z pohledu kanonického práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Katolické teologické fakulty a semináře v České republice z pohledu kanonického práva
Název v angličtině:
Catholic Theological Faculties and Seminars in the Czech Republic from the Point of View of the Canon Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
ThLic. Petr Šimůnek
Oponenti:
ThLic. Prokop Brož, Th.D.
Mons.ThLic. JCLic. Karel Plavec, Th.D.
Id práce:
100014
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
18. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teologická fakulta, kněžský seminář, kanonické právo, církev a stát
Klíčová slova v angličtině:
theological faculty, priest seminary, canon law, church and state
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce popisuje katolické teologické fakulty a semináře v České republice z pohledu kanonického práva. V první části práce jsou představeny kanonickoprávní normy, zejména z Kodexu kanonického práva a z apoštolské konstituce Sapientia Christiana a Nařízení k jejímu správnému provádění. Rovněž je v této části uvedeno, jak jsou tyto normy aplikovány na jednotlivých fakultách, tedy na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Druhá část práce se věnuje jednotlivým fakultám a doplňuje informace, které o nich nebyly podány v části první, a dále se věnuje postavení kněžských seminářů v Praze a v Olomouci a také Teologickému konviktu. V závěrečné části jsou pojednány některé problémy, které z právního postavení fakult a seminářů vyplývají, zejména potíže plynoucí z diskrepance mezi českým a kanonickým právním řádem. Abstract This thesis describes catholic theological faculties and seminaries in the Czech Republic from the point of view of the canon law. Canon-law rules are presented in the first part - especially from the Code of Canon Law and from the apostolic constitution Sapientia Christiana and the Norm of its application. In this part it is mentioned how these rules are applied at respective faculties i.e. at the Catholic Theological Faculty of Charles University in Prague, the St. Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University Olomouc and at the Faculty of Theology of University of South Bohemia in České Budějovice. The second part focuses on different faculties and completes information not stated in the first part and further focuses on the status of priest seminaries in Prague and in Olomouc and the Theological Convict. Some problems resulting from the legal status of the faculties and seminaries are treated in the closing part - especially the troubles connected with the discrepance between the Czech and the Canon legal order.
Abstract v angličtině:
This thesis describes catholic theological faculties and seminaries in the Czech Republic from the point of view of the canon law. Canon-law rules are presented in the first part - especially from the Code of Canon Law and from the apostolic constitution Sapientia Christiana and the Norm of its application. In this part it is mentioned how these rules are applied at respective faculties i.e. at the Catholic Theological Faculty of Charles University in Prague, the St. Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University Olomouc and at the Faculty of Theology of University of South Bohemia in České Budějovice. The second part focuses on different faculties and completes information not stated in the first part and further focuses on the status of priest seminaries in Prague and in Olomouc and the Theological Convict. Some problems resulting from the legal status of the faculties and seminaries are treated in the closing part - especially the troubles connected with the discrepance between the Czech and the Canon legal order.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThLic. Petr Šimůnek 759 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThLic. Petr Šimůnek 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThLic. Petr Šimůnek 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Prokop Brož, Th.D. 458 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mons.ThLic. JCLic. Karel Plavec, Th.D. 260 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 350 kB