velikost textu

Ibrahim Bitar, Dr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

e-mail
ibrahim.bitar@lfp.cuni.cz (BC)
telefon
+420 377 593 880 (BC)