velikost textu

Výsledky projektů za rok 2013

Článek v časopise | Kniha | Kapitola nebo část knihy | Jiný výsledek | Článek ve sborníku

Článek v časopise

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 567 zázn.)
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.A) Bezdicek, Ondrej, Motak, Ladislav, Axelrod, Bradley N., Preiss, Marek, Nikolai, Tomas, Vyhnalek, Martin, Poreh, Amir, Ruzicka, Evzen. Czech Version of the Trail Making Test: Normative data and Clinical utility. Archives of Clinical Neuropsychology , 2012, sv. 27, s. 906–914. ISSN 1873-5843. IF 2.178. [Článek v časopise]
Tato studie je první, která poskytuje normativní data pro velmi často používaný test na zaměřenou pozornost a exekutivní funkce: TMT (Trail Making Test, česky Test cesty). Ukazuje užitečnost a citlivost tohoto testu na dvou klinických populacích: pacientech s Alzheimerovou nemocí (N = 36) a pacientech s mírnou kognitivní poruchou (N = 90) a porovnává jejich výkony oproti souboru základnímu (N = 421) ve všech měřítkách, která tento test poskytuje. Dochází k významným rozdílům mezi skupinami a poskytuje tabelární přehled průměrných hodnot pro výkon v tomto testu stratifikovaných dle věku včetně regresních rovnic. Umožňuje administrovat TMT českým subjektům a poskytuje přesný srovnávací standard pro odlišení deficitu v pozornosti a exekutivních funkcích od osob psychicky zdravých.
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.C) Bezdicek Ondrej, Majerova Veronika, Novak Marek, Nikolai Tomas, Ruzicka Evzen, Roth Jan. Validity of the Montreal Cognitive Assessment in the detection of cognitive dysfunction in Huntington's disease. Applied Neuropsychology Adult , 2013, sv. 20, s. 33–40. ISSN 1532-4826. IF 1.173. [Článek v časopise]
Studie je první studií (na světě) detekčního potenciálu (senzitivity a specificity) Montrealského kognitivního testu pro ověření kognitivního deficitu u Huntingtonovy nemoci.
364011Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Nyklová, Blanka. Konferenční turistika v praxi aneb co nového ve feminismu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2012, sv. 13, s. 91–97. ISSN 1213-0028. [Článek v časopise]
Konference navštívené v rámci řešení projektu byly hlavní řešitelkou reflektovány v článku s názvem „Konferenční turistika v praxi aneb co nového ve feminismu“, který vyšel v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum, ročník 13, číslo 1/2012, s. 91 – 97. Konkrétně se týká těchto navštívených konferencí: Feminism and Teaching Symposium (duben 2011, Nottingham), The Futures of Feminism (červenec 2011, Londýn), Imagining Spaces & Places (srpen 2011, Helsinki), 2. konference českých a slovenských feministických studií (listopad 2011, Brno), a konečně 8th European Feminist Reasearch conference(květen 2012, Budapešť).
364011Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Nyklová, Blanka. Koncert nebo konference?. Nový prostor, 2013, sv. 411, s. 23–23. ISSN 1213-1911. [Článek v časopise]
Popularizační článek v celorepublikovém časopisu. Za použití úryvků z provedených rozhovorů nastňuje pnutí v rámci současné české feministické scény. Editor časopisu odmítl uvést číslo grantu.
696412PhDr. Radim WolákWolák, Radim. Methodological materials for teaching media education in the Czech Republic: prematurely obsolete or insufficient support? . ePedagogium, 2013, sv. 2, s. 0–0. ISSN 1213-7758. [Článek v časopise]
Text prošel recenzním řízením, bude publikován v čísle 2/2013. Text obsahuje dílčí výsledky zaměřené na aspekty využití metodických materiálů pro výuku MV na českých školách.
696412PhDr. Radim WolákCigánková, Klára; Wolák, Radim. Rodiče, děti a média: aspekty rodičovské mediace v ČR. ePedagogium, 2013, sv. 1, s. 0–0. ISSN 1213-7758. [Článek v časopise]
Text prošel recenzním řízením a bude otištěn v čísle 1/2013.Text obsahuje dílčí výsledky projektu zaměřené na zjišťování vztahů mezi rodinným a školním prostředím MV.
365211PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.Gelnarová Jitka. „Matka Praha“ a „dcery její“. Diskuse o ženském volebním právu do obce pražské v občanském a dělnickém ženském hnutí mezi lety 1906 a 1909. Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, 2011, sv. 3, s. 34–58. ISSN 1803-9243. [Článek v časopise]
Text na příkladu reformy volebního práva do obce pražské ukazuje různé aspekty konceptualizace volebního práva v rámci hnutí za volební právo žen. Pravidla pro volby do obcí na počátku 20. století vzhledem ke své komplexnosti, pokud jde o ne/rovnost, ne/všeobecnost a ne/přímost volebního práva (nerovné volební právo, které se vztahovalo na (některé) muže a také na (některé) ženy, zároveň obsahující institut plnomocenství, tedy volebního práva nepřímého) poskytují velmi dobré pozadí, na kterém je možné ukázat, jaká v rámci hnutí existovala např. pojetí konceptu rovnosti, jakou roli, pokud jde o pojetí rovnosti, hrála rozdílná třídní příslušnost aktivistek a jakou jejich společná pohlavní příslušnost.
365211PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.Gelnarová Jitka. „Dotud nelze mluviti, že máme všeobecné právo hlasovací, pokud se vztahuje jen na muže.“ Volební reforma z roku 1907 v diskursu českého hnutí za volební právo pro ženy.. Acta Politologica, 2012, sv. 4, s. 193–210. ISSN 1803-8220. [Článek v časopise]
Pozornost je v textu soustředěna na to, jak volební reformu do poslanecké sněmovny rakouské říšské rady uzákoněnou v roce 1907 prezentovaly představitelky českého hnutí za volební právo pro ženy v Čechách. Aktivistky za volební právo pro ženy odmítaly dominantní dobový diskurs představující reformu jako zavedení všeobecného a rovného volebního práva. Jestliže kategorické odmítnutí konceptu „všeobecného volebního práva“ jako volebního práva pro muže, bylo společné hnutí všem proudům hnutí, způsob prezentace reformy jako celku se však lišil v souvislosti s třídní příslušností aktivistek. Můžeme zde vysledovat dva rozdílné diskursy ve smyslu způsobů prezentace reformy. Zatímco představitelky středostavovského proudu hnutí soustředily svoji pozornost především na skutečnost, že do pojetí „všeobecnosti“ nebyly zahrnuty ženy jako polovina populace, reprezentantky dělnického ženského hnutí v souvislosti s reformou akcentovaly především fakt, že novela rušila kuriový systém, a nezařazení volebního práva žen hrálo v jejich diskursu k reformě sekundární roli.

Dedikace GAUK byla v původní verzi omylem opomenuta, pro dedikaci GAUK viz erratum v Acta Politologica 1/2013 (přiloženo v příloze).
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Teply, Petr. Operational Risk - Scenario Analysis. Prague Economic Papers, 2011, sv. 1/2011, s. 23–39. ISSN 1210-0455. IF 0.256. [Článek v časopise]
This paper focuses on operational risk measurement techniques and on economic capital estimation methods. A data sample of operational losses provided by an anonymous Central European bank is analyzed using several approaches. Multiple statistical concepts such as the Loss Distribution Approach and the Extreme Value Theory, including scenario analysis method, are considered. Custom plausible loss events defined in a particular scenario are merged with the original data sample and their impact on capital estimates and on the financial institution as a whole is evaluated. Two main questions are assessed – what is the most appropriate statistical method to measure and model operational loss data distribution and what is the impact of hypothetical plausible events on the financial institution. The g&h distribution was evaluated to be the most suitable one for operational risk modeling. The method based on the combination of historical loss events modeling and scenario analysis provides reasonable capital estimates and allows for the measurement of the impact of very extreme events on banking operations.
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Teply, Petr, Černohorská, Liběna. Key Operational Risk Management Techniques. Scientific Papers of The University Pardubice,, 2010, sv. 16/2010, s. 41–50. ISSN 1804-848. IF 0. [Článek v časopise]
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan. Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika – případová studie. Politická ekonomie, 2012, sv. 4/2012, s. 523–536. ISSN 0032-3233. IF 0.380. [Článek v časopise]
Operational risk management has becoming more important in the financial industry in the recent years mainly due to scandals in UBS in 2011 and Societé Générale in 2007. The reasons for this attention can be attributed to introduction of operational risk into the Basel II regulatory framework and to high losses stemming from operational risk events. Despite the fact that the new Basel III proposal does not give much attention to this risk, operational risk should not be underestimated. In this paper we present a theoretical background for the use of insurance in banks´ operational management according to Basel II rules. Moreover, we provide empirical analysis of the role of insurance in operational risk management in an anonymous bank located in Central Europe. We compare the results of our case study with impact studies conducted for Basel II evaluation. Based on our analysis we reject a hypothesis that insurance serves as an effective mitigation tool of operational risk in case of the researched bank.
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Teply, Petr. Operational Risk – Scenario Analysis. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2010, sv. 66/2010, s. 1283–1290. ISSN 2070-3740. IF 0. [Článek v časopise]
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Šolc, Jan, Flasza, Robert. Modeling Prices of Electricity Futures at EEX. World Academy of Science, Engineering and Technology,, 2011, sv. 78/2011, s. 673–677. ISSN 2010-3778. IF 0. [Článek v časopise]
31610PhDr. Mgr. Milan RippelRippel, Milan, Jánský, Ivo. VaR Forecasting in Times of Increased Volatility. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, sv. 59/2011, s. 1418–1424. ISSN 2010-3778. IF 0. [Článek v časopise]
378711Mgr. Michaela HlínkováJozef Baruník,Michaela Baruníková. Revisiting the fractional cointegrating dynamics of implied-realized volatility relation with wavelet band spectrum regression. Computational Statistics & Data Analysis, 2013, sv. 1, s. 1–1. ISSN 0167-9473. IF 1.028. [Článek v časopise]
článek je ve stavu podaný
635712RNDr. Tomáš Groh, Ph.D.Groh, Tomáš et al.. Impact of histone deacetylase inhibitor valproic acid on the anticancer effect of etoposide on neuroblastoma cells. Neuroendocrinology Letters, 2012, sv. 33, s. 101–109. ISSN 0172-780X. IF 1.29. [Článek v časopise]
635712RNDr. Tomáš Groh, Ph.D.Groh, Tomáš et al.. Impact of histone deacetylase inhibitors on anticancer effect of etoposide. Interdisciplinary Toxicology, 2012, sv. 5(Suppl. 1), s. 34–34. ISSN 1337-6853. IF 0. [Článek v časopise]
Abstrakt posteru
635712RNDr. Tomáš Groh, Ph.D.Groh, Tomáš a kol.. Vliv inhibitorů histondeacetylas na protinádorový účinek etoposidu. Onkologie, 2012, sv. 6(Suppl.B), s. 25–25. ISSN 1803-5922. IF 0. [Článek v časopise]
Abstrakt přednášky
612812Mgr. Bc. Petra Vlhová, Ph.D.Hádková, Petra. Pedagogická komunikace na konzervatořích. Didaktické studie, 2013, sv. roč. 5, č. 1, s. 0–0. ISSN 1804-1221. [Článek v časopise]
Zaslán do tisku.
703812Mgr. Jana Alexandra Nemravová, Ph.D. Guinan, E. F.; Mayer, P.; Harmanec, P.; Božić, H.; Brož, M.; Nemravová, J.; Engle, S.; Šlechta, M.; Zasche, P.; Wolf, M.; Korčáková, D.; Johnston, C.. Large distance of ɛ Aurigae inferred from interstellar absorption and reddening. Astronomy & Astrophysics, 2012, sv. 546, s. 123–138. ISSN 0004-6361. IF 4.587. [Článek v časopise]
PH is co-leader of the project. He has participated in the acquisition of observational material, its reduction and analysis and presentation of the results.

JN has participated in the acquisition of the photometric and spectroscopic observational material. She has also written a program for comparison of synthetic and observed stellar spectra. It was used to determine the radiative properties of stars, which project to the same region of the sky plane as eps Aur does - namely: HD31617, HD32328, HD277197. JN carried out the comparisons.

The article does not contain any dedication to the grant no. 703812 of the Grant Agency of the Charles University. It only contains affiliation to the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University.
703812Mgr. Jana Alexandra Nemravová, Ph.D.Zasche, P.. Unique sextuple system: 65 Ursae Majoris. Astronomy & Astrophysics, 2012, sv. 542, s. 78–84. ISSN 0004-6361. IF 4.587. [Článek v časopise]
JN participated in the acquisition of spectroscopic observations only.

The article does not contain any dedication to the grant no. 703812 of the Grant Agency of the Charles University, but it contains the affiliation to the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University.
625912RNDr. Josef Lhotský, Ph.D.Lhotský, Josef. From green bodies to green people: A long way to understanding symbiosis. GRANT journal, 2012, sv. 1(1), s. 110–113. ISSN 1805-062X. [Článek v časopise]
Text byl zaslán jako příspěvek na konferenci QUARRE 2012; vybrané anglicky psané příspěvky pak byly otištěny v časopisech AD ALTA nebo GRANT journal.
500512Mgr. Štěpána Boukalová, Ph.D.Boukalova, Stepana; Teisinger, Jan; Vlachova, Viktorie. Protons stabilize the closed conformation of gain-of-function mutants of the TRPV1 channel. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 2013, sv. 1833, s. 520–528. ISSN 0167-4889. IF 5.538. [Článek v časopise]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková, Karin, Bortlík, Martin, Ďuricová, Dana, Brodská, Helena, Machková, Naděžda, Janatková, Ivana, Zima, Tomáš, Lukáš, Milan. Vliv albuminemie na farmakokinetiku infliximabu u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Gastroenterolgoie a hepatologie., 2012, sv. 65, s. 75–77. ISSN 1804-7874. [Článek v časopise]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalícková Karin, Kalousová, Marta, Fucíková, Terezie, Bortlík, Martin, Duricová, Dana, Komárek, Viktor, Zima, Tomas, Janatková, Ivana, Lukás, Milan. Anti-inflammatory effect of biological treatment in patients with inflammatory bowel diseases: calprotectin and IL-6 changes do not correspond to sRAGE changes. Scandinavian Journal of Clinical Investigation., 2010, sv. 70, s. 294–299. ISSN 0036-5513. IF 1.629. [Článek v časopise]
doi: 10.3109/00365513.2010.485648
69810MUDr. Karin MalíčkováBortlik, Martin, Duricova, Dana, Malickova, Karin, Machkova, Nadezda, Bouzkova, Eva, Hrdlicka, Ludek, Komarek, Arnost, Lukas, Milan. Infliximab trough levels may predict sustained response to infliximab in patients with Crohn's disease.. Journal of Crohn's and Colitis, 2013, sv. in press, s. 0–0. ISSN 1873-9946. IF 2.566. [Článek v časopise]
doi:pii: S1873-9946(12)00456-4. 10.1016/j.crohns.2012.10.019.
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková, Karin, Ďuricová, Dana, Bortlík, Martin, Machková, Naděžda, Komárek, Viktor, Janatková, Ivana, Lukáš, Milan. Low serum deoxyribonuclease I activity is associated with antiTNF-alpha induced skin adverse events in patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterologie a hepatologie, 2012, sv. 66, s. 23–31. ISSN 1804-803X. [Článek v časopise]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková, Karin, Ďuricová, Dana, Bortlík, Martin, Hrušková, Zdenka, Svobodová, Barbora, Machková, Naděžda, Komárek, Viktor, Fučíková, Terezie, Janatková, Ivana, Zima, Tomáš, Lukáš, Milan. Impaired deoxyribonuclease I activity in patients with inflammatory bowel diseases. Autoimmune Diseases, 2011, sv. in press, s. 0–0. ISSN 2090-0430. [Článek v časopise]
doi: 10.4061/2011/945861
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková, Karin, Ďuricová, Dana, Bortlík, Martin, Hrdička, Luděk, Machková, Naděžda, Lukáš, Milan. Sérové protilátky proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-GP2) u nemocných s idiopatickými střevními záněty.. Gastroenterologie a hepatologie, 2013, sv. 67, s. 10–16. ISSN 1804-803X. [Článek v časopise]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalickova Karin, Duricova, Dana, Bortlik, Martin, Janatkova, Ivana, Zima, Tomas, Lukas, Milan. Phosphatidylserine-dependent antiprothrombin antibodies (aPS/PT) in infliximab-treated patients with inflammatory bowel diseases. Autoimmunity Highlights, 2013, sv. in press, s. 0–0. ISSN 2038-0305. IF 0.12. [Článek v časopise]
DOI 10.1007/s13317-012-0045-0
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková, Karin, Ďuricová, Dana, Bortlík, Martin, Machková, Naděžda, Janatková, Ivana, Lukáš, Milan . Sérové hladiny infliximabu a indukce tvorby protilátek proti infliximabu při biologické léčbě nemocných s idiopatickými střevními záněty. Alergie, 2011, sv. 13, s. 216–222. ISSN 1212-3536. [Článek v časopise]
633312Mgr. Vojtěch Čurda, Ph.D.Vojtěch Čurda. Ivo Tretea, Vzpomínky na Bohumila Hrabala a život vůbec. Marginalia Historica, 2011, sv. 2/2011, s. 112–115. ISSN 1804-5367. [Článek v časopise]
633312Mgr. Vojtěch Čurda, Ph.D.Vojtěch ČurdA. Ivo Pejčoch, Fašismus v českých zemích 1922-1945, Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě. Marginalia Historica, 2011, sv. 2/2011, s. 92–97. ISSN 1804-5367. [Článek v časopise]
633312Mgr. Vojtěch Čurda, Ph.D.Vojtěch Čurda. Michal Pullmann, Konec experimentu. Marginalia Historica, 2011, sv. 2/2011, s. 97–101. ISSN 1804-5367. [Článek v časopise]
421511RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D.Kaplan, Haim; Matoušek, Jiří; Safernová, Zuzana; Sharir, Micha. Unit Distances in Three Dimensions. Combinatorics, Probability and Computing, 2012, sv. 21, s. 597–610. ISSN 0963-5483. IF 0.778. [Článek v časopise]
Dokazujeme, že počet jednotkových vzdáleností mezi n body v R^3 je O(n^3/2), což je zlepšení Clarksonova odhadu z roku 1990. Důkaz využívá polynomiální metodu rozkladu, kterou představili Guth a Katz koncem roku 2010.
565312MUDr. Antonín Šípek, Ph.D.Šípek, Antonín jr., Mihalová, Romana, Celbová, Lenka, Suttrová, Eva., Panczak, Aleš. Varianty chromosomu 9 v novorozenecké populaci a jejich klinický význam. Neonatologické listy, 2012, sv. 18(2), s. 11–13. ISSN 1211-1600. IF 0. [Článek v časopise]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt, D., Kašparová, P., Čelakovský, P.. Extranodální NK/T buněčný lymfom nazálního typu - neobvyklá příčina jednostranné nosní obstrukce. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2012, sv. 61, s. 130–134. ISSN 1210-7867. [Článek v časopise]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt, D., Ludvíková, M.. Nádorové markery u dlaždicových karcinomů hlavy a krku. Onkologie, 2013, sv. 5, s. 241–246. ISSN 1802-4475. [Článek v časopise]
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Glosík, Juraj; Plašil, Radek; Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Korolov, Igor; Roučka, Štěpán; Kokoouline, V.. Binary and ternary recombination of H3+ and D3+ ions with electrons in low temperature plasma. Molecular Physics, 2010, sv. 108, s. 2253–2264. ISSN 0026-8976. IF 1.819. [Článek v časopise]
Měření ternárního rekombinačního koeficientu H3+ a D3+ a teoretický popis procesu.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Roučka, Štěpán; Jusko, Pavol; Plašil, Radek; Glosík, Juraj; Johnsen, Rainer. Collsional Radiative Recombination Ar+ + e + e; Experimental Study at 77-180 K. Physical Review A, 2011, sv. 83, s. 32720–32727. ISSN 1050-2947. IF 2.861. [Článek v časopise]
Určení rychlostních koeficientů srážkově radiativní rekombinace iontů Ar+ s elektrony pro teploty 77 - 180 K. Potvrzení teoretické teplotní závislosti.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Jílek, Mojmír; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj. Nuclear Spin Effect on Recombination of H3+ Ions with Electrons at 77 K. Physical Review Letters, 2011, sv. 106, s. 203201–203204. ISSN 0031-9007. IF 7.622. [Článek v časopise]
Kvantově selektivní rekombinace iontů H3+ s elektrony při teplotě 77 K. Bylo nutné porozumět procesu CRR pro vyhodnocení rychlostního koeficientu dvoučásticové a heliem asistované ternární rekombinace.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán; Opanasiuk, Sergii; Glosík, Juraj. Cryo-FALP study of collisional-radiative recombination of Ar+ ions at 40-200 K. The European Physical Journal Applied Physics, 2011, sv. 56, s. 24011–24014. ISSN 1286-0042. IF 0.899. [Článek v časopise]
Měření rychlosti plazmatu, rozložení koncentrací iontů a teploty plynu podél proudové trubice nové aparatury Cryo-FALP. První získané rychlostní koeficienty srážkově radiativní rekombinace.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Rubovič, Peter; Varju, Jozef; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Binary and ternary recombination of D3+ ions at 80–130 K: Application of laser absorption spectroscopy. Journal of Chemical Physics, 2012, sv. 137, s. 194320–194334. ISSN 0021-9606. IF 3.333. [Článek v časopise]
Spektroskopická studie rekombinace D3+ v plazmatu o teplotách v rozmezí 80 - 130 K. Naměřené hodnoty se shodli s hodnotami změřenými na aparatuře FALP. Pozorovány binární a ternární rekombinace, avšak žádná srážkově radiativní.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter; Hejduk, Michal; Opanasiuk, Sergii; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Collisional radiative recombination of Ar+ ions, experimental study at 40-300 K. Journal of Physics: Conference Series, 2012, sv. 388, s. 62033–62033. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
Studie srážkově radiativní rekombinace iontu Ar+ při teplotách 40-300 K. Byla pozorována a rychlostní koeficient byl změřen.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Rubovič, Peter; Roučka, Štěpán; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj; Johnsen, Reiner. Binary and ternary recombination of para-H3+ and ortho-H3+ with electrons: State selective study at 77–200 K. Journal of Chemical Physics, 2012, sv. 136, s. 244304–244318. ISSN 0021-9606. IF 3.333. [Článek v časopise]
Systematická spektroskopická studie rekombinace iontů H3+ při teplotách 77-200 K s rozlišením jaderně-spinových stavů iontů. Vyhodnoceny binární a ternární rekombinační koeficienty pro para a ortho-H3+. Nepozorována srážkově radiativní rekombinace.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Rubovič, Peter; Roučka, Štěpán; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Johnsen, Reiner; Glosík, Juraj. Binary recombination of para- and ortho-H3+ with electrons at low temperatures. Philosophical Transactions of the Royal Society A - Mathematical, Physical and Engeneering Sciences, 2012, sv. 370, s. 5101–5108. ISSN 1471-2962. IF 2.773. [Článek v časopise]
Studie binární disociativní rekombinace H3+ při teplotách 77 - 200 K. Aplikována byla laserová absorpční spektroskopie. Zjišten řádový rozdíl mezi hodnotami pro para- a ortho-H3+.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Nuclear spin state-resolved cavity ring-down spectroscopy diagnostics of a low-temperature H3+–dominated plasma. Plasma Sources Science and Technology, 2012, sv. 21, s. 24002–24011. ISSN 1361-6595. IF 2.521. [Článek v časopise]
Studium rotačních teplot iontů H3+ v závislosti na jejich kinetické teplotě. Změřena závislost populace para stavů H3+ na populaci para stavů H2 ve výboji. Potvrdili jsme, že ionty H3+ mají termální rozdělení vnitřních stavů odpovídající teplotám plynu nastavovaným v rozmezí 77 - 200 K.
92410Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter, Varju, Jozef, Opanasiuk, Sergii; Plašil, Radek, Glosík, Juraj. Equilibrium in Low Temperature H3+-Dominated Plasma, Application of Cavity Ring-Down. Acta Universitatis Carolinae - Mathematica et Physica, 2012, sv. 53, s. 51–59. ISSN 0001-7140. [Článek v časopise]
Studium termodynamické rovnováhy souboru iontů H3+ ve výboji a dohasínajícím plasmatu.
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Patáková, Eva. Jak může učitel matematiky rozvíjet kreativitu žáků. Učitel matematiky, 2012, sv. 2, s. 97–104. ISSN 1210-9037. [Článek v časopise]
Článek poukazuje na vzájemné vztahy matematiky, vyučování matematice a psychologie kreativity. V článku jsou rozebrány osobností vlastnosti kreativního jedince a možnosti, jak je učitel matematiky může rozvíjet prostřednictvím vhodných didaktických prostředí. Důraz je kladen na cílenou tvorbu úloh s příslušnými didaktickými cíli.
268011doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.Měšťák, Ondřej. Rekonstrukce prsu autologním tukem. Rozhledy v chirurgii, 2012, sv. 91(7), s. 373–377. ISSN 0035-9351. [Článek v časopise]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří Kocourková, Ingrid, Prokešová, Ludmila. Impaired function of regulatory T cells in cord blood of children of allergic mothers. Clinical and Experimental Immunology, 2012, sv. 170(1), s. 10–17. ISSN 1365-2249. IF 3.36. [Článek v časopise]
Dosažené výsledky v rámci řešení grantového projektu GAUK259911 byly publikovány v mezinárodním impaktovaném časopise Clinical and Experimental Immunology.
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří Novotná, Olga Kocourková, Ingrid Prokešová, Ludmila. Cytokine expression in the colostral cells of healthy and allergic mothers. Folia Microbiologica, 2012, sv. 57, s. 215–219. ISSN 1874-9356. IF 0.677. [Článek v časopise]
V rámci této studie jsme se pokusili detekovat Tregs v kolostru, ale vzhledem k nízkému celkovému počtu buněk, nebylo možné provést seriózní statistickou analýzu. Nicméně jsme se zaměřili alespoň na detekci regulačních cytokinů (a Th1 a Th2) v buňkách kolostra pomocí qPCR. Nezjistili jsme statisticky významné rozdíly v genové expresi regulačních cytokinů (IL-10, TGF-beta) v buňkách kolostra zdravých a alergických matek
402111Mgr. Barbora Profantová, Ph.D.Řezáčová, Barbora; Coïcc, Yves-Marie; Zentz,Christian; Turpin, Pierre-Yves; Štěpánek Josef. Spectroscopic Determination of pKa Constants of MADS Box Segments. Spectroscopy: An International Journal, 2012, sv. 27, s. 455–461. ISSN 0712-4813. IF 0.805. [Článek v časopise]
Zajímali jsme se o pH závislost fluorescenčních a UV absorpčních spekter dvou segmentů MADS-boxu. Jako spektroskopická sonda byl použit v obou případech vlastní vnitřní fluorofor, tyrosin. Prokázali jsme, že pKa hodnota tyrosin/tyrosinátového přechodu je výrazně ovlivněna aminokyselinami v jeho bezprostřední blízkosti. K přesnému určení pKa na základě spektroskopických měření byla využita nově vyvinutá metodika založená na faktorové analýze. Tuto metodu lze využít k určení pKa libovolného oligopeptidu nesoucího alespoň jednu pH-citlivou fotosenzitivní aminokyselinu nebo sondu a obecně může být použita na celou řadu spektroskopických technik.
277911RNDr. Zbyněk Falt, Ph.D.Falt, Zbyněk; Čermák, Miroslav; Dokulil, Jiří; Zavoral, Filip. Parallel SPARQL Query Processing Using Bobox. International Journal On Advances in Intelligent Systems, 2012, sv. 5, s. 302–314. ISSN 1942-2679. [Článek v časopise]
151910RNDr. Pavel Galář, Ph.D.Alenus, Jan; Galar, Pavel; Ethirajan, Anitha; Horemans, Frederik; Weustenraed, Ans; Cleij, Thomas J.; Wagner Patrick. Detection of L-nicotine with dissipation mode quartz crystal microbalance using molecular imprinted polymers. Physica Status Solidi A, 2012, sv. 209, s. 905–910. ISSN 1862-6300. IF 1.463. [Článek v časopise]
151910RNDr. Pavel Galář, Ph.D. Galář, Pavel; Dzurňák, Branislav; Malý, Petr; Čermák, Jan; Kromka, Alexander; Omastová, Mária; Rezek, Bohuslav. Chemical Changes and Photoluminescence Properties of UV Modified Polypyrrole. International Journal of Electrochemical Science, 2013, sv. 8, s. 57–70. ISSN 1452-3981. IF 3.729. [Článek v časopise]
392111RNDr. Richard Řezníček, Ph.D.Pfeffer, Miloš, Řezníček, Richard, Křišťan, Petr, Štěpánková, Helena. Device for measurement of power and shape of radio frequency pulses in nuclear magnetic resonance. Measurement Science and Technology, 2012, sv. 23, s. 57001–6. ISSN 0957-0233. IF 1.494. [Článek v časopise]
doi:10.1088/0957-0233/23/5/057001
392111RNDr. Richard Řezníček, Ph.D.Řezníček, Richard, Štěpánková, Helena, Chlan, Vojtěch, Novák, Pavel, Kozłowski, Andrzej. Analysis of Cationic Impurity Impact on Hyperfine Interactions in Magnetite. IEEE Transactions on Magnetics, 2012, sv. 48, s. 3039–3042. ISSN 0018-9464. IF 1.363. [Článek v časopise]
doi:10.1109/TMAG.2012.2204967
392111RNDr. Richard Řezníček, Ph.D.Řezníček, Richard, Chlan, Vojtěch, Štěpánková, Helena, Novák, Pavel, Maryško, Miroslav. Magnetocrystalline anisotropy of magnetite. Journal of Physics: Condensed Matter, 2012, sv. 24, s. 55501–7. ISSN 0953-8984. IF 2.546. [Článek v časopise]
doi:10.1088/0953-8984/24/5/055501
316911Mgr. Jaroslava Schovancová, Ph.D.The ATLAS Collaboration. Measurement of the Top Quark Mass with the Template Method in the ttbar -> lepton+jets Channel using ATLAS Data . EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, 2012, sv. 72, s. 2046–2076. ISSN 1434-6052. [Článek v časopise]
Článek "Measurement of the Top Quark Mass with the Template Method in the ttbar -> lepton+jets Channel using ATLAS Data.", jehož autorem je celá kolaborace experimentu ATLAS, byl publikován v žurnálu "EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C". Bližší informace o článku jsou k dispozici na stránce [1]. Seznam všech 28 publikací experimentu ATLAS o top kvarku je k dispozici na stránce [2].


[1] http://inspirehep.net/record/1094859
[2] https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasPublic/TopPublicResults
1110Mgr. Martin Pehal, Ph.D.Pehal, Martin, Cieslarová, Olga. Corporeality as a Key to the Assessment of the Dynamics of Ritualization. Jaarboek voor liturgie-onderzoek (Yearbook for Ritual Studies), 2011, sv. 27, s. 67–85. ISSN 0924-042X. [Článek v časopise]
437911RNDr. Leona Rezková ŘezníčkováVolejníková Jana, Mejstříková Ester, Valová Taťána, Řezníčková Leona, Hodonská Ladislava, Mihál Vladimír, Štěrba Jaroslav, Jabali Yahia, Procházková Daniela, Blažek Bohumír, Hak Jiří, Černá Zdeňka, Hrušák Ondřej, Starý Jan, Trka Jan, Froňková Eva:. Minimal residual disease in peripheral blood at day 15 identifies subgroup of childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia with superior prognosis. . Haematologica, 2011, sv. 96, s. 1815–1821. ISSN 1592-8721. IF 6.424. [Článek v časopise]
298811PhDr. Anna Páchová, Ph.D.Páchová, Anna. Memory and higher cognition.. International Journal of Science and Engineering Investigations., 2012, sv. 1(7), s. 54–59. ISSN 2251-8843. [Článek v časopise]
719812RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.Hanyková, Lenka; Radecki, Marek. NMR and Thermodynamic Study of Phase Transition in Aqueous Solutions of Thermoresponsive Amphiphilic Polymer. Chemistry Letters, 2012, sv. 41, s. 1044–1046. ISSN 0366-7022. IF 1.587. [Článek v časopise]
Kombinací metod 1H NMR spektroskopie a DSC byla studována teplotně indukovaná fázová separace ve vodných roztocích poly(vinyl methyl etheru). Pomocí NMR dat byl zkonstruován van´t Hoffův graf a určeny změny entalpie a entropie. Z porovnání těchto hodnot s DSC daty vyplývá, že pro koncentrační rozsah 1-30 váh.% celý polymerní řetězec se během fázové separace chová jako jedna kooperativní jednotka.
719812RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.Šťastná, Julie; Hanyková, Lenka; Spěváček, Jiří . NMR and DSC study of temperature-induced phase transition in aqueous solutions of poly(N-isopropylmethacrylamideco-acrylamide) copolymers. Colloid & Polymer Science, 2012, sv. 290, s. 1811–1817. ISSN 1435-1536. IF 2.331. [Článek v časopise]
Teplotně indukovaný fázový přechod ve vodných roztocích statistického kopolymeru P(NIPMAm/AAm) s různým zastoupením jednotlivých složek je studován pomocí NMR spektroskopie a DSC. Obě metody umožnily určit kvantitativně vliv složení kopolymeru na teplotní interval a rozsah přechodu. Analýza termodynamických dat ukázala, že pouze polovina jednotek NIPMAm s omezenou pohyblivostí aktivně přispívá do entalpie. Je to důsledek vlivu hydrofilních AAm jednotek na nekompaktnost globulárních struktur.
607812MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Nováková Alena, Hubka Vít, Saiz-Jimenez Cesareo, Kolařík Miroslav . Aspergillus baeticus sp. nov. and Aspergillus thesauricus sp. nov.: two species in section Usti originating from Spanish caves. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2013, sv. 62, s. 2778–2785. ISSN 1466-5026. IF 2.268. [Článek v časopise]
607812MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Hubka Vít, Peterson Stephen W, Frisvad JC, Yaguchi Takashi, Kubátová Alena, Kolařík Miroslav . Aspergillus waksmanii sp. nov. and Aspergillus marvanovae sp. nov., two closely related species in section Fumigati. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2013, sv. 63, s. 1–9. ISSN 1466-5026. IF 2.268. [Článek v časopise]
Članek je dostupný v tzv. "online first" verzi (DOI 10.1099/ijs.0.047076-0), nemá ještě definitivní stránkování. V příloze je verze obdržená při korekturách (ne definitivní).
607812MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Hubka Vít, Dobiášová Stanislava, Lysková Pavlína, Mallátová Naděžda, Chlebková Jana, Skořepová Magdalena, Kubátová Alena, Dobiáš Radim, Chudíčková Milada, Kolařík Miroslav. Auxarthron ostraviense sp. nov., and A. umbrinum associated with nondermatophytic onychomycosis. Medical Mycology, 2013, sv. 51, s. 1–33. ISSN 1365-280X. IF 2.329. [Článek v časopise]
Článek byl přijatý v přiložené verzi, korektury ještě neproběhly a stránkování není definitivní.
607812MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Hubka Vít, Kolařík Miroslav. β-tubulin paralogue tubC is frequently misidentified as the benA gene in Aspergillus section Nigri taxonomy: primer specifity testing and taxonomical consequences. Persoonia, 2012, sv. 29, s. 1–10. ISSN 31-5850. IF 4.136. [Článek v časopise]
607812MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.Hubka Vít, Kolařík Miroslav, Kubátová Alena, Peterson Stephen W . Taxonomical revision of Eurotium and transfer of species to Aspergillus. Mycologia, 2013, sv. 105, s. 1–58. ISSN 0027-5514. IF 2.031. [Článek v časopise]
Článek byl přijatý v přiložené verzi, korektury ještě neproběhly a stránkování není definitivní.
146510RNDr. Alice Řezníčková, Ph.D.Mantlikova, Alice; Poltierova Vejpravova, Jana; Holec, Petr; Plocek, Jiri; Niznansky, Daniel . Magnetic properties of TCr2O4 (T= Co, Ni) fine powders and TCr2O4/SiO2 nanocomposites. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2011, sv. 18, s. 320221–320224. ISSN 1757-8981. [Článek v časopise]
146510RNDr. Alice Řezníčková, Ph.D.Mantlikova, Alice; Poltierova Vejpravova, Jana; Bittova, Barbara; Burianova, Simona; Niznasky, Daniel; Ardu, Andrea; Cannas, Carla. Stabilization of the high coercivity ε-Fe2O3 phase in the CeO2-Fe2O3/SiO2 nanocomposites. Journal of Solid State Chemistry, 2012, sv. 191, s. 136–141. ISSN 0022-4596. IF 2.159. [Článek v časopise]
28510RNDr. Lenka Faltová, Ph.D.Řežábková, Lenka. Structural Modulation of Phosducin by Phosphorylation and 14-3-3 Protein. Biophysical Journal, 2012, sv. 103, s. 1960–1969. ISSN 0006-3495. IF 3.7. [Článek v časopise]
18110Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D.Novotný, Ivan, Podolská Kateřina et al.. Nuclear LSm8 affects number of cytoplasmic processing bodies via controlling cellular distribution of Like-Sm proteins. Molecular Biology of the Cell, 2012, sv. 23, s. 3776–3785. ISSN 1355-8382. IF 4.942. [Článek v časopise]
Ve spolupráci s laboratoří Davida Staňka (ÚMG AV ČR) byly stabilní HeLa linie exprimující firefly luciferázový reportér nesoucí buď 4xlet-7bulged nebo 4xmiR-30bulged vazebná místa pro endogenní miRNA v 3´UTR použity na testování účinku zvýšeného počtu P-bodies způsobeného Lsm8 knock-downem na miRNA zprostředkovanou inhibici translace. Získané výsledky ukázaly, že: (i) redukce počtu P-bodies nemá za následek inhibici miRNA zprostředkované represe translace, (ii) zvýšený počet P-bodies nekoreluje se silnější miRNA zprostředkovanou inhibicí translace.
521412Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan. H.-G. Stephan: Solling im Mittelalter. Archeologické rozhledy, 2012, sv. 64, s. 183–186. ISSN 0323-1267. [Článek v časopise]
521412Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan. Zdeňka Schejbalová: Raně středověká řadová pohřebiště v Plzeňském kraji. Archeologické rozhledy, 2012, sv. 64, s. 573–577. ISSN 0323-1267. [Článek v časopise]
342011Mgr. David Venclík, Ph.D.Venclík, David . Rekonstrukce Karlštejna na pozadí politicko-kulturního vývoje v českých zemích (1886–1918). Marginalia historica - časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury, 2013, sv. 1, s. 1–18. ISSN 1804-5367. [Článek v časopise]
článek bude publikován v časopise Marginalia Historica 1/2013, kontakt: PhDr. Bílková Jitka, jitbil@post.cz
342011Mgr. David Venclík, Ph.D.Venclík, David. Svěřenci architekta Fridricha Schmidta na Karlštejně. Zaměření hradu z roku 1866 na pozadí doby. Umění , 2013, sv. 2013, s. 1–25. ISSN 0049-5123. [Článek v časopise]
článek bude publikován v časopise Umění (2013); kontakt: PhDr. Taťána Petrasová, CSc,petrasova@udu.cas.cz
426211Mgr. Helena KrutákováVotýpka, Jan; Klepetková, Helena; Jirků, Milan; Kment, Petr; Lukeš, Julius . Phylogenetic relationships of trypanosomatids parasitising true bugs (Insecta: Heteroptera) in sub-Saharan Africa. International Journal for Parasitology, 2012, sv. 42, s. 489–500. ISSN 0020-7519. IF 3.393. [Článek v časopise]
426211Mgr. Helena KrutákováVotýpka, Jan; Klepetková, Helena; Yurchenko, Vyacheslav; Horák, Aleš; Lukeš, Julius; Maslov, Dmitri. Cosmopolitan distribution of a trypanosomatid Leptomonas pyrrhocoris. Protist, 2012, sv. 163, s. 616–631. ISSN 1434-4610. IF 3.136. [Článek v časopise]
48910RNDr. Václav Dědič, Ph.D.Dedic V., Franc J., Sellin P.J., Grill R. and Perumal V.. Study on electric field in Au/CdZnTe/In detectors under high fluxes of X-ray and laser irradiation. JOURNAL OF INSTRUMENTATION, 2012, sv. 7, s. 1–10. ISSN 1748-0221. [Článek v časopise]
Článek pojednává o polarizaci detektoru CdZnTe vlivem vysokého toku podgapového laserového záření.
48910RNDr. Václav Dědič, Ph.D.Dědič V, Franc J., Elhadidy H., Grill R., Belas E., Moravec P., Zázvorka J., Hoschl P.. Study of deep levels in high resistivity CdZnTe by discharge current measurement. JOURNAL OF INSTRUMENTATION, 2013, sv. 8, s. 1–5. ISSN 1748-0221. [Článek v časopise]
Článek pojednává o využití měření vybíjecích proudů pro spektroskopii hlubokých hladin.
286411Mgr. Kateřina Lah, Ph.D.Macurová, Jana. Компенсаторные стратегии украинцев в письменных работах на чешском языке. Studia Filologiczne, 2012, sv. 4, s. 27–37. ISSN 1898-4657. [Článek v časopise]
286411Mgr. Kateřina Lah, Ph.D.Vaculová, Katarzyna. Použití korpusu ve výuce češtiny některé interferenční chyby polských mluvčích v češtině zachycené v chybové databázi CHRUP.. Bohemistyka, 2013, sv. [v tisku], s. 0–0. ISSN 1642-9893. [Článek v časopise]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Nytrová, Petra. Neuromyelitis optica Devic - první aquaporinová demyelinizační kanalopatie?. Solen, 2010, sv. 11, s. 39–42. ISSN 1803-5353. [Článek v časopise]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Závada, Jakub. Seroprevalence and specificity of NMO-IgG (anti-aquaporin 4 antibodies) in patients with neuropsychiatric systemic lupus erythematosus. Rheumatology International, 2013, sv. 33, s. 259–263. ISSN 0172-8172. IF 1.885. [Článek v časopise]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Granieri, Letizia. Evaluation of a multiparametric immunofluorescence assay for standardization of neuromyelitis optica serology. PlosOne, 2012, sv. 7, s. 1–9. ISSN 1932-6203. IF 4.4. [Článek v časopise]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Nytrová, Petra . Roztroušená skleróza, neuromyelitis optica a antifosfolipidový syndrom z diferenciálně diagnostického pohledu neurologa. Postgraduální medicína, 2011, sv. 13, s. 767–773. ISSN 1212-4184. [Článek v časopise]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Zborníková, Pavlína. Autoimunitní limbická encefalitida asociovaná s LGI1 protilátkami. Solen, 2012, sv. 13, s. 343–346. ISSN 1803-5353. [Článek v časopise]
166410RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.Hostnik, Gregor; Vlachy, Vojko; Bondarev, Dmitrij; Vohlidal, Jiri; Cerar, Janez. UV/Vis study of the Alkali salts of poly(thiophen-3-ylacetic acid) in water. Acta Chimica Slovenica, 2012, sv. 59, s. 571–581. ISSN 1318-0207. IF 1.328. [Článek v časopise]
UV/Vis spectroscopic investigation of aqueous solutions of regio-irregular poly(thiophen-3-ylacetic acid) (PTAA) with and without methyl-ester groups in the presence of sodium and lithium ions as counterions is presented. The samples were carefully purified and characterized with respect to molar mass and the amount of -COOH groups present. We examined how the UV/Vis spectra of solution change with aging of PTAA solution, polymer concentration, addition of low molecular weight salt, temperature, and some other parameters. We show that results crucially depend on whether the spectra are taken for freshly prepared or mature solutions. We demonstrate the validity of the Beer-Lambert law for PTANa, PTAA/Na, and PTAA/Li (aged solution), and violation of this law for PTANa/Me (fresh) solutions in water; the latter system is instead found to exhibit an isosbetic point at 402 nm. We prove that UV/Vis spectra of polythiophene derivatives in water depend on the "age" (time after dissolution) of the solution. The inconsistencies among the spectroscopic data found in literature, as also the discrepancies with our own measurements on PTAA-based systems are discussed.
166410RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.Hostnik, Gregor; Vlachy, Vojko; Bondarev, Dmitrij; Vohlidal, Jiri; Cerar, Janez. Potentiometric and conductometric study of aqueous solutions of lithium and sodium salts of poly (thiophen-3-y lacetic acid). Acta Chimica Slovenica, 2012, sv. 59, s. 582–589. ISSN 1318-0207. IF 1.328. [Článek v časopise]
The title polymer, PTAA, practically free of ester groups was obtained by oxidative polymerization of methyl thiophen-3-ylacetate and subsequent basic hydrolysis of primary polymer. Poly(thiophen-3-ylacetic acid) has been thoroughly characterized by NMR, IR, Raman, and UV/Vis spectroscopy. The polyacid behavior during neutralization titrations with lithium and sodium hydroxides, carried out under nitrogen atmosphere, has been studied by conductometry and potentiometry. Henderson-Hasselbach plots of Potentiometrie titration curves show a break point at pH around 6, where the curve slope drops from 1.8 (at lower pH) to a value from 1.05 to 1.3 (at higher pH values). The UV/Vis spectra monitored during back titration show: (i) monotonous decrease of both λ, max and ε max as pH decreases, (ii) the presence of the isosbestic point at 401 nm that can be ascribed to conformational transition of PTAA chains, and (iii) absence of the isosbestic point at 392 nm reported previously by other authors.
363011MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana. Ikaros (IKZF1) alterations and minimal residual disease at day 15 assessed by flow cytometry predict prognosis of childhood BCR/ABL-negative acute lymphoblastic leukemia. Pediatric Blood and Cancer, 2012, sv. 59, s. 1–8. ISSN 1545-5017. IF 1.891. [Článek v časopise]
E-pub ahead of print Sep 19. doi: 10.1002/pbc.24299
91010MUDr. Michal Malina, Ph.D.Fencl F, Malina M, Stará V, Zieg J, Mixová D, Seeman T, Bláhová K.. Discordant expression of a new WT1 gene mutation in a family with monozygotic twins presenting with congenital nephrotic syndrome... EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, 2011, sv. 1, s. 121–124. ISSN 1432-1076. IF 1.644. [Článek v časopise]
bstract
Congenital nephrotic syndrome (CNS) is a heterogeneous group of diseases with different causes and prognoses. Two thirds of cases of NS in the first year of life are caused by mutations in four genes (NPHS1, NPHS2, WT1, and LAMB2). The mutation of WT1 gene can lead to Denys-Drash syndrome (DDS). We report on female monozygotic twins with CNS presenting at 7 and 8 weeks of age with anuric renal failure. Both twins were treated by peritoneal dialysis. Renal biopsy proved diffuse mesangial sclerosis. Genetic analysis detected a new heterozygote WT1 mutation R434P in both twins. One child developed a unilateral nephroblastoma. Both twins died because of complications of CNS (sepsis and extensive thrombosis of central venous system/sepsis and sudden heart failure) at ages 23 weeks/13.5 months, respectively. DNA analysis showed the same WT1 mutation in the father, who showed at his age of 41 years no clinical consequences of this mutation and no signs of DDS. In conclusion, we report the third family with monozygotic twins with DDS due to WT1 mutation. The DDS has very rapidly led to end-stage renal failure and death in both twins which is in striking contrast to the manifestation in their father.
644112Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Hyks, Jiri, Ettler, Vojtěch, Astrup, Thomas. Stability and leaching of cobalt smelter fly ash. Applied Geochemistry, 2013, sv. 29, s. 117–125. ISSN 0883-2927. IF 2.176. [Článek v časopise]
114310RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.Veis, Libor; Višňák, Jakub; Fleig, Timo; Knecht, Stefan; Saue, Trond; Visscher, Lucas; Pittner, Jiří. Relativistic quantum chemistry on quantum computers. Physical Review A, 2012, sv. 85, s. 303041–303045. ISSN 1050-2947. IF 2.878. [Článek v časopise]
63310MUDr. Tomáš Brtnický, Ph.D.Fialová Anna. Dynamics of T-cell infiltration during the course of ovarian cancer: The gradual shift from a Th17 effector cell response to a predominant infiltration by regulatory T-cells. International Journal of Cancer, 2012, sv. 132, s. 1070–1079. ISSN 1097-0215. IF 5.444. [Článek v časopise]
137310Mgr. Martina SlanařováLenka Vecerova, Zbynek Strasky, Jana Rathouska, Martina Slanarova, Eva Brcakova, Stanislav Micuda and Petr Nachtigal. Activation of TGF-β Receptors and Smad Proteins by Atorvastatin is Related to Reduced Atherogenesis in ApoE/LDLR Double Knockout Mice. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, 2012, sv. 18, s. 115–126. ISSN 1340-3478. IF 2.692. [Článek v časopise]
38310doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.Goetz Michal, Prihodova Iva, Hrdlicka Michal. Long lasting complex nocturnal hallucinations during Osmotic Release Oral System (OROS) methylphenidate treatment in a 7-year old girl. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 2011, sv. 32, s. 619–622. ISSN 0172-780X. IF 1.29. [Článek v časopise]
38310doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.Goetz Michal, Surman Craig Bruce Hackett, Mlynarova Eliska,Krsek Pavel. Status Epilepticus Associated With the Administration of Long-Acting Methylphenidate in a 7-Year-Old Girl. JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 2012, sv. 32, s. 300–302. ISSN 0271-0749. IF 4.09. [Článek v časopise]
73610RNDr. Kateřina Štěpánová, Ph.D.Štěpánová, Kateřina; Šinkora, Marek. Porcine γδ T Lymphocytes Can Be Categorized into Two Functionally and Developmentally Distinct Subsets according to Expression of CD2 and Level of TCR. The Journal of Immunology, 2013, sv. 190, s. 2111–2120. ISSN 0022-1767. IF 5.788. [Článek v časopise]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.van Dongen, JJM, Lhermitte, L.,Bottcher, S., Almeida, J., van der Velden, VHJ, Flores-Montero, J., Rawstron, A., Asnafi, V., Lecrevisse, Q., Lucio, P., Mejstrikova, E., Szczepanski, T., Kalina, T., de Tute, R., Bruggemann, M., Sedek, L., Cullen, M., Langerak, AW, Mendonc¸ A., Macintyre, E., Martin-Ayuso, M., Hrusak, O., Vidriales, MB, Orfao, A.. EuroFlow antibody panels for standardized n-dimensional flow cytometric immunophenotyping of normal, reactive and malignant leukocytes. Leukemia, 2012, sv. 26, s. 1908–1975. ISSN 0887-6924. IF 9.561. [Článek v časopise]
Jsme zakládajícími členy pracovní skupiny Euroflow a podíleli jsme se (E.Mejstříková, O.Hrušák, T.Kalina) na vývoji panelu pro AML/MDS. Hlavní řešitelka M. Nováková se postupně od roku 2009 zapojila do jednotlivých témat řešených tímto konsorciem (AML-MDS, BCP ALL, B NHL) a je spoluautorkou připravovaných detailních článků o jednotlivých subtypech hematologických malignit (příprava článků probíhá recentně). V době zahájení GAUK 23010 byl již panel navržen a podíleli jsme se na sběru dat, který nadále probíhá. V autorském týmu článku zaměřeného na design panelu jsou spoluřešitel GAUK O.Hrušák a školitelka GAUK E.Mejstříková. Dedikace GAUK 23010 je zde uvedena pro následnou podporu akvizice dalších diagnostických vzorků a tato data byla použita pro tento souhrnný článek o všech panelech Euroflow.
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Janda, A., Mejstříková, E., Salzer, U., Grimová, J., Svobodová, T. Suková M., Nováková M., Hubáček P., Zemanová Z., Čermák J., Černá Z., Vítek A., Šedivá, A., Hrušák, O., Starý, J.. Deficit transkripčního faktoru GATA-2: nová imunodeficience se širokým fenotypovým spektrem. První pacienti diagnostikovaní v České republice a přehled literatury. Česko-slovenská pediatrie, 2013, sv. 68, s. 112–123. ISSN 0069-2328. [Článek v časopise]
Pacienti s mutací transkripčního faktoru GATA-2 se objevují jako podskupina dětských pacientů s MDS. Mutace byla popsána v roce 2011 a sdružuje popsané syndromy MonoMAC (monocytopenie, B a NK lymfopenie, plicní alveolární proteinóza a zvýšená náchylnost k infekcím vyvolaných papilomaviry, herpesviry a aviárními kmeny mykobakterií), DCML (deficit dendritických buněk, monocytů, B lymfocytů a NK buněk), Embergerův syndrom (primární lymfedém dolních končetin a/nebo genitálu, mnohočetné bradavice, senzorineurální hluchota, mírný dysmorfismus) a syndrom familiárního MDS/AML. Retrospektivně v ČR byli ke dni 1.4.2013 nalezeni 4 pacienti s počátky projevů MDS v dětském věku (3 RC, kdy u jedné pacientky převažovaly v dětském věku projevy imunodeficitu a k plně vyjádřenému MDS došlo až v dospělém věku - kasuistika pacientky je popsána v článku, a jeden pacient s RAEB). Prospektivně jsme vyslovili podezření na mutaci v genu GATA-2 u pacienta s nejasným plicním postižením, sníženým počtem B lymfocytů a monocytopenií, rodinnou studií byla mutace prokázána i u jeho bratra (oba pacienti jsou popsáni v článku). Popis mutace GATA-2, coby kauzální příčiny MDS již v dětském věku, mění zásadně pohled na toto onemocnění a indikaci transplantace od HLA identického sourozence. Rozvoj klinických příznaků je velmi variabilní a u sourozence – případného dárce je třeba tuto mutaci vždy vyloučit.
94410Mgr. et Mgr. Bc. Michal ZourekZourek, Michal. Pražský pobyt Roque Daltona v kontextu jeho života a díla. Dějiny a současnost, 2012, sv. 6, s. 24–27. ISSN 0418-5129. [Článek v časopise]
94410Mgr. et Mgr. Bc. Michal ZourekZourek, Michal. "Kde se nachází Che?" Tajný pobyt Che Guevary v Československu. Dvacáté století / The Twentieth Century, 2012, sv. 2, s. 61–79. ISSN 1803-750X. [Článek v časopise]
94410Mgr. et Mgr. Bc. Michal ZourekZourek, Michal . Roque Dalton: nejen revolucionář z hospody U Fleků. Civilia, Odborná revue pro didaktiku společenských věd, 2012, sv. 1, s. 126–139. ISSN 1805-3963. [Článek v časopise]
94410Mgr. et Mgr. Bc. Michal ZourekZourek, Michal . Policy of Czechoslovakia towards Chile 1973–1980: Pragmatism, Solidarity and Propaganda. Dvacáté století / The Twentieth Century, 2013, sv. 2, s. 0–0. ISSN 1803-750X. [Článek v časopise]
Studie o rozsahu 30 normostran (viz přiložený dokument) vyjde v průběhu roku 2014.
330611Mgr. Eva Prosecká, Ph.D.Prosecká Eva. Thin-layer hydroxyapatite deposition on a nanofiber surface stimulates mesenchymal stem cell proliferation and their differentiation into osteoblasts. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2012, sv. 2012, s. 1–10. ISSN 2314-6141. IF 2.436. [Článek v časopise]
416411Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D.Sipek, Petr, Ricchiardi, E., Perissinotto, E.,. Immature stages and ecology of two species of the South African genus Stripsipher Gory & Percheron, 1833 (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae, Trichiini). Zookeys, 2012, sv. 180, s. 19–40. ISSN 1313-2989. IF 0.879. [Článek v časopise]
Článek se tématicky přímo netýká tématu grantu (tedy tribů Taenioderini a Schizorhinini), nicméně je sním velmi spřízněn, ať již po stránce metodické tak i obsahové, neboť výrazně zvyšuje naše povědomí o nedospělých stádiích zlatohlávkovitých brouků jako takových. Grant výrazným způsobem napomohl vzniku článku a proto je jeho číslo uvedeno v závěrečném poděkování.
416411Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D.Šípek, Petr, Vendl, Tomáš, Král David. Homothyrea inornatipennis (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae:Leucocelina): immature stages and distribution. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, sv. 52, s. 183–193. ISSN 0374-1036. IF 0.721. [Článek v časopise]
Článek se přímo netýká hlavního bodu zájmu, tedy nedospělých stádií zlatohlávků tribu Taenioderini a Schizorhinini, ale vznikl na základě stejné metodiky, za finanční podpory projektu, v poděkování je uvedeno číslo grantu. Navíc informace v něm obsažené rozšiřují míru našeho poznání o celé skupině Cetoniinae, co je v souladu s cíli grantového projektu.
303411Mgr. Jakub HolečekMencl, Holeček, Sakala, Rössler. First anatomical description of silicified calamitalean stems from the upper Carboniferous of the Bohemian Massif (Nová Paka and Rakovník areas, Czech Republic). Review of Palaeobotany and Palynology, 2013, sv. 1, s. 1–1. ISSN 0034-6667. [Článek v časopise]
Článek je ve stádiu Editor assigned
524512PhDr. Petr Novotný, Ph.D.Novotný, Petr; Suk, Tomáš. Leaf Recognition of Woody Species in Central Europe. BIOSYSTEMS ENGINEERING, 2013, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1537-5110. IF 1.354. [Článek v časopise]
článek jsme do redakce časopisu Biosystems Engineering zaslali 2. listopadu 2012. Připomínky recenzentů jsme obdrželi 8. března 2013. Upravenou verzi článku jsme odeslali 28. března 2013, v tuto chvíli čekáme na reakci vydavatele. Jako příloha je přiložena tato poslední, již upravená verze článku.
631012RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D.Haviar, Stanislav; Dubau, Martin; Khalakhan, Ivan; Vorokhta, Mykhailo et al.. X-ray small-angle scattering from sputtered CeO2/C bilayers. Journal of Applied Physics, 2013, sv. 113, s. 243011–243017. ISSN 0021-8979. IF 2.168. [Článek v časopise]
64110Mgr. Tomáš Gavenčiak, Ph.D.Adler, Isolde; Gavenčiak, Tomáš; Klimošová, Tereza. Hypertree-depth and minors in hypergraphs. Theoretical Computer Science, 2012, sv. 463, s. 84–95. ISSN 0304-3975. IF 0.665. [Článek v časopise]
Grant děkován na poslední straně v sekci Acknowledgement.
64110Mgr. Tomáš Gavenčiak, Ph.D.Golovach, Petr A.; Kratochvíl, Jan; Suchý, Ondřej. Parameterized complexity of generalized domination problems. Discrete Applied Mathematics, 2012, sv. 160, s. 780–792. ISSN 0166-218X. IF 0.795. [Článek v časopise]
Grant 64110 děkován v sekci Acknowledgements ke konci článku.
120510Mgr. Irena Picková, Ph.D.Klusoň, Jan; Kudrna, Pavel; Kolpaková, Anna; Picková, Irena; Hubička, Zdeněk; Tichý, Milan. Experimental Study of the Discharge in the Low Pressure Plasma Jet Sputtering System. Contributions to Plasma Physics, 2013, sv. 53, s. 10–15. ISSN 0863-1042. IF 1.108. [Článek v časopise]
Prezentace měření v plazmatické trysce s dutou katodou, titanová tryska slouží jako zdroj pro vytváření tenkých vrstev titanu nebo látek s příměsí titanu. Diagnostika - pitotova trubice (pro měření proudění plynu) a Langmuirova sonda pro měření charakteristik plazmatu.
120510Mgr. Irena Picková, Ph.D.Klusoň, Jan; Kudrna, Pavel; Tichý, Milan. Measurement of the plasma and neutral gas flow velocities in a low-pressure hollow-cathode plasma jet sputtering system. Plasma sources science and technology, 2013, sv. 22, s. 1–7. ISSN 0963-0252. IF 2.521. [Článek v časopise]
Diagnostika plazmatu v plazmatické trysce s dutou katodou. Výboj buzený stejnosměrným napětím kontinuálně nebo s pulzy. Zkoumání rychlosti proudění tryskou.
343911Mgr. Petr Kužel, Ph.D.Kužel, Petr. Althusser: filosofie a politika. O filosofii, která chce změnit svět. A2. Kulturní čtrnáctideník, 2012, sv. R. VIII, č. 3, s. 18–23. ISSN 1803-6635. [Článek v časopise]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Iršová, Havránek. Bank Efficiency in Transitional Countries: Sensitivity to Stochastic Frontier Design. Transition Studies Review, 2011, sv. 18, s. 230–270. ISSN 1614-400. [Článek v časopise]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Ryska, Průša. Efficiency Wages and Involuntary Unemployment Revisited. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 2012, sv. 15, s. 277–303. ISSN 1098-3708. [Článek v časopise]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Iršová, Havránek. Determinants of Bank Performance in the CEE and USA: A Data Envelopment Analysis. Transition Studies Review, 2013, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1614-4007. [Článek v časopise]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Iršová, Havránek. Measuring Bank Efficiency: A Meta-Regression Analysis. Prague Economic Papers, 2010, sv. 2010, s. 307–328. ISSN 1210-0455. IF 0.256. [Článek v časopise]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Tylová, Tereza, Kolařík, Miroslav, Olšovská, Jana. The UHPLC-DAD fingerprinting method for analysis of extracellular metabolites of fungi of the genus Geosmithia (Acomycota: Hypocreales). Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2011, sv. 400, s. 2943–2952. ISSN 1618-2642. IF 3.778. [Článek v časopise]
V letech 2010-2011 byla vyvinutá nová UHPLC-DAD-ToF-MS metoda vhodná pro chromatografický fingerprinting extracelulárních metabolitů hub rodu Geosmithia produkovaných ve fermentačním médiu. Metoda je založená na vzájemném porovnávání „fingerprintů“, tedy získaných chromatogramů komplexních vzorků, které obsahují velké množství neznámých látek. Instrumentace sestávající z UHPLC spojené z DAD a ToFMS detekcí byla vhodná pro analýzu především z toho důvodu, že se fermentačního média hub rodu Geosmithia představují velmi složitou matrici.
403411Mgr. Dana VodákováKlír, Tomáš - Vojtěchovský, Tomáš. Sídelní kontext venkovské sakrální architektury.. Archaeologia Historica, 2013, sv. 38, s. 0–0. ISSN 0231-5823. [Článek v časopise]
Článek v recenzovaném periodiku. Odevzdaná verze v příloze. Recenzní posudek v příloze.

Článek byl odevzdán do tisku v lednu 2013, prošel recenzním řízením a po připomínkách recenzentů byl redakcí přijat. Termín předpokládaného vydání je září 2013.

Kolektivní článek člena řešitelského kolektivu v recenzovaném periodiku. Obsahem článku je rozbor topografické situace a sídelně-historického kontextu dnes již zaniklého kostela ve středočeských Vyklekách.
Metoda prezentovaná v článku byla využita také při výzkumu kostelů na Vysočině v rámci řešení tohoto projektu GAUK.

Článek je dedikován dvěma výzkumným projektům a dvěma fakultám UK (Katolické teologické a Filozofické). Dedikace je obsažena v poznámce č. 1, v textu v příloze označeno žlutě.
116710RNDr. Klára Nunvářová KabátováKabátová, Klára; Vít, Petr; Suda, Jan. Lekníny známé neznámé. Živa, 2012, sv. 2, s. 60–63. ISSN 0044-4812. [Článek v časopise]
539712Mgr. Lucia Žilincová, Ph.D.Žilincová Lucia. Mladolužické pohrebisko v Soveniciach, okr. Nymburk. Archeologie ve středních Čechách, 2012, sv. 16/2, s. 767–792. ISSN 1214-3553. [Článek v časopise]
157710RNDr. Vladislav MartínekMartínek, Vladislav; Žemlička, Michal. Complex Navigation Systems - Some Issues and Solutions. International Journal On Advances in Intelligent Systems, 2010, sv. 3, s. 273–285. ISSN 1942-2679. [Článek v časopise]
Odkaz na obsah časopisu:
http://www.iariajournals.org/intelligent_systems/tocv3n34.html
367611Mgr. Stanislav KobrleHaas Jaroslav, Šubr Ladislav, Vokrouhlický David. Secular theory of the orbital evolution of the young stellar disc in the Galactic Centre. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2011, sv. 416, s. 1023–1032. ISSN 1365-2966. IF 4.9. [Článek v časopise]
367611Mgr. Stanislav KobrleHaas Jaroslav, Šubr Ladislav. Dynamical evolution of thin stellar discs. Journal of Physics: Conference Series, 2012, sv. 372, s. 1–3. ISSN 1742-6596. [Článek v časopise]
ID článku 012059
424411Mgr. Brankica Kubátová, Ph.D.Šurlan, Brankica; Wolf-Rainer, Hamann; Jiří, Kubát; Lidia M., Oskinova; Achim, Feldmeier. Three-dimensional radiative transfer in clumped hot star winds. I. Influence of clumping on the resonance line formation. Astronomy & Astrophysics, 2012, sv. 541, s. 37–11. ISSN 0004-6361. IF 4.587. [Článek v časopise]
384311Mgr. Matej BuzgoMatej Buzgo , Radka Jakubova , Andrea Mickova , Michala Rampichova , Eva Prosecka , Petra Kochova , David Lukas , Evžen Amler. Time-regulated drug delivery system based on coaxially incorporated platelet α-granules for biomedical use. Nanomedicine, 2012, sv. In Press, Posted online on 2 Dec 2012, s. 1–18. ISSN 1743-5889. IF 5.05. [Článek v časopise]
384311Mgr. Matej BuzgoMickova Andrea; Buzgo Matej; Benada Oldrich; et al.. Core/Shell Nanofibers with Embedded Liposomes as a Drug Delivery System. Biomacromolecules, 2012, sv. 13, s. 952–962. ISSN 1525-7797. IF 5.325. [Článek v časopise]
99710Mgr. Michaela Krupková, Ph.D.Krupková Michaela. Differential effects of 5-HT3 receptor antagonist on lipid profile in spontaneously hypertensive rat and chromosome 8 congenic strain. Neuroendocrinology Letters, 2012, sv. Volume 33, s. 101–107. ISSN 0172-780X. IF 1.296. [Článek v časopise]
585912Hanna MarciniakMarciniak Hanna. Wizualna przestrzen postpamieci. Poetyka sekundarnego swiadectwa w nozyku profesora Tadeusza Rozewicza.. Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, sv. 1 (15), s. 0–0. ISSN 2084-395x. [Článek v časopise]
Časopis vychází v Polsku a článek byl sepsán v polštině. Jedná se o recenzovaný časopis vedený Polonistickou fakultou Jagellonské univerzity v Krakově. Dotyčné číslo vyjde v první polovině roku 2013, v online verzi a následně i v tištěné verzi (koncem roku 2013). Článek pojednává o fenoménu postpaměti Holocaustu ve vztahu k pozdní básnické tvorbě Tadeusze Rozewicze, zejména sbírce profesorův nožík.
585912Hanna MarciniakHuyssen Andreas, Marciniak Hanna. Monumentální svádění. Labyrint Revue. Časopis pro kulturu, 2013, sv. 30/31, s. 0–0. ISSN 1210-6887. [Článek v časopise]
Výstup je překlad článku z angličtiny do češtiny. Jedná se o článek Monumental Seduction od německého autora Andreasa Huyssena, jež je součástí monografického čísla časopisu věnovaného kulturní paměti a zapomnění. Autor se zde zabývá specifickým charakterem německé kulturní paměti, jež měla v poválečném období zvláštní náklonnost k monumentalizaci dějin (zejména Holocaustu), a zároveň jejich potírání, mazaní, zapomínání.
564612PhDr. Mgr. Martina Jašová, Ph.D.Geršl, Adam & Jašová, Martina. From Credit Boom to Credit Crunch: Effectiveness of policy measures in Central and Eastern Europe. International Journal of Business, Economics and Law , 2012, sv. 1, s. 58–66. ISSN 2289-155. [Článek v časopise]
This paper was presented at Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference (KLIBEL) 2012 in Kuala Lumpur, Malaysia. Selected papers from the conference were further published in the refereed journal "International Journal of Business, Economics and Law".
443911RNDr. Martin Kozák, Ph.D.Kozák Martin, Trojánek František, Dzurňák Branislav, Malý Petr. Two- and three-photon absorption in chemical vapor deposition diamond. JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS, 2012, sv. 29, s. 1141–1145. ISSN 0740-3224. IF 2.185. [Článek v časopise]
443911RNDr. Martin Kozák, Ph.D.Kozák Martin, Trojánek František, Malý Petr. Large prolongation of free-exciton photoluminescence decay in diamond by two-photon excitation. Optics Letters, 2012, sv. 37, s. 2049–2051. ISSN 0146-9592. IF 3.399. [Článek v časopise]
443911RNDr. Martin Kozák, Ph.D.Kozák Martin, Trojánek František, Rezek Bohuslav, Kromka Alexander, Malý Petr. Optical harmonic generation in nanocrystalline diamond. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2012, sv. 44, s. 1300–1303. ISSN 1386-9477. IF 1.532. [Článek v časopise]
30510Mgr. Milena FridmanováFridmanová, Milena. Tvořivé nevědění. Filozofia, 2013, sv. 5, s. 21–32. ISSN 0046-385X. [Článek v časopise]
V tomto článku formuluji několik principů, jež určují tvořivou situaci. Jejím východiskem je narušení běžného vnímání a ustálených struktur významů, které se nám může přihodit, ale můžeme si jej navodit i záměrně. Tímto způsobem pracují techniky tvořivého myšlení Edwarda De Bona stejně jako improvizační cvičení z oblasti tzv. theatersports. Jejich cílem je vyřadit přirozený postoj a tak otevírat oblast nevědění. Nejde však o sokratovské nevědění, které klade otázku, a tím předurčuje oblast možného smyslu. Jedná se o radikální otevřenost, která je umožněna formálně vymezeným bezpečným prostorem, v němž si myslitel může dovolit otázky se zdržet. Tento článek ukazuje, jak se tvořivé nevědění liší od hermeneutického pojetí otevřenosti a proč bychom se měli dozvědět něco nového prostřednictvím zdržení se otázky spíš než jejím kladením.
30510Mgr. Milena FridmanováKoubová, Alice. Experimentální filosofie jako transformace resentimentu. Filozofia, 2013, sv. 5, s. 9–20. ISSN 0046-385X. [Článek v časopise]
Skrze nastíněný projekt fenopraxe se autorka pokouší na konkrétním příkladu tzv. dialogického jednání ukázat, nakolik je možné transformovat resentiment v osobní sílu a nakolik se tímto procesem transformují filosofické pojmy pro dualitu aktivity-pasivity, já-ne-já, vnitřek-vnějšek, moci-bezmoci. Všímá si rovněž toho, nakolik má být a v jakém smyslu konkrétně filosofie osobní, aby v ní mohlo dojít k faktické proměně myšlení, postoje ke světu, přesvědčivosti. Praktické popisy se v závěru textu pokouší diskurzivně uchopit pomocí pojmu topologie sebevztahu a postoje tzv. uvolněné pozornosti.
566912Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.Kloudová, Věra/Šemelík, Martin. Kookurenční databanka CCDB jako nástroj kontrastivní analýzy a překladu z češtiny do němčiny. Časopis pro moderní filologii, 2013, sv. 1/95, s. 1–15. ISSN 0862-8459. [Článek v časopise]
V době odevzdání této zprávy je článek přijat do tisku. Přesná paginace zatím není k dispozici.
566912Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.Šemelík, Martin. Wortbildungskonkurrenzen und deren lexikographische Beschreibung – das deutsche Präfix/Zirkumfix Ge-…(-e) im Großen Akademischen Wörterbuch Deutsch-Tschechisch. Eine korpuslinguistische Betrachtung. International Journal of Lexicography, 2013, sv. 4/26, s. 1–36. ISSN 0950-3846. [Článek v časopise]
V době odevzdání této zprávy se článek nachází ve stádiu recenzního řízení. Aktuálně probíhá zapracování připomínek recenzentů do revidované verze textu, která bude redakci IJL zaslána v polovině dubna 2013.
661712Mgr. Jakub WolfWolf, Jakub. Antimodernismus - Mýtus dnes, Roland Barthes. Svět literatury, 2013, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0862-8440. [Článek v časopise]
Článek kriticky reaguje na aktuální koncepci výkladu Barthesova přístupu k literatuře, jejímž autorem je A. Compagnon. Byl přijat do recenzního řízení s předpokladem publikace v roce 2013. Pobyt v Paříži v rámci řešení projektu umožnil konzultování článku s odbornými pracovníky tamních institucí. V záhlaví článku bude při jeho vydání uvedeno, že vznikl díky podpoře GAUK. Článek bude nahlášen jako publikace ÚFaR FF UK.
661712Mgr. Jakub WolfWolf, Jakub. Jak psal Rabíndranáth Thákur. Svět literatury, 2013, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0862-8440. [Článek v časopise]
Článek, věnovaný dvěma významným událostem roku 2012, spojeným s R. Thákurem - výročí úmrtí Thákura a čerstvému úmrtí D. Zbavitele, významného českého orientalisty. Článek se zabývá kriticky Zbavitelovou metodou, aby vědecky hodnotným způsobem podtrhl jeho přínos chápání Thákura v českém prostředí. Metodologicky se text opírá především o R. Barthese a současnou francouzskou filosofii jazyka. Pobyt v Paříži v rámci řešení projektu umožnil konzultování článku s odbornými pracovníky tamních institucí. Článek byl přijat do recenzního řízení s předpokladem publikace v následujícím roce. V záhlaví článku bude při jeho vydání uvedeno, že vznikl díky podpoře GAUK. Článek bude nahlášen jako publikace ÚFaR FF UK.
696212MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.Ulčová-Gallová, Zdenka; Mocková, Alice; Čedíková, Miroslava. Screening tests of reproductive immunology in systemic lupus erythematosus. Autoimmune Diseases, 2012, sv. 2012, s. 1–6. ISSN 2090-0430. [Článek v časopise]
696212MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.Babuška, Václav; Čedíková, Miroslava; Rajdl, Daniel; Racek, Jaroslav; Zech H. Nicolas; Trefil, Ladislav; Mocková, Alice; Ulčová-Gallová, Zdenka; Novotný, Zdeněk; Králíčková, Milena. Srovnání vybraných parametrů oxidačního stresu ve folikularní tekutině u žen s poruchou plodnosti a u zdravých fertilních dárkyň oocytů. Česká gynekologie, 2012, sv. 77 (6), s. 543–548. ISSN 1210-7832. [Článek v časopise]
696212MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.Čedíková, Miroslava; Babuška, Václav; Rajdl,Daniel; Zech, H. Nicolas; Kališ, Vladimír; Králíčková, Milena . Comparison of prolactin, free T3 and free T4 levels in the follicular fluid of infertile women and healthy fertile oocyte donors. Česká gynekologie, 2012, sv. 77(5), s. 471–476. ISSN 1210-7832. [Článek v časopise]
624012MUDr. Zuzana Nedelská, M.Sc.Gažová, Ivana et al. Spatial navigation—a unique window into physiological and pathological aging. Frontiers in aging neuroscience, 2012, sv. 16, s. 50–55. ISSN 1663-4365. [Článek v časopise]
Tento článek vyšel v nově zavedeném mezinárodním časopise v agličtině, který zatím nemá IF, protože je na trhu příliš krátce. Časopis i článek jsou zahrnuté v databázi Medline i Web of Science.Je to volné dostupné online vydnání. Kopie (pdf) šlánku je přiloženo v přílohých grantového projektu.
624012MUDr. Zuzana Nedelská, M.Sc.Gažová, Ivana et al. Prostorová orientace při fyziologickém a patologickém stárnutí. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2012, sv. 75(4), s. 411–414. ISSN 1210-7859. IF 0.279. [Článek v časopise]
V článku nejsou uvedené přímé dedikace číslu grantu, avšak autoři zachovávají dedikaci UK 2.LF.
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Benešová Barbora, Kružík Martin, Pathó Gabriel. Young measures supported on invertible matrices. Applicable Analysis, 2013, sv. 0, s. 1–19. ISSN 1563-504X. IF 0.744. [Článek v časopise]
Člának byl přijat, v současnosti je k dispozici pouze on-line verze: http://dx.doi.org/10.1080/00036811.2012.760039
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Benešová Barbora, Kružík Martin, Roubíček Tomáš. Thermodynamically consistent mesoscopic model of the ferro/paramagnetic transition. Zeitschrift fur angewandte Mathematik und Physik ZAMP, 2013, sv. 64, s. 1–28. ISSN 0044-2275. IF 0.951. [Článek v časopise]
http://dx.doi.org/10.1007/s00033-012-0236-6
Článek byl přijat již v roce 2011, toto přijetí bylo vloženo v loňském roce jako "jiný výsledek".
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Sedlák Petr, Frost Miroslav, Benešová Barbora, Ben Zineb Tarak, Šitter Petr. Thermomechanical model for NiTi-based shape memory alloys including R-phase and material anisotropy under multi-axial loadings. International Journal of Plasticity, 2012, sv. 39, s. 132–151. ISSN 0749-6419. IF 4.603. [Článek v časopise]
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2012.06.008
Časopis je na 3. místě v žebříčku odborných vědeckých časopisů seřazených dle impakt faktoru v kategorii “Mechanics” dle Web of Knowledge (2012), viz http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL.
58410PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.Serdarević, Goran, Teplý, Petr. The Efficiency of EU Merger Control during the Period from1990-2008. Finance a úvěr, 2011, sv. 3/2011, s. 253–276. ISSN 0015-1920. IF 0.2. [Článek v časopise]
58410PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.Serdarevic, Goran, Teplý, Petr. Theoretical Background for Competitive Merger Assesment. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration., 2010, sv. 16, s. 50–58. ISSN 1211-555X. IF 0. [Článek v časopise]
58410PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.Teplý, Petr, Šinka, Michal. The (non)sense of private equity regulation?. Scientific Papers University of Pardubice, 2011, sv. 2/2011, s. 155–165. ISSN 1211-555X. IF 0. [Článek v časopise]
283111Mgr. Petr Hampl, Ph.D.Hampl, Petr. Vladimír J. A. Novák (1919-1997) a dějiny jedné koncepce (II. část). Dějiny věd a techniky, 2102, sv. 45, s. 30–46. ISSN 0300-4414. [Článek v časopise]
323611Mgr. Martin Beneš, Ph.D.Hruška Vlastimil, Beneš Martin, Svobodová Jana, Zusková Iva, Gaš Bohuslav. Simulation of the effects of complex-formation equilibria in electrophoresis: I. Mathematical model . Electrophoresis, 2012, sv. 33, s. 938–947. ISSN 0173-0835. IF 3.303. [Článek v časopise]
323611Mgr. Martin Beneš, Ph.D.Svobodová Jana, Beneš Martin, Hruška Vlastimil, Ušelová Kateřina, Gaš Bohuslav. Simulation of the effects of complex-formation equilibria in electrophoresis: II. Experimental verification . Electrophoresis, 2012, sv. 33, s. 948–957. ISSN 0173-0835. IF 3.303. [Článek v časopise]
323611Mgr. Martin Beneš, Ph.D.Beneš Martin, Svobodová Jana, Hruška Vlastimil, Dvořák Martin, Zusková Iva, Gaš Bohuslav. A nonlinear electrophoretic model for PeakMaster: Part IV. Electromigration dispersion in systems that contain a neutral complex-forming agent and a fully charged analyte. Experimental verification. Journal of Chromatography A, 2012, sv. 1267, s. 109–115. ISSN 0021-9673. IF 4.531. [Článek v časopise]
323611Mgr. Martin Beneš, Ph.D.Hruška Vlastimil, Svobodová Jana, Beneš Martin, Gaš Bohuslav. A nonlinear electrophoretic model for PeakMaster: Part III. Electromigration dispersion in systems that contain a neutral complex-forming agent and a fully charged analyte. Theory. Journal of Chromatography A, 2012, sv. 1267, s. 102–108. ISSN 0021-9673. IF 4.531. [Článek v časopise]
323611Mgr. Martin Beneš, Ph.D.Svobodová Jana, Beneš Martin, Dubský Pavel, Vigh Gyula, Gaš Bohuslav. Simulation of the effects of complexformation equilibria in electrophoresis: III. Simultaneous effects of chiral selector concentration and background electrolyte pH. Electrophoresis, 2012, sv. 33, s. 3012–3020. ISSN 0173-0835. IF 3.303. [Článek v časopise]
323611Mgr. Martin Beneš, Ph.D.Beneš Martin, Zusková Iva, Svobodová Jana, Gaš Bohuslav. Determination of stability constants of complexes of neutral analytes with charged cyclodextrins by affinity capillary electrophoresis. Electrophoresis, 2012, sv. 33, s. 1032–1039. ISSN 0173-0835. IF 3.303. [Článek v časopise]
296411PhDr. Mgr. Martin MusílekMartin Musílek. Městská společnost a prostor. Problémy a možnosti využití sociální topografie při výzkumu středověkých měst. Documenta Pragensia, 2013, sv. 32, s. 1–15. ISSN 0231-7443. [Článek v časopise]
132510RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D.Möst, Markus; Petrusek, Adam; Sommaruga, Ruben; Juračka, Petr Jan; Slusarczyk, Miroslav; Manca, Marina; Spaak, Piet. At the edge and on the top: molecular identification and ecology of Daphnia dentifera and D. longispina in high-altitude Asian lakes. Hydrobiologia, 2013, sv. in press, s. 1–12. ISSN 0018-8158. IF 1.784. [Článek v časopise]
Tento článek vyšel online 12. října 2012, je však stále v tisku.
340911MUDr. Katarína Beránková, Ph.D.Beránková Katarína, Hoňková Lenka, Pohunek Petr. Nejnovější pohled na diagnostiku a léčbu průduškového astmatu v dětském věku - od PRACTALL k ICON. Alergie, 2012, sv. Supplementum 1/2012, s. 26–31. ISSN 1212-3536. [Článek v časopise]
74010PhDr. Daniel Dědovský, Ph.D.Dědovský, Daniel. Ecos de la moda española en el traje nacional checo. Ibero-Americana Pragensia, 2013, sv. 1, s. 36–44. ISSN 0536-2520. [Článek v časopise]
V tisku
74010PhDr. Daniel Dědovský, Ph.D.Dědovský, Daniel. Ethnological Description of the Folk Costume: Terminological Reflection. Studia Ethnologica Pragensia (SEP), 2013, sv. 2, s. 25–34. ISSN 1803-9812. [Článek v časopise]
V tisku. Dokončuje se redakční anglický překlad, přikládám originální text v češtině.
74010PhDr. Daniel Dědovský, Ph.D.Daniel Dědovský. Čamara v evropské kultuře (etnolingvistická studie). Národopisná revue XXII., 2012, sv. 2/2012, s. 111–123. ISSN 0862-8351. [Článek v časopise]
443011RNDr. Dagmar Butkovičová, Ph.D.Tesařová N., Němec P., Rozkotová E., Šubrt J., Reichlová H., Butkovičová D., Trojánek F., Malý P., Novák V., Jungwirth T.. Direct measurement of the three-dimensional magnetization vector trajectory in GaMnAs by a magneto-optical pump-and-probe method. Applied Physics Letters, 2012, sv. 100, s. 102403–102403. ISSN 0003-6951. [Článek v časopise]
443011RNDr. Dagmar Butkovičová, Ph.D.Tesařová N., Rozkotová E., Reichlová H., Malý P., Novák V., Cukr M., Jungwirth T., Němec P.. Influence of Magnetic Anisotropy on Laser-induced Precession of Magnetization in Ferromagnetic Semiconductor (Ga,Mn)As. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2012, sv. 12, s. 7477–7481. ISSN 1533-4880. [Článek v časopise]
443011RNDr. Dagmar Butkovičová, Ph.D.Němec P., Rozkotová E., Tesařová N., Trojánek F., Olejník K., Zemen J.,Novák V., Cukr M., Malý P., Jungwirth T.. Experimental observation of the optical spin transfer torque. Nature Physics , 2012, sv. 8, s. 411–415. ISSN 1745-2473. [Článek v časopise]
443011RNDr. Dagmar Butkovičová, Ph.D.Martí X., Park B.G., Wunderlich J., Reichlová H., Kurosaki Y., Yamada M., Yamamoto H., Nishide A., Hayakawa J., Takahashi H., Jungwirth T.. Electrical Measurement of Antiferromagnetic Moments in Exchange-Coupled IrMn/NiFe Stacks. Physical Review Letters, 2012, sv. 108, s. 17201–17201. ISSN 1079-7114. [Článek v časopise]
443011RNDr. Dagmar Butkovičová, Ph.D.Tesařová N., Šubrt J., Malý P., Němec P., Ellis C.T., Mukherjee A., Cerne J.. High Precision Magnetic Linear Dichroism Measurements in (Ga,Mn)As. Review of Scientific Instruments, 2012, sv. 83, s. 123108–123108. ISSN 0034-6748. [Článek v časopise]
30310RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.Kušniráková, Tereza. Dvacet let české migrační politiky: liberální, restriktivní, anebo ještě jiná?. Geografie.Prague, 2011, sv. 116, s. 497–517. ISSN 1212-0014. IF 0.787. [Článek v časopise]
30310RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.Kušniráková, Tereza. Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k československému státu a jeho společnosti. Český lid - etnologický časopis, 2012, sv. 99, s. 45–66. ISSN 0009-0794. IF 0.343. [Článek v časopise]
30310RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.Kušniráková, Tereza. Is there integration policy being formed in Czechia?. Identities: Global Studies in Culture and Power, 2014, sv. 21, s. 1–14. ISSN 1547-3384. IF 0.378. [Článek v časopise]
V DRUHÉM KOLE RECENZNÍHO ŘÍZENÍ
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová Eliška; Matyska Ctirad; Hanyk Ladislav. Tests of the 2011 Tohoku earthquake source models using free-oscillation data from GOPE. Studia Geophysica et Geodaetica, 2012, sv. 56, s. 585–594. ISSN 0039-3169. IF 0.7. [Článek v časopise]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová Eliška; Matyska Ctirad; Hanyk Ladislav; Pálinkáš Vojtech. Constraints on the centroid moment tensors of the 2010 Maule and 2011 Tohoku earthquakes from radial modes. Geophysical Research Letters, 2012, sv. 39, s. 1–5. ISSN 1944-8007. IF 3.792. [Článek v časopise]
L18302, doi:10.1029/2012GL052850, 2012
429511RNDr. Jitka Škrabalová, Ph.D.Drastichova Z., Skrabalova J., Jadelsky P., Neckar J., Kolar F., Novotny J.. Global changes in the rat heart proteome induced by prolonged morphine treatment and withdrawal. PLoS One, 2012, sv. 7(10), s. 47167–47167. ISSN 1932-6203. IF 4.092. [Článek v časopise]
429511RNDr. Jitka Škrabalová, Ph.D.Skrabalova J., Neckar J., Hejnova L., Bartonova I., Kolar F., Novotny J. . Antiarrhythmic effect of prolonged morphine exposure is accompanied by altered myocardial adenylyl cyclase signaling in rats. Pharmacological Reports, 2012, sv. 64, s. 351–359. ISSN 1734-1140. IF 2.445. [Článek v časopise]
45610Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D.Balvín, Ondřej, Munclinger, Pavel, Kratochvíl, Lukáš, Vilímová, Jitka. Mitochondrial DNA and morphology show independent evolutionary histories of bedbug Cimex lectularius (Heteroptera: Cimicidae) on bats and humans. Parasitology Research, 2012, sv. 111, s. 457–469. ISSN 0932-011. IF 2.1. [Článek v časopise]
521112Mgr. Eliška Zadrobílková, Ph.D.Eliška Ptáčková, Alexei Yu. Kostygov, Lyudmila V. Chistyakova, Lukáš Falteisek, Alexander O. Frolov, David J. Patterson, Giselle Walker, Ivan Cepicka. Evolution of Archamoebae: Morphological and Molecular Evidence for Pelobionts Including Rhizomastix, Entamoeba, Iodamoeba, and Endolimax. Protist, 2013, sv. dosud nepřiděleno, s. 1–31. ISSN 1434-4610. IF 3.136. [Článek v časopise]
116510MUDr. Mgr. Ondřej Černý2. Hart V., Kušta T., Němec P., Bláhová V., Ježek M., Nováková P., Begall S., Červený J., Hanzal V., Malkemper E. P., Štípek K., Vole C., Burda H. ) Magnetic alignment in carps: Evidence from the Czech Christmas fish market. . PLoS ONE, 2012, sv. 7 (12), s. 511–511. ISSN 1932-6203. IF 4.092. [Článek v časopise]
116510MUDr. Mgr. Ondřej ČernýS. Begall • H. Burda • J. C ˇ erveny´ • O. Gerter • J. Neef-Weisse • P. Neˇmec. Further support for the alignment of cattle along magnetic field lines: reply to Hert et al.. Journal of Comaprative Physiology, 2011, sv. A (2011)197, s. 1127–1133. ISSN 0340-7594. IF 2.000. [Článek v časopise]
116510MUDr. Mgr. Ondřej ČernýSabine Begall a,∗, E. Pascal Malkemper a, Jaroslav Cˇerveny´ b, Pavel Němec, Hynek Burda. Magnetic alignment in mammals and other animals. Journal of Mammalian Biology, 2012, sv. 78, s. 10–20. ISSN 1616-5047. IF 1.609. [Článek v časopise]
367511MUDr. Hana Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová, Hana, Vanková Marketa, Hill Martin, Meloun Milan, Bendlová Běla, Dušková Michaela, Stárka Luboslav. The differences between aromatizable and non-aromatizable androgens in relation to body composition and metabolic syndrome risk factors in men. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2012, sv. 132, s. 105–111. ISSN 0960-0760. IF 3.053. [Článek v časopise]
617912Mgr. Jan Halák, Ph.D.Halák, Jan. Ontologie těla od Husserla k Merleau-Pontymu: tělo jako pole. Filosofický časopis, 2013, sv. 9999, s. 9999–9999. ISSN 0015-1831. [Článek v časopise]
Článek je dedikován GAUK s afiliací k FFUK. Článek je v recenzním řízení.
617912Mgr. Jan Halák, Ph.D.Halák, Jan. Ontologie těla od Husserla k Merleau-Pontymu: tělo jako dvojitá jednota. Filosofický časopis, 2013, sv. 9999, s. 9999–9999. ISSN 0015-1831. [Článek v časopise]
Článek obsahuje poděkování projektu GAUK, je dedikován projektu GAAV IAA901010907 s afiliací k FFUK a pod vedením doc. J. Čapka. Článek je v recenzím řízení.
710312PharmDr. Barbora Vaňásková, Ph.D.Servusová, Barbora; Eibinová, Drahomíra; Doležal, Martin; Kubíček, Vladimír; Paterová, Pavla; Peško, Matúš; Kráľová, Katarina. Substituted N-Benzylpyrazine-2-carboxamides: Synthesis and Biological Evaluation. Molecules, 2012, sv. 17, s. 13183–13198. ISSN 1420-3049. IF 2.386. [Článek v časopise]
575612PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.RUDA, Tomáš, AUGUSTOVÁ, Michaela, LUKAVSKÝ, Martin, ŠÍMA, Jan. Financování sportu ze zdrojů Evropské unie. Česká kinantropologie, 2012, sv. 16, s. 37–46. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
575612PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.RUDA, Tomáš; AUGUSTOVÁ, Michaela; ŠÍMA, Jan. Aplikace metody SERVQUAL pro hodnocení kvality služeb ve sportu. Česká kinantropologie, 2012, sv. 16, s. 47–54. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
575612PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.ŠÍMA, Jan; RUDA, Tomáš. Conceptualization of Methods Designed to Evaluation Service Quality in Sport. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2012, sv. 48, s. 86–99. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
425911Mgr. Jana SmolíkováBlahůt, Jan, Smolíková, Jana, Vilímek, Vít. Modelování kamenitohlinitých přívalových proudů na Smědavské hoře v Jizerských horách. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, 2012, sv. 45, s. 66–69. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
recenzovaný časopis
355411RNDr. Peter Minárik, Ph.D.Ryspaev T., Janeček M., Minárik P., Wesling V., Wagner L., Král R.. Grain Refinement after Various Thermo-Mechanical Treatments in AZ80 and ZK60 Magnesium Alloys. Acta Physica Polonica A, 2012, sv. 122, s. 622–624. ISSN 1898-794X. IF 0.440. [Článek v časopise]
355411RNDr. Peter Minárik, Ph.D.Minárik Peter, Král Robert, Hadzima Branislav. Substantially Higher Corrosion Resistance in AE42 Magnesium Alloy through Corrosion Layer Stabilization by ECAP Treatment. Acta Physica Polonica A, 2012, sv. 122, s. 614–617. ISSN 1898-794X. IF 0.440. [Článek v časopise]
601812Dr. Jan VolecKardoš, František, Kráľ Daniel, Volec Jan. Maximum edge-cuts in cubic graphs with large girth and in random cubic graphs. Random Structures & Algorithms, 2012, sv. 41, s. 506–520. ISSN 1098-2418. IF 1.034. [Článek v časopise]
URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rsa.20471/abstract
82210RNDr. Tomáš Zikmund, Ph.D.Čuřík Nikola. 5-azacitidine in aggressive myelodysplastic syndromes regulates chromatin structure at PU.1 gene and cell differentiation capacity. Leukemia, 2012, sv. 26, s. 1804–1811. ISSN 0887-6924. IF 8.99. [Článek v časopise]
626012Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Mickova, Andrea, Buzgo, Matej, Benada, Oldřich, Rampichová, Michala, Fišar, Zdeněk, Filová, Eva, Tesařová, Martina, Lukáš, David, Amler, Evžen. Core/Shell Nanofibers with Embedded Liposomes as a Drug Delivery 2 System. Biomacromolecules, 2012, sv. 13(4), s. 952–962. ISSN 1525-7797. IF 5.479. [Článek v časopise]
doi: 10.1021/bm2018118
626012Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Knotek, Petr, Pouzar, Miloslav, Buzgo, Matej, Krizkova, Barbora, Vlcek, Milan, Mickova, Andrea, Plencner, Martin, Navesnik, Jakub, Amler, Evzen, Belina, Petr. Cryogenic grinding of electrospun poly-ε-caprolactone mesh submerged in liquid media. Materials Science and Engineering C- Materials for Biological Applications , 2012, sv. 32, s. 1366–1374. ISSN 0928-4931. IF 2.686. [Článek v časopise]
626012Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Buzgo, Matej, Jakubova, Radka, Mickova, Andrea, Rampichova, Michala, Prosecka, Eva, Kochova, Petra, Lukas, David, Amler, Evzen. Time-regulated drug delivery system based on coaxially incorporated platelet a-granules for biomedical use. Nanomedicine-UK, 2012, sv. ?, s. 1–18. ISSN 1743-5889. IF 5.055. [Článek v časopise]
doi:10.2217/NNM.12.140

article available online
Original submitted 21 March 2012; Revised submitted 8 August 2012
Posted online on 2 Dec 2012.

http://www.futuremedicine.com
149410RNDr. Martin Doležal, Ph.D.Doležal, Martin. Characterization of sigma-porosity via an infinite game. Fundamenta Mathematicae, 2012, sv. 216, s. 109–118. ISSN 0016-2736. IF 0.408. [Článek v časopise]
310311PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.Novotná, Jarmila; Brousseau,Guy; Bureš, Jiří; Nováková, Hana. From changing students' "culture of problems" towards teacher change. Aplimat: Journal of Applied Mathematics, 2012, sv. 5, s. 325–335. ISSN 1337-6365. [Článek v časopise]
Článek pojednává o výzkumu, který předcházel řešenému projektu a byl jeho přímou inspirací.
604012PhDr. Kateřina PtáčkováPtáčková, Kateřina. Professional curiosity engaged in policy sociology . Human Affairs , 2012, sv. 22, s. 475–491. ISSN 1210-3055. [Článek v časopise]
V prvním roce řešení projektu byl v recenzovaném časopise publikován metodologický článek, který vychází z předchozího vystoupení na kvalitativní metodologické konferenci v Bratislavě. Článek se zaměřuje na diskusi možností kvalitativní výzkumné strategie, která je využívána v řešeném projektu. Konkrétně jsou diskutovány možnosti jejího využití v oblasti aplikovaného výzkumu.
Abstrakt článku: The article focuses on the methodological specifics of qualitative sociological studies commissioned by public administration authorities (“the client”) which aim to provide solutions to specific problems defined by the client. In conducting this kind of study, the researcher is expected not only to describe and understand the existing state of affairs but also to provide a set of recommendations for amending it. The research terrain is not defined by the sociologist herself but basically by the client. This situation reveals a series of methodological and epistemological issues. The article discusses some of them and proposes that the research strategy of heuristic investigation may be an answer to the associated dilemmas. The author argues that the correct use of reflexive methodology can help the researcher to overcome the limits imposed on the research by the client’s presence and even make the apparent disadvantages work for her.
521912Mgr. Hana Ždímalová, Ph.D.Ždímalová, Hana - Anýžová, Petra. Pre-listening Stage and Teaching Listening from the Adult Learner’s Perspective. ATE Newsletter, Journal of English Language Teaching, 2012, sv. 24, s. 23–38. ISSN 1210-0196. [Článek v časopise]
Publikace byla realizována dle plánu grantového projektu a obsahuje afiliaci i dedikaci. V časopise je článek na stranách 23-38, afiliace je na s.23 a dedikace na s.36. V příloze je celá publikace - číslo časopisu ve formátu PDF. (Afiliace bude doplněna o: Faculty of Arts).

Podrobnější údaje (název konference atd):
Ždímalová, H. a Anýžová, P. (Září 2012): ‘Pre-listening Stage and Teaching Listening from the Adult Learner’s Perspective’, Presentation. The 8th International and 12th National ATECR Conference: New ways to teaching and learning. Supplementary Issue of ATE Newsletter, Journal of English Language Teaching, Vol.24, pp. 23-38. ISSN 1210-0196. (konferenční příspěvek a článek v časopise - sborníku: elektronicky).
684012Mgr. Jan Průša, M.Phil., Ph.D.Ryska, Pavel a Průša, Jan. Efficiency Wages and Involuntary Unemployment Revisited. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 2012, sv. 15, s. 277–303. ISSN 1098-3708. [Článek v časopise]
684012Mgr. Jan Průša, M.Phil., Ph.D.Slabá, Monika a Gapko, Petr a Klimešová, Andrea. Main drivers of natural gas prices in the Czech Republic after the market liberalisation. Energy Policy, 2013, sv. 52, s. 199–212. ISSN 0301-4215. IF 2.723. [Článek v časopise]
327911Mgr. Tereza YöndemliHorálková, Tereza. Martin Klapetek, Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku: význam náboženství jako identifikačního prvku při integraci do západních společností. Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, 2012, sv. 12, s. 5–10. ISSN 1213-4449. [Článek v časopise]
Kniha Martina Klapetka mapuje zásadní otázku v Německu- postavení muslimské menšiny. Obsah této původně doktorské práce byl klíčový pro celkové pochopení tématu integrace. Jednalo se o jeden z hlavních použitých sekundárních zdrojů, které je v diplomové práci použito.

recenze (REVIEW) vyjde v AUC-ST 2012/2. Vzhledem ke skluzu v loňském roce vyjdou čísla 2012/2, 3 a 4 současně během jara 2013.
618912Mgr. Pavla RedlováRedlová, Pavla. International Conference Transforming Gender Orders. Intersections of Care, Family and Migration. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Péče: kritika, analýza, alternativy., 2012, sv. Vol. 13, No. 1/2012, s. 78–84. ISSN 1213-0028. [Článek v časopise]
Jedná se o zprávu z konference, nikoliv o odborný článek. V dané době jsem ještě neměla k dispozici výsledky financování, takže není uvedeno číslo grantu.
618912Mgr. Pavla RedlováRedlová, Pavla. Global care chains: Philippina nannies in Czech households and commodification of care. Urban People, 2013, sv. No.2/2013, s. 1–1. ISSN 1212-811. [Článek v časopise]
Článek přijat do recenzního řízení. Časopis vychází v létě roku 2013. Název může být ještě mírně pozměněn. Čísla stránek nejsou zatím známá. Vzhledem k tomu, že ještě dojde k úpravám textu, nahrávám pouze výzvu k publikování článku v daném čísle.
659812PhDr. Lenka LysoňkováLysoňková, Lenka. My a oni: Mýtus nepřítele v protektorátním denním tisku na přelomu června a července 1941. Sborník Národního muzea, Řada C – Literární historie, 2012, sv. 58, s. 25–29. ISSN 0036-5351. [Článek v časopise]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Kulvait, Vojtěch; Málek, Josef, Rajagopal, K.R.. Anti-plane stress state of a plate with a V-notch for a new class of elastic solids. International Journal of Fracture, 2013, sv. 179, s. 59–73. ISSN 0376-9429. IF 1.485. [Článek v časopise]
578212RNDr. Markéta Pazderková, Ph.D.Pazderková, Markéta; Bednárová, Lucie; Dlouhá, Helena; Flegel, Martin; Lebl, Michal; Hlaváček, Jan; Setnička, Vladimír; Urbanová, Marie; Hynie, Sixtus; Klenerová, Věra; Baumruk, Vladimír; Maloň, Petr. Electronic and Vibrational Optical Activity of Several Peptides Related to Neurohypophyseal Hormones: Disulfide Group Conformation. Biopolymers, 2012, sv. 97, s. 923–932. ISSN 1097-0282. IF 2.87. [Článek v časopise]
110410MUDr. Jana Votrubová, Ph.D.Jůzlová K., Stránská J., Jiráková A.. 41. kongres European Society for Dermatological Research. Česká dermatovenerologie, 2011, sv. 2, s. 56–56. ISSN 1805-0611. [Článek v časopise]
110410MUDr. Jana Votrubová, Ph.D.Jůzlová K.,Votrubová J., Šmerhovský Z., Fialová J.,Vojáčková N., Göpfertová D., Hercogová J. . Prevalence komorbidit psoriázy s doporučením sekundárně preventivních postupů. . Česká dermatovenerologie, 2013, sv. 1, s. 27–32. ISSN 1805-0611. [Článek v časopise]
408911Mgr. Alena JindrováJindrová Alena, Tůma Jan, Sládek Vladimír. Intra-observer error of mouse long bone cross section digitization. Folia Zoologica, 2012, sv. 61, s. 340–349. ISSN 0139-7893. IF 0.554. [Článek v časopise]
18810Mgr. Lenka Příplatová, Ph.D.Flegr, Jaroslav, Geryk, Jan, Volný, Jindra, Klose, Jiří, Černochová, Dana. Rhesus factor modulation of effects of smoking and age on psychomotor performance, intelligence, personality profile, and health in Czech soldiers. PLoS ONE, 2012, sv. 7 (11), s. 1–10. ISSN 1932-6203. IF 4.092. [Článek v časopise]
Při sérologickém vyšetření krve pokusných osob testujeme rovněž Rh faktor, neboť se ukázalo, že Rh-pozitivní fenotyp chrání proti vlivu toxoplasmosy na motorické schopnosti a osobnostní charakteristiky. Využili jsme dat nasbíraných ve spolupráci s ÚVN v Praze, abychom otestovali, zda je tento efekt patrný pouze u latentní toxoplasmosy, nebo zda ovlivňuje i působení dalších faktorů – v této studii jmenovitě vliv věku a kouření na výkonnost, inteligenci, osobnost a subjektivně hodnocený vlastní zdravotní stav. Jak je patrné z přiložené publikace, zatímco pozitivní vliv věku na výkonnost a inteligenci je silnější u Rh pozitivních pokusných osob, negativní vliv kouření na tyto dvě charakteristiky byl srovnatelný u obou typů RhD fenotypu. Rozdíl byl rovněž u vlivu věku na některé z Cattellových osobnostních faktorů (E, Q1, Q3, Q4) a na Clonigerův RD faktor – efekt byl silnější u Rh-negativních osob. U Rh-negativních subjektů jsme rovněž nalezli trojnásobně silný vliv kouření na počet prodělaných virových a bakteriálních onemocnění oproti Rh-pozitivním pokusným osobám. Z našich výsledků vyplývá, že Rh faktor tedy neovlivňuje pouze průběh latentní toxoplasmosy, ale také přinejmenším dva další potenciálně škodlivé faktory (věk a kouření) působící na lidské chování a fyziologii. Zejména efekt RhD fenotypu na účinky kouření na lidský zdravotní stav je potřeba potvrdit v dalších studiích objektivním lékařským vyšetřením. Tématu vlivu RhD fenotypu na ovlivnění lidské fyziologie a chování dalšími negativními faktory se budeme věnovat i nadále a budeme jej i nadále brát v úvahu při vyhodnocování vlivu latentní toxoplasmosy na sledované charakteristiky pokusných osob včetně prepulsní inhibice úlekové reakce.
348111RNDr. František Lukáč, Ph.D.J. Čížek, F. Lukáč, I. Procházka, R. Kužel, Y. Jirásková, D. Janičkovič, W. Anwand, G. Brauer. Characterization of quenched-in vacancies in Fe–Al alloys. Physica B: Condensed Matter, 2012, sv. 407, s. 2659–2664. ISSN 0921-4526. IF 1.063. [Článek v časopise]
62910RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.Frynta, Daniel; Frýdlová, Petra; Hnízdo, Jan; Šimková, Olga; Cikánová, Veronika; Velenský, Petr. Ontogeny of sexual size dimorphism in monitor lizards: males grow for a longer period, but not at a faster rate. Zoological Science, 2010, sv. 27, s. 917–923. ISSN 0289-0003. IF 0.952. [Článek v časopise]
Studie o růstu varana mangrovového (Varanus indicus) jako modelového zástupce skupiny Varanidae. Tento varan je značně dimorfní a proto ideální pro studium SSD (Sexual Size Dimorphism) na mikroevoluční úrovni. Práce vznikla ve spolupráci se Zoo Praha. Měli jsme k dispozici 35 jedinců tohoto vzácného druhu varana odchovaného v pražské zoologické zahradě. To byla ideální příležitost sledovat jak vzniká v ontogenezi těchto zvířat pohlavní dvojtvárnost. Zjistili jsme, že varan mangrovový se líhne monomorfní a SSD se objevuje až během ontogeneze, kdy samci pokračují ve velmi intenzivním růstu zatímco samice svůj růst nápadně zpomalují a začínají se věnovat rozmnožování. V práci je detailně zachycen celý průběh růstu, sledovány jednotlivé růstové parametry a diskutovány souvislosti s pohlavním dospíváním a možným převedením investic samic do reprodukce.
62910RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.Hnízdo, Jan; Frynta, Daniel; Frýdlová, Petra; Adlerová, Lenka; Chylíková, Lenka. Nitrotìlní masy u varana mangrovového (Varanus indicus) - tři případy, tři příčiny. Veterinární lékař, 2010, sv. 8, s. 153–159. ISSN 1214-3774. IF 0. [Článek v časopise]
Tento manuskript uvádím jako vedlejší výstup studie. Článek popisuje tři případy varanů mangrovových (Varanus indicus), u kterých byla při rutinním palpačním vyšetření zjištěna masa v dutině tělní. Dále popisuje veterinární zákrok a příčiny zdravotních obtíží u varanů.
62910RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.Frýdlová, Petra; Velenský, Petr; Šimková, Olga; Cikánová, Veronika; Hnízdo, Jan; Rehák, Ivan; Frynta, Daniel. Is body shape of mangrove-dwelling monitor lizards (Varanus indicus; Varanidae) sexually dimorphic?. Amphibia-Reptilia, 2011, sv. 32, s. 27–37. ISSN 0173-5373. IF 1.056. [Článek v časopise]
Varani (čeleď Varanidae) jsou skupinou plazů, kteří mají široké mezidruhové velikostní rozpětí těla. Rozdíl ve velikosti se vyskytuje i mezi pohlavími, ač již není tak výrazný jako na mezidruhové úrovni. Naproti tomu celá skupina varanů je morfologicky velmi uniformní a ani tvarové rozdíly mezi pohlavími nejsou příliš nápadné. Vybrali jsme si modelový druh velikostně značně dimorfního varana mangrovového (Varanus indicus). 35 jedinců tohoto druhu odchovaného v Zoo Praha bylo měřeno a váženo od čerstvě vylíhlých mláďat až do věku tří let, kdy se již vyskytoval znatelný velikostní dimorfismus. Zaměřili jsme se na sledování selekčních tlaků působících na tvarovou dvojtvárnost. Předpokládán byl tlak pohlavního výběru, který by měl stejně jako u mnoha jiných druhů ještěrů působit na relativní zvětšování velikosti hlavy u samců. Tato část těla bývá používána k vnitrodruhovým soubojům. Naproti tomu u samic byl předpokládán vliv fekunditní selekce působící na zvětšování délky břicha. Relativně větší dutina břišní umožní samicím větší investici do potomstva. Zjistili jsme, že hypotéza předpokládající relativně větší hlavu samců u varanů neplatí. Hlava umožňující napadání protivníků za použití kousání není pro varany patrně tolik důležitá, kousání je pravděpodobně omezeno díky ritualizaci soubojů. Dále jsme prokázali, že samice mají relativně větší břicho, což podporuje hypotézu fekunditní selekce. Navíc jsme nalezli nový dimorfní tělesný segment, jež nebyl na varanech dosud publikovaný. Jedná se o rozměr předních končetin obsahující délku paží a šířku ramen a hrudníku. Tento rozměr těla mají samci relativně větší. Na daný tělní segment patrně působí selekční tlak pohlavního výběru podporující jeho zvětšování. Tato část těla je pro varany v souboji pravděpodobně důležitější zbraní než hlava.
62910RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.Frýdlová, Petra; Hnízdo, Jan; Chylíková, Lenka; Šimková, Olga; Cikánová, Veronika; Velenský, Petr; Frynta, Daniel. Morphological characteristics of blood cells in monitor lizards: is erythrocyte size linked to actual body size?. Integrative Zoology, 2012, sv. doi:10.1111/j.1749-4877.2012.00295.x, s. 1–7. ISSN 1749-4877. IF 1.208. [Článek v časopise]
Velikost, počet a morfologie krevních buněk není napříč živočišnými druhy uniformní. Zaměřili jsme se na počet a velikost krevních buněk u dvou druhů varanů (Varan mangrovový a Varan stepní) a sledovali, jakou mají tyto parametry souvislost se změnou velikosti těla během ontogeneze. Zjistili jsme, že se zvětšující se hmotností těla během růstu se zvětšuje i velikost červených krvinek. Hypotetizujeme, že by zde mohla existovat souvislost s transportem kyslíku, na kterém se erytrocyty podílejí. Článek vyšel zatím pouze v elektronické podobě (má přidělené doi: 10.1111/j.1749-4877.2012.00295.x). Nemáme tudíž k dispozici údaje o stránkách a čísle časopisu.
62910RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.Frýdlová, Petra; Frynta, Daniel. A test of Rensch’s rule in varanid lizards. Biological Journal of the Linnean Society, 2010, sv. 100, s. 293–306. ISSN 0024-4066. IF 2.193. [Článek v časopise]
Cílem naší studie bylo vymapovat pohlavní dimorfismus ve velikosti (Sexual Size Dimorphism - SSD) napříč celou čeledí, testovat platnost Renschova pravidla a prozkoumat vliv faktorů souvisejících s pohlavním výběrem, selekcí na plodnost, jakož i některých proximátních příčin na SSD u této skupiny ještěrů. Analyzovali jsme data z literatury, která jsme doplnili o vlastní měření v českých zoologických zahradách. V čeledi Varanidae se vyskytují zástupci téměř monomorfní (skupina Odatria a Prasinus), ale zároveň i velmi nápadně dimorfní, kdy větším pohlavím jsou samci. Pohlavní dimorfismus nejlépe vysvětlovala
samotná velikost zvířete. Se zvětšující se velikostí druhu se zvětšuje i míra SSD, což podporuje platnost Renschova pravidla.
Navzdory našemu očekávání, SSD se nám nepodařilo vysvětlit pohlavním výběrem, fekunditní selekcí ani proximátními ekologickými faktory. Na celou analýzu nemělo vliv ani odfiltrování velikosti a fylogenetických vztahů.
134710RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.Hanuš, J.; Ďurech, J.; Brož, M.; Warner, B. D.; Pilcher, F.; Stephens, R.; Oey, J.; Bernasconi, L.; Casulli, S.; Behrend, R.; Polishook, D.; Henych, T.; Lehký, M.; Yoshida, F.; Ito, T.. A study of asteroid pole-latitude distribution based on an extended set of shape models derived by the lightcurve inversion method. Astronomy & Astrophysics, 2011, sv. 530, s. 1–16. ISSN 0004-6361. IF 4.587. [Článek v časopise]
V článku jsme publikovali analýzu řídkých dat z astrometrických přehlídek a popsali metodu odvození modelů planetek z jejich kombinovaných hustých a řídkých fotometrických dat. Publikováno bylo 80 nových modelů planetek, část z nich byla odvozena pouze na základě řídkých dat. Zkonstruovali jsme též model časového vývoje rotačních stavů planetek a porovnali jsme ho s pozorovaným.
134710RNDr. Josef Hanuš, Ph.D. Ďurech, Josef; Kaasalainen, Mikko; Herald, David; Dunham, David; Timerson, Brad; Hanuš, Josef; Frappa, Eric; Talbot, John; Hayamizu, Tsutomu; Warner, Brian D.; Pilcher, Frederick; Galád, Adrián. Combining asteroid models derived by lightcurve inversion with asteroidal occultation silhouettes. Icarus, 2011, sv. 214, Issue 2, s. 652–670. ISSN 0019-1035. IF 3.385. [Článek v časopise]
Článek popisuje metodu škálování rozměrů modelů planetek pomocí pozorování zákrytů hvězd. Dostupná pozorování zákrytů jsou pak použita pro určení rozměrů 44 planetek a odstranění nejednoznačnosti v určení pólu pro řadu z nich. Celkem 14 nových modelů planetek je v této práci publikováno, vždy jsou odvozené z kombinovaných hustých a řídkých fotometrických dat.
134710RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.Hanuš, J.; Ďurech, J.. The potential of sparse photometric data in asteroid shape modeling. Planetary and Space Science, 2012, sv. 73, s. 75–79. ISSN 0032-0633. IF 2.224. [Článek v časopise]
V článku analyzujeme fotometrickou přesnost dat z astrometrického přehlídkového dalekohledu Catalina Sky Survey (CSS) a jejich případné použití při modelování tvarů. Kvalita dat z CSS není příliš vysoká, nicméně pro řadu planetek s vysokými amplitudami světelných změn jsou tato data použitelná. Věnujeme se též postupu odvození modelů s cílem identifikace falešných řešení a následnému nastavení podmínek, které při automatickém počítání modelů tato řešení odhalí.
134710RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.Hanuš, J.; Ďurech, J.; Brož, M.; Marciniak, A.; Warner, B. D.; Pilcher, F.; Stephens, R.; Behrend, R.; Carry, B.; Čapek, D.; et al.. Asteroids' physical models from combined dense and sparse photometry and scaling of the YORP effect by the observed obliquity distribution. Astronomy & Astrophysics, 2013, sv. 551 (A67), s. 1–19. ISSN 0004-6361. IF 4.587. [Článek v časopise]
V tomto článku prezentuje nově odvozené modely tvarů 119 planetek. Použily jsme jejich dostupná fotometrická data a odvodili jsme kromě tvarů též rotační vlastnosti - dobu siderické rotace a orientaci rotační osy. V kombinaci s již dříve odvozenými modely jsme vytvořili databázi rotačních stavů planetek hlavního pásu a pokusili jsme se ji zreprodukovat pomocí modelu vývoje spinů se započtením kolizí, mass sheddingu, Jarkovského a YORP efektů. Tím jsme též omezily hodnotu volného parametru, který odpovídá intenzitě YORP efektu, což koresponduje s povrchovou hrubostí.
615712Mgr. David MarekMarek, David; Žížalová, Pavla. Vědeckotechnické parky v Česku: úspěšný nástroj na podporu inovačního podnikání?. Regionální studia, 2013, sv. 1, s. 0–0. ISSN 1803-1471. [Článek v časopise]
Článek byl přijatý redakční radou, schválen k publikování, nyní se dokončuje grafika čísla. Bohužel v současnosti ještě není k dispozici, proto je připojen konečný text článku.
Článek čerpá z diplomové práce obhájené hlavním řešitelem, tematicky velmi blízké projektu, a řeší v národním pohledu funkčnost institucí, jejichž cílem je posílení přenosu znalostí mezi výzkumnou a aplikační sférou, který spolu s dalšími službami má přispět k rozvoji inovačního podnikání.
Abstrakt: Efektivní inovační infrastruktura propojující výzkumné organizace s aplikační sférou tvoří důležitý předpoklad úspěšného rozvoje znalostně založené ekonomiky. K nástrojům, které snižují bariéry mezi subjekty zapojenými do inovačního procesu, iniciují transfer znalostí a poskytují specializované podnikatelské služby, patří také vědeckotechnické parky (VTP). Rovněž v Česku se po vzoru vyspělých zemí staly VTP často využívaným nástrojem podpory inovačního podnikání, a to bez dostatečného zájmu o skutečné efekty VTP na zasídlené firmy. Článek s využitím plošného dotazníkového šetření popisuje hlavní charakteristiky VTP v Česku a především analyzuje vliv VTP na aktivity klientských podniků – oborové zaměření, inovační výkonnost, spolupráci a přínosy plynoucí z lokalizace ve VTP. Hodnocení 78 zasídlených firem naznačuje pozitivní efekt VTP na schopnost sledovaných firem inovovat, nalézt partnery pro spolupráci a prosadit se v rámci znalostní ekonomiky. Výsledky však zároveň poukazují na problémy spojené s fungováním inovační infrastruktury v Česku, které kombinují omezený potenciál inovačních firem s rozvojem VTP orientovaným na kvantitu, nikoliv na kvalitu.
57810PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D.Novakova Veronika, Kobak Rabia Zeynep Uslu, Kučera Radim, Kopecky Kamil, Miletin Miroslav, Krepsová Veronika, Ivincová Jana, Zimcik Petr. The effect of the number of carbohydrate moieties on the azaphthalocyanine properties. Dalton Transactions, 2012, sv. 41, s. 10596–10604. ISSN 1477-9226. IF 3.838. [Článek v časopise]
Práce se zabývá syntézou série azaftalocyaninů s jednou, dvěma, čtyřmi a osmi galaktosylovými jednotkami s hydroxylovými skupinami chráněnými isopropylidenovými skupinami. Konjugáty byly připraveny pomocí "click chemie" či standardní cyklotetramerizací z příslušných prekurzorů. Připravené látky byly studovány z hlediska spektrálních, fotofyzikálních a fotochemických metod. Po odstranění chránících skupin cukerných složek byl zvýšen hydrofilní charakter makrocyklů, avšak rozpustnost ve vodě byla dosažena pouze u derivátu s osmi galaktosylovými jednotkami na periferii, nevýhodou však byla silná agregace a z toho plynoucí ztráta vlastností důležitých pro fotodynamickou terapii. Amfifilní derivát s jednou odchráněnou galaktosylovou jednotkou na periferii byl inkorporovány do liposomů v monomerní formě, jež je nezbytným předpokladem pro zachování fotodynamické aktivity v biologickém (vodném) prostředí. V publikaci je uvedena dedikace GAUK.
287911RNDr. Stanislav Knor, Ph.D.Knor Stanislav, Prokop Jakub, Kvaček Zlatko, Janovský Zdeněk, Wappler Torsten. Plant–arthropod associations from the Early Miocene of the Most Basin in North Bohemia—Palaeoecological and palaeoclimatological implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2012, sv. 321-322, s. 102–112. ISSN 0031-0182. IF 2.392. [Článek v časopise]
287911RNDr. Stanislav Knor, Ph.D.Knor Stanislav, Skuhravá Marcela, Wappler Torsten, Prokop Jakub. Galls and gall makers on plant leaves from the lower Miocene (Burdigalian) of the Czech Republic: systematic and palaeoecological implications. Review of Palaeobotany and Palynology, 2013, sv. 188, s. 38–51. ISSN 0034-6667. IF 1.644. [Článek v časopise]
454511RNDr. Tereza Macháčková Lopotová, Ph.D.Lopotová Tereza. Expression of four major WT1 splicing variants in acute and chronic myeloid leukemia patients analyzed by newly developed four real-time RT PCRs. Blood cells, molecules and diseases, 2012, sv. 49, s. 41–47. ISSN 1079-9796. IF 2.716. [Článek v časopise]
V publikaci došlo k chybnému uvedení afiliace k univerzitě, byla ale již odeslána a redakcí časopisu přijata žádost o erata.
454511RNDr. Tereza Macháčková Lopotová, Ph.D.Lopotová Tereza. N-terminally truncated WT1 variant (sWT1) is expressed at very low levels in acute myeloid leukemia and advanced phases of chronic myeloid leukemia. Leukemia Research, 2012, sv. 36, s. 81–83. ISSN 1873-5835. IF 2.555. [Článek v časopise]
432911RNDr. Petra Maierová, Ph.D.Maierová, Petra; Čadek, Ondřej; Lexa, Ondrej; Schulmann, Karel. A numerical model of exhumation of the orogenic lower crust in the Bohemian Massif during the Variscan orogeny. Studia Geophysica et Geodaetica, 2012, sv. 56, s. 595–619. ISSN 0039-3169. IF 0.700. [Článek v časopise]
432911RNDr. Petra Maierová, Ph.D.Maierová, Petra; Lexa, Ondrej; Schulmann, Karel; Štípská, Pavla. Contrasting tectonic and metamorphic evolution of orogenic lower crust in the Bohemian Massif: A numerical model. Gondwana Research, 2012, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1342-937X. IF 6.659. [Článek v časopise]
Článek je publikován online (doi: 10.1016/ j.gr.2012.08.020) a tištěná verze ještě není k dispozici. Proto nemá zatím přiřazena čísla stran a svazku.
309611RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.Krajíček, Václav, Dupej, Ján, Velemínská, Jana, Pelikán, Josef. Morphometric Analysis of Mesh Asymmetry. Journal of WSCG, 2012, sv. 20, s. 65–72. ISSN 1213-6972. [Článek v časopise]
282611Mgr. Mariana Kubištová, Ph.D.Holá, Mariana. Jiné zahrady Josefa Sudka. Atelier. Čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2013, sv. 5, s. 7–7. ISSN 1210-5236. [Článek v časopise]
Redakce časopisu bohužel bez vědomí autorky upravila dodanou studii. Byl drobně upraven text, nebyly publikovány všechny obrazové přílohy a byla vymazána dedikace Grantové agentuře Univerzity Karlovy. K nápravě (dedikace GAUK, původní text) došlo opětovným publikováním textu na webových stránkách časopisu (viz http://www.atelier-journal.cz/node/234 a přiložené PDF nazvané "Trochu jiné zahrady Josefa Sudka - Ateliér - web"), která je ostatně přístupná většímu spektru čtenářů. Původní text s celou (časopisu dodanou) obrazovou dokumentací viz soubor "Trochu jiné zahrady Josefa Sudka - původní dokument".
1610doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.Janský, Petr. Aid and Foreign Direct Investment: substitutes, complements or neither?. International Journal of Trade and Global Markets, 2012, sv. 5, s. 119–132. ISSN 1742-755X. [Článek v časopise]
1610doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.Janský, Petr a Řehořová, Zuzana. A New Role after the Transition: The Commitment to Development Index for the Czech Republic. Journal of Global Policy and Governance, 2013, sv. 1, s. 0–1. ISSN 2194-7740. [Článek v časopise]
The article should be forthcoming in 2013. In addition to the article, I am attaching the copy of an email confirmation from the journal that states that "article will be published in the third issue of the Journal of Global Policy and Governance".
370411Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D.Havlíčková Karbanová, Vendula. Compensatory upregulation of respiratory chain complexes III and IV in isolated deficiency of ATP synthase due to TMEM70 mutation. Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 2012, sv. 1817, s. 1037–1043. ISSN 0005-2728. IF 4.843. [Článek v časopise]
377711PhDr. Daniel TocháčekTocháček, Daniel, Lapeš, Jakub. The project of integration the educational robotics into the training programme of future ICT teachers . Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, sv. 69, s. 595–599. ISSN 1877-0428. [Článek v časopise]
- časopis se SJR (Scopus)
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/69
377711PhDr. Daniel TocháčekTocháček, Daniel, Lapeš, Jakub. Integration educational robotics into the training programme of future ict teachers. 3rd International Conference on Education & Educational Psychology ICEEPSY - Abstracts , 2012, sv. 1, s. 94–95. ISSN 1986-3020. [Článek v časopise]
- abstrakt ve sborníku abstraktů (pro tento druh výsledku opatřeného ISSN nelze ve formuláři Výroční zprávy projektu vybrat jinou, než tuto kategorii)
408211Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.[Neuwirth, A] [Dobeš, J[ [Oujezdská, J] [Ballek, O] [Benešová, M] [Sumník, Z] [Včeláková, J] [Koloušková, S] [Obermannová, B] [Kolář, M] [Stechová, K] [Filipp, D]. Eosinophils from patients with type 1 diabetes mellitus express high level of myeloid alpha-defensins and myeloperoxidase. Cellular immunology, 2012, sv. 273(2), s. 158–163. ISSN 0008-8749. IF 1.974. [Článek v časopise]
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Janský, Petr - Teplý, Petr. The Application of Regulatory Impact Assessment (RIA) on the Czech Financial Market. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, sv. 65, s. 718–721. ISSN 2010-3778. [Článek v časopise]
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Janský, Petr - Mejstřík, Michal. Identifying Corruption in Legislation using Risk Analysis Methods. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, sv. 63, s. 26–30. ISSN 2010-3778. [Článek v časopise]
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Mejstřík, Michal. Public open data against crisis? Case of Czech and EU Insolvency Registers. International Proceedings of Computer Science and Information Technology, 2012, sv. 45, s. 27–32. ISSN 2010-460X. [Článek v časopise]
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Janský, Petr - Skuhrovec, Jiří. Konkurenceschopnost, instituce a veřejné zakázky. Veřejné zakázky a PPP projekty, 2012, sv. 1/2012, s. 6–15. ISSN 1803-9553. [Článek v časopise]
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Janský, Petr - Skuhrovec, Jiří. Listinné akcie na majitele a veřejné zakázky. Politická ekonomie, 2012, sv. 3, s. 349–361. ISSN 0032-3233. IF 0.380. [Článek v časopise]
3110RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.[2] Knap, Tomáš; Michelfeit, Jan; Daniel, Jakub; Jerman, Petr; Rychnovský, Dušan; Soukup, Tomáš; Nečaský, Martin. ODCleanStore: A Framework for Managing and Providing Integrated Linked Data on the Web. Lecture Notes in Computer Science, 2012, sv. 7651, s. 815–816. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
3110RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.[1] Knap, Tomáš; Nečaský, Martin; Svoboda, Martin. A Framework for Storing and Providing Aggregated Governmental Linked Open Data.. Lecture Notes in Computer Science, 2012, sv. 7452, s. 264–270. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
387511Mgr. Marcela HanáčkováHanáčková, Marcela. Dolní centrum Liberce v podání ateliéru SIAL. Tři přístupy při projektování center měst. Architektúra & urbanismus, 2011, sv. 3-4, s. 202–221. ISSN 0044-8680. [Článek v časopise]
Jde o podobu článku s korekturami.
264911RNDr. Tereza Kochová, Ph.D.Václav Treml, Tereza Ponocná, Ulf Büntgen. Growth trends and temperature responses of treeline Norway spruce in the Czech-Polish Sudetes Mountains. CLIMATE RESEARCH, 2012, sv. 55, s. 91–103. ISSN 0936-577X. IF 1.994. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Jakubíková M., Piťha J., Latta J., Ehler E., Schutzner J.. Myasthenia gravis, Castleman's disease, pemphigus and anti-phospholipid syndrome.. Muscle and Nerve, 2013, sv. in print, s. 1–1. ISSN 1097-4598. IF 2.367. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Piťha J. . Intravenózní imunoglobulin u autoimunitních nervosvalových onemocnění. . Remedia, 2012, sv. 22, s. 215–220. ISSN 0862-8947. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Piťha J.. Myasthenia gravis na prahu 3. Tisíciletí. . Postgrad Med, 2012, sv. 14, s. 189–200. ISSN 1212-4184. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Piťha J. . Biologická léčba roztroušené sklerózy. Med pro praxi, 2012, sv. 9, s. 189–193. ISSN 1214-8687. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Piťha J. . Jaký význam má vyšetření mozkomíšního moku ve světle nových diagnostických kritérií roztroušené sklerózy?. Neurol pro praxi, 2012, sv. 13 (Suppl.C), s. 20–23. ISSN 1213-1814. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Fons C, Campistol J, Panagiotakaki E, Giannota M, Arzimanoglou A, Gobi G, Seville B, Ebinger F, Nevšímalová S, Laan L, Caesar P, Spiel G, Ninan M, Sange G, Artuch R, Schyns T, the ENRAH Consortium. Alterating hemiplegia of childhood: Metabolic studies in the largest European series of patiens. . Eur J Paed Neurol, 2012, sv. 16, s. 10–14. ISSN 1090-3798. IF 1.994. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Příhodová I, Paclt I, Kemlink D, Nevšímalová S. . Sleep microstructure is not altered in children with Attention-Deficit/Hyperaktivity Disorder (ADHD).. Physiol Res , 2012, sv. 61, s. 125–133. ISSN 0862-8408. IF 1.646. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Piťha J. . Diagnostické problémy u roztroušené sklerózy z pohledu klinického neurologa.. Med po promoci, 2012, sv. 13, s. 54–61. ISSN 1212-9445. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Adamovičová M., Fabriciová K., Jakubíková M., Příhodová I., Klement P., Sýkora P., Dusl M., Abicht A., Zeman J., Seeman P., Honzík T.. Kongenitální myastenie jako příčina respiračního selhání u dvou kojenců a batolete – kazuistiky.. Cesk Slov Neurol N, 2012, sv. 75, s. 757–762. ISSN 1210-7859. IF 0.393. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Piťha J, Bednařík J, Zapletalová O, Schützner J, Zámečník J, Ambler Z, Pátá M, Suchý M. . Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis. . Cesk Slov Neurol N , 2012, sv. 75/108, s. 242–252. ISSN 1210-7859. IF 0.393. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Nováková M, Nevšímalová S, Příhodová I, Sládek M, Sumová S.. Alteration of the circadian clock in children with Smith-Magenis syndrome. . J Clin Endocrinol Metabol , 2012, sv. 97, s. 312–318. ISSN 0021-972X. IF 6.202. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.European Alternating Hemiplegia in Childhood (AHC) Genetic Consortium, Biobanca e Registro Clinico per l´Emiplegia Anternante Consortium, European Network for Research on Alternanting Hemiplegia (ENRAH) for Small and Medium–sized Enteroprises (SMEs) Consortium: Panagiotakaki E, Oechsler C, Arzimanoglou A, Nicole S, Giannotta M, Gobi G, Ninan M, Neville B, Ebinger F, Fons C, Campistol J, Kemlink D, Nevsimalova S, Laan laura, Peeters-Scholte C, van den Maagdenberg A, Caesar P, Casari G, Sange G, Spiel G, Martinelli Boneschi F, Zucca C, Bassi MT, Schyns T, Crawley F, Poncelin D, Vavassori R. . De novo mutations in ATP1A3 cause alternating hemiplegia in childhood.. Nature Genetics , 2012, sv. 44, s. 1030–1035. ISSN 1061-4036. IF 35.532. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Andauler O, Moore H, Hong SC, Dauvilliers Y, Kanbayashi T, Nishino S, Han F, Silber MH, Rico T, Einen M, Kornum BR, Jemným P, Knudsen S, Nevsimalova S, Poli F, Plazi g, Mignot E. . Predictors of hypocretin (orexin) deficienty in narcolepsy without cataplexy.. Sleep, 2012, sv. 35, s. 1247–1255. ISSN 0161-8105. IF 5.051. [Článek v časopise]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Piťha J., Vachová M., Havrdová E.. Kortikální patologie u roztroušené sklerózy – morfologické, imunopatologické a klinické souvislosti. . Cesk Slov Neurol N, 2012, sv. 75/108, s. 684–688. ISSN 1210-7859. IF 0.393. [Článek v časopise]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Iršová, Havránek. Measuring Bank Efficiency: A Meta-Regression Analysis. Prague Economic Papers, 2010, sv. 2010, s. 307–328. ISSN 1210-0455. IF 0.256. [Článek v časopise]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Iršová, Janda. Demand for Gasoline is More Price-Inelastic than Commonly Thought. Energy Economics, 2012, sv. 34, s. 201–207. ISSN 0140-9883. IF 2.344. [Článek v časopise]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Iršová. Estimating Vertical Spillovers from FDI: Why Results Vary and What the True Effect Is. Journal of International Economics, 2011, sv. 85, s. 234–244. ISSN 0022-1996. IF 1.732. [Článek v časopise]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Iršová, Havránek. Determinants of Horizontal Spillovers from FDI: Evidence from a Large Meta-Analysis. World Development, 2013, sv. 42, s. 1–15. ISSN 0305-750X. IF 1.537. [Článek v časopise]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Iršová. Meta-Analysis of Intra-Industry FDI Spillovers: Updated Evidence. Czech Journal of Economics and Finance, 2010, sv. 60, s. 151–174. ISSN 0015-1920. IF 0.346. [Článek v časopise]
76810prof. doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Havránek, Iršová. Survey Article: Publication Bias in the Literature on Foreign Direct Investment Spillovers. Journal of Development Studies, 2012, sv. 48, s. 1375–1396. ISSN 0022-0388. IF 0.794. [Článek v časopise]
19010RNDr. Petra Wasková, Ph.D.Zurmanova, Jitka; Arnostova Petra. Adaptation to chronic hypoxia is associated with increased expression of mitochondrial creatine kinase and hexokinase in the rat myocardium. Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics , 2012, sv. 1817, s. 126–126. ISSN 0005-2728. IF 4.843. [Článek v časopise]
Publikovaný abstrakt.
19010RNDr. Petra Wasková, Ph.D.Waskova-Arnostova, Petra. Right-to-left ventricular differences in the expression of mitochondrial hexokinase and phosphorylation of akt. Cellular Physiology and Biochemistry, 2013, sv. 31, s. 66–79. ISSN 1421-9778. IF 2.857. [Článek v časopise]
Vzhledem k velmi zajímavým pilotním nálezům v rámci projektu GAUK poukazující na zásadní rozdíly v hladině mRNA HK v LV a RV u normoxických potkanů, rozhodli jsme se provést řadu dalších experimentů. Zaměřili jsme se na stanovení exprese HK na proteinové úrovni a na stanovení fosforylace Akt kinázy, tedy signální dráhu, která je součástí antiapoptotických mechanismů a mohla by se podílet na vyšší odolnosti RV k ischemii. Nezjistili jsme žádný významný rozdíl v enzymatické aktivitě ani asociaci HK s mitochondriální membránou i přes zvýšenou expresi HK a fosforylaci Akt v RV v porovnání s LV. Z toho lze usuzovat, že k vyšší aktivaci Akt a zároveň stimulaci translokace HK na mitochondriální membránu je zapotřebí další stimulus. Nicméně je zřejmé, ze RV má vyšší aktivitu aerobního glykolytického metabolismu a mohla by tedy být lépe adaptovatelná na různé stresové podmínky.
348511RNDr. Petr Čermák, Ph.D.Čermák,Petr; Kratochvílová, Marie; Pajskr, Karel a Javorský, Pavel. Magnetic phase diagrams of R2RhIn8 (R = Tb, Dy, Ho, Er and Tm) compounds. Journal of Physics: Condensed Matter, 2012, sv. 24, s. 206005–206010. ISSN 0953-8984. IF 2.546. [Článek v časopise]
Shrnuté výsledky objemových měření na sloučeniných R2RhIn8.
526112Mgr. Martin Odler, Ph.D.Odler, Martin. Kráľovské súvislosti medi v Ranodynastickej dobe a Starej ríši. Pražské egyptologické studie, 2012, sv. IX, s. 60–70. ISSN 1214-3189. [Článek v časopise]
656912Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D.Laibl, Lukáš. Diversity of Ptychopariid trilobite larvae from the Skryje-Týřovice Basin. Terra Nostra, 2012, sv. 2012/3, s. 104–105. ISSN 0946-8978. [Článek v časopise]
656912Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D.Budil, Petr; Cronier, Catherine; Manda, Štěpán; Fatka, Oldřich; Laibl, Lukáš; Bignon, Arnaud. Juvenile phacopid trilobites from the Prague Basin (Czech Republic). Paläontologische Zeitschrift, 2013, sv. ?, s. 1–16. ISSN 0031-0220. IF 1.5. [Článek v časopise]
Článek je přijat do tisku a po recenzích.
656912Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D.Laibl, Lukáš. Revision of type material of the trilobite Sao hirsuta Barrande, 1846, one or more taxa?. Journal of Guizhou University - Natural Sciences, 2012, sv. 29 (1), s. 170–170. ISSN 1000-5269. [Článek v časopise]
135710RNDr. Štěpán Uxa, Ph.D.Uxa, Štěpán; Belas, Eduard; Grill, Roman; Praus, Petr; James, Ralph B.. Determination of Electric-Field Profile in CdTe and CdZnTe Detectors Using Transient-Current Technique. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2012, sv. 59, s. 2402–2408. ISSN 0018-9499. IF 1.447. [Článek v časopise]
135710RNDr. Štěpán Uxa, Ph.D.Bugár, Marek; Belas, Eduard; Grill, Roman; Procházka, Jan; Uxa, Štěpán; Hlídek, Pavel; Franc, Jan; Fesh, Roman; Höschl, Pavel. Inclusions reduction and resistivity restoration of CdTe:Cl crystals by two-step annealing. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2011, sv. 58, s. 1942–1948. ISSN 0018-9499. IF 1.447. [Článek v časopise]
443211Mgr. Antonín Brož, Ph.D.Kalbáčová, Marie; Brož, Antonín; Kalbáč, Martin. Influence of the fetal bovine serum proteins on the growth of human osteoblast cells on graphene. ournal of Biomedical Materials Research Part A, 2012, sv. 100A, s. 3001–3007. ISSN 1552-4965. IF 2.63. [Článek v časopise]
443211Mgr. Antonín Brož, Ph.D.Verdánová, Martina; Brož, Antonín; Kalbáč, Martin; Kalbáčová, Marie. Influence of oxygen and hydrogen treated graphene on cell adhesion in the presence or absence of fetal bovine serum. Physica Status Solidi (B), 2012, sv. 249, s. 2503–2506. ISSN 1521-3951. IF 1.316. [Článek v časopise]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Škarydová, Lucie; Zvěřinová, Michaela; Štambergová, Hana; Wsól, Vladimír. A simple identification of novelcarbonyl reducing enzymes in the metabolism of the tobacco specific carcinogen NNK. Drug Metabolism Letters, 2012, sv. 6, s. 174–181. ISSN 1874-0758. [Článek v časopise]
416311RNDr. Jan Olšina, Ph.D.Olšina, Jan. Parametric projection operator technique for second order non-linear response. Chemical Physics, 2012, sv. 404, s. 103–115. ISSN 0301-0104. IF 1.896. [Článek v časopise]
348711RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Píš, Igor. Structural, electronic and adsorption properties of V-Rh(111) subsurface alloy. Journal of Alloys and Compounds, 2012, sv. 543, s. 189–196. ISSN 0925-8388. IF 2.289. [Článek v časopise]
Tento článek vznikl s částečnou podporou projektu GAUK no. 348711, i když se samotným tématem projektu souvisí pouze okrajově. Zabývá se interakcí rhodia a vanadu a charakterizí povrchových vlastností systému za různých podmínek, které mají zásadní vliv na jeho reaktivitu.
326411PhDr. Jan Koura, Ph.D.Koura, Jan. The Soviet-Turkish Conflict over the Straits in the Years of 1945-1946: The Beginning of American Involvement in Eastern Mediterranean. Prague Papers on the History of International Relations, 2012, sv. 2012/2, s. 164–176. ISSN 1803-7356. [Článek v časopise]
440811RNDr. Jan Fikáček, Ph.D.Fikáček Jan, Prchal Jiří, Prokleška Jan, Císařová Ivana, Sechovský Vladimír. Magnetism and structural behavior of CeRuSn single crystal. Solid State Phenomena, 2013, sv. 194, s. 40–44. ISSN 1012-0394. IF 0.511. [Článek v časopise]
Prvotní výsledky strukturních přechodů sloučeniny CeRuSn, prezentace menší části výsledků měření. Článek publikován v rámci účasti na konferenci SCTE 2012.
440811RNDr. Jan Fikáček, Ph.D.Fikáček Jan, Proklešška Jan, M횹ek Martin, Custers Jeroen, Daniš Stanislavš, Prchal Jiří, Sechovský Vladimír, Císařová Ivana. Physics of polymorphic transitions in CeRuSn. Physical Review B, 2012, sv. 86, s. 1–8. ISSN 1098-0121. IF 3.691. [Článek v časopise]
Shrnutí výsledků zkoumání strukturních přechodů na monokrystalu CeRuSn.
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Kubový Petr, Menšíková, Lucie, Kůrkova, Eva, Lopot, František, Hojka Vladimír, Jelen Karel. Influence of SYSADOA group chemicals on progression of human knee joint osteoarthritis: New objective evaluation method – measuring of rheological properties in vivo. Neuroendocrinology Letters, 2012, sv. 33, s. 651–659. ISSN 0172-780X. IF 1.296. [Článek v časopise]
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Fanta, Ondřej, Bouček, Jan, Hadraba, Daniel, Jelen, Karel . Influence of the front part of the vehicle and cyclist ´s position on the severity of head injury in side collision.. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2013, sv. 15, s. 1–19. ISSN 1509-409X. IF 0.449. [Článek v časopise]
V tisku.
111310Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.Fanta, Ondřej, Kubový, Petr, Lopot, František, Pánková, Barbora, Jelen Karel. Kinematic Analysis of Backward Fall of Pedestrian and Figurine in Relation to the Head Injury. Transactions on Transport Sciences, 2012, sv. 5, s. 1–8. ISSN 1802-971X. [Článek v časopise]
V tisku.
419111Mgr. Monika SlabáSlabá, Monika Gapko, Petr Klimešová, Andrea. Main drivers of natural gas prices in the Czech Republic after the market liberalisation. Energy Policy, 2012, sv. 52, s. 199–212. ISSN 0301-4215. IF 2.7. [Článek v časopise]
http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.08.046
638512RNDr. Nina Ondrušková, Ph.D.Ondrušková N, Veselá K, Hansíková H, Magner M, Zeman J a Honzík T. RFT1-CDG in adult siblings with novel mutations . Molecular Genetics and Metabolism, 2012, sv. 107(4), s. 760–762. ISSN 1096-7192. IF 3.193. [Článek v časopise]
613012RNDr. Hana Brzobohatá, Ph.D.Brzobohatá Hana, Prokop Josef, Horák Martin, Jančárek Alexander, Velemínská Jana. Accuracy and Benefits of 3D Bone Surface Modelling: a Comparison of Two Methods of Surface Data Acquisition Reconstructed by Laser Scanning and Computed Tomography Outputs. Collegium Antropologicum, 2012, sv. 36, s. 801–806. ISSN 0350-6134. IF 0.61. [Článek v časopise]
V prvním publikačním výstupu, který je dedikován grantovému projektu hlavního řešitele jsou komparovány dva způsoby akvizice polygonálních modelů kostí a jejich reliabilita coby zdrojů vstupních dat pro návazné geometricko-morfometrické analýzy. Cílem studie bylo srovnat dvě různé metody akvizice povrchového modelu kosti čelní. Komparovány byly 3D povrchové modely získané laserovým skenováním s modely stejných kostí, které však vznikly pomocí metod rekonstrukce virtuální repliky ze sekvence jejich CT snímků. U jednoho ze vzorků byly navíc zohledněny a podrobněji zkoumány i vlivy zpracování objemových (tj. CT) dat bezprostředně předcházející tvorbě trojrozměrného povrchového modelu (thresholding). Přestože byly identifikovány některé oblasti, kde u všech vzorků docházelo k odchylkám obou modelů, celkově lze jejich shodu označit za uspokojivou a rozdíly za minimální .
589412RNDr. Monika Baxa, Ph.D.Baxa Monika, Hruska-Plochan Marian, Juhas Stefan, Vodicka Petr, Pavlok Antonin Juhasova Jana, Miyanohara Atsushi, Nejime Tetsuya, Klima Jiri, Macakova Monika, Marsala Silvia, Weiss Andreas, Kubickova Svatava, Musilova Petra, Vrtel Radek, Sontag Emily M., Thompson Leslie M., Schier Jan, Hansikova Hana, Howland David S., Cattaneo Elena, Difiglia Marian, Marsala Martin and Motlik Jan . A Transgenic Minipig Model of Huntington's Disease. Journal of Huntington’s Disease, 2013, sv. 2, s. 47–68. ISSN 1879-6397. [Článek v časopise]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Semerák, Oldřich; Suková, Petra. Free motion around black holes with discs or rings: between integrability and chaos - II. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2012, sv. 425, s. 2455–2476. ISSN 0035-8711. IF 4.9. [Článek v časopise]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Čabala, Radomír, Bursová, Miroslava. Bell-shaped extraction device assisted liquid–liquid microextraction technique and its optimization using response-surface methodology. Journal of Chromatography A, 2012, sv. 1230, s. 24–29. ISSN 0021-9673. IF 4.531. [Článek v časopise]
93310RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.Čermák, Petr. Magnetic phase diagrams of R2RhIn8 (R = Tb, Dy, Ho, Er and Tm) compounds. Journal of Physics: Condensed Matter, 2012, sv. 24, s. 1–6. ISSN 0953-8984. IF 2.546. [Článek v časopise]
403511RNDr. David Píša, Ph.D.Píša, David. Attenuation of electromagnetic waves at the frequency ~1.7 kHz in the upper ionosphere observed by the DEMETER satellite in the vicinity of earthquakes. ANNALS OF GEOPHYSICS, 2012, sv. 55, s. 157–163. ISSN 2037-416X. [Článek v časopise]
99510MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.E.Mistrová, J.Slavíková, M. Chottová Dvořáková. Postnatální vývoj exprese NPY v srdečních síních potkana - vliv sympatické denervace. Plzeňský lékařský sborník, 2011, sv. 77, s. 17–22. ISSN 0551-1038. [Článek v časopise]
Vkládáme se zpožděním z důvodu nedostupnosti všech potřebných bibliografických údajů v době podání minulé výroční zprávy.
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Jurečková, Jana and Navrátil, Radim. Rank Tests under Uncertainty: Regression and Local Heteroscedasticity. R. Kruse et al. (Eds.): Synergies of Soft Computing and Statistics, 2012, sv. 190, s. 255–261. ISSN 2194-5357. [Článek v časopise]
267811doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.ŠÍMA, Jan; RUDA, Tomáš. Conceptualization of Methods Designed to Evaluation Service Quality in Sport. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2012, sv. 48, s. 86–99. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
267811doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.RUDA, Tomáš; AUGUSTOVÁ, Michaela; ŠÍMA, Jan. Aplikace metody SERVQUAL pro hodnocení kvality služeb ve sportu. Česká kinantropologie, 2012, sv. 16, s. 47–54. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
267811doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.RUDA, Tomáš, AUGUSTOVÁ, Michaela, LUKAVSKÝ, Martin, ŠÍMA, Jan . Financování sportu ze zdrojů Evropské unie.. Česká kinantropologie, 2012, sv. 16, s. 31–39. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
436111RNDr. Silvie Černá, Ph.D.Mašková, Silvie. Magnetic properties of Tb2Pd2In; single crystal study. Solid State Phenomena, 2013, sv. 194, s. 58–61. ISSN 1012-0394. [Článek v časopise]
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš. Kdy lze trestný čin přičítat právnické osobě?. Právní rádce, 2013, sv. 2, s. 38–41. ISSN 1210-4817. [Článek v časopise]
Právnická osoba musí učinit preventivní kroky k zamezení páchání trestných činů svými zaměstnanci, jinak za ně bude sama trestně odpovědná. Tomuto a dalším aspektům přičitatelnosti se článek věnuje.
Článek lze též nalézt na internetové adrese:
http://pravniradce.ihned.cz/c1-59407080-kdy-lze-trestny-cin-pricitat-pravnicke-osobe
153610RNDr. Eva Bínová, Ph.D.Bínová Eva, Klieščiková Jarmila, Ashford A. David, Thomas-Oates Jane, Nohýnková Eva. Mannitol is not involved in protective reactions of Acanthamoeba. Molecular and Biochemical Parasitology, 2012, sv. 184, s. 118–121. ISSN 0166-6851. IF 2.551. [Článek v časopise]
364811MUDr. Mgr. Richard Billich, Ph.D.Hadraba, Daniel. Influence of the front part of the vehicle and cyclist’s sitting position on the severity of head injury in side collision. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2013, sv. 15, s. 0–999. ISSN 1509-409X. IF 0.449. [Článek v časopise]
364811MUDr. Mgr. Richard Billich, Ph.D.Billich, Richard. Whiplash Injury and Head Injury Criterion during Deceleration. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2011, sv. 4, s. 217–224. ISSN 1802-971X. [Článek v časopise]
521012PhDr. Tereza Hejzlarová, Ph.D.Tereza Hejzlarová. Zoomorphic Motifs in Karakalpak Applied Art. Annals of the Náprstek Museum, 2013, sv. 34, s. 1–11. ISSN 0231-844X. [Článek v časopise]
Článek bude publikován v anglickém jazyce v recenzovaném časopise Národního muzea (viz:http://www.nm.cz/publikace/archiv.php?id=2). Článek je strukturován dle požadavků uvedeného periodika a v současnosti je ve fázi překladu do AJ. Součástí přílohy je potvrzující email z redakce o přijetí článku do recenzního řízení.
603712Mgr. Jan Kapusta, Ph.D.Kapusta, Jan. Mayská náboženská bratrstva v antropologické imaginaci. AntropoWebzin, 2012, sv. 3/2012, s. 191–198. ISSN 1801-8807. [Článek v časopise]
28910RNDr. Miroslav ČermákFalt, Zbyněk; Čermák, Miroslav; Dokulil, Jiří; Zavoral, Filip. Parallel SPARQL Query Processing Using Bobox. International Journal On Advances in Intelligent Systems, 2012, sv. 5, s. 302–314. ISSN 1942-2679. [Článek v časopise]
684112Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.Lukavska, Katerina. Time Perspective as a Predictor of Massive Multiplayer Online Role-Playing Game Playing. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2012, sv. 15, s. 50–54. ISSN 2152-2715. IF 0.879. [Článek v časopise]
76310PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.Trusinová, Romana. Zdroje nevraživosti k seniorům. Antropowebzin, 2013, sv. 1, s. 0–0. ISSN 1801-8807. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikaci a dle informace editorů bude zařazen do čísla 1/2013 (viz. potvrzení v příloze)
76310PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.Pacáková, Hana; Trusinová, Romana. Citová solidarita při péči o seniory. Kontakt, 2012, sv. 4, s. 464–474. ISSN 1212-4117. [Článek v časopise]
309811Mgr. Jaroslav HavrdaBulíček, Miroslav a Pustějovská, Petra. On Existence analysis of steady flows of generalized Newtonian fluids with concentration dependent power-law index. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2013, sv. 402, s. 157–166. ISSN 0022-247X. IF 1.001. [Článek v časopise]
334111Ing. Oksana Melikhova, Ph.D.Melikhova, Oksana. Model of Hypothecated tax on Information goods. IES Working Paper, 2012, sv. 14, s. 1–14. ISSN 0000-0000. [Článek v časopise]
334111Ing. Oksana Melikhova, Ph.D.Melikhova, Oksana. Model of Hypothecated tax on Information goods. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 2012, sv. 4, No.2, s. 387–396. ISSN 1309-8063. [Článek v časopise]
73910RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Kůsová, K.; Ondič, L.; Klimešová, E.; Herynková, K.; Pelant, I.; Daniš, S.; Valenta, J.; Gallart, M., Ziegler, M.; Hönerlage, B.; Gilliot, P. . Luminescence of free-standing versus matrix-embedded oxide-passivated silicon nanocrystals: The role of matrix-induced strain . Applied Physics Letters, 2012, sv. 101, s. 143101–143101. ISSN 0003-6951. IF 3.844. [Článek v časopise]
73910RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Ondič, L.; Pelant, I.. Efficient light amplification in low gain materials due to a photonic band edge effect. Optics Express, 2012, sv. 20, s. 7071–7080. ISSN 1094-4087. IF 3.587. [Článek v časopise]
Článok, ktorý pomocou FDTD simulácie demonštruje možnosť použitia 2D diamantového fotonického kryštálu na zvýšenie optického zisku do neho zabudovaného aktívneho média.
73910RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Ondič, L.; Babchenko, O.; Varga, M.; Kromka, A; Čtyroký, J.; Pelant, I.. Diamond photonic crystal slab: Leaky modes and modified photoluminescence emission of surface-deposited quantum dots. Scientific Reports, 2012, sv. 2, s. 1–6. ISSN 2045-2322. IF 0. [Článek v časopise]
Článok ukazuje na možnosť modifikovať fotoluminiscenčné spektrum kremíkových nanokryštálov nanesených na diamantový fotonický kryštál. Scientific Reports je nový open-access časopis nakladateľstva Nature, ktorý nadobudne impakt faktor v roku 2013.
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Croy, Ilona. Learning about the Functions of the Olfactory System from People without a Sense of Smell. PLoS ONE, 2012, sv. 7, s. 33365–33365. ISSN 1932-6203. IF 4.537. [Článek v časopise]
Počáteční i poslední stránka: "e33365"
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Nováková, Lenka et al.. Differential Patterns of Food Appreciation during Consumption of a Simple Food in Congenitally Anosmic Individuals: An Explorative Study. PLoS ONE, 2012, sv. 7, s. 33921–33921. ISSN 1932-6203. IF 4.537. [Článek v časopise]
Počáteční i poslední stránka: "e33921"
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Havlíček, Jan et al.. Olfactory perception is positively linked to anxiety in young adults. Perception, 2012, sv. 41, s. 1246–1261. ISSN 0301-0066. IF 1.641. [Článek v časopise]
396211Mgr. Jan SukSuk, Jan. Seeing the Seeing the Seeing: Understanding the Spectatorship of Forced Entertainment. American and British Studies Annual , 2011, sv. 4, s. 146–157. ISSN 1803-6058. [Článek v časopise]
396211Mgr. Jan SukStejskalová, Tereza. Menage à trois teorie, umění a politiky. Claire Fontaine a Čto dělať?. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2012, sv. 13/2012, s. 6–29. ISSN 1802-8918. [Článek v časopise]
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina. Declining health disadvantage of non-marital children: Explanation of the trend in the Czech Republic 1990-2010. Demographic Research, 0000, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1435-9871. IF 1.2. [Článek v časopise]
Text je v recenzním řízení, byl doporučen k přepracování, na kterém řešitelka pracuje. Přiložena je původní verze. Prosím o její nezveřejňování, nešíření a necitování.
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, Martin Kreidl. Socioeconomic Inequalities in Birth and Pregnancy Outcomes in the Czech Republic between 1990 and 2007: An Exploration of Trends. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2011, sv. 47, s. 531–564. ISSN 0038-0288. IF 0.357. [Článek v časopise]
339311Oleksandr Stetsovych, Ph.D.Oleksandr Stetsovych, Filip Dvořák, Lucie Szabová, Stefano Fabris, Josef Mysliveček, and Vladimír Matolín. Nanometer-Range Strain Distribution in Layered Incommensurate Systems. Physical Review Letters, 2012, sv. 109, s. 266102–266102. ISSN 0031-9007. [Článek v časopise]
394511PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.Babušová , Gabriela . Učitelé a konstruktivismus ve výuce českého jazyka . Didaktické studie , 2012, sv. 4, číslo 2, s. 74–84. ISSN 1804-1221. [Článek v časopise]
Odborný recenzovaný časopis Didaktické studie vychází na PedF UK - katedra českého jazyka. Příspěvek se zaměřuje na postoje a názory současných i budoucích učitelů 1. stupně základní školy k výuce českého jazyka, zvláště pak ke konstruktivistickému pojetí výuky. Podrobněji se zaobírá problematikou a hledáním způsobů, jak vhodně začleňovat konstruktivistické elementy do vyučování českého jazyka. Jako autorka nabízím praktické náměty, využití metod a forem práce, o kterých se domnívám, že jejich prostřednictvím lze do výuky českého jazyka aplikovat prvky konstruktivismu a podílet se tak netradičně na rozvoji komunikačních dovedností žáků.

Vzhledem k tomu, že jsem Didaktické studie ještě neobdržela, zasílám pouze pracovní verzi článku.
163810Mgr. Galyna GrankoGutynska, O; Safrankova, J; Nemecek, Z; Richardson, JD. Correlations of Plasma Density and Magnetic Field Strength in the Heliosheath. Astrophysical Journal Letters, 2010, sv. 722 , s. 228–232. ISSN 2041-8205. [Článek v časopise]
163810Mgr. Galyna GrankoBobik, P; Kudela, K; Pastircak, B; Santangelo, A; Bertaina, M; Shinozaki, K; Fenu, F; Szabelski, J; Urbar, J. Distribution of secondary particles intensities over Earth's surface: Effect of the geomagnetic field. Advances in Space Research, 2012, sv. 50, s. 986–996. ISSN 0273-1177. [Článek v časopise]
163810Mgr. Galyna GrankoDusik, S; Granko, G; Safrankova, J; Nemecek, Z; Jelinek, K. IMF cone angle control of the magnetopause location: Statistical study. Geophysical Research Letters, 2010, sv. 37, s. 1–4. ISSN 1944-8007. IF 3.792. [Článek v časopise]
Art. No. L19103
163810Mgr. Galyna GrankoTkachenko, O; Safrankova, J; Nemecek, Z; Sibeck, DG. Dayside magnetopause transients correlated with changes of the magnetosheath magnetic field orientation. Annales Geophysicae, 2011, sv. 29, s. 687–699. ISSN 0992-7689. [Článek v časopise]
163810Mgr. Galyna GrankoGutynska, O; Simunek, J; Safrankova, J; Nemecek, Z; Prech, L. Multipoint study of magnetosheath magnetic field fluctuations and their relation to the foreshock. Journal of Geophysical Research, 2012, sv. 117, s. 1–12. ISSN 2156-2202. [Článek v časopise]
Art. No. A04214
163810Mgr. Galyna GrankoSafrankova, J; Goncharov, O; Nemecek, Z; Prech, L; Sibeck, DG. Asymmetric magnetosphere deformation driven by hot flow anomaly(ies). Geophysical Research Letters, 2012, sv. 39, s. 1–6. ISSN 1944-8007. [Článek v časopise]
Art. No. L15107
169310Mgr. Martin Hora, Ph.D.Ruff, Christopher; Holt, Brigitte; Niskanen, Markku; Sladek, Vladimir; Berner, Margit; Garofalo, Evan; Garvin, Heather; Hora, Martin; Maijanen, Heli; Niinimäki, Sirpa; Salo, Kati; Schuplerová, Eliška; Tompkins, Dannielle. Stature and body mass estimation from skeletal remains in the European Holocene. American Journal of Physical Anthropology, 2012, sv. 148 (4), s. 601–617. ISSN 1096-8644. IF 2.824. [Článek v časopise]
169310Mgr. Martin Hora, Ph.D.Hora, Martin; Sládek, Vladimír; Soumar, Libor; Stráníková, Kateřina; Michálek Tomáš. Influence of body mass and lower limb length on knee flexion angle during walking in humans. Folia Zoologica , 2012, sv. 61 (3-4), s. 330–339. ISSN 0139-7893. IF 0.554. [Článek v časopise]
613412PhDr. Julija Tormyševa, Ph.D.Tormysheva Iuliia. Korálková aplikace v českém a slovenském kroji: Zvláštnosti vyvoje. Studia Ethnologica Pragensia, 2013, sv. 2, s. 1–9. ISSN 1803-9812. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikování. Oficiální potvrzení o přijeti přidávám v příloze.
441611Cecilia Bonnet, Ph.D.Cecilia Bonnet, Emmanuelle Apartis, Mathieu Anheim, Andre P. Legrand, Fidel Baizabal-Carvallo, Anne M. Bonnet, Alexandra Durr and Marie Vidailhet. Tremor-spectrum in Spinocerebellar ataxia type 3 (SCA3) . Journal of Neurology, 2012, sv. 259, s. 2460–2470. ISSN 1432-1459. IF 3.473. [Článek v časopise]
Autoři uvedli grantovou podporu v této publikaci vzniklé při jiné studii
347511Mitchell Young, M.A., Ph.D.Young, Mitchell. Multi-level Steering and Institution Building: the European Union´s approach to research policy. European Educational Research Journal, 2012, sv. 11(4), s. 570–585. ISSN 1474-9041. [Článek v časopise]
Časopis je zmíněn v databázi SCOPUS.

http://www.wwwords.eu/eerj/content/pdfs/11/issue11_4.asp
675112Ilya Tkach, Ph.D.Tkach Ilya. of cubic γ-phase uranium molybdenum alloys synthesized by ultrafast cooling. Journal of Alloys and Compounds , 2012, sv. 534, s. 101–109. ISSN 0925-8388. IF 2.289. [Článek v časopise]
291811MUDr. Martin ŠtefflValach J, Fík Z, Strnad H, Chovanec M, Plzák J, Cada Z, Szabo P, Sáchová J, Hroudová M, Urbanová M, Steffl M, Pačes J, Mazánek J, Vlček C, Betka J, Kaltner H, André S, Gabius HJ, Kodet R, Smetana K Jr, Gál P, Kolář M.. Smooth muscle actin-expressing stromal fibroblasts in head and neck squamous cell carcinoma: increased expression of galectin-1 and induction of poor prognosis factors.. International Journal of Cancer, 2012, sv. 131, s. 2499–2508. ISSN 1097-0215. IF 5.444. [Článek v časopise]
703912Ing. Denis GorbunovLoshkareva, Natalia; Gorbunov, Denis; Andreev, Alexander; Mushnikov, Nikolai; Skourski, Yuri; Wolff-Fabris, Frederick. Metamagnetic transition of martensitic type in electron-doped manganites Ca1xCexMnO3 (x = 0.10, 0.12). Journal of Alloys and Compounds, 2013, sv. 553, s. 199–203. ISSN 0925-8388. [Článek v časopise]
703912Ing. Denis GorbunovGorbunov, Denis; Andreev, Alexander; Kuz’min, Michael. Magnetic properties of a GdFe5Al7 single crystal. PHYSICAL REVIEW B, 2012, sv. 86, s. 24407–24407. ISSN 1098-0121. IF 3.691. [Článek v časopise]
703912Ing. Denis GorbunovGorbunov, Denis; Andreev, Alexander. Magnetic properties of a HoFe5Al7 single crystal. Solid State Phenomena, 2013, sv. 194, s. 54–57. ISSN 1012-0394. [Článek v časopise]
703912Ing. Denis GorbunovGorbunov, Denis; Andreev, Alexander; Skourski, Yuri; Kuz’min, Michael. High-field magnetization of a DyFe5Al7 single crystal. Journal of Alloys and Compounds, 2013, sv. 553, s. 358–363. ISSN 0925-8388. IF 2.289. [Článek v časopise]
620612Ing. Helena DoktorováMaříková, Helena; Hraběta, Jan; Groh, Tomáš; Rahman, Mohamed Abdel; Cipro, Šimon; Eckschlager, Tomáš. Význam hypoxie a HIF-1α pro vznik chemorezistence u buněčných linií odvozených od lidského neuroblastomu. Onkologie, 2012, sv. 6(Suppl.B), s. 33–33. ISSN 1803-5922. IF 0. [Článek v časopise]
Abstrakt k posteru na konferenci VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, je součástí Suplementa B časopisu Onkologie.
699912Mgr. Eva Peterová, Ph.D.A.Jiroutová a spol.. Collagenolytic potential of rat liver myofibroblasts.. Physiological Research, 2013, sv. Volume 62, Issue 1, 2013, s. 0–0. ISSN 1802-9973. IF 1.555. [Článek v časopise]
V tisku
604612Roman Perekrestov, Ph.D.Klusoň, Jan; Kudrna, Pavel; Tichý, Milan. Measurement of the plasma and neutral gas flow velocities in a low-pressure hollow-cathode plasma jet sputtering system. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY , 2013, sv. 22, s. 1–7. ISSN 0963-0252. IF 2.521. [Článek v časopise]
663612PhDr. Jiří KroupaKroupa, Jiří K.. Bohuslav Balbín a Morava: zastavení I-III. Brno v minulosti a dnes. (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna.), 2013, sv. 25 (2012), s. 55–72. ISSN 0524-689X. [Článek v časopise]
Studie, která vznikla v souvislosti se studiem Balbínových historiografických prací k nejstaršímu období působení Societatis Jesu v českých zemích, byla přijata do tisku a bude publikována v recenzovaném neimpaktovaném periodiku na začátku r. 2013 s vročením 2012.
663612PhDr. Jiří KroupaKroupa, Jiří K.. Antimachiavellismus v díle P. Carola de Grobendoncq SJ De ortu et progressu spiritus politici (1666). Studia Neoaristotelica, 2013, sv. 8 (2012), s. 107–130. ISSN 1214-8407. [Článek v časopise]
Studie, která vznikla v souvislosti se studiem evropských duchovních proudů určujících pro aktivity Tovaryšstva Ježíšova ve středoevroepském prostředí, bude publikována v recenzovaném neimpaktovaném periodiku v r. 2013.
564512PhDr. Pavel SankotValentová, Jarmila, Sankot, Pavel. Das latènezeitliches Gräberfeld in Kutná Hora-Karlov (okr. Kutná Hora), Mittelböhmen, Tschechische Republik. Eine Rettungsgrabung aus den Jahren 1988-1989. Jahrbuch des Römisch-germanisches Zentralmuseum Mainz, 2013, sv. 58, s. 279–401. ISSN 0076-2741. [Článek v časopise]
Se záměrem vytváření nové relativní chronologie pomocí typologie a analýzy nálezových celků jsem se v uplynulém roce zaměřil na přípravu publikace laténského pohřebiště Kutná Hora-Karlov, na kterém Dr. J. Valentová odkryla v letech 1988-1989 49 nových nálezových celků. Záměrem práce v roce 2013 je dokončit tuto metodickou základnu pro vlastní analýzu chronologie celého komplexu laténských pohřebišť ve středních Čechách.
550112doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.Augustovičová, L.; Špirko, V.; Kraemer, W. P.; Soldán, P.. Radiative association of LiHe+. Chemical Physics Letters, 2012, sv. 531, s. 59–63. ISSN 0009-2614. IF 2.337. [Článek v časopise]
550112doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.Augustovičová, L.; Soldán, P.. Ab initio properties of MgAlk (Alk = Li, Na, K, Rb, Cs). Journal of Chemical Physics, 2012, sv. 136, s. 1–4. ISSN 0021-9606. IF 3.333. [Článek v časopise]
23510Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.Veselý, Jozef; Cieslar, Miroslav; Kopeček, Jaromír. AFM Observation of Fe-Al Single Crystals under in situ Deformation. Acta Physica Polonica A, 2012, sv. 122, s. 618–621. ISSN 0587-4246. IF 0.444. [Článek v časopise]
Článok v minulom roku uvádzaný ako prijatý k publikácii.
23510Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.Veselý, Jozef; Bonneville, Joël; Coupeau Christophe; Nahas, Yasmine; Kopeček, Jaromír; Cieslar, Miroslav. Bow–tie slip traces in Fe80Al20 single crystals deformed at room temperature. Materials Science & Engineering A, 2013, sv. 565, s. 258–261. ISSN 0921-5093. IF 2.003. [Článek v časopise]
345211PhDr. Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.Janáčová, Eva. Rudolf Weissenstein pocházel z Jihlavy. Literární noviny, 2012, sv. 40, s. 20–20. ISSN 1210-0021. [Článek v časopise]
Text byl vedle tisku uveřejněn také na webových stránkách LtN:
http://www.literarky.cz/blogy/eva-janacova/12006-izraelsky-fotograf-rudolf-weissenstein-pochazel-z-jihlavy
345211PhDr. Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.Janáčová, Eva. První dáma izraelské módy . Literární noviny, 2013, sv. 5, s. 22–23. ISSN 1210-0021. [Článek v časopise]
Text byl vedle tisku uveřejněn také na webových stránkách LtN:
http://www.literarky.cz/blogy/eva-janacova/13311-prvni-dama-izraelske-mody
350111Mgr. Dana Veisová, Ph.D.Veisova, Dana, Macakova, Eva, Rezabkova, Lenka, Sulc, Miroslav, Vacha, Petr, Sychrova, Hana, Obsil, Tomas, Obsilova, Veronika. Role of individual phosphorylation sites for the 14-3-3-protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1. Biochemical Journal, 2012, sv. 443, s. 663–670. ISSN 0264-6021. IF 4.897. [Článek v časopise]
112110Mgr. Dana KučerováJeníček, M., Beitlerová, H., Hasa, M., Kučerová, D., Pevná, H., Podzimek, S.. Modelling snow accumulation and snowmelt runoff – present approaches and results. AUC Geographica, 2012, sv. 47 (2), s. 15–24. ISSN 0300-5402. [Článek v časopise]
380511Mgr. Daniel SvětlíkBRUTHANS, Jiří; SVĚTLÍK, Daniel; SOUKUP, Jan; SCHWEIGSTILLOVÁ, Jana; VÁLEK, Jan; SEDLAČKOVÁ, Markéta; MAYO, Alan L. Fast evolving conduits in clay-bonded sandstone: Characterization, erosion processes and significance for the origin of sandstone landforms. Geomorphology, 2012, sv. 177, s. 178–193. ISSN 0169-555X. IF 2.52. [Článek v časopise]
380511Mgr. Daniel SvětlíkBRUTHANS, Jiří; SCHWEIGSTILLOVÁ, Jana; BEZDIČKA, Petr; SOUKUP, Jan. Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, 2012, sv. 2012, s. 70–74. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
380511Mgr. Daniel SvětlíkBRUTHANS, Jiří; MIKUŠ, Petr; SOUKUP, Jan; SVĚTLÍK, Daniel; KAMAS, Jiří; ZEMAN, Ondřej. Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010, 2011, sv. 2011, s. 233–238. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
356411RNDr. Jiří Vozka, Ph.D.Vozka, Jiří; Kalíková, Květa; Janečková, Lucie; Armstrong, Daniel W.; Tesařová, Eva. Chiral HPLC Separation on Derivatized Cyclofructan Versus Cyclodextrin Stationary Phases. Analytical Letters, 2012, sv. 45, s. 2344–2358. ISSN 0003-2719. IF 1.016. [Článek v časopise]
Článek se zabývá srovnáním chirálních stacionárních fází na bázi derivatizovaných cyklofruktanů s fázemi cyklodextrinovými s analogickými derivatizačními skupinami.
356411RNDr. Jiří Vozka, Ph.D.Kozlík, Petr; Šímová, Veronika; Kalíková, Květa; Bosáková, Zuzana; Armstrong, Daniel W.; Tesařová, Eva. Effect of silica gel modification with cyclofructans on properties of hydrophilic interaction liquid chromatography stationary phases. Journal of Chromatography A, 2012, sv. 1257, s. 58–65. ISSN 0021-9673. IF 4.531. [Článek v časopise]
Byl zkoumán a porovnávám vliv modifikací silikagelu cylofruktanem a derivatizovaným cyklofruktanem na separace v HILIC systémech.
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Ryabov, Artem; Dierl, Marcel; Chvosta, Petr; Einax, Mario; Maass, Philipp. Work distribution in a time-dependent logarithmic–harmonic potential: exact results and asymptotic analysis. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2013, sv. 46, s. 1–11. ISSN 1751-8121. IF 1.564. [Článek v časopise]
Plná citace je Artem Ryabov et al 2013 J. Phys. A: Math. Theor. 46 075002 .

Článek se zabývá analytickým popisem asymptotiky hustoty pro práci vykonané na částici difundující v externě kontrolovaném asymetrickém potenciálu.
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Ryabov, Artem; Chvosta, Petr. Survival of interacting Brownian particles in crowded one-dimensional environment. Survival of interacting Brownian particles in crowded one-dimensional environment, 2012, sv. 136, s. 1–1. ISSN 0021-9606. IF 3.333. [Článek v časopise]
Plná citace je J. Chem. Phys. 136, 064114 (2012).

Článek se zabývá difuzí částic interagujících potenciálem tuhých koulí na přímce s absorpční hranicí v počátku.
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Holubec, Viktor; Chvosta, Petr; Maass, Philipp. Dynamics and energetics for a molecular zipper model under external driving. Dynamics and energetics for a molecular zipper model under external driving, 2012, sv. P11009, s. 1–17. ISSN 1742-5468. IF 1.727. [Článek v časopise]
Plná citace je J. Stat. Mech. (2012) P11009 .

Článek se zabývá rozšířením rovnovážného Kitellova modelu rozplétání DNA na dynamickou situaci. V práci je zkoumán vliv degenerace stavů molekulárního zipu na rychlost jeho rozplétání a energetika procesu rozplétání.
398811Mgr. Eliška KratochvílováGahura Ondřej, Hammann Christian, Valentová Anna, Půta František, Folk Petr. Secondary structure is required for 3' splice site recognition in yeast. Nucleic Acids Research, 2011, sv. 39 (22), s. 9759–9767. ISSN 0305-1048. IF 8.026. [Článek v časopise]
Původní článek vzniklý na půdě PřF UK, afiliace k UK a PřF uvedena, stejně tak jako ke GAUK.
398811Mgr. Eliška KratochvílováWang X, Wu F, Xie Q, Wang H, Wang Y, Yue Y, Gahura Ondřej, Ma S, Liu L, Cao Y, Jiao Y, Puta František, McClung CR, Xu X, Ma L.. SKIP is a component of the spliceosome linking alternative splicing and the circadian clock in Arabidopsis. The Plant Cell, 2012, sv. 24 (8), s. 3278–3295. ISSN 1040-4651. IF 8.987. [Článek v časopise]
Podíleli jsme se na publikaci mezinárodního kolektivu autorů. Tématicky spadá pod řešené téma sestřihu pre-mRNA. Afiliace k Univerzitě a fakultě je uvedena. Publikace nemá uvedenu žádnou dedikaci, není a nebude uplatňována k žádnému jinému grantu GAUK.
709812Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota. Vztah kvestie De esse eterno in prima causa Štěpána z Pálče k filosofickému dílu Jeronýma Pražského. Filosofický časopis, 0000, sv. Speciální číslo, s. 0–0. ISSN 0015-1831. [Článek v časopise]
Studie vychází z připravené edice kvestie "De esse eterno in prima causa" z autorské dílny mistra Štěpána z Pálče. Na základě analýzy kvestie jak pokud jde o doktrinální rozměr, tak i pokud jde o textové paralely mezi texty Jeronýma Pražského a Štěpána z Pálče přispívá k poznání českého středověkého filosofického myšlení. Všímá si mj. centrálního postavení konceptu "soudržnosti" (colligancia) v Pálčově kvestii a inspiraci novoplatonského realismu tohoto mistra i v Liber de Causis. S tiskem v anglickém jazyce se počítá ve speciálním řádně recenzovaném čísle Filosofického časopisu věnovaném české reformaci a náboženské praxi (The Bohemian Reformation and Religious Practice 10), přičemž překlad zajišťuje redakce.
709812Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota. Sedmdesát středověkých slov pro Ruediho Imbacha. Filosofický časopis, 2012, sv. 2, s. 289–296. ISSN 0015-1831. [Článek v časopise]
Recenzní studie se kriticky zabývá nově vydanou monografií k pojmům a fenoménům spojeným se středověkým myšlením, zejména filosofií. Na třech případech ukazuje důležitost daných fenoménů i pro výzkum českého středověkého myšlení a zabývá se jejich výskytem v českém prostředí. Z tohoto pohledu doplňuje závěry daných studií. Vzhledem k pozdnímu vyhlášení výsledků GA UK a nejasnostem pokud jde o dedikaci bohužel nevyšla s uvedením požadovaných dat.
20410Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Busek, Petr. Dipeptidyl peptidase-IV inhibits glioma cell growth independent of its enzymatic. The International Journal of Biochemistry, 2012, sv. 44, s. 737–748. ISSN 1357-2725. IF 4.634. [Článek v časopise]
20410Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Hilšer, Marek. Limitations of Macroscopic Fluorescence Imaging for the Estimation of Tumour Growth in an Orthotopic Glioma Mouse Model. Folia Biologica, 2012, sv. 58, s. 128–133. ISSN 0015-5500. IF 1.151. [Článek v časopise]
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Poková, Michaela; Cieslar, Miroslav; Lacaze, Jacques. TEM Investigation of Precipitation in Al-Mn Alloys with Addition of Zr. Manufacturing Technology , 2012, sv. 13, s. 212–217. ISSN 1213-2489. [Článek v časopise]
Vyšlo též ve sborníku z konference Microscopy and NDT.
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Poková, Michaela; Cieslar, Miroslav; Lacaze, Jacques. The Influence of Silicon Content on Recrystallization of Twin-Roll Cast Aluminum Alloys for Heat Exchangers. Acta Physica Polonica A, 2012, sv. 122, s. 625–629. ISSN 0587-4246. IF 0.444. [Článek v časopise]
V poděkování je omylem místo správného čísla projektu GAUK 92210 uvedeno interní číslo grantu 106-10/251153.
411611RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.Vaclavikova, Eliska, Kavalcova, Lucie, Skaba, Richard, Dvorakova, Sarka, Macokova, Pavla, Rouskova, Blanka, Bendlova, Bela. Hirschsprung’s disease and medullary thyroid carcinoma: 15-year experience with molecular genetic screening of the RET proto-oncogene. Pediatric Surgery International, 2012, sv. 28 (2), s. 123–128. ISSN 0179-0358. IF 1.253. [Článek v časopise]
Publikace se věnuje screeningu zárodečných mutací v RET proto-onkogenu u 157 českých pacientů s Hirschsprungovou chorobou (HSCR). HSCR je polygenní onemocnění, jehož majoritní příčinou jsou inaktivující mutace v RET proto-onkogenu, na rozdíl od medulárního karcinomu štítné žlázy (MTC), který je spojen s aktivujícími mutacemi v RET proto-onkogenu. V ojedinělých případech se může u pacienta vyskytnout mutace s duálním charakterem způsobující HSCR a zároveň i MTC. Cílem studie bylo najít příčinu onemocnění u jednotlivých pacientů a stanovit riziko onemocnění MTC u pacientů a jejich rodin. Přímou sekvenací bylo vyšetřeno šest exonů RET proto-onkogenu (10., 11., 13. – 16. exon) rizikových pro MTC a u zbylých exonů byl proveden screening pomocí metody single-strand conformation polymorphism (SSCP). Zárodečné mutace byly detekovány u 16 pacientů s HSCR (10 %). Až na základě tohoto screeningu byla u 3 pacientů (a 1 člena rodiny) s mutací s duálním charakterem zjištěna přítomnost MTC, která byla po podstoupení totální tyroidektomie histologicky potvrzena. U dalších 8 pacientů byly nalezeny mutace zatím popsané pouze u pacientů s MTC, pacienti jsou v péči endokrinologa. Dále byly zaznamenány 4 dosud nepopsané mutace, jejichž rizikovost byla vyhodnocena in silico. Výsledky screeningu ukazují přínos genetického vyšetření RET proto-onkogenu (jakožto rizika MTC) u pacientů s HSCR.
411611RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.Dvořáková, Šárka, Václavíková, Eliška, Škába, Richard, Kavalcová, Lucie, Bendlová, Běla. Hirschsprungova choroba a její genetické příčiny. Česko-Slovenské pediatrie, 2012, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1803-6597. [Článek v časopise]
Přehledový článek o genetických příčinách Hirschsprungovy choroby. Přijato k publikaci.
171410RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D.Beránek, Martin. Linear trap with three orthogonal quadrupole fields for dust charging experiments. Review of Scientific Instruments, 2012, sv. 83, s. 1151091–1151098. ISSN 1089-7623. IF 1.367. [Článek v časopise]
171410RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D.Vaverka, Jakub. Numerical Calculation of an Equilibrium Dust Grain Potential in Lunar Environment. IEEE Transactions on Plasma Science, 2013, sv. PP, s. 1–5. ISSN 0093-3813. IF 1.174. [Článek v časopise]
650612JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.Peterková Helena. Ukončování přístrojové podpory vitálních funkcí v kontextu zákona o zdravotních službách. Zdravotnické fórum : pravidelná příloha časopisu Právní fórum, 2012, sv. 9, s. 21–28. ISSN 1214-7966. [Článek v časopise]
650612JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.Peterková Helena. Nechtěné zdravé dítě - neoprávněný zásah do osobnostních práv. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2012, sv. 2, s. 38–43. ISSN 1804-8137. [Článek v časopise]
139810RNDr. Jaroslav Hamerský, Ph.D.Jan Cechura. Really focused stellar winds in X-ray binaries. Astronomy and Astrophysics, 2012, sv. 542, s. 1–11. ISSN 0004-6361. IF 4.587. [Článek v časopise]
690512PhDr. Mgr. Jana Votápková, Ph.D.Votapkova, Jana, Stastna, Lenka. Efficiency of Hospitals in the Czech Republic. Prague Economic Papers, 2013, sv. accepted, s. 1–15. ISSN 1210-0455. IF 0.256. [Článek v časopise]
501212RNDr. Martina Jannová, Ph.D.Verdánová, Martina. Influence of oxygen and hydrogen treated graphene on cell adhesion in the presence or absence of fetal bovine serum. Physica Status Solidi b, 2012, sv. 249, s. 2503–2506. ISSN 0370-1972. IF 1.316. [Článek v časopise]
549912RNDr. Adam Kosík, Ph.D.Hasnedlová, Jaroslava, Feistauer, Miloslav, Horáček, Jaromír, Kosík, Adam, Kučera, Václav. Numerical simulation of fluid-structure interaction of compressible flow and elastic structure. Computing, 2012, sv. 607, s. 1–19. ISSN 1436-5057. IF 0.701. [Článek v časopise]
Publikován online.
ISSN tištěné verze: 0010-485X
135210RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Vladimíra Hanková, Eva Slováková, Jiří Zedník, Jiří Vohlídal, Radoslava Sivkova, Hynek Balcar, Arnošt Zukal, Jiří Brus, Jan Sedláček. Polyacetylene-Type Networks Prepared by Coordination Polymerization of Diethynylarenes: New Type of Microporous Organic Polymers. Macromolecular Rapid Communications, 2012, sv. 33, s. 158–163. ISSN 1521-3927. IF 4.596. [Článek v časopise]
17010MUDr. Martin Kudr, Ph.D.Krsek, Pavel. Localizing value of ictal SPECT is comparable to MRI and EEG in children with focal cortical dysplasia. Epilepsia, 2013, sv. 54, s. 351–358. ISSN 0013-9580. IF 3.961. [Článek v časopise]
167110RNDr. Barbora KřížkováJanšta, petr, Vilímová, Jitka, Hanson, Paul. Description of a new genus, Boucekinus (Hymenoptera: Chalcidoidea: Torymidae), with two new species and a discussion of its placement. Zootaxa, 2011, sv. 2762, s. 49–55. ISSN 1175-5326. IF 0.927. [Článek v časopise]
167110RNDr. Barbora KřížkováKřížková, Barbora. Hálky Českého krasu. Fragmenta Ioannea Collecta, 2012, sv. 2012/7, s. 1–107. ISSN 1214-5041. [Článek v časopise]
383711Mgr. Pavel Honsa, Ph.D.Benesova, Jana. Distinct Expression/Function of Potassium and Chloride Channels Contributes to the Diverse Volume Regulation in Cortical Astrocytes of GFAP/EGFP Mice. Plos One, 2012, sv. 7, s. 1–13. ISSN 1932-6203. IF 4.092. [Článek v časopise]
383711Mgr. Pavel Honsa, Ph.D.Honsa, Pavel. Polydendrocytes Display Large Lineage Plasticity following Focal Cerebral Ischemia. PLOS ONE, 2012, sv. 7, s. 1–14. ISSN 1932-6203. IF 4.092. [Článek v časopise]
383711Mgr. Pavel Honsa, Ph.D.Butenko, Lena. The Increased Activity of TRPV4 Channel in the Astrocytes of the Adult Rat Hippocampus after Cerebral Hypoxia/Ischemia. Plos One, 2012, sv. 7, s. 1–23. ISSN 1932-6203. IF 4.092. [Článek v časopise]
426311Mgr. Vlastimil Zíma, Ph.D.Sura, Lucie; Zíma, Vlastimil; Marsakova, Lenka; Hynkova, Anna; Barvík, Ivan; Vlachova, Viktorie. C-terminal acidic cluster is involved in the Ca2+-induced regulation of the human TRPA1 channel. Journal of Biological Chemistry, 2012, sv. 287, s. 18067–18077. ISSN 0021-9258. IF 4.773. [Článek v časopise]
581012Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.Buchtová, Michaela. Muzeum jako herní platforma: možnosti použití mobilních telefonů pro informální učení v muzeích. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2012, sv. 50, s. 3–9. ISSN 1803-0386. [Článek v časopise]
Museum is an important socio-cultural educational institution with
tremendous potential to educate, inform and inspire general public.
A success of these processes depends on many factors, while this paper
discusses especially the use of mobile digital technologies. The article
comprehends museum as an environment for informal education and
learning as a process where prior knowledge is confronted with
a current situation, i.e. given socio-cultural and physical context. As
one of the suitable tools supporting such situations are within this
article offered and analysed mobile games for location-based gaming.

Keywords: m-learning, Informal Learning, Museum, Game-Based
Learning
614012Mgr. et Mgr. Maciej Ruczaj, Ph.D.Ruczaj, Maciej. O katolicismu a revoluci. Patrick Pearse a irské velikonoční (zmrtvých) povstání. Kontexty, 2013, sv. V (XXIV), s. 24–29. ISSN 1803-6988. [Článek v časopise]
614012Mgr. et Mgr. Maciej Ruczaj, Ph.D.Ruczaj, Maciej. Liturgy of Nation-Formation. Padraic Pearse and the Theological Background of Dublin Easter Rising 1916. Studies in Ethnicity and Nationalism, 2013, sv. 13, s. 0–0. ISSN 1754-9469. [Článek v časopise]
Přijatý k publikaci v říjnu 2013. Konečné rozhodnuti o termínu publikace níže:

Kopie e-mailu:

c.heitmeyer@sussex.ac.uk via manuscriptcentral.com

Mar 15 (2 days ago)

to me
15-Mar-2013

Dear Mr. Ruczaj:

It is a pleasure to accept your manuscript entitled "Liturgy of Nation-Formation. Padraic Pearse and the theological background of the Easter Rising of 1916" in its current form for publication in Volume 13, Issue 2 of the Studies in Ethnicity and Nationalism (due out in October 2013).
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Havlíček, Tomáš; Hupková, Martina. Sacred structures in the landscape: the case of rural Czechia. Scottish Geographical Journal, 2013, sv. 129, s. 1–22. ISSN 1470-2541. IF 0.389. [Článek v časopise]
Článek analyzuje vývoj religiózní krajiny po roce 1989 v několika venkovských modelových územích. Zabývá se rolemi, motivy a spoluprací jednotlivých aktérů obnovy sakrálních objektů v podmínkách narůstající sekularizace.
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Silvie, Kučerová. Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechiaʼs resettled borderland. Historická geografie, 2012, sv. 38, s. 165–184. ISSN 0323-0988. [Článek v časopise]
Příspěvek se zabývá proměnami venkovské krajiny českého pohraničí v období 2. poloviny 20. století. Pohraničí je v příspěvku představeno jako určitý celek. Jsou charakterizovány hlavní procesy ovlivňující fungování zdejší krajiny v uvedeném období. Změny krajiny na lokální úrovni jsou přiblíženy s využitím příkladu vybraného modelového území Žluticka a poutního místa Skoky.
68110PharmDr. Lenka Váchová, Ph.D.Váchová, Lenka. Effect of intramolecular charge transfer on fluorescence and singlet oxygen production of phthalocyanine analogues. Dalton Transactions, 2012, sv. 41, s. 11651–11656. ISSN 1477-9226. IF 3.838. [Článek v časopise]
Práce byla publikována v odborném článku v časopise Dalton Transactions s dedikací GAUK. Shrnuje výsledky práce při sledování vlivu intramolekulárního přenosu náboje (ICT) na fotofyzikálních a fotochemických vlastnostech ftalocyaninových derivátů. Ty byly porovnány mezi skupinou studovaných látek obsahující elektrondonorovou periferní skupinu zodpovědnou za ICT s odpovídajícími ftalocyaniny bez donorové skupiny. Byl popsán i vliv elektrondeficitního jádra na účinnost ICT.
272711Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.Voleková, Kateřina. Brněnský latinsko-německo-český slovník zapsaný za slovníkem Catholicon. Listy filologické, 2013, sv. 136, 1-2, s. 1–2. ISSN 0024-4457. [Článek v časopise]
Přijato do tisku 21. 3. 2013. Vyjde v roce 2013.
530712RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Yoon, Eun Yoo; Lee, Dong Jun; Kim, Taek-Soo; Chae, Hong Jun; Jenei, P.; Gubicza, Jeno; Ungár, Tamas; Janeček, Miloš, Vrátná, Jitka; Lee, Sunghak; Kim, Hyoung Seop . Microstructures and mechanical properties of Mg–Zn–Y alloy consolidated from gas-atomized powders using high-pressure torsion. Journal of Materials Science, 2012, sv. 47, s. 7117–7123. ISSN 0022-2461. IF 2.015. [Článek v časopise]
530712RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Janeček, Miloš; Čížek, Jakub; Gubicza, Jeno; Vrátná, Jitka. Microstructure and dislocation density evolutions in MgAlZn alloy processed by severe plastic deformation. Journal of Materials Science, 2012, sv. 47, s. 7860–7869. ISSN 0022-2461. IF 2.015. [Článek v časopise]
563312RNDr. Eva Pejchová Plavcová, Ph.D.Plavcová E., Kyselý J.. Projected evolution of circulation types and their temperatures over Central Europe in climate models. Theoretical and Applied Climatology, 2013, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0177-798X. IF 1.942. [Článek v časopise]
doi: 10.1007/s00704-013-0874-4
659112Dmytro Mulin, Ph.D.R. Johnsen, P. Rubovič, P. Dohnal, M. Hejduk, R. Plašil, J. Glosík. Ternary Recombination of H3 + and D3 + with electrons in He-H2 (D2) plasmas at temperatures from 50 to 300 K. The Journal of Physical Chemistry, 2013, sv. 0, s. 1–22. ISSN 1089-5639. [Článek v časopise]
Akceptovano dne 05.12.2012
659112Dmytro Mulin, Ph.D.Peter Rubovič, Petr Dohnal, Michal Hejduk, Radek Plašil, Juraj Glosík. Binary recombination of H3 + and D3 + ions with electrons in plasma at 50 – 230 K. The Journal of Physical Chemistry, 2013, sv. 0, s. 1–26. ISSN 1089-5639. [Článek v časopise]
Akceptovano dne 14.12.2012
659112Dmytro Mulin, Ph.D.Plašil, R.; Zymak, I.; Jusko, P.; Mulin, D.; Gerlich, D.; Glosík, J.. Stabilization of H+–H2 Collision Complexes Between 11 and 28 K. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2012, sv. 370, s. 5066–5073. ISSN 1364-503X. [Článek v časopise]
92710Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.Heřmanová, Ivana. Low expression of asparagine synthetase in lymphoid blasts precludes its role in sensitivity to L-asparaginase. Experimental Hematology, 2012, sv. 40, s. 657–666. ISSN 0301-472X. IF 2.905. [Článek v časopise]
157310MUDr. Eva Dvořáková, Ph.D.Chmelařová, Marcela. Methylation Analysis of Tumour Suppressor Genes in Ovarian. Folia Biologica (Praha), 2012, sv. 58, s. 246–250. ISSN 0015-5500. IF 1.151. [Článek v časopise]
157310MUDr. Eva Dvořáková, Ph.D.Křepinská, Eva. Jaký je prognostický význam molekulárně. Klinická onkologie, 2012, sv. 25(4), s. 282–286. ISSN 0862-495X. [Článek v časopise]
520812doc. Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.Pyrih, Pavel; Vejnar, Benjamin. Half-homogeneous indecomposable circle-like continuum. Topology and its Applications, 2013, sv. 160, s. 56–58. ISSN 0040-9383. [Článek v časopise]
V článku předkládáme řešení problému, který publikovali autoři V. Neumann-Lara, P. Pellicer-Covarrubias a I. Puga ve společném článku o 1/2-homogenních kontinuích z roku 2006 (Topology and its Applications).
136510RNDr. Miroslav Srba, Ph.D.Dvořáková, Lenka; Srba, Miroslav; Opatrný, Zdeněk; Fischer, Lukáš. Hybrid proline-rich proteins: novel players in plant cell elongation?. Annals of Botany, 2012, sv. 109, s. 453–462. ISSN 0305-7364. IF 3.99. [Článek v časopise]
136510RNDr. Miroslav Srba, Ph.D.Phan, Nguyen; Uran, Daisuke; Srba, Miroslav; Fischer Lukáš; Jones Alan. Sugar-induced endocytosis of plant 7TM-RGS proteins.. Plant Signaling & Behavior, 2013, sv. 8:2, s. 0–1. ISSN 1559-2316. IF 0. [Článek v časopise]
Podle dostupných databází je očekávaná hodnota IF časopisu Plant Signaling & Behavior 2,00
92610ThLic. David Peroutka, Ph.D.Peroutka, David. Volontà amante. Un concetto teresiano nella prospettiva tomista. Teresianum, 2012, sv. 63/2, s. 275–294. ISSN 0392-4556. [Článek v časopise]
46310Mgr. Tomáš IbehejHruby, V., Hrach, R.. Computational simulation of metal ion propagation from plasma to substrates with uneven surfaces. Vacuum, 2013, sv. 90, s. 109–113. ISSN 0042-207X. IF 1.317. [Článek v časopise]
46310Mgr. Tomáš IbehejIbehej, T., Hrach, R.. Computational study of sheath structure for plasma-assisted technologies in the presence of electronegative plasma. Vacuum, 2012, sv. 86, s. 1220–1222. ISSN 0042-207X. IF 1.317. [Článek v časopise]
321011Mgr. Pavel KadlečíkKadlečík, Pavel; Kajzar, Vlastimil; Marek, Tomáš. Determination of extent of the subsiding areas in the Czech part of Upper Silesian Basin. SGEM2012 Conference Proceedings, 2012, sv. 2, s. 715–722. ISSN 1314-2704. [Článek v časopise]
časopis zařazen do Thomson Reuters - ISI Web of Science, ISI Web of Knowledge
642012Mgr. Jakub Gemperle, Ph.D.Tatarova, Zuzana . SH3 domain tyrosine phosphorylation--sites, role and evolution. PLoS One, 2012, sv. 7, s. 1–8. ISSN 1932-6203. IF 4.092. [Článek v časopise]
669412RNDr. Ludmila Součková, Ph.D.Beneš; Martin; Svobodová, Jana; Hruška, Vlastimil; Dvořák, Martin; Zusková, Iva; Gaš, Bohuslav. A nonlinear electrophoretic model for PeakMaster: Part IV. Electromigration dispersion in systems that contain a neutral complex-forming agent and a fully charged analyte. Experimental verification. Journal of chromatography, A, 2012, sv. 1267, s. 109–115. ISSN 0021-9673. IF 4.531. [Článek v časopise]
669412RNDr. Ludmila Součková, Ph.D.Hruška, Vlastimil; Svobodová, Jana; Beneš, Martin; Gaš, Bohuslav. A nonlinear electrophoretic model for PeakMaster: Part III. Electromigration dispersion in systems that contain a neutral complex-forming agent and a fully charged analyte. Theory. Journal of chromatography, A, 2012, sv. 1267, s. 102–108. ISSN 0021-9673. IF 4.531. [Článek v časopise]
35010Mgr. Katarína JurdíkováNemjová, Katarína, Neustupa, Jiří, Šťastný, Jan, Škaloud, Pavel, Veselá, Jana. Species concept and morphological differentiation of strains traditionally assigned to Micrasterias truncata. Phycological Research, 2011, sv. 59, s. 208–220. ISSN 1322-0829. IF 1.543. [Článek v časopise]
22810Mgr. Marta Mikulášková, Ph.D.Nováková M, Sládek M, Sumová A.. Human Chronotype Is Determined in Bodily Cells Under Real-Life Conditions. Chronobiology International, 2013, sv. in press, s. 0–0. ISSN 0742-0528. IF 4.028. [Článek v časopise]
Vzhledem k tomu, že publikace byla přijata do tisku již v roce 2012, je na ní v souladu s tehdejšími pravidly uvedena dedikace GAUK, ne však afiliace fakultě.
22810Mgr. Marta Mikulášková, Ph.D.Nováková M, Sumová A.. New methods to assess circadian clocks in humans. Indian Journal of Experimental Biology, 2013, sv. submitováno, s. 0–0. ISSN 0019-5189. IF 1.295. [Článek v časopise]
22810Mgr. Marta Mikulášková, Ph.D.Nováková M, Nevsímalová S, Príhodová I, Sládek M, Sumová A.. Alteration of the circadian clock in children with Smith-Magenis syndrome. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2012, sv. 97, s. 312–318. ISSN 0021-972X. IF 5.967. [Článek v časopise]
Vzhledem k tomu, že publikace vyšla v roce 2012, je na ní v souladu s tehdejšími pravidly uvedena dedikace GAUK, ne však afiliace fakultě.
604212Mgr. Dávid Džamba, Ph.D.Butenko, Olena; Dzamba, David; Benesova, Jana; Honsa, Pavel; Benfenati, Valentina; Rusnakova, Vendula; Ferroni, Stefano; Anderova, Miroslava. The Increased Activity of TRPV4 Channel in the Astrocytes of the Adult Rat Hippocampus after Cerebral Hypoxia/Ischemia. PLoS ONE, 2012, sv. 7, s. 1–23. ISSN 1932-6203. IF 4.092. [Článek v časopise]
604212Mgr. Dávid Džamba, Ph.D.Honsa, Pavel; Pivonkova, Helena; Dzamba, David; Filipova, Marcela; Anderova, Miroslava. Polydendrocytes Display Large Lineage Plasticity following Focal Cerebral Ischemia. PLoS ONE, 2012, sv. 7, s. 1–14. ISSN 1932-6203. IF 4.092. [Článek v časopise]
604212Mgr. Dávid Džamba, Ph.D.Benesova, Jana; Rusnakova, Vendula; Honsa, Pavel; Pivonkova, Helena; Dzamba, David; Kubista, Mikael; Anderova, Miroslava. Distinct Expression/Function of Potassium and Chloride Channels Contributes to the Diverse Volume Regulation in Cortical Astrocytes of GFAP/EGFP Mice. PLoS ONE, 2012, sv. 7, s. 1–13. ISSN 1932-6203. IF 4.092. [Článek v časopise]
388711Mgr. Roman Fiala, Ph.D.Matolinova,I; Fiala, R; Khalakhan, I; Vorokhta, M; Sofer, Z; Yoshikawa, H; Kobayashi, K; Matolin, V. Synchrotron radiation photoelectron spectroscopy study of metal-oxide thin film catalysts: Pt–CeO2 coated CNTs. Applied Surface Science, 2012, sv. 258, s. 2161–2164. ISSN 0169-4332. IF 2.103. [Článek v časopise]
Článek publikující výsledky projektu. Afiliace k fakultě je uvedena, ale dedikace nedopatřením uvedená není. Fiala je druhý autor.
388711Mgr. Roman Fiala, Ph.D.Matolin, V; Fiala, R; Khalakhan, I; Lavkova, J; Vaclavu, M; Vorokhta, M. Nanoporous Ptn+–CeOx catalyst films grown on carbon substrates. International Journal of Nanotechnology, 2012, sv. 9, s. 680–694. ISSN 1475-7435. IF 1.013. [Článek v časopise]
Článek publikující výsledky projektu. Afiliace k fakultě je uvedena, ale dedikace nedopatřením uvedená není. Fiala je druhý autor.
620912RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.Jíchová, Jana, Temelová, Jana. Kriminalita a její percepce ve vnitřním městě: případová studie pražského Žižkova a Jarova. Geografie, 2012, sv. 117, s. 329–348. ISSN 1212-0014. IF 1.021. [Článek v časopise]
313011Mgr. Martin Štefl, Ph.D.Sachl, Radek; Humpolickova, Jana; Stefl, Martin; Johansson, Lennart B. -A.; Hof, Martin. Limitations of Electronic Energy Transfer in the Determination of Lipid Nanodomain Sizes. Biophysical Journal, 2011, sv. 101 (11), s. 60–62. ISSN 0006-3495. IF 3.653. [Článek v časopise]
Nová pravidla pro dedikaci univerzitě vyžadují afiliaci řešitele grantu na každém článku. Toto pravidlo je zavedené od počátku roku 2013. Tato publikace vyšla v prosinci roku 2011, tudíž se na ni toto pravidlo nevztahuje. Grantové agentuře Univezity Karlovy je poděkováno v závěru článku v sekci poděkování.
313011Mgr. Martin Štefl, Ph.D.Stefl, Martin; Sachl, Radek; Humpolickova, Jana; Cebecauer, Marek; Machan, Radek; Johansson, Lennart B. -A.; Hof, Martin. Dynamics and Size of Crosslinking-Induced Lipid Nanodomains in Model Membranes. Biophysical Journal, 2012, sv. 102, s. 2104–2113. ISSN 0006-3495. IF 3.653. [Článek v časopise]
Nová pravidla pro dedikaci univerzitě vyžadují afiliaci řešitele grantu na každém článku. Toto pravidlo je zavedené od počátku roku 2013. Tato publikace vyšla v květnu roku 2012, tudíž se na ni toto pravidlo nevztahuje. Grantové agentuře Univezity Karlovy je poděkováno v závěru článku v sekci poděkování.
282111Mgr. Oksana Josypčuk, Ph.D.Yosypchuk Oksana, Barek Jiří, Yosypchuk Bogdan. Tubular Detector of Silver Solid Amalgam for Electrochemical Measurements in Flow Systems. Electroanalysys, 2012, sv. 24, s. 2230–2234. ISSN 1521-4109. IF 2.872. [Článek v časopise]
51410RNDr. Mgr. Jiří Pešek, Ph.D.Pešek, Jiří; Boksenbojm, Eliran; Netočný, Karel. Model study on steady heat capacity in driven stochastic systems. Central European Journal of Physics, 2012, sv. 10, s. 692–701. ISSN 1895-1082. IF 0.909. [Článek v časopise]
516812Mgr. Karolína ČernáČerná, Karolína. Pohledem české kritické teorie globální nespravedlnosti. Gender/rovné příležitosti/výzkum, 2012, sv. 13/1, s. 83–85. ISSN 1213-0028. [Článek v časopise]
109110RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Kubcová, Lenka; Buchar, Jan. Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – Where, when, how, and how long?. Invertebrate Reproduction & Development, 2012, sv. 56, s. 72–78. ISSN 0792-4259. IF 0.478. [Článek v časopise]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila. Antifungal Activity of Salicylanilides and Their Esters with 4-(Trifluoromethyl)benzoic Acid. Molecules, 2012, sv. 17, s. 9426–9442. ISSN 1420-3049. IF 2.386. [Článek v časopise]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Stolaříková, Jiřina. Antimycobacterial Assessment of Salicylanilide Benzoates. Molecules, 2012, sv. 17, s. 12812–12820. ISSN 1420-3049. IF 2.386. [Článek v časopise]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKozic, Ján, Novotná, Eva, Volková, Marie, Stolaříková, Jiřina, Trejtnar, František, Vinšová, Jarmila. Synthesis and in vitro antimycobacterial activity of 2-methoxybenzanilides and their thioxo analogues. European Journal of Medicinal Chemistry, 2012, sv. 56, s. 387–395. ISSN 0223-5234. IF 3.346. [Článek v časopise]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Buchta, Vladimír. In Vitro Antibacterial and Antifungal Activity of Salicylanilide Benzoates. The ScientificWorld Journal, 2012, sv. 12, s. 1–7. ISSN 1537-744X. IF 0. [Článek v časopise]
Časopis nepoužívá klasické dělení do volume a issue, články jsou číslovány pomocí ID - Article ID 290628, 7 pages.
V roce 2011, kdy byl článek podán, a v době, kdy byl článek přijat, byl IF časopisu (2010) = 1.524, v roce 2012 byl IF odebrán.
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Buchta, Vladimír. In Vitro Antibacterial and Antifungal Activity of Salicylanilide Pyrazine-2-carboxylates. Medicinal Chemistry, 2012, sv. 8, s. 732–741. ISSN 1573-4064. IF 1.496. [Článek v časopise]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Guisado Rodriguez, Nabila, Stolaříková, Jiřina. Antimycobacterial Activity of Salicylanilide Benzenesulfonates. Molecules, 2012, sv. 17, s. 492–503. ISSN 1420-3049. IF 2.386. [Článek v časopise]
Publikace vyšla na počátku ledna 2012, byla přiložena již ke zprávě za rok 2011.
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Volková, Marie, Buchta, Vladimír, Trejtnar, František. Antimicrobial activity of sulfonamides containing 5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde and 5-chloro-2-hydroxybenzoic acid scaffold. European Journal of Medicinal Chemistry, 2012, sv. 50, s. 433–440. ISSN 0223-5234. IF 3.346. [Článek v časopise]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKozic, Ján, Novotná, Eva, Volková, Marie, Stolaříková, Jiřina, Trejtnar, František, Wsól, Vladimír, Vinšová, Jarmila. Synthesis and in vitro antimycobacterial and isocitrate lyase inhibition properties of novel 2-methoxy-2´-hydroxybenzanilides, their thioxo analogues and benzoxazoles. European Journal of Medicinal Chemistry, 2012, sv. 56, s. 108–119. ISSN 0223-5234. IF 3.346. [Článek v časopise]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Novotná, Eva, Mandíková, Jana, Wsól, Vladimír, Trejtnar, František, Ulmann, Vít, Stolaříková, Jiřina, Fernandes, Steve, Bhat, Shridhar, Liu, Jun O. Salicylanilide derivatives block Mycobacterium tuberculosis through inhibition of isocitrate lyase and methionine aminopeptidase. Tuberculosis, 2012, sv. 92, s. 434–439. ISSN 1472-9792. IF 3.474. [Článek v časopise]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Buchta, Vladimír, Stolaříková, Jiřina. Syntéza a antimikrobiální aktivita salicylanilidových benzoátů a benzensulfonátů. Chemické listy, 2012, sv. 106, s. 565–565. ISSN 0009-2770. IF 0.529. [Článek v časopise]
Jedná se o abstrakt z konference 64. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností publikovaný v impaktovaném časopise.
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila. Advances in Mycobacterial Isocitrate Lyase Targeting and Inhibitors. Current Medicinal Chemistry, 2012, sv. 19, s. 6126–6137. ISSN 0929-8673. IF 4.859. [Článek v časopise]
399111Mgr. Daniel ŠtechŠtech, Daniel. Politický prostor mezi mocí a autoritou. bude upřesněno, 2013, sv. bude upřesněno, s. 1–99. ISSN 0862-6901. [Článek v časopise]
V současné chvíli není úvodní studie ještě připravena k vydání. Je nicméně připravena k recenznímu řízení tak, aby mohla být vydána co nejdříve. Bude pamatováno na to, aby studie při vydání obsahovala všechny náležitosti, včetně odpovídající dedikace a afiliace. ISSN odpovídá ISSN osloveného časopisu. Čísla stran nebylo možné v této fázi vyplnit, proto se uchyluji k údajům 1 a 99.
508712Mgr. Eva Flanderková, Ph.D.Příloha IV. Flanderková, E. - Schmiedtová, B. - Bezdíček, O. - Baborová, E. - Černá, M. Posuzování a/gramatičnosti v Brocově afázii - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 0000, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1210-7859. [Článek v časopise]
Přikládáme rozpracovanou verzi článku, která obsahuje pouze teoretickou část. Analýza dat bude doplněna.
508712Mgr. Eva Flanderková, Ph.D.Příloha III. Hudousková, A. - Schmiedtová, B. - Tomšů, K. - Flanderková, E. Hypotéza vymazávání stop Yosefa Grodzinského. Slovo a slovesnost, 1111, sv. 1, s. 1–1. ISSN 0037-7031. [Článek v časopise]
Přikládáme rozpracovanou verzi článku, která obsahuje pouze teoretickou část. Analýza dat bude doplněna.
32010RNDr. Kristýna Sovová, Ph.D.Sovová Kristýna, Dryahina Kseniya, Španěl Patrik. Selected ion flow tube (SIFT) studies of the reactions of H3O+, NO+ and O2 with six volatile phytogenic esters. International Journal of Mass Spectrometry, 2011, sv. 300, s. 31–38. ISSN 1387-3806. IF 2.549. [Článek v časopise]
Publikace obsahuje výsledky systematické studie 6 rostlinných esterů (hexyl acetát, phenethyl acetát, benzyl acetát, methyl
salicylát, methyl benzoát a benzyl benzoát), které jsou přirozeně emitovány rostlinami. Tato studie byla pilotním experimentem projektu.
32010RNDr. Kristýna Sovová, Ph.D.Smith David, Sovová Kristýna, Španěl Patrik. A selected ion flow tube study of the reactions of H3O+, NO+ and O2+• with seven isomers of hexanol in support of SIFT-MS. International Journal of Mass Spectrometry , 2012, sv. 319-320, s. 25–30. ISSN 1387-3806. IF 2.549. [Článek v časopise]
Studie se zaměřila na těkavé alkoholy, které jsou přítomné v okolní živé přírodě. Pokud je snahou studovat těkavé organické látky uvolňované ať už rostlinami či živočichy, je třeba s těmito látkymi počítat. Publikace je systematickou studií iontové chemie 6 izomerů hexanolu.
32010RNDr. Kristýna Sovová, Ph.D.Sovová Kristýna, Shestivska Violetta, Španěl Patrik. Real-Time Quantification of Traces of Biogenic Volatile Selenium Compounds in Humid Air by Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry. Analytical Chemistry , 2012, sv. 84, s. 4979–4983. ISSN 0003-2700. IF 5.856. [Článek v časopise]
Publikace shrnuje výsledky iontové chemie volatilních forem selenu (Dimethyl selenidu, methylselenolu a selenovodíku), které vznikají jako produkty fytovolatilizace rostlinami kukuřice. Kukuřice byla pěstovaná na půdě obohacené anorganickou formou selenu (seleničitan a selenan sodný). Pomocí SIFT-MS byly sledovány organické formy selenu uvoňovaného mladými rostlinkami kukuřice.
316311Mgr. Radmila Veselá, Ph.D.Radmila Veselá. Bitevní pole: moderní architektura / Auguste Perret versus Le Corbusier - Le Corbusier versus Karel Teige. Umění/Art, 2013, sv. 3-4/2013, s. 1–26. ISSN 0049-5123. IF 0. [Článek v časopise]
Článek byl předán do redakce časopisu Umění a vyjde v čísle 3 nebo 4/2013
118310prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Krištoufek, Ladislav. FRACTAL MARKETS HYPOTHESIS AND THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS: SCALING, INVESTMENT HORIZONS AND LIQUIDITY. Advances in Complex Systems, 2012, sv. 15(6), s. 12500651–125006513. ISSN 0219-5259. IF 0.653. [Článek v časopise]
We investigate whether the fractal markets hypothesis and its focus on liquidity and investment horizons give reasonable predictions about the dynamics of the financial markets during turbulences such as the Global Financial Crisis of late 2000s. Compared to the mainstream efficient markets hypothesis, the fractal markets hypothesis considers the financial markets as complex systems consisting of many heterogenous agents, which are distinguishable mainly with respect to their investment horizon. In the paper, several novel measures of trading activity at different investment horizons are introduced through the scaling of variance of the underlying processes. On the three most liquid US indices - DJI, NASDAQ and S&P500 - we show that the predictions of the fractal markets hypothesis actually fit the observed behavior adequately.
118310prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Krištoufek, Ladislav. How are rescaled range analyses affected by different memory and distributional properties? A Monte Carlo study. Physica A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2012, sv. 391, s. 4252–4260. ISSN 0378-4371. IF 1.373. [Článek v časopise]
In this paper, we present the results of Monte Carlo simulations for two popular techniques of long-range correlation detection - classical and modified rescaled range analyses. A focus is put on an effect of different distributional properties on an ability of the methods to efficiently distinguish between short-term memory and long-term memory. To do so, we analyze the behavior of the estimators for independent, short-range dependent, and long- range dependent processes with innovations from eight different distributions. We find that apart from a combination of very high levels of kurtosis and skewness, both estimators are quite robust to distributional properties. Importantly, we show that R/S is biased upwards (yet not strongly) for short-range dependent processes, while M-R/S is strongly biased downwards for long-range dependent processes regardless of the distribution of innovations.
118310prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Krištoufek, Ladislav a Vošvrda, Miloslav. Efektivita kapitálových trhů: Fraktální dimenze, Hurstův exponent a entropie. Politická ekonomie, 2012, sv. 2, s. 208–220. ISSN 0032-3233. IF 0.380. [Článek v časopise]
The article introduces a new measure of capital market efficiency based on long-term memory, entropy and fractal dimension.
126310RNDr. Jana Hudecová, Ph.D.Hudecová, Jana; Horníček, Jan; Buděšínský, Miloš; Šebestík, Jaroslav; Šafařík, Martin; Zhang, Ge; Keiderling, Timothy A.; Bouř, Petr. Three Types of Induced Tryptophan Optical Activity Compared in Model Dipeptides: Theory and Experiment. ChemPhysChem, 2012, sv. 13, s. 2748–2760. ISSN 1439-4235. IF 3.412. [Článek v časopise]
V článku jsou experimentálně i teoreticky studovány cyklické dipeptidy c-(Trp-X) (kde X = Gly, Ala, Trp, Leu, nLeu a Pro), mající omezenou konformační flexibilitu, za účelem zjištění preferované konformace postranního řetězce tryptofanu a centrálního kruhu a závislosti chiroptických spekter (ROA, VCD a CD) na ní. Je popsána role disperze v závislosti na použitém rozpouštědle.
126310RNDr. Jana Hudecová, Ph.D.Hudecová, Jana; Hopmann, Kathrin H.; Bouř, Petr . Correction of Vibrational Broadening in Molecular Dynamics Clusters with the Normal Mode Optimization Method. Journal of Physical Chemistry B, 2012, sv. 116, s. 336–342. ISSN 1520-6106. IF 3.696. [Článek v časopise]
Článek byl hlášen jako výstup již v loňském roce, kdy byl přijatý, ale nebylo známo, v jakém čísle časopisu vyjde.
Článek je zaměřen na studium zahrnutí vlivu rozpouštědla do výpočtů nikoliv jen pomocí kontinuálního modelu (CPCM), ale i s explicitními molekulami rozpouštědla prostřednictvím kombinovaných (QM/MM) modelů. Klastry lactamidu s molekulami vody jsme částečně zoptimalizovali pomocí metody optimalizace v normálních módech. Byla zkoumána závislost rozšíření pásů v Ramanových a ROA spektrech na zvolených optimalizačních parametrech.
104610MUDr. Matúš Chocholatý, Ph.D.Křepelová. Syndrom Birt-Hogg-Dubé. Klinická onkologie , 2012, sv. 25 (Suppl), s. 18–20. ISSN 0862-495X. [Článek v časopise]
104610MUDr. Matúš Chocholatý, Ph.D.Chocholatý Matúš. PNET - primární periferní neuroektodermální tumor ledviny - kazuistika. Česká Urologie Supplementum, 2012, sv. 16, s. 69–69. ISSN 1211-8729. [Článek v časopise]
104610MUDr. Matúš Chocholatý, Ph.D.Chocholatý Matúš. The significance of ADC value in different types of renal tumors. European Urology Supplements, 2012, sv. 11, s. 114–114. ISSN 1569-9056. IF 1.827. [Článek v časopise]
41810Mgr. Lucie Strnadová, Ph.D.Čermáková, Lucie. Zielnik Pietro Andrea Mattioliego w Czechach. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2012, sv. 2, s. 7–26. ISSN 0023-589X. [Článek v časopise]
41810Mgr. Lucie Strnadová, Ph.D.Kočandrle, Radim; Kleisner, Karel. Evoluce ve vlhku zrozená: Analogie a paralely Anaximandrovy pra-evoluce a darwinovské evoluce. Dějiny věd a techniky, 2011, sv. 4, s. 219–236. ISSN 0300-4414. [Článek v časopise]
Spoluautorem článku je školitel hlavní řešitelky. Téma článku se netýká přímo období řešeného v projektu, nicméně zabývá se rovněž epistemologickými aspekty vztahování se k přírodě v dějinách.
85810Mgr. Barbora WeissováWeissova, Barbora, Tuslova, Petra. Pistiros report 2011, part II. Studia Hercynia, 2012, sv. XVI/2, s. 8–11. ISSN 0018-0637. [Článek v časopise]
85810Mgr. Barbora WeissováWeissova, Barbora. Vertifikace mohylníků v Bulharsku, medoty a předběžné výsledky z regionů Stará Zagora, Jambol a Pazardžik. Archeologie západních Čech, 2013, sv. 5, s. 0–0. ISSN 000-0000. [Článek v časopise]
160910RNDr. Martin Hanus, Ph.D.Hanus, Martin. Práce s daty a tvorba kartogramů – významná dovednost pro život. Geografické rozhledy, 2011, sv. 21, s. 12–13. ISSN 1210-3004. [Článek v časopise]
28610Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D.Ripka, Štěpán. Morální Romové, folklorní Madaři : Konverze k letničnímu křestanství a revitalizace rituálu v transylvánské vesnici . Romano Džaniben, 2012, sv. 2012, s. 67–76. ISSN 1210-8545. [Článek v časopise]
299511PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D.Macková, Eliška et al.. Methyl and ethyl ketone analogs of salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone: novel iron chelators with selective antiproliferative action.. Chemico-Biological Interactions, 2012, sv. 197, s. 69–79. ISSN 0009-2797. IF 2.865. [Článek v časopise]
285111PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.BUDSKÝ, Dominik. Processus iudiciarius secundum stilum pragensem. Geneze, význam a obsah díla. Acta Iuridica Olomucensis, 2011, sv. 6/2, s. 115–129. ISSN 1801-0288. [Článek v časopise]
vyšlo 2012
285111PhDr. Mgr. Dominik Budský, Ph.D.BUDSKÝ, Dominik. , Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem and its author. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, 2012, sv. 98, s. 324–340. ISSN 0323-4142. [Článek v časopise]
85210Mgr. Petr Škopek, Ph.D.Klenerova, Vera; Flegel, Martin; Skopek, Petr; Sida, Pavel; Hynie, Sixtus. Galanin modulating effect on restraint stress-induced short- and long-term behavioral changes in Wistar rats. Neuroscience Letters, 2011, sv. 502, s. 147–151. ISSN 0304-3940. IF 2.105. [Článek v časopise]
Peptidy oxytocin, vasopresin a galanin byly původně objeveny jako hormony s periferními účinky. V poslední dekádě však byla popsána jejich regulační a modulační úloha v CNS a řadí se tak mezi neuropeptidy. Byla popsána kontransmise vasopresinu a oxytocinu s galaninem, avšak regulační úloha galaninu a její interference s oxytocinem a vasopresinem nejsou zcela objasněny. To platí i pro studium behaviorálních účinků galaninu, kde jeho systémové podání může prokázat centrální účinky.
Naše výsledky demonstrují behaviorální účinky galaninu po i.p. systémové aplikaci. Tyto výsledky jako první v literatuře prokazují stress-modulační účinek galaninu a podporují teorii, že galaninergní systém může sloužit jako terapeutický cíl u stresové poruchy. Tato práce je podkladem pro další studie galaninergního sytému v neurohypofýze a jeho propojení na oxytocin a vasopresin za fyziologických podmínek a u stresu.
85210Mgr. Petr Škopek, Ph.D.Klenerova, Vera; Chottova-Dvorakova, Magdalena; Skopek, Petr; Sida, Pavel; Mistrova, Eliska; Slavikova, Jana; Hynie, Sixtus. Expression of heart oxytocin receptor and its mRNA in two rat strains with different activity of HPA axis. Neuroendocrinology Letters, 2011, sv. 32, s. 805–810. ISSN 0172-780X. IF 1.404. [Článek v časopise]
V srdci potkana byla studována exprese oxytocinového receptoru za bazálních podmínek v jednotlivých srdečních oddílech, pomocí určení mRNA metodou Real Time qPCR a stanovení proteinu syntézou de novo metodou imunofluorescence. Oxytocinové receptory byly nalezeny ve všech kompartmentech, tj. v levé a pravé síni a v pravé a levé komoře, avšak exprese mRNA byla nejvyšší byla v levé a pravé síni. Pomocí neuronálního markeru jsme prokázali, že oxytocinový receptor není vázán na neurony, ale na buněčné membrány kardiomyocytů. Práce svědčí o tom, že oxytocin má kardiovaskulární funkci.
85210Mgr. Petr Škopek, Ph.D.Skopek, Petr; Hynie, Sixtus; Chottova-Dvorakova, Magdalena; Sida, Pavel; Klenerova, Vera. Effects of acute stressors on the expression of oxytocin receptor mRNA in hearts of rats with different activity of HPA axis. Neuroendocrinology Letters, 2012, sv. 33, s. 124–132. ISSN 0172-780X. IF 1.404. [Článek v časopise]
Exprese oxytocinového receptoru v jednotlivých srdečních kompartmentech byla určena u kontrol a po aplikaci akutního stresu. Tento animální model je dlouhodobě používán v naší laboratoři a je aplikován stále stejnou pracovní skupinou s licencí pro práci se zvířaty. Spočívá v 60ti minutové imobilizaci, tzv. restraint stress. Vzorky byly zpracovány 1 hod a 3 hod po ukončení stresu. Stres vedl k snížení exprese mRNA oxytocinového receptoru v obou síních; v komorách, kde je exprese velmi nízká nešly změny prokázat.
Nebyly prokázány rozdíly mezi dvěma kmeny potkanů s rozdílnou aktivitou HPA osy.Tyto výsledky svědčí o úloze oxytocinu jako kardiovaskulárního hormonu a jeho zapojení v stresové odpovědi.
316111Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.Takács, Lea; Kodyšová, Eliška; Seidlerová, Jitka. Souvislost psychosociálních aspektů perinatální péče s některými zákroky a zdravotními komplikacemi v průběhu porodu. Česká gynekologie, 2012, sv. 77 (3), s. 195–204. ISSN 1803-6597. [Článek v časopise]
316111Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.Takács, Lea. Psychosociální potřeby novorozence v kontextu perinatální péče. Česká gynekologie, 2012, sv. 77 (1), s. 15–21. ISSN 1803-6597. [Článek v časopise]
674812Mgr. Jana KoudelováVelemínská, Jana; Bigoni, Lucie; Krajíček, Václav; Borský, Jiří; Šmahelová, Dana; Cagáňová, Veronika; Peterka, Miroslav. Surface facial modelling and allometry in relation to sexual dimorphism. HOMO - Journal of Comparative Human Biology, 2012, sv. 63, s. 81–93. ISSN 0018-442X. IF 0.542. [Článek v časopise]
299911Mgr. Lenka Nosková, Ph.D.Ehling, Rainer, Nosková, Lenka, Stránecký, Viktor, Hartmannová, Hana, Přistoupilová Anna, Hodaňová, Kateřina, Benke, Thomas, Kovacs, Gabor G., Ströbel, Thomas, Niedermüller Ulrike, Wagner, Michaela, Nachbauer, Wolfgang, Janecke, Andreas, Budka, Herbert, Boesch, Sylvia, Kmoch, Stanislav. Cerebellar dysfunction in a family harbouring the PSEN1 mutation co-segregating with a Cathepsin D variant p.A58V. Journal of Neurological Sciences, 2013, sv. 326, s. 75–82. ISSN 0022-510X. IF 2.441. [Článek v časopise]
Publikace popisuje identifikaci mutace v genu presenilin 1 v rodině zahrnuté do souboru pacientů s adultní neuronální ceroidní lipofuscinózou. Zároveň popisuje přítomnost polymorfismu v genu kathepsin D; ten je považován za rizikový faktor Alzheimerovy choroby.
299911Mgr. Lenka Nosková, Ph.D.Nosková, Lenka, Stránecký, Viktor, Hartmannová, Hana, Přistoupilová, Annna, Barešová, Veronika, Ivánek, Robert, Hůlková, Helena, Jahnová, Helena, van der Zee, Julie, Staropoli, John F., Sims, Katherine B., Tyynelä, Jaana, Van Broeckhoven, Christine, Nijssen, Peter C.G., Mole, Sara, Elleder, Milan and Kmoch, Stanislav. Mutations in DNAJC5, Encoding Cysteine-String Protein Alpha, Cause Autosomal-Dominant Adult-Onset Neuronal Ceroid Lipofuscinosis.. The American Journal of Human Genetics, 2011, sv. 89, s. 241–252. ISSN 0002-9297. IF 11.680. [Článek v časopise]
Publikace popisuje identifikaci kauzálního genu pro adultní formu neuronální ceroidní lipofuscinózy. Mutace v genu DNAJC5 zodpovídají zhruba za 25% známých případů. Identifikace kauzálního genu potvrdila genetickou heterogenitu této formy NCL a iniciovala studium funkce proteinu CSP alfa v neurodegenerativních procesech.
355111Mgr. Alena Řičánková, Ph.D.Řičánková, Alena. Drážďanský architekt G. L. Möckel. Děčínské vlastivědné zprávy, 2013, sv. XXIII, s. 0–0. ISSN 1212-6918. [Článek v časopise]
Článek byl zpracován na základě poznatků získaných během návštěv Státního oblastního archivu v Děčíně a Sächsische Landesbibliothek v Drážďanech, které bylo možné uskutečnit díky podpoře GAUK. Tematicky odpovídá zaměření projektu, který zkoumá vztah severočeské a saské architektury. Práce bude publikována v březnu roku 2013 v Děčínských vlastivědných zprávách, vydávaných Oblastním muzeem v Děčíně (viz potvrzení o publikaci).
353811RNDr. Peter Rubovič, Ph.D.Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Rubovič, Peter; Roučka, Štěpán; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Johnsen, Rainer; Glosík, Juraj. Binary recombination of para- and ortho-H3+ with electrons at low temperatures. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2012, sv. 370, s. 5101–5108. ISSN 1471-2962. IF 2.627. [Článek v časopise]
353811RNDr. Peter Rubovič, Ph.D.Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Rubovič, Peter; Roučka, Štěpán; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Radek; Johnsen, Rainer. Binary and ternary recombination of para-H3+ and ortho-H3+ with electrons: State selective study at 77-200 K. The Journal of Chemical Physics, 2012, sv. 136, s. 24430401–24430414. ISSN 1089-7690. IF 3.333. [Článek v časopise]
353811RNDr. Peter Rubovič, Ph.D.Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Nuclear spin state-resolved cavity ring-down spectroscopy diagnostics of a low-temperature H3+ -dominated plasma. Plasma Sources Science and Technology, 2012, sv. 21, s. 2400201–2400209. ISSN 1361-6595. IF 2.521. [Článek v časopise]
353811RNDr. Peter Rubovič, Ph.D.Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Rubovič, Peter; Varju, Jozef; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Binary and ternary recombination of D3+ ions at 80-130 K: Application of laser absorption spectroscopy. The Journal of Chemical Physics, 2012, sv. 137, s. 19432001–19432008. ISSN 1089-7690. IF 3.333. [Článek v časopise]
428711RNDr. Filip Lhota, Ph.D.Sevcik, Jan; Falk, Martin; Kleiblova, Petra; Lhota, Filip; Stefancikova, Lenka; Janatova, Marketa; Weiterova, Lenka; Lukasova, Emilie; Kozubek, Stanislav; Pohlreich, Petr; Kleibl, Zdenek. The BRCA1 alternative splicing variant Δ14-15 with an in-frame deletion of part of the regulatory serine-containing domain (SCD) impairs the DNA repair capacity in MCF-7 cells. Cellular Signalling, 2012, sv. 24, s. 1023–1030. ISSN 0898-6568. IF 4.053. [Článek v časopise]
75910Mgr. Jan Puc, Ph.D.Puc, Jan. The Healthy And The Sick Body: The Hermeneutical Method Of The Early Merleau-Ponty. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica , 2012, sv. 1, s. 144–154. ISSN 1212-1428. [Článek v časopise]
75910Mgr. Jan Puc, Ph.D.Puc, Jan. Tělo jako výraz. Tvůrčí gesto podle Merleau-Pontyho a dialogického jednání. Filozofia, 2013, sv. ?, s. 0–0. ISSN 0046-385X. [Článek v časopise]
Článek přijat do recenzního řízení. Měl by vyjít během roku 2013.
75910Mgr. Jan Puc, Ph.D.Puc, Jan. Co kdyby Husserl meditoval? Fenomenologický a buddhistický postoj k vědomí. Reflexe, 2013, sv. ?, s. 0–0. ISSN 0862-6901. [Článek v časopise]
Článek nabídnut redakci k publikaci. Dosud čekám na vyjádření.
75910Mgr. Jan Puc, Ph.D.Novotný, Karel. Subjektivní pohyb těla a svět. Filosofický časopis, 2011, sv. 7, s. 47–68. ISSN 0015-1831. [Článek v časopise]
639012Mgr. Natalia Klyueva, Ph.D.Klyueva, Natalia. Some differences between Czech and Russian: a parallel corpus study. Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Proceedings of the International Conference "Dialog 2012", 2012, sv. Issue 11 (18), s. 268–276. ISSN 2221-7932. [Článek v časopise]
We discuss incongruities that we found in a parallel Czech-Russian corpus, mainly reflecting differences in the sentence structure. The linguistic evidence presented in the paper will be used while constructing the transfer module of a rule-based machine translation system between Czech and Russian.
406011Mgr. Pavol Jusko, Ph.D.Plašil, Radek; Zymak, Illia; Jusko, Pavol; Mulin, Dmytro; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj . Stabilization of H+–H2 collision complexes between 11 and 28K. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences, 2012, sv. 370, s. 5066–5073. ISSN 1364-503X. [Článek v časopise]
406011Mgr. Pavol Jusko, Ph.D.Gerlich, Dieter; Jusko, Pavol; Roučka, Štěpán; Zymak, Illia; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Ion Trap Studies of H– + H → H2 + e– Between 10 and 135 K. Astrophysical Journal, 2012, sv. 749, s. 1–6. ISSN 0004-637X. [Článek v časopise]
406011Mgr. Pavol Jusko, Ph.D.Plašil, Radek; Zymak, Illia; Jusko, Pavol; Mulin, Dmytro; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj. Radiative association of H+ H2 - experimental study. Journal of Physics: Conference Series, 2012, sv. 388, s. 1–6. ISSN 1742-6588. [Článek v časopise]
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Bída, Michal; Černý, Martin; Gemrot, Jakub; Brom, Cyril. Evolution of GameBots project. Lecture Notes in Computer Science, 2012, sv. 7522, s. 397–400. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Poster na konferenci ICEC 2012 v Brémách.
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Gemrot, Jakub; Brom, Cyril; Bryson, Joanna; Bída, Michal. How to compare usability of techniques for the specification of virtual agents’ behavior? An experimental pilot study with human subjects. Lecture Notes in Computer Science, 2012, sv. 7471, s. 38–62. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Přednáška na mezinárodním workshopu Agents for Educational Games and Simulations 2011, Taipei, Taiwan.
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Gemrot, Jakub; Hlávka, Zdeněk; Brom, Cyril. Does High-Level Behavior Specification Tool Make Production of Virtual Agent Behaviors Better?. Lecture Notes in Computer Science, 2013, sv. 7764, s. 167–183. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Příspěvek na workshopu CAVE 2012 v rámci konference AAMAS 2012.
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Kadlec, Rudolf; Čermák, Michal; Behan, Zdeněk; Brom, Cyril. Generating Corpora of Activities of Daily Living and towards Measuring the Corpora’s Complexity. Lecture Notes in Computer Science, 2013, sv. 7764, s. 149–166. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Příspěvek na workshopu CAVE 2012 v rámci konference AAMAS 2012.
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Brom, Cyril; Babor, Petr; Popelová, Markéta; Bída, Michal; Tomek, Jakub; Gemrot, Jakub. Controlling Three Agents in a Quarrel: Lessons learnt. Lecture Notes in Computer Science, 2012, sv. 7660, s. 158–169. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Příspěvek na konferenci MIG 2012 v Rennes.
44910Mgr. Michal Bída, Ph.D.Plch, T., Jedlička, T., Brom, C.. HLA Proxy: Towards Connecting Agents To Virtual Environments by Means of High Level Architecture (HLA). Lecture Notes in Computer Science, 2013, sv. 7764, s. 1–16. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Příspěvek na workshopu CAVE 2012 v rámci konference AAMAS 2012.
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Hroudová, Jana; Fišar, Zdeněk. Control mechanisms in mitochondrial oxidative phosphorylation. Neural Regeneration Research, 2013, sv. 8, s. 363–375. ISSN 1673-5374. IF 0.216. [Článek v časopise]
Souhrnný článek je přehledem týkajícím se neuroplasticity, fyziologie a kontroly mitochondriální oxidativní fosforylace a tvorby reaktivních forem kyslíku.
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Hroudová, Jana; Fišar, Zdeněk. In vitro inhibition of mitochondrial respiratory rate by antidepressants. Toxicology Letters, 2012, sv. 213, s. 345–352. ISSN 0378-4274. IF 3.230. [Článek v časopise]
Hodnotili jsme in vitro účinky amitriptylinu, fluoxetinu, tianeptinu, ketaminu, lithia, valproátu, olanzapinu, chlorpromazinu a propranololu na mitochondriální respiraci v hrubé mitochondriální frakci z prasečích mozků. Antidepresiva, ale nikoli stabilizátory nálady, ketamin a propranolol, inhibovala mitochondriální respirační rychlost. Naše výsledky znamenají, že stabilizátory nálady neinterferují s mitochondriální respirací v mozku, zatímco v mechanismech účinku různých antidepresiv je pravděpodobně zahrnuto přímé ovlivnění mitochondriálních funkcí.
301311RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.Holubec, Viktor; Chvosta, Petr; Maass, Philipp. Dynamics and energetics for a molecular zipper model under external driving. Dynamics and energetics for a molecular zipper model under external driving, 2012, sv. P11009, s. 1–17. ISSN 1742-5468. IF 1.727. [Článek v časopise]
301311RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.Ryabov, Artem a Chvosta, Petr. Survival of interacting Brownian particles in crowded one-dimensional environment. The Journal of Chemical Physics, 2012, sv. 136, s. 64114–11. ISSN 0021-9606. IF 3.333. [Článek v časopise]
610112Mgr. Filip Dvořák, Ph.D.Stetsovych, Oleksandr; Dvořák, Filip; Szabová, Lucie; Fabris, Stefano; Mysliveček, Josef; Matolín, Vladimír. Nanometer-Range Strain Distribution in Layered Incommensurate Systems. Physical Review Letters, 2012, sv. 109 (26), s. 266102–266102. ISSN 0031-9007. IF 7.37. [Článek v časopise]
388811Mgr. Illia Zymak, Ph.D.Plašil, Radek; Zymak, Illia; Jusko, Pavel; Mulin, Dmytro; ; Gerlich, Dieter; and ; Glosík, Juraj. Radiative association of H+ and H2 – experimental study. JOURNAL OF PHYSICS CONFERENCE SERIES, 2012, sv. 388, s. 1–6. ISSN 1742-6588. [Článek v časopise]
388811Mgr. Illia Zymak, Ph.D.Gerlich, Dieter; Jusko, Pavel; Štěpán Roučka; Zymak, Illia; Plašil, Radek; Glosík, Juraj;. ION TRAP STUDIES OF H– + H → H2 + e – BETWEEN 10 AND 135 K. The Astrophysical Journal, 2012, sv. 749, s. 1–6. ISSN 0004-637X. IF 6.024. [Článek v časopise]
388811Mgr. Illia Zymak, Ph.D.R. Plašil, I. Zymak, P. Jusko, D. Mulin, D. Gerlich, J. Glosík. Stabilization of H+ - H2 collision complexes between 11 and 28 K. PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES, 2012, sv. 370, s. 5066–5073. ISSN 1364-503X. IF 2.773. [Článek v časopise]
430711RNDr. Jakub Galgonek, Ph.D.Novák, Jiří; Galgonek, Jakub; Hoksza, David; Skopal, Tomáš. SimTandem: Similarity Search in Tandem Mass Spectra. Lecture Notes in Computer Science, 2012, sv. 7404, s. 242–243. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Book Title: Similarity Search and Applications
Book Subtitle: 5th International Conference, SISAP 2012, Toronto, ON, Canada, August 9-10, 2012. Proceedings
430711RNDr. Jakub Galgonek, Ph.D.Galgonek, Jakub; Kruliš, Martin; Hoksza, David. On the Parallelization of the SProt Measure and the TM-Score Algorithm. Lecture Notes in Computer Science, 2013, sv. 7640, s. 238–247. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Book Title: Euro-Par 2012: Parallel Processing Workshops
Book Subtitle: BDMC, CGWS, HeteroPar, HiBB, OMHI, Paraphrase, PROPER, Resilience, UCHPC, VHPC, Rhodes Islands, Greece, August 27-31, 2012. Revised Selected Papers
430711RNDr. Jakub Galgonek, Ph.D.Galgonek, Jakub; Skopal, Tomáš; Hoksza, David. P3S: Protein Structure Similarity Search. Lecture Notes in Computer Science, 2013, sv. 7640, s. 228–237. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Book Title: Euro-Par 2012: Parallel Processing Workshops
Book Subtitle: BDMC, CGWS, HeteroPar, HiBB, OMHI, Paraphrase, PROPER, Resilience, UCHPC, VHPC, Rhodes Islands, Greece, August 27-31, 2012. Revised Selected Papers
430711RNDr. Jakub Galgonek, Ph.D.Novák, Jiří; Hoksza, David; Lokoč, Jakub; Skopal, Tomáš. On Optimizing the Non-metric Similarity Search in Tandem Mass Spectra by Clustering. Lecture Notes in Bioinformatics, 2012, sv. 7292, s. 189–200. ISSN 0302-9743. [Článek v časopise]
Book Title: Bioinformatics Research and Applications
Book Subtitle: 8th International Symposium, ISBRA 2012, Dallas, TX, USA, May 21-23, 2012. Proceedings
591812Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.Popelka, Jakub. Sportovní infrastruktura na území ČR po roce 1989. Studia Kinantropologica, 2012, sv. 13, s. 1–9. ISSN 1213-2101. [Článek v časopise]
Čísla stránek neodpovídají skutečnosti, článek vychází v nejbližších dnech, ovšem za rok 2012.
545312Mgr. Lenka Horňáková, Ph.D.Jelen Karel, Panská Šárka, Kloučková Kateřina, Zeman Josef, Černá Jana. Odezva axiálního systému člověka na mechanické vlnění detekované metodou TVS (Transfer Vibration through Spine). Česká Kinantropologie, 2012, sv. 16, s. 94–102. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
660612PhDr. Tomáš LysoněkLysoněk, Tomáš. Sebevraždy během vrcholící nezaměstnanosti Velké hospodářské krize v Československu. Sborník národního muzea v Praze, řada C - Literární historie, 2012, sv. 58, s. 19–24. ISSN 0036-5351. [Článek v časopise]
426111RNDr. Jana Hlaváčová, Ph.D.Gazanion Elodie, Šeblová Veronika, Votýpka Jan, Vergenes Baptiste, Garcia , Volf Petr, Sereno Dennis. Leishmania infantum nicotinamidase is required for late-stage development in its natural sand fly vector, Phlebotomus perniciosus. International Journal of Parasitology , 2012, sv. 42 (4), s. 323–327. ISSN 0020-7519. IF 3.753. [Článek v časopise]
426111RNDr. Jana Hlaváčová, Ph.D.Šeblová Veronika, Sádlová Jovana, Carpenter Simon, Volf Petr . Development of Leishmania parasites in Culicoides nubeculosus (Diptera: Ceratopogonidae) and implication for screening vector competaence. Journal of Medical Entomology, 2012, sv. 49 (5), s. 967–970. ISSN 0022-2585. IF 1.762. [Článek v časopise]
352211MUDr. Marie SkalskáBunc, Václav, Skalská, Marie . Funkční a pracovní charakteristiky zdravotnických záchranářů. Česká kinatropologie, 2012, sv. 16, s. 89–100. ISSN 1211-9261. [Článek v časopise]
103410RNDr. Lucie Szabová, Ph.D.Szabová, Lucie, Skála, Tomáš, Matolínová, Iva, Fabris, Stefano, Farnesi Camellone, Matteo, Matolín, Vladimír. Copper-ceria interaction: A combined photoemission and DFT study. Applied Surface Science, 2013, sv. 267, s. 12–16. ISSN 0169-4332. IF 2.103. [Článek v časopise]
103410RNDr. Lucie Szabová, Ph.D.Dvořák, Filip, Stetsovych, Oleksander, Steger, M., Cherradi, E., Matolínová, Iva, Tsud, Nataliya, Škoda, Michal, Skála, Tomáš, Mysliveček, Josef, Matolín, Vladimír. Adjusting Morphology and Surface Reduction of CeO2(111) Thin Films on Cu(111). The Journal of Physical Chemistry C, 2011, sv. 115, s. 7496–7503. ISSN 1932-7455. IF 4.805. [Článek v časopise]
103410RNDr. Lucie Szabová, Ph.D.Stetsovych, Oleksander, Dvořák, Filip, Szabová, Lucie, Fabris, Stefano, Mysliveček, Josef, Matolín, Vladimír. Nanometer-Range Strain Distribution in Layered Incommensurate Systems. Physical Review Letters, 2012, sv. 109, s. 266102–266102. ISSN 0031-9007. IF 7.370. [Článek v časopise]
103410RNDr. Lucie Szabová, Ph.D.Szabová, Lucie, Farnesi Camellone, Matteo, Huang, Min, Matolín, Vladimír, Fabris, Stefano. Thermodynamic, electronic and structural properties of Cu/CeO2 surfaces and interfaces from first-principles DFT+U calculations. The Journal of Chemical Physics, 2010, sv. 133, s. 234705–234705. ISSN 1089-7690. IF 3.333. [Článek v časopise]
103410RNDr. Lucie Szabová, Ph.D.Szabová, Lucie, Stetsovych, Oleksander, Dvořák, Filip, Farnesi Camellone, Matteo, Fabris, Stefano, Mysliveček, Josef, Matolín, Vladimír. Distinct Physicochemical Properties of the First Ceria Monolayer on Cu(111). The Journal of Physical Chemistry C, 2012, sv. 116, s. 6677–6684. ISSN 1932-7455. IF 4.805. [Článek v časopise]
103410RNDr. Lucie Szabová, Ph.D.Happel, M., Mysliveček, Josef, Johánek, Viktor, Dvořák, Filip, Stetsovych, Oleksander, Lykach, Yaroslava, Matolín, Vladimír, Libuda, Jorg. Adsorption sites, metal-support interactions, and oxygen spillover identified by vibrational spectroscopy of adsorbed CO: A model study on Pt/ceria catalysts. Journal of Catalysis, 2012, sv. 289, s. 118–126. ISSN 0021-9517. IF 6.002. [Článek v časopise]
86910Dr. Federico Gambacorta, Ph.D.Federico Gambacorta and Helle Horsnaes. Late Roman Silver Coinage: Metrology, Fineness and Denominations. Catalogue of the Late Roman Silver Coins in the Royal Collection of Coins and Medals of the National Museum of Copenhagen (From Arcadius and Honorius to Zeno). Revue Numismatique, 2014, sv. 2014, s. 1–27. ISSN 0484-8942. [Článek v časopise]
347711MUDr. Barbora Soukupová Urbanová, Ph.D.Urbanová, Barbora, Tomek, Aleš, Mikulík, Robert, Magerová, Hana, Sheardová, Kateřina, Hořínek, Daniel, Hort, Jakub. Vztah vaskulárních rizikových faktorů a Alzheimerovy choroby. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, sv. 6, s. 694–699. ISSN 1210-7859. IF 0.279. [Článek v časopise]
47310Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.Parízek, Michal. Design mezinárodních institucí: Organizačně-kybernetický přístup. Mezinárodní vztahy, 2012, sv. 47, s. 53–73. ISSN 0323-1844. [Článek v časopise]
Odkaz na článek a na abstrakt: http://www.mezinarodnivztahy.com/article/view/608. Dedikace GAUK na str. 73.
80010RNDr. Petr Zimmermann, Ph.D.Setvín, Martin; Javorský, Jakub; Turčinková, Dana; Matolínová, Iva; Kocán, Pavel; Sobotík, Pavel; Ošťádal, Ivan. ltrasharp tungsten tips-characterization and nondestructive cleaning. Ultramicroscopy, 2012, sv. 113, s. 152–157. ISSN 0304-3991. IF 2.471. [Článek v časopise]
V souvislosti s STM měřením molekul na površích křemíku byly zkoumány metody přípravy, testování a čištění wolframových hrotů pro STM. Výsledky byly publikovány v časopise Ultramicroscopy.

DOI: 10.1016/j.ultramic.2011.10.005
310011Mgr. Tomáš David, Ph.D.David, Tomáš. 1-hydroxo-1,1-bis(H-phosphinates): synthesis, stability and sorption properties. Heteroatom Chemistry, 2012, sv. 23, s. 195–201. ISSN 1042-7163. IF 1.243. [Článek v časopise]
629612Mgr. Ondřej Kazík, Ph.D.Kazík, Ondřej a Neruda, Roman. Ontological Modeling of Meta Learning Multi-Agent Systems in OWL-DL. IAENG International Journal of Computer Science, 2012, sv. 39:4, s. 357–362. ISSN 1819-656X. [Článek v časopise]
710RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.Křížek, Tomáš, Kubíčková, Anna. Microscale separation methods for enzyme kinetics assays. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2012, sv. 403, s. 2185–2195. ISSN 1618-2642. IF 3.778. [Článek v časopise]
710RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.Křížek, Tomáš, Doubnerová, Veronika, Ryšlavá, Helena, Coufal, Pavel, Bosáková, Zuzana. Offline and online capillary electrophoresis enzyme assays of beta-N-acetylhexosaminidase. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, sv. 001, s. 1–10. ISSN 1618-2642. IF 3.778. [Článek v časopise]
Číslo svazku ani čísla stránek nejsou ještě známa. Článek je v tuto chvíli dostupný pouze online, DOI 10.1007/s00216-012-6607-1
606412RNDr. Jakub HaláčekHruška, Jakub. Conformally related null Einstein-Maxwell . Classical and Quantum Gravity, 2013, sv. 30, s. 1–11. ISSN 1361-6382. IF 3.320. [Článek v časopise]
55610Ing. Galina Karabanovich, Ph.D.Roh, Jaroslav; Vávrová, Kateřina; Hrabálek, Alexandr. Synthesis and Functionalization of 5-Substituted Tetrazoles. European Journal of Organic Chemistry, 2012, sv. -, s. 6101–6118. ISSN 1434-193X. IF 3.329. [Článek v časopise]
330211Mgr. Martina Kočová Veselská, Ph.D.Kočová - Veselská M., Kočí T.. Preliminary revision of genus Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) from the Bohemian Cretaceous Basin. Zprávy o geologickém výzkumu v roce 2011, 2011, sv. -, s. 132–134. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
330211Mgr. Martina Kočová Veselská, Ph.D.Kočí, T., Kočová - Veselská M.. Preliminary report on cirripeds (Thoracia, Scalpellidae) from the nearshore/shallow locality Velim-Skalka (Upper Cenomanian-Lower Turonian), Bohemian Cretaceous Basin.. Zprávy o geologickém výzkumu v roce 2011, 2011, sv. -, s. 128–131. ISSN 0514-8057. [Článek v časopise]
437411RNDr. Pavel Solař, Ph.D. Solař, Pavel; Kylián, Ondřej; Polonskyi, Oleksandr; Artemenko, Anna; Arzhakov, Dmitri; Drábik, Martin; Slavínská, Danka; Vandrovcová, Marta; Bačáková, Lucie; Biederman, Hynek. Nanocomposite coatings of Ti/C:H plasma polymer particles providing a surface with variable nanoroughness. Surface and Coatings Technology, 2012, sv. 206, s. 4335–4342. ISSN 0257-8972. IF 1.867. [Článek v časopise]
370911RNDr. Lenka Elblová, Ph.D.Dušátková, Lenka, Zamrazilová, Hana, Sedláčková, Barbora, Včelák, Josef, Hlavatý, Petr, Korenková, Vlasta, Bradnová, Olga, Bendlová, Běla, Kunešová, Marie, Hainer, Vojtěch. Association of obesity susceptibility gene variants with metabolic syndrome and related traits in 1,443 Czech adolescents. Folia Biologica, 2013, sv. FB2013-631M, s. 0–0. ISSN 0015-5500. IF 1.151. [Článek v časopise]
Článek byl přijat k publikaci 26. 2. 2013, místo č. svazku je zatím uvedeno č. manuskriptu, potvrzující zpráva od editora a manuskript jsou přiloženy.
Publikace pojednává kromě polymorfismů v genech TMEM18, SH2B1 a KCTD15 také o variantách genů PCSK1, BNDF, SEC16B, MC4R a FTO a jsou zde sledovány jejich asociace k obezitě, metabolickému syndromu a antropometrickým a biochemickým parametrům u souboru 1443 českých adolescentů.
95410Mgr. Dominik Vondráček, Ph.D.Šípek, Petr; Král, David. Immature stages of the rose chafers (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) a historical overview. Zootaxa, 2012, sv. 3323, s. 1–23. ISSN 1175-5334. IF 0.927. [Článek v časopise]
Tento článek byl do časopisu Zootaxa odeslán na konci prvního roku projektu, z důvodu průtahů během recenzního řízení (ne zcela zaviněného autory) došlo k jeho zpožděné publikaci v roce 2012. Ačkoliv se článek přímo netýká zaměření grantu (tématicky je s ním ale velmi příbuzný), je v poděkování článku grant uveden, neboť vznikal jako jakýsi vedlejší produkt řešení tohoto projektu.
166310Mgr. Kseniya Illková, Ph.D.Dobroň Patrik, F. Chmelík, S. Yi, K. Parfenenko, D. Letzig, J. Bohlen. Grain size effects on deformation twinning in an extruded magnesium alloy tested in compression.. Scripta Materialia, 2011, sv. 65, s. 424–427. ISSN 1359-6462. IF 2.82. [Článek v časopise]
166310Mgr. Kseniya Illková, Ph.D.Bohlen Jan, P. Dobron, L. Nascimento, K. Parfenenko, F. Chmelik, D. Letzig. The effect of reversed loading conditions on the mechanical behaviour of extruded magnesium alloy AZ31. Acta Physica Polonica A, 2012, sv. Vol.122, s. 444–449. ISSN 1898-794X. IF 0.44. [Článek v časopise]
166310Mgr. Kseniya Illková, Ph.D.Dobroň Patrik, F. Chmelík, K. Parfenenko, D. Letzig and J. Bohlen . On the Effect of the Extrusion Speed on Microstructure and Plastic Deformation of ZE10 and ZEK100 Magnesium Alloys - an Acoustic Emission Study . Acta Physica Polonica A, 2012, sv. Vol.122, s. 593–596. ISSN 1898-794X. IF 0.44. [Článek v časopise]
166310Mgr. Kseniya Illková, Ph.D.Shashkov Ivan, Shashkov I.V., Lebedkina T.A., Lebyodkin M.A., Dobroň P., Chmelík F., Král R., Parfenenko K., Mathis K.. Acoustic-Emission Study of Intermittency of Plastic Flow during Twinning and Dislocation Glide . Acta Physica Polonica A, 2012, sv. Vol.122, s. 430–434. ISSN 1898-794X. IF 0.44. [Článek v časopise]
166310Mgr. Kseniya Illková, Ph.D.Parfenenko Kseniya, P. Dobroň, F. Chmelík, D. Letzig, J. Bohlen. Acoustic emission study of the deformation behavior of Mg-Mn alloys containing rare earth elements. Acta Physica Polonica A, 2012, sv. Vol.122, s. 634–638. ISSN 1898-794X. IF 0.44. [Článek v časopise]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Varju, Jozef; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Nuclear spin state-resolved cavity ring-down spectroscopy diagnostics of a low-temperature H3+–dominated plasma. Plasma Sources Science and Technology, 2012, sv. 21, s. 24002–24002. ISSN 0963-0252. IF 2.521. [Článek v časopise]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Rubovič, Peter; Varju, Jozef; Roučka, Štěpán; Plašil, Radek; Glosík, Juraj. Binary and ternary recombination of D3+ ions at 80–130 K: Application of laser absorption spectroscopy. The Journal of Chemical Physics, 2012, sv. 137, s. 194320–194320. ISSN 0021-9606. IF 3.333. [Článek v časopise]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Varju Jozef; Rubovič, Peter; Roučka, Štěpán; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Glosík, Juraj; Johnsen, Rainer. Binary and ternary recombination of para-H3+ and ortho-H3+ with electrons: State selective study at 77–200 K. The Journal of Chemical Physics, 2012, sv. 136, s. 244304–244304. ISSN 0021-9606. IF 3.333. [Článek v časopise]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Dohnal, Petr; Hejduk, Michal; Varju, Jozef; Rubovič, Peter; Roučka, Štěpán; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Johnsen, Rainer; Glosík, Juraj. Binary recombination of para- and ortho-H3+ with electrons at low temperatures. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2012, sv. 370, s. 5101–5108. ISSN 1364-503X. IF 2.773. [Článek v časopise]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Rubovič, Peter; Plašil, Radek; Roučka, Štěpán; Opanasiuk, Sergii; Glosík, Juraj. Cryo-FALP study of collisional-radiative recombination of Ar+ ions at 40-200 K. The European Physical Journal Applied Physics, 2011, sv. 56, s. 24011–24011. ISSN 1286-0042. IF 0.899. [Článek v časopise]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Kotrík, Tomáš; Dohnal, Petr; Štěpán, Roučka; Jusko, Pavol; Plašil, Radek; Glosík, Juraj; Johnsen, Rainer. Collisional Radiative Recombination Ar+ + e + e; Experimental Study at 77-180 K. Physical Review A, 2011, sv. 83, s. 32720–32720. ISSN 1050-2947. IF 2.861. [Článek v časopise]
54010RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.Varju, Jozef; Hejduk, Michal; Dohnal, Petr; Jílek, Mojmír; Kotrík, Tomáš; Plašil, Radek; Gerlich, Dieter; Glosík, Juraj. Nuclear Spin Effect on Recombination of H3+ Ions with Electrons at 77 K. Physical Review Letters, 2011, sv. 203201, s. 203201–2011. ISSN 0031-9007. IF 7.621. [Článek v časopise]
111210RNDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.Lorková Lucie a Pospíšilová Jana. Decreased concentrations of retinol-binding protein 4 in sera of epithelial ovarian cancer patients: A potential biomarker identified by proteomics. Oncology Reports, 2012, sv. 27, number 2, s. 318–324. ISSN 1791-2431. IF 1.835. [Článek v časopise]
článek publikovaný naší skupinou v roce 2012 s dedikací tomuto GAUK projektu
1310RNDr. Radoslav Janoštiak, Ph.D.Tolde, Ondŕej. Dynamics and morphology of focal adhesions in complex 3D environment.. Folia Biologica, 2012, sv. 58, s. 177–184. ISSN 0015-5500. IF 1.151. [Článek v časopise]
28410Mgr. Alžběta Vondráčková, Ph.D.Vondráčková, Alžběta. High-resolution melting analysis of 15 genes in 60 patients with cytochrome-c oxidase deficiency. Journal of Human Genetics, 2012, sv. 57(7), s. 442–448. ISSN 1434-5161. IF 2.570. [Článek v časopise]
Původní článek autorů Vondráčková a kol. se zabývá problematikou molekulárně-biologické diagnostiky mitochondriálních poruch na úrovni deficitu cytochrom c oxidázy (COX). Pomocí skríningové metody high-resolution melting (HRM) bylo u skupiny 60 českých pacientů s klinicky a biochemicky prokázaným deficitem COX identifikováno celkem 9 nových, dosud nepopsaných genetických variant. Tři genetické varianty pak byly prostřednictvím in silico analýzy vyhodnoceny jako potenciálně patogenní. Přínosem této publikace je především validace HRM metody pro 15 jaderných genů kódujících strukturní podjednotky a asemblační faktory COX a také možnost provedení cílené mutační analýzy v české populaci.

Původní publikace se nachází v příloze (viz. Original_Article_HRM_COX_2012).
335611PhDr. Petr Witz, Ph.D.Witz, Petr. Transformation of Public-Private Partnership in the post-New Public Management era: Britain and Spain compared. Ekonómia a podnikanie, 2012, sv. 1, s. 104–116. ISSN 1337-4990. [Článek v časopise]
335611PhDr. Petr Witz, Ph.D.Witz, Petr. Transformation of Public-Private Partnership in the post-New Public Management era: challenges to British and Spanish approaches. Veřejné zakázky a PPP projekty, 2012, sv. 2, s. 188–201. ISSN 1803-9553. [Článek v časopise]
396611Mgr. Jaroslav BranišPaňková, Daniela. NG2-mediated Rho activation promotes amoeboid invasiveness of cancer cells.. European Journal of Cell Biology, 2012, sv. 91, s. 969–977. ISSN 0171-9335. IF 2.806. [Článek v časopise]
362311doc. MUDr. Michal Dubský, Ph.D.Dubsky M, Jirkovska A, Bem R, Fejfarova V, Varga M, Kolesar L, Pagacova L, Sykova E, Jude EB. Role of serum levels of angiogenic cytokines in assessment of angiogenesis after stem cell therapy of diabetic patients with critical limb ischemia. Cell Transplantation, 2013, sv. 0, s. 0–0. ISSN 0963-6897. IF 5.13. [Článek v časopise]
Článek byl v této podobě v březnu 2013 odeslán do časopisu Cell Transplantation, zatím bez odpovědi, údaje jsem proto nevyplňoval.
362311doc. MUDr. Michal Dubský, Ph.D.Dubsky M, Jirkovska A, Bem R, Fejfarova V, Pagacova L, Sixta B, Varga M, Langkramer S, Sykova E, Jude EB. Both autologous bone marrow mononuclear cells and peripheral blood progenitor cells therapies similarly improve ischemia in patients with diabetic foot in comparison with control treatment. Diabetes/Metabolism Research & Reviews, 2013, sv. 4, s. 1–8. ISSN 1520-7552. IF 3.37. [Článek v časopise]
Svazek a počáteční a konečná stránka článku ještě nejsou jasné, protože článek byl přijat 15.1.2013, publikován na Pubmed online 7.2.2013 a v současné době probíhá post-produkce. V Příloze 1 tedy posílám "corrected proof", což je poslední verze článku, kterou mám k dispozici, svazek a čísla stránek jsem tedy napsal pouze orientačně.
403211RNDr. Jan Bláha, Ph.D.Rozbeský, Daniel; Man, Petr; Kavan, Daniel; Chmelík, Josef; Černý, Jiří; Bezouška, Karel; Novák, Petr . Chemical cross-linking and H/D exchange for fast refinement of protein crystal structure.. Analytical Chemistry, 2012, sv. 84, s. 867–870. ISSN 0003-2700. IF 5.856. [Článek v časopise]
277511Mgr. Jana Tesařová, Ph.D.Stiburek, Lukas; Cesnekova, Jana; Kostkova Olga; Fornuskova Daniela; Vinsova, Kamila; Wenchich Laszlo; Houstek, Josef; Zeman, Jiri. YME1L controls the accumulation of respiratory chain subunits and is required for apoptotic resistance, cristae morphogenesis, and cell proliferation.. Molecular Biology of the Cell, 2012, sv. 23, s. 1010–1023. ISSN 1939-4586. IF 4.942. [Článek v časopise]
379711RNDr. Lenka KřížováROWBERRY, Matt D.; BATTIAU-QUENEY, Yvonne; WALSH, Peter; BŁAŻEJOWSKI, Błażej; BOUT-ROUMAZEILLES, Viviane; TRENTESAUX, Alain; KŘÍŽOVÁ, Lenka; GRIFFITHS, Hywel. THE WEATHERED CARBONIFEROUS LIMESTONE AT BULLSLAUGHTER BAY, SOUTH WALES: THE FIRST EXAMPLE OF GHOST-ROCK RECORDED IN THE BRITISH ISLES. Geologica Belgica, 2013, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1374-8505. IF 0.773. [Článek v časopise]
Vzorky zpracované v rámci této práce slouží k rozšíření škály mikrotextur a genetických typů, které musejí být zahrnuty při hledání algoritmů pro automatické exoskopické hodnocení. Bez toho by byly výsledky zkreslené.
137010Mgr. Davoud Ahmadimoghaddam, Ph.D.Ahmadimoghaddam Davoud, Zemankova Lenka, Nachtigal Petr, Dolezelova Eva, Neumanova Zuzana, Cerveny Lukas, Ceckova Martina, Kacerovsky Marian, Micuda Stanislav, and Staud Frantisek. Organic Cation Transporter 3 (OCT3/SLC22A3) and Multidrug and Toxin Extrusion 1 (MATE1/SLC47A1) Transporter in the Placenta and Fetal Tissues: Expression Profile and Fetus Protective Role at Different Stages of Gestation. BIOLOGY OF REPRODUCTION, 2013, sv. 88(3), s. 1–10. ISSN 0006-3363. IF 4.009. [Článek v časopise]
137010Mgr. Davoud Ahmadimoghaddam, Ph.D.Ahmadimoghaddam Davoud and Staud Frantisek. Transfer of Metformin across the Rat Placenta is Mediated by Organic Cation Transporter 3 (OCT3/SLC22A3) and Multidrug and Toxin Extrusion 1 (MATE1/SLC47A1) Protein. Reproductive Toxicology, 2013, sv. 1, s. 1–1. ISSN 0890-6238. IF 3.226. [Článek v časopise]
This article has been accepted for publication in Reproductive Toxicology and it has been queued to appear in the next open issue.
137010Mgr. Davoud Ahmadimoghaddam, Ph.D.Ahmadimoghaddam Davoud, Hofman Jakub, Zemankova Lenka, Nachtigal Petr, Dolezelova Eva, Cerveny Lukas, Ceckova Martina, Micuda Stanislav, and Staud Frantisek. Synchronized Activity of Organic Cation Transporter 3 (Oct3/Slc22a3) and Multidrug and Toxin Extrusion 1 (Mate1/Slc47a1) Transporter in Transplacental Passage of MPP+ in Rat. Toxicological Sciences, Oxford University Press, 2012, sv. 128(2), s. 471–481. ISSN 1096-6080. IF 4.652. [Článek v časopise]
85510PharmDr. Vít Šesták, Ph.D.Stariat Ján, Kovaříková Petra, Kučera Radim, Klimeš Jiří, Kalinowski S. Danuta, Richardson R. Des, Ketola A. Raimo. Identification of in vitro metabolites of the novel anti-tumor thiosemicarbazone, DpC, using ultra-high performance liquid chromatography–quadrupole-time-of-flight mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, sv. 405, s. 1651–1661. ISSN 1618-2642. IF 3.778. [Článek v časopise]
85510PharmDr. Vít Šesták, Ph.D.Stariat Ján, Šesták Vít, Vávrová Kateřina, Nobilis Milan, Kollárová Zuzana, Klimeš Jiří, Kalinowski S. Danuta, Richardson R. Des, Kovaříková Petra. LC-MS/MS identification of the principal in vitro and in vivo phase I metabolites of the novel thiosemicarbazone anti-cancer drug, Bp4eT. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2012, sv. 403, s. 309–321. ISSN 1618-2642. IF 3.778. [Článek v časopise]

Nahoru

Kniha

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 25 zázn.)
131010PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.Felcmanová, Lenka. Diagnostika a rozvoj zrakové percepce v předškolním věku. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy , 2013. 80 s. ISBN 978-80-7290-628-4. [Kniha]
Předpokládaný termín vydání 6/2013
1110Mgr. Martin Pehal, Ph.D.Pehal, Martin. Interpreting Ancient Egyptian Narratives: A Structural Analysis of the Tale of Two Brothers, the Anat Myth, the Osirian Cycle, and the Astarte Papyrus. Bruxelles: E.M.E. – Editions modulaires européennes, 2013. 385 s. [Kniha]
Rukopis byl odevzdán editorce řídící orientalistickou edici nakladatelství E.M.E. nazvanou "Nouvelles Etudes Orientales" (http://www.eme-editions.be/fr/102-nouvelles-etudes-orientales).
564612PhDr. Mgr. Martina Jašová, Ph.D.Jašová, Martina. From Credit Growth to Credit Crunch. Analysis of policy responses to credit development in Central and Eastern Europe. Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 80 s. [Kniha]
om/catalog/details/store/hu/book/978-3-659-24299-1/from-credit-growth-to-credit-crunch?search=from%20credit%20growth

ISBN-13: 978-3-659-24299-1
ISBN-10: 3659242993
EAN: 9783659242991
58410PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.Serdarević, Goran, Teplý, Petr. Efficiency of EU Merger Control – Key Lessons from the 1990-2008 Period. Německo: VDM Verlag Dr. Mueller e.K., 2010., 2010. 120 s. ISBN 978-3-639-23687-3. [Kniha]
296411PhDr. Mgr. Martin MusílekMiroslav Kovář - Martin Musílek a kol.. Havelské Město pražské ve středověku. Historie - archeologie - stavební historie. Praha: Casablanca, 2012. 350 s. ISBN 978-80-87292-21-1. [Kniha]
Kolektivní monografie "Havelské Město pražské ve středověku. Historie - archeologie - stavební historie" se právě připravuje do tisku. Sazbu, která je zde přiložena, je proto nutno brát pouze jako pracovní verzi bez výraznějších zásahů grafika. Chybí v ní zejména obrazové přílohy (jejich seznam viz v textu, případně na konci publikace připojen "Seznam obrazových příloh"). Je tedy velice pravděpodobné, že v tištěné verzi knihy nebude odpovídat stránkování, kdy po vložení všech obrazových příloh lze předpokládat ještě navýšení počtu stran. Spolu s nakladatelem Václavem Žákem předpokládáme, že připravovaná publikace by měla vyjít do konce června roku 2013. Na závěr ještě nutno upozornit, že součástí publikace jsou také slibované texty všech členů týmu (Josefa Žemličky, Martina Musílka, Miroslava Kováře, Jana Vojtíška a Roberta Gáji, viz příslušné kapitoly v knize).
30310RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.Kušniráková, Tereza. Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence. Praha: Přírodovědecká fakulta, 2013. 169 s. ISBN 000-00-000-0000-0. [Kniha]
DISERTAČNÍ PRÁCE, KTERÁ BUDE OBHÁJENA 19.4.2013, BUDE NABÍDNUTA NAKLADATELSTVÍ SLON V RÁMCI EDICE PUBLIKOVANÉ DISERTAČNÍ PRÁCE
501112PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.Kitzler, Petr. Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací. Praha: Filosofia, 2012. 232 s. ISBN 978-80-7007-380-3. [Kniha]
Kniha české odborné veřejnosti poprvé uceleně představuje jeden z prvních latinsky psaných raně křesťanských hagiografických textů, slavné Umučení svatých Perpetuy a Felicity (Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis), a zejména jeho recepci v písemnictví rané církve od počátku třetího století, kdy byl sepsán, po století páté, kdy v dílech Aurelia Augustina a jeho pokračovatelů zájem o tento spis vrcholí. Toto vyprávění obsahovalo
řadu revolučních či potenciálně podvratných prvků, jež byly v rozporu s dobovými sociálními i teologickými konvencemi. S průběhem doby tak byla stále častěji pociťována potřeba normalizovat tyto aspekty původního textu, díky nimž sice získal svou proslulost, ale jež v nových dobových historických i teologických kontextech pozvolna přestaly odpovídat měnícímu se ideálu svatosti. Kniha, již lze na obecné úrovni chápat rovněž jako sondu do způsobu, jak se v průběhu doby měnil koncept svatosti ruku v ruce se změněnou nábožensko-historickou situací a jak na tuto změnu reagovaly církevní autority, je doprovozena českým překladem všech Augustinových i pseudo-Augustinových kázání na svátek obou mučednic.
310311PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.Brousseau, Guy. Úvod do Teorie didaktických situací v matematice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 106 s. ISBN 978-80-7290-600-0. [Kniha]
Kniha obsahuje překlad vybraných kapitol Teorie didaktických situací. V rámci řešení grantu byla Teorie didaktických situací využita jako základní teoretický rámec pro výzkum. Hlavní řešitel grantu a vedoucí práce byli hlavními překladateli díla z francouzského originálu.
442811JUDr. Milan Kostohryz, Ph.D.M. Kostohryz, J. Mikuláš. Anonymita společníka obchodní společnosti a její zneužívání. Praha: Ediční středisko PF UK, 2013. 80 s. [Kniha]
Publikace byla přijata do tisku v březnu 2013.
335311PhDr. Mgr. Jakub FelcmanFelcman, Jakub; Jiřiště, Jakub; Kopecká, Anna. Bibliografie českých samizdatových a exilových filmových publikací 1969-1989. Praha: Nakladatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2013. 100 s. [Kniha]
Kniha připravena k vydání (edice Varia).
377711PhDr. Daniel TocháčekTocháček, Daniel, Lapeš, Jakub. Edukační robotika. Praha: KITTV, PedF UK v Praze, 2012. 52 s. ISBN 978-80-7290-577-5. [Kniha]
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Skuhrovec, Jiří - Reimarová, Hana. Why is Public Procurement so Inefficient: Czech Case. Německo: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 116 s. ISBN 978-3-8473-3097-4. [Kniha]
V příloze foto stránky s dedikací. Odkaz na knihu zde: http://www.amazon.com/Why-Public-Procurement-Inefficient-Transparency/dp/3847330977
326411PhDr. Jan Koura, Ph.D.Koura, Jan. Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945-1953. Praha: Filozofická fakulta UK, 2013. 220 s. [Kniha]
Monografie byla přijata do tisku a vyjde během roku 2013. Potvrzení o přijetí do tisku přikládám v příloze.

Informace, že kniha je zařazena do edičního plánu a vyjde během roku 2013 je možno nalézt také na tomto odkazu http://www.ff.cuni.cz/FF-8243.html#textanch3
364811MUDr. Mgr. Richard Billich, Ph.D.Jelen Karel, Šorfová Monika, Tlapáková Eva, Billich Richard. Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum, 2012. 297 s. ISBN 978-80-246-2182-1. [Kniha]
V tisku. Kniha má 297 stránek, definitivní stránkování určuje vazba v nakladatelství.
601712PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.Velčovský, Václav. Nesoužití. Česko-německá jazyková politika v 18.-20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 360 s. [Kniha]
Prosinec 2012 byl termín odevzdání rukopisu. Následně projde monografie lektorským řízením, editací a korekturami. Její vydání je plánováno na polovinu roku 2013.

Rozsah 360 stran je uváděn jako rozsah normostran rukopisu.
92610ThLic. David Peroutka, Ph.D.Peroutka, David. Tomistická filosofická antropologie. Praha: Krystal OP, 2012. 200 s. ISBN 978-80-87183-42-7. [Kniha]
Monografie pojednává o psychosomatické jednotě člověka, o duchovosti duše a o lidských psychických schopnostech, např. o vůli jako schopnosti k lásce a její součinnosti s emotivitou. Tyto analýzy tvoří užitečný předpoklad pro historicky i filosoficky adekvátní interpretaci Tereziiny mystiky, jíž je - v tomto smyslu - věnována jedna kapitola.
92610ThLic. David Peroutka, Ph.D.Peroutka, David. Pramen. Vnitřní život podle Terezie z Avily. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. 202 s. ISBN 978-80-7195-668-6. [Kniha]
Monografie je adresována širší teologicky vzdělané veřejnosti. Výsledky autorových předchozích tomistických bádání jsou zhodnoceny především (avšak nejen) ve 4. části knihy.
356911PhDr. Dana Vrabelová, Ph.D.Vrabelova, Dana. Imago gratiosa Korunované římské Madony. Praha: tisk vlastním nákladem, 2012. 63 s. ISBN 978-80-260-2791-1. [Kniha]
Doprovodná publikace k výstavě "Imago gratiosa - Korunované římské Madony", pořádané Ústavem dějin křesťanského umění, Katolické teologické fakulty, Univerzity Karlovy v Praze, ve dnech 10. října - 31. prosince 2012 v budově KTF UK. Výstava představuje unikátní soubor třinácti velkoformátových fotoreprodukcí rytin Pietra Leona Bombelliho pořízených ze vzácného barokního tisku Raccolta delle immagini della B. ma Vergine ornate della Corona d´oro dal R.mo. Capitolo di San Pietro con breve ed esatta notizia di ciascuna imagine (1792), uloženého ve Vatikánské knihovně. Pietro Leone Bombelli je zároveň autorem tohoto prvního tiskem vydaného atlasu korunovaných římských Madon.
Pro výstavu byl z tohoto čtyř svazkového atlasu, obsahujícího celkem 105 korunovaných Madon, vybrán typologický vzorek různých uměleckých forem a ikonografických možností zobrazování Panny Marie s dítětem, jejichž kult zdaleka přesáhl hranice Říma i Itálie a pomocí četných reprodukcí se šířil dále po celé Evropě a později i do celého světa, České země nevyjímaje.
508712Mgr. Eva Flanderková, Ph.D.Příloha I. Současný stav výstupů projektu. 0: 0, 0000. 0 s. ISBN 978-1-84169-513-6. [Kniha]
Pokračování výroční a závěrečné zprávy projektu.
508712Mgr. Eva Flanderková, Ph.D.Příloha II. E-mailová korespondence s ing. Vladimírem Šmilauerem.. 0: 0, 0000. 0 s. ISBN 978-1-84169-513-6. [Kniha]
E-mailová korespondence s ing. Vladimírem Šmilauerem o chystané přednášce.
160910RNDr. Martin Hanus, Ph.D.Hanus, Martin. Mapové dovednosti českých žáků: srovnání různých věkových skupin. Praha: KSGRR, PřF UK v Praze, 2012. 139 s. [Kniha]
Disertační práce hlavního řešitele projektu
316111Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.Takács, Lea; Seidlerová, Jitka; Hoskovcová, Simona; Šulová, Lenka; Štětovská, Iva; Zejdová, Hana; Kolumpková, Michaela. Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Praha: Vydavatelství FF UK, 2012. 119 s. ISBN 978-80-7308-431-8. [Kniha]
316111Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.Takács, Lea; Sněhotová, Jiřina; Horáková Hoskovcová, Simona. Dotazník psychosociálního klimatu porodnice KLI-P. Praha: Hogrefe - Testcentrum, 2012. 72 s. ISBN 978-80-86471-43-3. [Kniha]
86910Dr. Federico Gambacorta, Ph.D.Federico Gambacorta. CATALOGUE OF THE LATE ROMAN, BYZANTINE AND BARBARIC COINS in the Charles University Collection (364–1092 A.D.). Praha: Karolinum Press, 2013. 96 s. [Kniha]
596112Mgr. Marta Edith Holečková, Ph.D.Volná, Kateřina a kol.. Náměstí Krásnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filosofické fakulty UK v období normalize.. Praha : FF UK a Togga, 2012. 404 s. ISBN 978-80-7308-426-4. [Kniha]
Kniha je výsledkem badalekého úsilí týmu studentů různých stupní studia a oborů FF UK (K. Volná, J. Jareš, M. Spurný, M.E. Holečková, J. Bachtík, K. Pinerová, A. Horký). Bádání bylo podpořeno grantovou agenurou (třiletý juniorský badaleský grant GAAV KJ 801010901). Výsledek je skutečnou kolektivní monografií - každý s autorů se kromě své dedikované části autorsky podílel i na částech ostatních.
  


Nahoru

Kapitola nebo část knihy

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 54 zázn.)
113510Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.Kuřík, Bob (Bohuslav). Prosvítit výzkum: geopolitika a etnografie v proměnlivém světě. In Abu Ghosh, Yasar a Stöckelová, Tereza. Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi. Brno: SLON, 2013. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola byla přijata, prošla recenzním řízením a nyní je před korekturami. Publikace se očekává v druhé polovině roku 2013.

Kuřík, Bob (Bohuslav), Kuřík, Bob (forthcoming): Prosvítit výzkum: geopolitika a etnografie v proměnlivém světě. In Yasar Abu Ghosh a Tereza Stöckelová (Eds.) Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi. Brno: SLON, ppt.
113510Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.Kuřík, Bob (Bohuslav). Odkouzlení textem. In Ignacio Taibo, Paco a Marcos. Nepohodlní mrtví. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. s. 219–236. ISBN 978-80-7465-029-1. [Kapitola nebo část knihy]
Kuřík, Bob (2012): Odkouzlení textem. In Marcos a Paco Ignacio Taibo Nepohodlní mrtví. Červený Kostelec: Pavel Mervart: 219-236.
364011Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Nyklová, Blanka. Prague pubs´restrooms - the city´s gendered subconscious. In Gibas, Petr, Pauknerová, Karolína, Stella, Marco et al.. Non-Humans in Social Science: Animals, Spaces, Things. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. s. 239–255. ISBN 978-80-7465-010-9. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola v monografii založená na aplikaci některých teoretických konceptů zjištěných v průběhu sestavování teoretického rámce pro výzkum české feministické scény.
20310RNDr. Josef Brůna, Ph.D.Vojta Jaroslav,Brůna Josef, Kubát Miloš, Drhovská Lucie. Případová studie: Doupovské hory – biodiverzita vs. velkoplošná sukcese.. In Machar I., Drobilová L. a kolektiv . Ochrana přírody a krajiny v České republice Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 212–220. ISBN 978-80-244-3041-6. [Kapitola nebo část knihy]
696312Mgr. Tereza DvořákováDvořáková, Tereza. "Když není čas se nadechnout: přehlížení těch nejbližších jako metodologický problém etnografie". In Yasar Abu Ghost, Tereza Stockelová. Etnografie: improvizace v teorii a terenni praxi. Praha: SLON, 2013. s. 1–1. [Kapitola nebo část knihy]
Kolektivní monografie editovaná Yasarem Abu Ghoshem a Terezou Stockelovou je v současné době v recenzním řízení. Předpokládaný rok vydání je 2013 u nakladatelství SLON.
Z toho důvodu ani není dosud známá počáteční a konečná stránka příspěvku v knize.
419011ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D.Vik, Dalibor. Mnozí první budou poslední. Kritika ontologie a nasazení metafyziky z etického kořene u Emmanuela Lévinase. In kol. aut.. Teologie a věda. Brno: L. MAREK, 2013. s. 1–15. ISBN 978-80-87127-39-1. [Kapitola nebo část knihy]
Publikace nebyla přijata do tisku, uvedené údaje jsou pouze orientační.
343911Mgr. Petr Kužel, Ph.D.Kužel, Petr. Althusserovo pojetí ideologie a konstituce subjektu. In Miroslav Kouba, Dagmar Magincová, Ivo Říha (eds.). Kontexty propagandy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 23–32. ISBN 978-80-7395-515-1. [Kapitola nebo část knihy]
343911Mgr. Petr Kužel, Ph.D.Kužel, Petr. Vzdělanostní společnost?. In Pelcová, N., Hogenová, A. et al.. Dialog ve výchově, umění a sportu. Filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2012. s. 278–296. ISBN 978-80-7290-428-0. [Kapitola nebo část knihy]
661712Mgr. Jakub WolfWolf, Jakub. Was und wer sind die Tschechen? Patočka zu den Tschechen und vice versa. In Patočka, Jan. Co jsou Češi. Riga: Lotyšská univerzita v Rize, 2013. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Studie k textu Jana Patočky Co jsou Češi?, napsaná v německém jazyce za účelem překladu do jazyka lotyšského (prof. Šuvajevsem z Fakulty historie a filosofie Lotyšské univerzity v Rize). Studie se zabývá prakticko-filosofickým aspektem Patočkova spisu, metodologicky se opírá o Lyotardovy studie k dějinám a fenomenologii, čímž těsně souvisí s tématem projektu, a je určena k publikování společně s překladem samotného Patočkova textu do lotyšského jazyka. V rámci první publikace Patočkova Co jsou češi? v lotyšštině, v edici Lotyšské univerzity s předpokladem vydání v roce 2013, počítá překladatel a editor prof. Igors Šuvajevs, se zařazením studie jako kapitoly - doslovu. Studie je hotova, sazba knihy dosud nikoliv - stránkování není určeno. Proto nelze přiložit kopii první stránky a uvést stránkování. Studie byla k překladu a publikaci (za uvedení podpory GAUK) přijata hlavním autorem monografie, prof. Šuvajevsem z Fakulty historie a filosofie Lotyšské univerzity v Rize. Kapitola bude tvořit publikační výsledek ÚFaR FF UK.
689712JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.Pelc, Vladimír. Právo poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení. In Jelínek, Jiří, Gřivna, Tomáš a kolektiv. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Nakladatelství Leges, 2012. s. 78–91. ISBN 978-80-87576-39-7. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola v knize se zabývá aktuální otázkou práva poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení. S účinností od 1. července 2011 může poškozený v rámci tzv. adhezního řízení uplatňovat nárok na vydání bezdůvodného obohacení, který mu vznikl v souvislosti s trestným činem. Největší přínos tohoto práva tkví v možnosti domáhat se vydání bezdůvodného obohacení v případě tzv. navazujicí trestné činnosti, kam patří právě praní peněz (trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 tr.zák.). Právo na vydání bezdůvodného obohacení má význam u těch případů trestného činu praní peněz, ve kterých hlavním (základním) trestný činem, z nějž "špinavé" peníze (nelegální výnosy) pocházejí, je zasaženo do majetkové sféry konkrétní osoby (poškozeného).
355811Mgr. Adéla Zelenda Kupcová, Ph.D.Zelenda Kupcová Adéla. Strach a úzkost: Strach ze svobody jako základ idejí extremistických hnutí. In Jan Horský, Ph.D.. Strach a odlišnost v rámci různých antropologických perspektiv. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2013. s. 1–1. ISBN 111-11-1111-111-0. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola se věnuje roli strachu a úzkosti v extremistických ideologiích. Reflektuje také strach a úzkost jako motivaci přijmutí extremistického světového názoru.
V příloze připojeno aktuální znění příspěvku a také mailová korespondence potvrzující přijetí příspěvku (kniha dosud nevyšla).
Jelikož dosud kniha nevyšla, nemám k dispozici ani čísla stránek, ani ISBN. Aby mohl být výsledek uložen, jsou tyto položky vyžadovány - vyplnila jsem je proto jen formálně.
355811Mgr. Adéla Zelenda Kupcová, Ph.D.Zelenda Kupcová Adéla. Kdo vlastně jsem: dospívání, krize identity a příklon k extrému. In Peter Gabal (edt.). Hrozby extremismu, příležitosti demokracie. Praha: Asi-milovaní, 2013. s. 1–1. ISBN 111-11-1111-111-0. [Kapitola nebo část knihy]
Knihy nebyla dosud publikována, vyjít by měla v průběhu roku 2013. Jelikož dosud kniha nevyšla, nemám k dispozici ani čísla stránek, ani ISBN. Aby mohl být výsledek uložen, jsou tyto položky vyžadovány - vyplnila jsem je proto jen formálně.
355811Mgr. Adéla Zelenda Kupcová, Ph.D.Zelenda Kupcová Adéla. Osobnost pravicového extremisty a radikála. . In Peter Gabal (edt.). Hrozby extremismu, příležitosti demokracie. Praha: Asi-milovaní, 2013. s. 1–1. ISBN 111-11-11111-11-1. [Kapitola nebo část knihy]
Knihy nebyla dosud publikována, vyjít by měla v průběhu roku 2013. Jelikož dosud kniha nevyšla, nemám k dispozici ani čísla stránek, ani ISBN. Aby mohl být výsledek uložen, jsou tyto položky vyžadovány - vyplnila jsem je proto jen formálně.
355811Mgr. Adéla Zelenda Kupcová, Ph.D.Zelenda Kupcová Adéla. Identita dospívajícího. In Kozák Kryštof, Zelenda Jiří. Multipolis: meodická příručka. Praha: Scio, 2012. s. 34–42. ISBN 978-80-7430-082-0. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola popisuje vývoj identity dospívajícího v kontextu skupinových identit. Zmiňuje význam subkultur mládeže pro osobnostní vývoj a formování identity jedince.
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Lízal, Lubomír. Instituce. In Mejstřík, Michal a kol.. Rámec strategie konkurenceschopnosti. Praha: Úřad vlády České republiky, 2011. s. 53–118. ISBN 978-80-7440-050-6. [Kapitola nebo část knihy]
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Janský, Petr - Skuhrovec, Jiří. CIA, zIndex a další nástroje prevence korupce (nejen) v legislativě. In Kohout, Pavel a kol.. Boj proti korupci. Praha: Úřad vlády České republiky, 2011. s. 87–94. ISBN 978-80-7440-053-7. [Kapitola nebo část knihy]
Editor knihy neumožnil žádné uvedení dedikací.
693912JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.Danková, Katarína. Pojem obeť trestného činu a jej postavenie v trestnom konaní v komparatívnom kontexte. In Jelínek, Jiří; Gřivna, Tomáš. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a krinologického pohledu. Praha: Leges, 2012. s. 108–118. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola je v souvislosti s připravovaným zákonem o obětech trestných činů věnovaná definici pojmu oběť jakožto determinantu okruhu nositelů procesních práv osob dotčených trestným činem v trestním řízení. Postavení obětí a právní možnosti jejich ochrany v trestním procesu jsou jedním z významných aspektů vyšetřování závažné trestné činnosti. Komparativní studie existujících modelů postavení obětí v trestním řízení má umožnit zhodnocení významu úpravy procesních a neprocesních práv obětí jakožto jednoho z prostředků boje s organizovaným zločinem.
387511Mgr. Marcela HanáčkováHanáčková, Marcela. Liberec Lower Town Centre; Symposium on Leisure Time; Ještěd Shopping Centre. In Rostislav Švácha (ed.). SIAL. Liberec Association of Engineers and Archiects, 1958 - 1990. Czech Architecture against the Stream. Řevnice, Olomouc: Arbor Vitae; Olomouc Museum of Art, 2012. s. 64–67. ISBN 978-80-87164-87-7. [Kapitola nebo část knihy]
Je mi to velmi líto, ale v mém příspěvku do sborníku chybí dedikace GAUK. Bohužel jsem si nevšimla, že ji vydavatel do mého textu nezahrnul. Protože kniha již vyšla, nemohu tento stav změnit. Pokusím se požádat o omluvu.
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Piťha J, Bednařík J, Zapletalová O, Schützner J, Zámečník J, Ambler Z, Pátá M. . Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis.. In Suchý M, Bednařík J. a kol. . Klinické doporučené postupy v neurologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 46–76. ISBN 978-80-244-3004-1. [Kapitola nebo část knihy]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Havrdová E. Piťha J, Zapletalová O, Mareš J, Pátá M. . Klinický standard pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica.. In Suchý M, Bednařík J. a kol. . Klinické doporučené postupy v neurologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 132–184. ISBN 978-80-244-3004-1. [Kapitola nebo část knihy]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Bednařík J, Vohaňka S, Ehler E, Ambler Z, Piťha J, Vencovský J, Litzman J, Kořístek Z, Pátá M. . Technologický klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a výměnnou plazmaferézou.. In Suchý M, Bednařík J. a kol.. Klinické doporučené postupy v neurologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 236–272. ISBN 978-80-244-3004-1. [Kapitola nebo část knihy]
326411PhDr. Jan Koura, Ph.D.Koura, Jan. Vliv Trumanovy doktríny na formulaci americké strategie zadržování. In Čechurová, Jana; Andrš, Pavel; Velek, Luboš a kol.. Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. s. 453–464. ISBN 978-80-7422-172-9. [Kapitola nebo část knihy]
666612Mgr. Alena RakoušováRakoušová, Alena. Integrované slovní úlohy II. In Kozlová, Marie; Pěchoučková Šárka; Rakoušová, Alena. Matematika se Čtyřlístkem 2. Metodická příručka.. Plzeň: Fraus., 2012. s. 76–78. ISBN 978-80-7238-986-5. [Kapitola nebo část knihy]
Jedná se o druhou kapitolu o integrovaných slovních úlohách v metodické příručce k integrovaným slovním úlohám, které jsou součástí učebnice matematiky a pracovních sešitů pro žáky 2. ročníku základní školy.
666612Mgr. Alena RakoušováRakoušová Alena. Integrované slovní úlohy I. In Kozlová, Marie; Pěchoučková Šárka; Rakoušová, Alena. Matematika se Čtyřlístkem 2. Metodická příručka. Plzeň: Fraus, 2012. s. 63–63. ISBN 978-80-7238-986-5. [Kapitola nebo část knihy]
Jedná se o první kapitolu o integrovaných slovních úlohách v metodické příručce k integrovaným slovním úlohám, které jsou součástí učebnice matematiky a pracovních sešitů pro žáky 2. ročníku základní školy.
129010PhDr. Mgr. Ing. David MüllerDavid Muller. Prospects of European Foreign Policy . In Alexandr Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová . Czech Yearbook of International Law 2012. Prague : Juris Publishing Inc., 2012. s. 253–259. ISBN 978-1-57823-356-4. [Kapitola nebo část knihy]
364811MUDr. Mgr. Richard Billich, Ph.D.Milan Hybner, Karel Jelen. Movement control in a hypokinetic environment. In Karel Jelen, František Lopot, Daniel Hadraba, Hynek Heřman, Martina Lopotová. Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum, 2012. s. 0–0. ISBN 978-80-246-2182-1. [Kapitola nebo část knihy]
V tisku. Kniha má 297 stránek, definitivní stránkování určuje vazba v nakladatelství. Kapitola 1.4.
364811MUDr. Mgr. Richard Billich, Ph.D.Karel Jelen, František Lopot, Daniel Hadraba, Hynek Heřman, Martina Lopotová. Women's Pelvic Floor Biomechanics. In Karel Jelen, František Lopot. Injury and Skeletal Biomechanics. Croatia: InTech Prepress, Novi Sad, 2012. s. 11–28. ISBN 978-953-51-0690-6. [Kapitola nebo část knihy]
Počet stránek knihy 221. Kapitola č. 1.
364811MUDr. Mgr. Richard Billich, Ph.D.Hadraba Daniel. The effect of mechanical loading of hypokinesia on the structures of the extracellular matrix and functional changes in soft tissues. In Jelen Karel, Šorfová Monika, Tlapáková Eva, Billich Richard. Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum, 2012. s. 0–0. ISBN 978-80-246-2182-1. [Kapitola nebo část knihy]
V tisku. Kniha má 297 stránek, definitivní stránkování určuje vazba v nakladatelství. Kapitola 2.3.
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina. Trendy ve vzdělanostní homogamii sezdaných rodičovských párů. In Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl . Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. s. 0–0. ISBN 978-80-7419-142-8. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha má sice vročení 2012, ale stále ještě nevyšla. Ještě není hotové zalomení textu (proto chybí stránkování). Řešitelka toto zdržení nemohla ovlivnit. Přiložena je verze, ve které ještě nejsou zaneseny všechny korektury. Prosím o její nezveřejňování, nešíření a necitování.
345211PhDr. Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.Janáčová, Eva. Izraelský fotograf Rudi Weissenstein. In Petr Pálka. Židé a Morava XVIII . Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2012. s. 145–152. ISBN 978-80-85945-63-8. [Kapitola nebo část knihy]
345211PhDr. Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.Janáčová, Eva. Ludvík Blum a izraelští malíři českého původu. In Petr Pálka. Židé a Morava XIX. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2013. s. 132–145. [Kapitola nebo část knihy]
Závěrečná souhrnná studie je nyní v tisku, do oběhu přijde v listopadu 2013.
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Hupková, Martina; Havlíček, Tomáš; Reeves, Daniel. Secularization and Church Property: The case of Czechia. In Brunn, S.. The Changing World Religion Map. v tisku: Springer, 2013. s. 1–32. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola bude uveřejněna v knize, která věnované současným celosvětovým trendům ve vztazích náboženství, společnosti a krajiny. Kapitola se zabývá vyjednáváním o církevních restitucích v Česku po roce 1989 z pohledu státu, církví a obcí s důrazem na dopad nevyřešené situace na dotčený církevní majetek.
272711Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.Voleková, Kateřina. K latinsko-německo-českým slovníkům 15. století. In Balowski, Mieczysław. Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2012. s. 491–498. ISBN 978-83-63090-21-1. [Kapitola nebo část knihy]
330411PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.Bravená, Noemi. Transcendování a nové podněty pro edukaci obratu. In Helus, Zdeněk; Bravená, Noemi; Franclová, Marta. Perspektivy učitelství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 49–91. ISBN 978-80-7290-596-6. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek je rozčleněn do čtyř částí. Nejdříve je představen původ slova transcendování, jsou reflektovány některé psychologické koncepty, které zohledňují pojem transcendence ve smyslu potřeby člověka, podstaty lidské existence, smyslu života, hodnoty, prožitku, kvality osobnosti, spirituality. Následuje definování přesahu, včetně dvou směrů – vertikálního (vůči jsoucnu, bohu, nejvyššímu smyslu, sjednocení s univerzem) a horizontálního (vůči druhému člověku, tvoru, přírodě, státu, skupině) i jejich vzájemné propojení. Ve třetí části je reflektována osobnost vychovatele zejména v přesahu moudrosti. Čtvrtá kapitola se zabývá osobností dítěte a je sledováno konstituování personalisticko-socializačního schématu Já-vztah-Ty ve vztahu k přesahu od kojence až po pubescenta. Následuje reflektování nejdůležitějších specifických schopností dítěte zhodnotitelných v edukaci obratu (koncentrace na přítomný prožitek, dětská specifická erudovanost, cit pro tajemné a cenné, dětská fantazie, představivost nadsmyslového, intenzivní sledování jedné myšlenky a schopnost utěšovat dospělé). Jsou též reflektovány některé faktory bránící osobnostnímu rozvoji dítěte v přesahu, je naznačen hlavní význam zkoumané problematiky pro dítě jako osobnost, zejména vliv na fyzické i duševní zdraví, nezastupitelné místo v psychohygieně, terapii, při zvyšování odolnosti a formování osobnosti v rámci edukace (rozvíjení vlastního já, pochopení pro druhé, formování smyslu života, mezikulturní učení, etické, estetické, spirituální a ekologické cítění). Tento příspěvek si kladl za cíl otevřít diskusi o přesahu a zamyslet se tak nad některými novými úkoly, které se otvírají pro učitele jako člověka i aktéra výuky.
158110Mgr. Zuzana Majtánová, Ph.D.Symonová, R., Sember, A., Majtánová, Z., Ráb, P.. Characterization of fish genomes by GISH and CGH. In Ozouf-Costaz, C., Foresti, F., Almeida Foresti, L., Pisano, E. & Kapoor, B. G.. Techniques of Fish Cytogenetics. Enfield, NH 03748, USA: Science Publisher, 2013. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha nyní ve finální fázi recentního řízení u editorů. Předpokládaný rok vydání - 2013.
516812Mgr. Karolína ČernáČerná, Karolína. Transdisciplinární prolínání futurologie s filosofií výchovy. In Pelcová, Naděžda; Hogenová, Anna (eds.). Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, 2012. s. 59–67. ISBN 978-80-7290-605-5. [Kapitola nebo část knihy]
117010PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.Volek, Martin. Mediální komunikace politiky v prostoru mezi ztrátou a zprostředkováním významu.. In Bína, Daniel, Miloš Zelenka (eds.). Bohemistika v edukačním procesu. Tradice, problémy, perspektivy.. České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2012. s. 169–174. ISBN 978-80-87510-07-0. [Kapitola nebo část knihy]
Během korektur byla omylem vypuštěna afiliace FSV ISS a dedikace projektu GAUK. V příloze je potvrzení afiliace a dedikace příspěvku editorem.
104610MUDr. Matúš Chocholatý, Ph.D.Chocholatý Matúš. Prognostické faktory u karcinomu ledviny. In Abrahámová Jitka. Vybrané otázky onkologie XVI.. Praha: Galén, 2012. s. 43–45. ISBN 978-80-7262-952-7. [Kapitola nebo část knihy]
160910RNDr. Martin Hanus, Ph.D.Řezníčková, Dana, Marada, Miroslav, Manus, Martin. Geographic skills in Czech schoolscurricula: analysis of teachers´ opinions. In Lidstone, John, Schmeinc, Daniela. Standards and Research in Geography Education – Current Trends and International Issues. Berlin: Mensch & Buch Verlag, 2013. s. 1–17. [Kapitola nebo část knihy]
Publikace je před odesláním do tisku, čísla stránek neodpovídají. Přiložen celý text kapitoly.
160910RNDr. Martin Hanus, Ph.D.Hanus, Martin. Územní rozložení automobilizace v Česku. In Marada, Miroslav, Hanus, Martin, Kocová, Tereza, Prušvicová, Alena, Vondráčková, Petra. Doprava spojuje a rozděluje. Praha: Nakladatelství P3K, s.r.o., 2012. s. 29–35. ISBN 978-80-87186-84-8. [Kapitola nebo část knihy]
160910RNDr. Martin Hanus, Ph.D.Hanus, Martin. Dostupnost centra Prahy městskou hromadnou dopravou. In Marada, Miroslav, Hanus, Martin, Kocová, Tereza, Prušvicová, Alena, Vondráčková, Petra. Doprava spojuje a rozděluje. Praha: Nakladatelství P3K, s.r.o., 2012. s. 18–22. ISBN 978-80-87186-84-8. [Kapitola nebo část knihy]
28610Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D.Ripka, Štěpán. Znovuzrození křesťané v pasti: svědectví v sociálním výzkumu. In Abu Ghosh, Yasar; Stockelová, Tereza (editoři). Etnografie: Od dogmatu k heterodoxii. Praha: SLON, 2013. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Rukopis kolektivní monografie prošel recenzním řízením a vydání je očekáváno v roce 2013.
75910Mgr. Jan Puc, Ph.D.Puc, Jan. Wenn Husserl meditiert hätte... Die phänomenologische und die buddhistische Einstellung zum Bewusstsein. In Sepp, Hans Rainer (ed.). Body Experiences and Self. Phenomenology and Buddhismus. Nordhausen: Traugott Bautz, 2013. s. 0–0. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola v kolektivní monografii přijata do tisku. Měla by vyjít během roku 2013
75910Mgr. Jan Puc, Ph.D.Puc, Jan. Das Selbstsein. Eine Kritik von Heideggers Begriff der eigentlichen Existenz . In Keiling, Thomas (ed.). Heideggers Marburger Zeit. Themen, Argumente, Konstellationen. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2013. s. 71–81. [Kapitola nebo část knihy]
Kniha již vyšla. Momentálně čekám na zaslání autorského výtisku z Německa.
75910Mgr. Jan Puc, Ph.D.Novotný, Karel. The Subjective Movement of Body and World: Observations on the Phenomenology and Metaphysics of Corporeality in the Reflections of Jan Patočka. In Chung-chi Yu, Kwok-ying Lau (eds.). Phenomenology and Human Experience. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2012. s. 153–169. ISBN 978-3-88309-723-7. [Kapitola nebo část knihy]
75910Mgr. Jan Puc, Ph.D.Puc, Jan. Být sám sebou: Heideggerův pojem autenticity a jeho kritika. In Karul, R. et al.. Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2011. s. 43–55. ISBN 978-80-970494-2-3. [Kapitola nebo část knihy]
75910Mgr. Jan Puc, Ph.D.Puc, Jan. Protiklad pravdy a omylu a Nietzscheho koncepce vědy. In Fridmanová, M., Puc, J. (eds.). Filosofie lidského, příliš lidského. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. s. 39–56. ISBN 978-80-87378-86-1. [Kapitola nebo část knihy]
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Fišar, Zdeněk; Hroudová, Jana; Raboch, Jiří. Neurotransmission in Mood Disorders. In Mario Francisco Juruena (editor). Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders. Rijeka, Croatia: InTech, 2012. s. 191–234. ISBN 978-953-51-0177-2. [Kapitola nebo část knihy]
V kapitole jsou shrnuty základy neurobiologie a neurochemie poruch nálady a mechanismy účinku antidepresiv a stabilizátorů nálady.
Přístupná ke stažení: http://www.intechopen.com/articles/show/title/neurotransmission-in-mood-disorders
41310doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.Hroudová, Jana; Fišar, Zdeněk; Raboch, Jiří. Mitochondrial Functions in Mood Disorders. In Nese Kocabasoglu (editor). Mood Disorders. Rijeka, Croatia: InTech, 2013. s. 101–144. ISBN 978-953-51-0959-4. [Kapitola nebo část knihy]
Kapitola týkající se mitochondriálních funkcí a jejich role v patofyziologii poruch nálady, jsou zde shrnuty účinky antidepresiv, stabilizátorů nálady na procesy kontroly oxidativní fosforylace a buněčného dýchání
Přístupná ke stažení: http://www.intechopen.com/books/mood-disorders/mitochondrial-functions-in-mood-disorders
545312Mgr. Lenka Horňáková, Ph.D.Horňáková Lenka, Jelen Karel. Effect of hypokinesia on the knee cartilage. In Jelen Karel, Šorfová Monika, Tlapáková Eva, Billich Richard. Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum, 2012. s. 0–0. ISBN 978-80-246-2182-1. [Kapitola nebo část knihy]
V tisku. Kniha má 297 stránek, definitivní stránkování určuje vazba v nakladatelství. Kapitola 2.5.
545312Mgr. Lenka Horňáková, Ph.D.Panská Šárka, Petr Miroslav, Jelen Karel. The influence of hypo-hyper kinetic loading of the human musculoskeletal system on bone tissue quality and its genetic predispositions. In Jelen Karel, Šorfová Monika, Tlapáková Eva, Billich Richard. Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum, 2012. s. 0–0. ISBN 978-80-246-2182-1. [Kapitola nebo část knihy]
V tisku. Kniha má 297 stránek, definitivní stránkování určuje vazba v nakladatelství. Kapitola 2.2.
545312Mgr. Lenka Horňáková, Ph.D.Hadraba Daniel. The effect of mechanical loading of hypokinesia on the structures of the extracellular matrix and functional changes in soft tissues. In Jelen Karel, Šorfová Monika, Tlapáková Eva, Billich Richard. Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum, 2012. s. 0–0. ISBN 978-80-246-2182-1. [Kapitola nebo část knihy]
V tisku. Kniha má 297 stránek, definitivní stránkování určuje vazba v nakladatelství. Kapitola 2.3.
545312Mgr. Lenka Horňáková, Ph.D.Gerych David, Jelen Karel. The influence of hypokinesia on the morphology and function of foot. In Jelen Karel, Šorfová Monika, Tlapáková Eva, Billich Richard. Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum, 2012. s. 0–0. ISBN 978-80-246-2182-1. [Kapitola nebo část knihy]
V tisku. Kniha má 297 stránek, definitivní stránkování určuje vazba v nakladatelství. Kapitola 2.7.
347711MUDr. Barbora Soukupová Urbanová, Ph.D.Urbanová, Barbora, Schwabová, Jaroslava. Neurovaskulární syndromy. In Tomek, Aleš, et al.. Neurointenzivní péče - praktická příručka. Praha: Mladá fronta, 2012. s. 434–443. ISBN 978-80-204-2659-8. [Kapitola nebo část knihy]

Nahoru

Jiný výsledek

▼▲Kód projektu ▼▲Jméno řešitele
▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 1515 zázn.)
113510Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.Browner, Carole, Pozvání na University of California, Los Angeles [Jiný výsledek]
113510Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.Kurik, Bob a Hermanova Marie, Manuscript Socio-prostorová segregace v kosmopolitním městě [Jiný výsledek]
113510Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.Kurik, Bob (Bohuslav), Kurik, Bob a Stieber, Malte (2012): "'fuck middle class... burning and looting tonight!': Forging the activist's body in contemporary Germany." Power point presentation presented at ISA Conference, Buenos Aires, 1st to 4th August. [Jiný výsledek]
113510Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.Kuřík, Bob (Bohuslav), Sylabus kurzu Antropologie protestu a sociálních hnutí [Jiný výsledek]
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.B) 5. Bezdíček, Ondřej, Michalec, Jiří, Nikolai, Tomáš, Štěpánková, Hana, Panenková, Erika, Harsa, Pavel, Havránková, Petra, Roth, Jan, Kopeček, Milan, Růžička, Evžen, 5. Bezdíček, O., Michalec, J., Nikolai, T., Štěpánková, H., Panenková, E., Harsa, P., Havránková, P., Roth, J., Kopeček, M., Růžička, E. (2013). Validita Montrealského kognitivního testu pro detekci mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. rukopis [Jiný výsledek]
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.B) 2. Bezdicek, Ondřej, Štěpánková, Hana, Motak, Ladislav, Axelrod, Bradley N., Woodard, John L., Preiss, Marek, Nikolai, Tomáš, Růžička, Evžen, Poreh, Amir, 2. Bezdicek, O., Štěpánková, H., Motak, L., Axelrod, B. N., Woodard, J. L., Preiss, M., Nikolai, T., Růžička, E., Poreh, A. (2013). Czech version of Rey’s Auditory Verbal Learning Test: Normative Data. Assessment. rukopis [Jiný výsledek]
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.B) 3. Bezdicek,Ondrej, Moták, Ladislav, Schretlen, David J., Preiss, Marek, Axelrod, Bradley N., Nikolai, Tomáš, Peña, Javier, Ojeda, Natalia, Růžička, Evžen, 3. Bezdicek,O., Moták, L., Schretlen, D. J., Preiss, M., Axelrod, B. N., Nikolai, T., Peña, J., Ojeda, N., Růžička, E. (2013). Cultural Differences in Performance on the Trail Making Test. Assessment. rukopis [Jiný výsledek]
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.B) 4. Bezdicek, Ondrej, Nikolai, Tomáš, Štěpánková, Hana, Panenková, Erika, McClintock, Shawn., Růžička, Evžen, Kopeček, Milan, 4. Bezdicek, O, Nikolai, T., Štěpánková, H., Panenková, E., McClintock, S., Růžička, E., Kopeček, M. (2013) Equivalence of Montreal Cognitive Assessment Alternate Forms. Zeitschrift für Neuropsychologie. rukopis [Jiný výsledek]
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.D) Bezdicek, Ondrej, Michalec, Jiri, Nikolai, Tomas, Raskin Sarah, Ruzicka, Evzen, Memory for Intentions Screening Test: Relationship to Other Tests of Executive and Memory Functioning. Pilotní studie testu Memory for Intentions Test (MIST) na prospektivní paměť v české verzi spolu s robustní studií vztahů k řadě jiných základních mentálních procesů. [Jiný výsledek]
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.B) 1. Bezdicek, Ondřej., Nikolai, Tomáš, Hoskovcová, Martina, Štochl, Jan, Brožová, Hana, Dušek, Petr, Zárubová, Kateřina., Jech Robert, Růžička, Evžen , Rukopis, který je submitován a v recenzním řízení články (měl podporu GAUK): 1. Bezdicek, O., Nikolai, T., Hoskovcová, M., Štochl, J., Brožová, H., Dušek, P., Zárubová, K., Jech R., Růžička, E. (2013) Grooved Pegboard predicates more of cognitive than motor involvement in Parkinson’s disease. Assessment. rukopis [Jiný výsledek]
118410doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.E) Bezdíček, Ondřej, Studie: "Struktura exekutivního deficitu u Parkinsonovy nemoci ve stádiu mírné kognitivní poruchy" ve fázi rukopisu do sborníku "Člověk, stárnutí a společnost", který má vyjít v nakl. Karolinum a jehož pořadatelkou je PhDr. Hana Štěpánková z Psychiatrického centra Praha. [Jiný výsledek]
668512MUDr. Vojtěch Mezera, Ph.D.Mezera, Vojtěch, abstrakt na XVII. vědeckou konferenci LFHK a FNHK pořádanou dne 23. 1. 2013 - viz soubor v příloze "abstrakt-MezeraV.pdf". Tento text bude zahrnut do konferenčního sborníku. [Jiný výsledek]
364011Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Nyklová, Blanka, Konferenční příspěvek „Czech feminist praxis – some contentions“ na · Women’s Studies Centre Anniversary Conference 2012: Intersecting Feminisms. Theory, Politics and Activism, 16. – 18. 11. 2012, Lodž, Polsko [Jiný výsledek]
364011Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Nyklová, Blanka, Konferenční příspěvek „Institutionalisation as a point of controversy? The impact of dominant sociological institutionalisation of gender and feminism on the Czech feminist discourse“ na symposiu Transversal Dialogues: Current practices and topics within European Gender and Queer Studies, 9. – 10. 11. 2012, Berlín, Německo [Jiný výsledek]
364011Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Nyklová, Blanka, Konferenční příspěvek „Popřená i vytučněná: Hranice aktivismu a akademismu na české feministické scéně“ na konferenci CEFRES - Hranice jako limit, 18. 6. 2012, Praha [Jiný výsledek]
364011Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Nyklová, Blanka, Konferenční příspěvek „Feminist theory in practice in the Czech Republic“ na 8th Feminist European Research Conference, 17. – 20. května 2012, Budapešť, Maďarsko [Jiný výsledek]
364011Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Nyklová, Blanka, Kapitola "Featuring toilets" v monografii Non-human in Social Science II - v tisku. [Jiný výsledek]
364011Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Nyklová, Blanka, Příprava sylabu a výuka kurzu „Gender in the Czech Republic and Europe pro CIEE při UK v Praze; obsah kurzu obsahově reflektuje výsledky výzkumu od jeho vedlejších přesahů (aplikace teoretických poznatků - gender a prostor) až po poznatky konkrétní týkající se místní feministické scény a její historie. [Jiný výsledek]
696412PhDr. Radim WolákWolák, Radim, Aktualizovaný akreditační dokument vzdělávacího programu pro učitele mediální výchovy upravený na základě zjištění vzešlých z výzkumu. Kurz Mediální výchova v praxi nově reflektuje potřeby učitelů - návody na implementaci MV do stávajících vzdělávacích oblastí, návody na projektovou výuku, atd. Na FSV běří od dubna 2013, hlavním koordinátorem je řešitel projektu. [Jiný výsledek]
696412PhDr. Radim WolákJůvová, Alena, Potvrzení hlavní redaktorky časopisu ePedagogium o přijetí textů. [Jiný výsledek]
389611PhDr. Kateřina Svatoň GillárováGillárová, Kateřina, V tuto chvíli ještě nemám publikovaný text v odborném časopisu, ale dva texty v recenzním řízení (sborníky z konference), resp. jeden text v procesu revize (časopis Mediální studia). Popis a vysvětelení viz "Zpráva o řešení za minulý rok" (2012). Jednotlivé dokumentace jsou uloženy v sekci "Přílohy" projektu, jelikož zde nejsou povoleny jiné než .pdf formáty souborů. [Jiný výsledek]
267011PhDr. Jakub Matějů, Ph.D.Matějů, Jakub, Monetary Transmission in 3D: Explaining Cross-Country and Time Differences Using TVP-VAR, draft článku [Jiný výsledek]
267011PhDr. Jakub Matějů, Ph.D.Rusnák, Marek, Havránek, Tomáš, Transmission Lags of Monetary Policy: A Meta-Analysis, presentation at Czech Economic Society 7th Biannual Conference, 24th November [Jiný výsledek]
267011PhDr. Jakub Matějů, Ph.D.Rusnák, Marek, Havránek, Tomáš, Horváth, Roman, How to Solve the Price Puzzle? A Meta-Analysis. (IES WP 2011/24) FORTHCOMING in Journal of Money, Credit and Banking, IF WoS: 1.093 [Jiný výsledek]
267011PhDr. Jakub Matějů, Ph.D.Rusnák, Marek, Havránek, Tomáš, Transmission Lags of Monetary Policy: A Meta-Analysis, Institute of Economic Studies Working Paper 2012/27. ACCEPTED FOR PUBLICATION in International Journal of Central Banking AWARDED 1ST PRIZE in Young Economist competition of the Czech Economic Society [Jiný výsledek]
534812PhDr. Jakub Matějů, Ph.D.Matějů, Jakub, Limited Lability in Financial Intermediation – Irrational Exuberance Explained, draft článku [Jiný výsledek]
267011PhDr. Jakub Matějů, Ph.D.Havránek, Tomáš, Rusnák, Marek, Transmission Lags of Monetary Policy: A Meta-Analysis, presentation at JEPA conference, Japan, 20th October 2012 [Jiný výsledek]
318711PhDr. Veronika Knedlíková Wanková, Ph.D.Wanková, Veronika, Potvrzení o vedení přednášek a seminářů na KTF UK v Praze [Jiný výsledek]
318711PhDr. Veronika Knedlíková Wanková, Ph.D.Wanková, Veronika, Příspěvek na konferenci studentů doktorských programů Katolické teologické fakulty UK "Sakrální a profánní prostor v dějinách křesťanské kultury a umění", dne 20. dubna 2012 [Jiný výsledek]
318711PhDr. Veronika Knedlíková Wanková, Ph.D.Wanková, Veronika, Článek a potvrzení o přijetí příspěvku k publikování v rámci konference studentů doktorských programů Katolické teologické fakulty UK "Sakrální a profánní prostor v dějinách křesťanské kultury a umění", která proběhla 20. dubna 2012. Sborník z konference byl zařazen do edičního plánu nakladatelství Karolinum v roce 2012. [Jiný výsledek]
652412PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D.Školová, Barbora, Abstrakt z konference 47. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - "Liblice 2012" [Jiný výsledek]
530812PharmDr. Pavel Berka, Ph.D.Dvořáková, Pavlína, Průnik nanočástic sublingvální membránou 2. Hradec Králové, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. [Jiný výsledek]
530812PharmDr. Pavel Berka, Ph.D.Janečka, Josef, Sublingvální aplikace léčiv. 6. Hradec Králové, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. [Jiný výsledek]
530812PharmDr. Pavel Berka, Ph.D.Spurná, Martina, Průnik nanočástic sublingvální membránou 1. Hradec Králové, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. [Jiný výsledek]
365211PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.Gelnarová Jitka, How to Approach Women’s Suffrage Discourse/s. Referát na mezinárodní doktorandské konferenci: Un/disciplined? Research Methods, Theories and Standpoints of Women’s and Gender History. Universität Wien, Vídeň, 27.-29. 2. 2012. [Jiný výsledek]
365211PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.Gelnarová Jitka, rozpracované části připravovaného rukopisu monografie [Jiný výsledek]
365211PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.Gelnarová Jitka, České ženské hnutí a volební právo pro ženy: argumentace a diskurs/y. Referát na mezinárodní vědecké konferenci: Ženy a politika (1890–1938). PS PČR, MÚA AV ČR, Centrem středoevropských studií a Nadací Anny a Jaroslava Krejčích, 24. a 25. 5. 2012. [Jiný výsledek]
25510Mgr. Ondřej KrenkKrenk, Ondřej, Poster BOS 2012 [Jiný výsledek]
25510Mgr. Ondřej KrenkKrenk, Ondřej, Poster Liblice 2012 [Jiný výsledek]
25510Mgr. Ondřej KrenkKratochvíl, Jiří, Poster Liblice 2012 [Jiný výsledek]
25510Mgr. Ondřej KrenkKratochvíl, Jiří, Tallinn 2012 [Jiný výsledek]
25510Mgr. Ondřej KrenkKratochvíl, Jiří, Ljubljana 2012 [Jiný výsledek]
378711Mgr. Michaela HlínkováBaruníková Michaela, Baruník Jozef, prezentování výsledků na konference CFE 2012 - Revisiting the fractional cointegrating dynamics of implied-realized volatility relation with wavelet band spectrum regression. [Jiný výsledek]
350211PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D.Dluhoš, Marek, K publikaci přijatý článek v recenzovaném časopise Ministerstva vnitra, Kriminalistika. Recenzním řízením postupně v roce 2012 prošel, byl kladně přijat a v roce 2013 bude publikován článek "Pokladna ruskojazyčné zločinecké organizace - obščak". Přikládám v pdf článek, recenzní posudek předsedy Institutu pro kriminologii a prevencii (funguje pod Ministerstvem spravedlnosti) PhDr. Scheinosta, i oznámení Mgr. Mariky Vitnerové, šéfredaktorky časopisů Kriminalistika a Policista o přijetí k publikování, včetně toho, že tam bude dedikace a afiliace GAUKu a UK. [Jiný výsledek]
350211PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D.Dluhoš, Marek, V roce 2012 bylo přijato téma přednášky na konferenci s mezinárodní účastí -1. kriminologické dny 30.-31. ledna 2013. Obsah přednášky má být publikován v následném sborníku. Program konference, kde je možné najít odkaz na mou přednášku ve čtvrtek 31. ledna 2013 v PANELU IV/B: VĚZEŇSTVÍ A PENOLOGIE – AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A VÝZVY místnost 306 - KRIMINÁLNÍ SUBKULTURA RUSKOJAZYČNÝCH VĚZŇŮ ThDr. Mgr. Marek Dluhoš, Th.D. (Institut mezinárodních studií, FSV UK Praha). Přednesený příspěvek chci publikovat ve Sborníku z konference, který má být vydán - o čemž informoval tajemník České kriminologické společnosti PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. [Jiný výsledek]
350211PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D.Dluhoš, Marek, Článek "Religiózní aspekty ruskojazyčného zločineckého světa" jsem poslal do časopisu Husitské teologické fakulty Teologická revue, ovšem z výsledku recenzí bylo evidentní, že nechtějí publikovat tuto pro ně problematickou tématiku a odkázali mne poslat téma do kriminologického časopisu, což udělám. Text článku přikládám. [Jiný výsledek]
350211PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D.Dluhoš, Marek, Mám již přes 300 stran překladů výpisků z ruskojazyčných materiálů (Minulý rok to bylo přes 90 stran). Tyto materiály již považuji za velmi solidní základ jak článků, tak i následné monografie. Obsah přikládám. [Jiný výsledek]
567112PharmDr. Jiří Mikušek, Ph.D.Mikušek, Jiří, Poster na konferenci 47. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - "Liblice 2012" [Jiný výsledek]
376411PharmDr. Marie Volková, Ph.D.Volková, Marie, Abstract 6th European Congress of Pharmacology [Jiný výsledek]
376411PharmDr. Marie Volková, Ph.D.Volková, Marie, Přednáška 2.fakultní postgraduální konference [Jiný výsledek]
376411PharmDr. Marie Volková, Ph.D.Volková, Marie, Poster Farmakologické dni 2012 [Jiný výsledek]
376411PharmDr. Marie Volková, Ph.D.Volková, Marie, Poster 6th European Congress of Pharmacology [Jiný výsledek]
376411PharmDr. Marie Volková, Ph.D.Volková, Marie, Abstrakt Farmakologické dni 2012 [Jiný výsledek]
599912Mgr. Helena Bestová, Ph.D.Bestová, Helena, diplomová práce na Katedře botaniky PřF UK "Fylogenetická struktura společenstev krásivek" [Jiný výsledek]
599912Mgr. Helena Bestová, Ph.D.Bestová, Helena, prezentace na 53. pracovní konferenci České algologické společnosti (10. – 13.9.2012), "Fylogenetická struktura společenstev krásivek" [Jiný výsledek]
599912Mgr. Helena Bestová, Ph.D.Bestová, Helena, prezentace na setkání algologicky zaměřených studentů Chantransia Chantransia (11. – 14.10.2012) "Procesy strukturující krásivková společenstva" [Jiný výsledek]
424911Mgr. Martin FormánekFormánek, Martin, Poster prezentovaný na konferenci DAMOP 2012 v Anaheimu. [Jiný výsledek]
424911Mgr. Martin FormánekFormánek, Martin, Článek "Low-energy resonant electron collisions with CO". V současnosti probíhá recenzní řízení v Physical Review A. [Jiný výsledek]
612812Mgr. Bc. Petra Vlhová, Ph.D.Hádková, Petra, Pedagogická komunikace na konzervatořích. (Poster). Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha, 10.-12. září 2012. [Jiný výsledek]
625912RNDr. Josef Lhotský, Ph.D.Lhotský, Josef, Poster „Symbiosis: The Pivotal Concept for Current Biosemiotics“ na mezinárodní konferenci 7th International Symbiosis Society Congress, 22.-28.7. 2012, Krakow, Polsko. [Jiný výsledek]
111110Mgr. Klára Tilkovská, Th.D.Tilkovská, Klára, V tisku [Jiný výsledek]
111110Mgr. Klára Tilkovská, Th.D.Tilkovská, Klára, Doktorská disertační práce Název: Novokřtěnectví jako inspirace pro americkou náboženskou scénu Doktorský studijní program: Teologie Studijní obor: Husitská Teologie [Jiný výsledek]
500512Mgr. Štěpána Boukalová, Ph.D.Boukalova, Stepana; Teisinger, Jan; Vlachova, Viktorie, Plakátové sdělení s názvem: Protons stabilize the closed conformation of the gain-of-function mutants of TRPV1 channel. Prezentováno na mezinárodní konferenci "International Workshop on Transient Receptor Potential (TRP) Channels" ve Španělsku, 12. - 14. září 2012 [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalickova, Karin., Diagnostic Accuracy of Two Faecal Calprotectin lmmunoassays. Přednáška na symposiu Inflammatory Biomarkers, Curych, Švýcarsko, září 2012. [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin Malíčková14. Malíčková K, Duricová D, Bortlík M, Fučíková T, Lukáš M. , Impaired deoxyribonuclease I activity in patients with inflammatory bowel diseases. Poster na ICMI 2011, Paříž, Francie, červen 2011 [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalickova, Karin, Duricova, Dana, Bortlik, Martin, Janatkova, Ivana, Zima, Tomas, Lukas, Milan. , Phosphatidylserine-dependent antiprothrombin antibodies (aPS/PT) in infliximab-treated patients with inflammatory bowel diseases. Přednáška na 8th International Congress on Autoimmunity, Granada, Španělsko, květen 2012 [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováJanatková I, Malíčková K. , Decreased activity of DNnaseI predisposes to immune-mediated complications in IBD patients during anti-TNF-alpha treatment. Posterová prezentace na 7th International Congres of Autoimmunity, Lublaň, Slovinsko, červen 2010 [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalickova K,. Lukas M, Bortlik M, Komarek V, Duricova D, Janatkova I, Monitoring patients treated with infliximab: assessing anti-infliximab antibodies. Posterová prezentace na Euromedlab, Innsbruck, Rakousko, květen 2010. [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková, Karin, Ďuricová, Dana, Bortlík, Martin, Janatková, Ivana, Lukáš, Milan. , Aktivita DNázy I - prediktor imunopatologických komplikací biologické léčby IBD. Přednáška na semináři Spolku lékařů českých - Hořejšího večer, Lékařský dům Praha, říjen 2010. [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalickova K, Bortlik M, Duricova D, Komarek V, Lukas M. , Decreased activity of DNase I predisposes to immunemediated complications in IBD patients treated by anti -TNFalpha agents. Posterová prezentace na ECCO, Praha, říjen 2010 [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalíčková, Karin., Anti-inflammatory effect of the biological treatment in patients with IBD – does compartmentalization of immunopathological processes play a role? Posterová prezentace na 7th International Congress of Autoimmunity, Lublaň, Slovinsko, červen 2010 [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalickova K, Duricova D, Bortlik M, Janatkova I, Zima T, Lukas M. , Phosphatidylserine-dependent antiprothrombin antibodies (aPS/PT) in infliximab-treated patients with inflammatory bowel diseases. Poster na NFKK, Reykjavik, Island, květen 2012. [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMalickova K, Duricova D, Bortlik M, Brodska H, Janatkova I, Zima T, Komarek V, Machkova N, Lukas M. , Relationship between serum trough infliximab levels and serum albumin in patients with inflammatory bowel diseases. Poster na DDW 2011, Chicago, USA, říjen 2011 [Jiný výsledek]
69810MUDr. Karin MalíčkováMaličková K, Janatková I. , Stanovení sérových hladin infliximabu a protilátek proti infliximabu - kdy, proč a jak? Posterová prezentace na 27. sjezdu České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie, Olomouc, říjen 2010 [Jiný výsledek]
131010PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.Felcmanová, Lenka, Diagnostika zrakové percepce v předškolním věku, CIVILIA: odborná revue pro didaktiku společenských věd, Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd (Nakladatelství Epocha s.r.o),ISSN 1805-3963 - článek přijat k publikování v roce 2013 [Jiný výsledek]
131010PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.Felcmanová Lenka, Test zrakového vnímání. 1. vyd. Praha: Dyscentrum, 2013 - test bude publikován v první polovině roku 2013 [Jiný výsledek]
131010PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.Felcmanová, Lenka, Diagnostika zrakového vnímání v předškolním věku, Řízení školy (příloha časopisu Speciál pro MŠ), 2013, roč. 10 č. 4, str. 8 - 11. ISSN 1214-8679 [Jiný výsledek]
421511RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D.Goaoc, Xavier;Matoušek, Jiří; Paták, Pavel; Safernová, Zuzana; Tancer, Martin, Simplifying inclusion-exclusion formulas Preprint: arXiv:1207.2591 Pro Vennův diagram daného systému n množin s nejvýše m prvky, jsme zkonstruovali randomizovaný algoritmus, který najde vzorec velikosti m^(O((log n)^2)) v čase m^(O((log n)^2)) pouze s koeficienty ±1. [Jiný výsledek]
364911Mgr. et Mgr. Tereza Medřická, Ph.D.Kucharská Anna , Přehled výstupů za rok 2012 [Jiný výsledek]
364911Mgr. et Mgr. Tereza Medřická, Ph.D.Kucharská Anna , Prezentace semináře Dítě/žák s rizikem SPU [Jiný výsledek]
565312MUDr. Antonín Šípek, Ph.D.Šípek, Antonín, Článek v českém on-line zpravodaji Gate2Biotech (ISSN: 1802-2685) Varianty lidského chromozomu 9 a jejich souvislosti Datum: 31.7.2012 http://www.gate2biotech.cz/varianty-lidskeho-chromozomu-a-jejich-souvislosti [Jiný výsledek]
565312MUDr. Antonín Šípek, Ph.D.Šípek, Antonín jr., Mihalová, Romana, Panczak, Aleš, Celbová, Lenka, Suttrová, Eva, Janashia, Mimoza., Kohoutová, Milada, Prezentace na konferenci: Šípek A. jr., Mihalová R., Panczak A., Celbová L., Suttrová E., Janashia M., Kohoutová M.: Cytogenetické varianty chromosomu 9 - incidence, klinický význam a možnosti molekulárně cytogenetické analýzy. 45. výroční cytogenetická konference, Olomouc, 13.-14.9.2012. [Jiný výsledek]
567012RNDr. Jana Škerlová, Ph.D.Písačková, Jana, Plakátové sdělení „Combination of Methods to Improve Protein Crystallizability", Jana Písačková, Kateřina Procházková, Petr Pachl, Vlastimil Král, Milan Fábry, Pavlína Řezáčová, příspěvek presentován na konferencích 14th International Conference on Crystallization of Biological Macromolecules (23. - 28. 9. 2012, Huntsville, Alabama, USA; udělena cena za nejlepší poster) a Murnau Conference on Structural Biology of Molecular Transport (17. - 20. 10. 2012, Murnau, Německo; udělena 3. cena v soutěži o nejlepší poster) [Jiný výsledek]
567012RNDr. Jana Škerlová, Ph.D.Písačková, Jana, Přednáška „Characterization and crystallization of anti-CD3 antibody recombinant fragment“, Sekce mladých na konferenci XXIII. Biochemický sjezd (26. - 29. 8. 2012, Brno) [Jiný výsledek]
623612Mgr. Karel KůtKůt, Karel, ,,Perspektivy klasické archeologie“ - 1. ročník studentské konference, Ústav pro klasickou archeologii FF UK (prosinec 2012) přednesen referát: ,,První sezóna výzkumu Ústavu pro klasickou archeologii na Podřipsku" [Jiný výsledek]
623612Mgr. Karel KůtKůt, Karel, ,,Konstruování minulosti“ - 3. studentská vědecká konference Katedry archeologie a Katedry antropologie FF ZČU v Plzni (listopad 2012, přednáškový sál Západočeského muzea) přednesen referát: ,,Augustova germánská politika ve světle nových archeologických nálezů" [Jiný výsledek]
623612Mgr. Karel KůtKovandová, Lucie - Kůt, Karel , VIII. Protohistorická konference, Univerzita Palackého v Olomouci (říjen 2012) přednesen referát: ,,Možné interpretace lineárních útvarů na Podřipsku" [Jiný výsledek]
92310Mgr. Bc. Šárka VítováVítová, Šárka; Mareš, Pavel, Aktivní účast na 89. Fyziologických dnech v Praze s posterem "Swimming as an indicator of motor development in rats" [Jiný výsledek]
92310Mgr. Bc. Šárka VítováMares, Pavel; Ticha, Katerina; Mikulecka, Anna, Článek "Anticonvulsant and behavioral effects of GABAB receptor positive modulator CGP7930 in immature rats" zaslán do tisku v časopise Epilepsy & Behavior a opraven podle připomínek recenzentů. [Jiný výsledek]
717912MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Klieščiková, Jarmila, Merva, Oliver, Nohýnková Eva, Abstrakt ve sborníků abstraktů: 42. Jírovcovy Protozoologické dny, číslo příspěvku 19, strana 35 [Jiný výsledek]
717912MUDr. Jarmila Klieščiková, Ph.D.Bínová, Eva, Klieščiková, Jarmila, Nohýnková Eva, Abstrakt v zborníku X. České a Slovenské Parazitologické dny, strana 83 [Jiný výsledek]
500912Mgr. Petr Balek, Ph.D.Balek, Petr, ATLAS note "Measurement of the charged particle spectra in PbPb collisions at sqrt(s_NN)=2.76TeV with the ATLAS detector at the LHC", https://cds.cern.ch/record/1473095 [Jiný výsledek]
278011Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.Vaškaninová, Valéria, manuskript článku v časopise [Jiný výsledek]
627112Mgr. Ondřej Ballek, Ph.D.Ballek Ondřej, Poster s názvem "RACK1 regulates the activation-induced translocation of Lck to lipid rafts via linking CD4-Lck complex with cytoskeleton" prezentovaný na konferenci EMBO meeting 2012, Nice, Francie [Jiný výsledek]
627112Mgr. Ondřej Ballek, Ph.D.Ballek Ondřej, Valečka Jan, Příloha 1 - průběh řešení [Jiný výsledek]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt, D., Čelakovský, P., Laco, J., Ludviková, M., Prognostic role of protein p16INK4a expression in glottic laryngeal squamous cell carcinoma - rukopis viz příloha - článek byl zaslán do časopisu Neoplasma (IF 1.44), článek nebyl přijat. Nyní probíhá úprava článku a v nejbližší době bude odeslán do časopisu European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (IF 1.287) [Jiný výsledek]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt, D., Laco J., Ludvíková, M., Exprese galektinu-3 u glotického karcinomu hrtanu - přednáška na: Schůzi České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Pardubického a Královéhradeckého regionu Ph.D.- seminář Termín: 13. prosinec 2012 16.00 Místo konání: Fakulta zdravotnických studií, Pardubice Program viz příloha. [Jiný výsledek]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt, D., Laco, J., Čelakovský, P., Ludviková, M., Oncocytic Schneiderian papilloma of frontal sinus - manuskript (viz příloha) odeslán do časopisu Auris Nasus Larynx (IF 0.761) [Jiný výsledek]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt, D., Laco, J., Čelakovský, P., Vošmik, M., Chrobok, V., Význam stanovení exprese proteinu p16INK4a (p16) u dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku. Časopis lékařů českých, 2012, roč. 151, č. 10, s. 488-489. ISSN: 0008-7335. abstrakt k přednášce na XIV. kongresu mladých otorinolaryngologů s mezinárodní účastí, Svratka, 13. - 15. září 2012 odkaz: http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-clanek/xiv-kongres-mladych-otorinolaryngologu-s-mezinarodni-ucasti-39306 a http://www.mladiorl.cz/index.php?id_stranky=18&id_prispevek=16 [Jiný výsledek]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt, D., Laco, J., Čelakovský, P., Ludviková, M., Expression p16INK4a (p16) and galectin-3 in glottic laryngeal cancer. Abstrakt k přednášce ve sborníku abstrakt k XVII. vědecké konferenci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové konané 23. ledna 2013 [Jiný výsledek]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt, D., Laco, J., Čelakovský, P., Vokurka, J., The assesment of p16INK4 (p16) expression in glottic laryngeal cancer. Abstrakt ve sborníku abstrakt k XVI. vědecké konferenci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové konané 25. ledna 2012 [Jiný výsledek]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt D., Laco, J., Ludvíková, M., Čelakovský, P.,Vokurka, J., The assessment of p16INK4a (p16) expression in glottic laryngeal cancer. The 5th European Conference on Head and Neck Oncology, 18. - 21. dubna 2012 v Poznani, Polsko - prezentace formou posteru. Abstrakt k posteru byl vyšel v časopise European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (IF 1.287). Citace sborníku abstrakt: Abstracts for the 5th European Conference on Head and Neck Oncology 18–21 April 2012 in Poznan, Poland. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2012; 269:1311-1410. [Jiný výsledek]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt D., Laco, J., Ludvíková, M., Čelakovský, P.,Vokurka, J., The assessment of p16INK4a (p16) expression in glottic laryngeal cancer. The 9th congress of the European Laryngological Society, 14. -16. června 2012 v Helsinkách, Finsko - poster [Jiný výsledek]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kalfeřt, D., Kordač, P., Čelakovský, P., Laco, J., Ludvíková, M., Exprese galektinu-3 u glotického karcinomu hrtanu - abstrakt k aktivní účasti (posteru) na kongresu: 5. česko – slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 75. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 60. kongres Slovenskej spolocnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, který se uskuteční 23. - 25. května 2013 v Hradci Králové. [Jiný výsledek]
444311MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.Kordač, P., Kalfeřt, D., Dimitar, H.N., Low-grade myofibroblastický sarkom hrtanu - abstrakt k aktivní účasti (poster) na kongresu: 5. česko – slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 75. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 60. kongres Slovenskej spolocnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, který se uskuteční 23. - 25. května 2013 v Hradci Králové. [Jiný výsledek]
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Patáková, Eva, Tvorba logických úloh Seminář pod záštitou Mensy ČR. Jednalo se o seminář, jehož cílem bylo vytvoření úloh do celostátní soutěže Logická olympiáda. Hlavní řešitelka byla Mensou ČR pozvána jako odborná lektorka semináře zaměřeného na tvorbu úloh. Během semináře vznikly řízenou skupinovou prací úlohy reálně použité v Logické olympiádě 2012. [Jiný výsledek]
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Patáková, Eva, Rozvíjení kreativity studentů v hodinách matematiky Přednáška v rámci 34. DŠ 2012 ve Zlenicích 12. - 14. 10. 2012. Rozebrány byly rysy kreativního myšlení obecně a jejich konkretizace do „kreativity v matematice“. Důraz byl kladen na praktickou aplikaci – jak tvořit úlohy rozvíjející kreativitu žáků a jak s nimi dále ve třídě pracovat. [Jiný výsledek]
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Patáková, Eva, Aritmetické knihy Eukleidových Základů Zvaná přednáška v rámci Didakticko-matematického semináře KMDM PedF UK Praha. Rozebírána byla méně známá část Eukleidových Základů – jeho knihy VII – IX, na jejímž komentovaném vydání autorka spolupracovala. Důraz byl kladen na rozebírání jednotlivých důkazů, které Eukleides v knize uvádí, a na jejich spojitost s vytvářením a řešením úloh dnešních. [Jiný výsledek]
303511PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.Patáková, Eva, Aktivita do třídy – tvorba úloh Přednáška v rámci 33. DŠ 2012 v Kostelci nad Černými lesy 20. - 22. 4. 2012. V přednášce byla ukázána konkrétní aktivita zaměřená na tvorbu úloh studentem. Rozebrány byly též výsledky experimentu provedeného ve třídě. [Jiný výsledek]
268011doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.Měšťák, Ondřej, Rekonstrukce prsu autologním tukem Přednáška na konferenci IPVZ s mezinárodní účastí, 4.12.12 Praha, Hotel Ilf Organizátor Subkatedra plastické chirurgie IPVZ, 1. LF UK, Nemocnice na Bulovce [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří, Kocourková, Ingrid, Prokešová, Ludmila, prezentace výsledků formou posterového sdělení nazvaného "The beneficial effect of probiotic vaccine Colinfant New Born on decrease of allergy incidence in colonized children is possibly mediated by modulating the immune characteristics of regulatory T cells" v rámci EAACI 11th Immunology Winter School (Pichl, Rakousko) 27.-31.1. 2013 [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří, Přednáška v rámci sympozia Cytokiny 2012 [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří, Přednáška na semináři Ústavu imunologie a mikrobiologie nazvaná "Influence of probiotic vaccine Colinfant on proportion and functional properties of regulatory T cells in six year old children" [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří, Přednáška na Odborném semináři [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří Novotná, Olga Kocourková, Ingrid Prokešová, Ludmila, Výsledky prezentovány formou posterového sdělení na kongresu World Immune Regulation Meeting VI konaného v Davosu abstrakt publikován v knize abstraktů na str. 190 [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří Novotná, Olga Kocourková, Ingrid Lodinová-Žádníková, Rája Prokešová, Ludmila, přednáška na sympoziu Společnosti pro probiotika a prebiotika abstrakt přednášky otisknut ve Sborníku přednášek VII. sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří, disertační práce RNDr. Jiřího Hrdého nazvaná "Imunologické vlastnosti buněk pupečníkové krve u dětí se zvýšeným rizikem vzniku alergie. Preventivní použití probiotik" s dedikací GAUK 259911 [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří, Přednáška na 13. studentské vědecké konferenci (SVK) 1. LF UK v Praze. přednáška oceněna jako nejlepší příspěvek v sekci 3a Abstrakt prednášky na publikován ve sborníku 13. SVK na str. 43 Rozšířený abstrakt vítězné práce publikován ve sborníku 13. SVK na str. 91-93 [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Dusilová, Adéla, diplomová práce Mgr. Adély Dusilové nazvaná "Porovnání tvorby novorozeneckými leukocyty dětí zdravých alergických matek" s dedikací GAUK 259911 [Jiný výsledek]
259911doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.Hrdý, Jiří, prezentace dosažených výsledků formou přednášky nazvané "Vliv osídlení probiotickou vakcínou Colinfant New Born (Escherichia coli O83:K24:H31) na zastoupení cytokinů v periferní krvi u šestiletých dětí ve vztahu k výskytu alergických onemocnění" na cytokinovém sympoziu Cytokiny 2013 konaneho 28.2. 2013 [Jiný výsledek]
272111Mgr. Peter Černo, Ph.D.Černo, Peter, Aplikace ClearingRestartingAutomaton <https://code.google.com/p/clearing-restarting-automata/> Spustitelný soubor: http://popelka.ms.mff.cuni.cz/cerno/files/ClearingRestartingAutomatonExecutable.zip Uživatelská dokumentace: http://popelka.ms.mff.cuni.cz/cerno/files/ClearingRestartingAutomatonUserGuide.pdf [Jiný výsledek]
272111Mgr. Peter Černo, Ph.D.Černo, Peter, Clearing Restarting Automata and Grammatical Inference (Technical Report), Technical report, 1/2012, Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Prague. <http://popelka.ms.mff.cuni.cz/cerno/index.php?menu=publications&lang=en> [Jiný výsledek]
432311Mgr. Pavel SvobodaSvoboda Pavel, Šťastný Jan, Kulichová Jana, Poster prezentovaný na 53. konferenci České algologické společnosti v Ostravě (2012) [Jiný výsledek]
432311Mgr. Pavel SvobodaSvoboda Pavel, Diplomová práce řešitele projektu (obhájena 28. 5. 2012 na PřF UK v Praze; hodnocení: výborně) [Jiný výsledek]
402111Mgr. Barbora Profantová, Ph.D.Řezáčová, Barbora; Profant, Václav; Zentz,Christian; Coïcc, Yves-Marie; Kruglik, Sergei; Turpin, Pierre-Yves; Štěpánek, Josef, konference X Discussions in Structural Molecular Biology, Nové Hrady, ČR, 22. - 24. 3. 2012, poster: „Spectroscopic study of the MADS box“. [Jiný výsledek]
402111Mgr. Barbora Profantová, Ph.D.Profantová-Řezáčová, Barbora; Profant, Václav; Zíma, Vlastimil; Zentz,Christian; Kruglik, Sergei; Bednárová, Lucie; Turpin, Pierre-Yves; Štěpánek, Josef, mezinárodní konference: 23rd International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS 2012), Bangalore, India, 12-17.8.2012, poster: „Raman spectroscopy of a MADS box segment: experiments and calculations“. [Jiný výsledek]
402111Mgr. Barbora Profantová, Ph.D.Profantová-Řezáčová, Barbora; Zentz,Christian; Turpin, Pierre-Yves; Kruglik, Sergei; Štěpánek Josef, mezinárodní konference: Journées de Rentrée ED iViv, Paříž, Francie, 13.-14.11.2012, prezentace: „Boîte MADS et ses segments courts: étude physicochimique“ [Jiný výsledek]
618212MUDr. Olga Zimmermannová, Ph.D.Zimmermannová, Olga, přednáška na vědecké konferenci, XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno, ČR [Jiný výsledek]
618212MUDr. Olga Zimmermannová, Ph.D.Zimmermannová, Olga, poster na vědecké konferenci, 2012 ASH Annual Meeting, Atlanta, USA [Jiný výsledek]
618212MUDr. Olga Zimmermannová, Ph.D.Zimmermannová, Olga, přednáška na vědecké konferenci, 4th Midsummer Meeting on Paediatric Haematology and Oncology, Görlitz, Germany [Jiný výsledek]
331611PhDr. Kateřina Rysová, Ph.D.Rysová, Kateřina, Valence jako slovosledný faktor. [kapitola v knize; připraveno k publikování] [Jiný výsledek]
151910RNDr. Pavel Galář, Ph.D.Galář, Pavel; Dzurňák, Branislav; Trojánek, František; Rezek, Bohuslav; Čermák, Jan; Malý, Petr, Poster: Optical Properties, Photoluminescence and Photo-Induced Changes of Polypyrrole on Diamond, Platinum and Quartz Substrates, Conducting Polymers, Prague, 10 - 14 July 2011 [Jiný výsledek]
151910RNDr. Pavel Galář, Ph.D.Galář, Pavel; Malý, Petr; Čermák, Jan; Kromka, Alexander; Rezek, Bohuslav, Poster: Photoluminescence of Nanocrystalline Diamond Changed by Electrochemical Deposition of Polypyrrole, International conference on diamond and carbon materials in Granada, 3 - 6 September 2012 [Jiný výsledek]
151910RNDr. Pavel Galář, Ph.D.Galář, Pavel; Malý, Petr; Varga, Marián; Kromka, Alexander , Poster: Photoluminescence Study of Nanocrystalline Diamond Sub-Gap States in Dependence on the Concentration of Non-diamond Carbon Phase, 18th Hasselt Diamond workshop 2013, 27.2. - 1.3 Hasselt, Belgium. [Jiný výsledek]
667612Mgr. Jana KřížováSpáčilová Jana, Veselá Kateřina, Sládková Jana, Hansíková Hana, Zeman Jiří, Dopad snížení množství koenzymu Q10 na metabolismus buňky. Plakátové sdělení. XXIII. Biochemický sjezd, 26. – 29. 8. 2012, Brno, ČR. [Jiný výsledek]
667612Mgr. Jana KřížováSpáčilová Jana, Veselá Kateřina, Sládková Jana, Hansíková Hana, Zeman Jiří, Deplece množství koenzymu Q10 a její dopad na metabolismus primárních kultur lidských kožních fibroblastů – model deficience koenzymu Q10 in vitro. Plakátové sdělení. 27. pracovné dni Dedičné matebolické poruchy, 16. – 18. 5. 2012, Košice, SK. [Jiný výsledek]
667612Mgr. Jana KřížováHulkova Martina, Spacilova Jana, Hansikova Hana, Zeman Jiri, Transciptional patterns of ATP-synthase subunits in rat liver and muscle tissues during development. Biochimica et Biophysica Acta. 1817 (2012) S142–143. [Jiný výsledek]
667612Mgr. Jana KřížováHansikova Hana, Hulkova Martina, Tesarova Marketa, Spacilova Jana, Hajkova Zuzana, Honzik Tomas, Zeman Jiri, Expression of genes involved in mtDNA transcription and maintenance in liver and muscle tissue during human fetal development. Journal of Inherited Metabolic Disease 35 (2012) (Suppl 1) S127. [Jiný výsledek]
667612Mgr. Jana KřížováSpacilova Jana, Vesela Katerina, Sladkova Jana, Sedlackova Daniela, Hansikova Hana, Zeman Jiri, Human skin fibroblasts as a model of coenzyme Q10 deficiency. Biochimica et Biophysica Acta 1817 (2012) S93. [Jiný výsledek]
667612Mgr. Jana KřížováSpáčilová Jana, Hůlková Martina, Grafy průběhu změn expresní hladiny genů ATP5A1, COQ2, POLG, PPRC1, CABC1 zjištěné metodou real-time PCR (viz příloha výsledku). Jako referenční byly vybrány geny TBP a PSMB6. Expresní hladina genu byla stanovena v souborech vzorků jaterní tkáně potkana jedinců stejného stáří (fetální: 16., 20., 22. den; postnatální: 1., 2., 4. den; adultní kontroly). [Jiný výsledek]
609812PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.Valkoun, Jaroslav , Antony Lentin, General Smuts: South Africa, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History, č. 1, 2012, s. 194, ISSN 1803-7356 (Recenze) [Jiný výsledek]
665412Mgr. Tomáš ChmelaPetřík, Jan - Chmela, Tomáš a kol., Sumarizace snímků první části/fáze vzorků keramologické analýzy z předmětných lokalit (na ni naváže další část analýz a vyhodnocení - rok 2013) [Jiný výsledek]
445111RNDr. Jana Voříšková, Ph.D.Voříšková Jana, Příspěvěk na konferenci formou přednášky: Voříšková J., Valášková V., Cajthaml T., Baldrian P.: Seasonal changes in fungal community structure and function in deciduous forest soil, 14th International Symposium on Microbial Ecology, Copenhagen, August 19-24, 2012. [Jiný výsledek]
392111RNDr. Richard Řezníček, Ph.D.Řezníček, Richard, Štěpánková, Helena, Chlan, Vojtěch, Novák, Pavel, Kozłowski, Andrzej, Přednáška "Analysis of Cationic Impurity Impact on Hyperfine Interactions in Magnetite" na konferenci Intermag 2012 ve Vancouveru [Jiný výsledek]
392111RNDr. Richard Řezníček, Ph.D.Řezníček, Richard, Štěpánková, Helena, Chlan, Vojtěch, Żukrowski, Jan, Kozłowski, Andrzej, Honig, J.M., Poster "Nuclear magnetic resonance and Mössbauer spectroscopy of magnetite: comparative analysis" na konferenci JEMS 2012 v Parmě [Jiný výsledek]
392111RNDr. Richard Řezníček, Ph.D.Křišťan, Petr, Chlan, Vojtěch, Štěpánková, Helena, Kouřil, Karel, Řezníček, Richard, Poláková, Kateřina, Procházka, Vít, Čuda, Jan, Medřík, Ivo, Poster "Bentonite/iron oxide composites study by nuclear magnetic resonance" na konferenci Intermag 2012 ve Vancouveru [Jiný výsledek]
392111RNDr. Richard Řezníček, Ph.D.Křišťan, Petr, Chlan, Vojtěch, Štěpánková, Helena, Řezníček, Richard, Kouřil, Karel, Poláková, Kateřina, Procházka, Vít, Čuda, Jan, Medřík, Ivo, Přednáška "Bentonite/iron oxide composites studied by hyperfine methods" na konferenci JEMS 2012 v Parmě [Jiný výsledek]
264311Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.Charvát, Jakub, FF UK v Praze a Grada, licenční smlouva nakladatelská [Jiný výsledek]
264311Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.Charvát, Jakub, Politika volebních reforem v ČR po roce 1989 - manuskript knihy [Jiný výsledek]
675012RNDr. Michal Šíma, Ph.D.Rohoušová I., Talmi-Frank D., Košťálová T., Polanská N., Kassahun A., Maia C., King R., Votýpka J., Volf P., Hailu A., Baneth G. , The role of domestic animals in the transmission cycle of visceral leishmaniasis in Ethiopia. Rukopis v přípravě. [Jiný výsledek]
675012RNDr. Michal Šíma, Ph.D.Šíma M., Vlková M., Košťálová T., Kassahun A., Maia C., Jochim R.C., Valenzuela J.G., Gebre-Michael T., Hailu A., Wartburg A., Baneth G., Kolářová I., Volf P. (2012)., Characterization of Phlebotomus orientalis salivary antigens. Society for Vector Ecology 44th Annual Conference, 23. - 27. září 2012, St. Augustine, USA. Poster. [Jiný výsledek]
675012RNDr. Michal Šíma, Ph.D.Šíma M., Kolářová I. (2012)., Identification, expression and characterization of salivary glands antigens of Phlebotomus orientalis. 6th Short Course for Young Parasitologists, 11. - 14. března 2012, Heidelberg, Německo. Přednáška. [Jiný výsledek]
675012RNDr. Michal Šíma, Ph.D.Košťálová T., Protilátky proti slinám flebotomov u domácich zvierat z endemických oblastí viscerálnej leishmaniózy. Diplomová práce, Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 71 stran, Praha 2012. Diplomová práce. [Jiný výsledek]
675012RNDr. Michal Šíma, Ph.D.Kolářová I., Košťálová T., Talmi-Frank D., Kassahun A., Maia C., Votýpka J., Hailu A., Wartburg A., Volf P., Baneth G. (2012)., Antibody response of domestic animals to Phlebotomus orientalis bites. Society for Vector Ecology 44th Annual Conference, 23. - 27. září 2012, St. Augustine, USA. Poster. [Jiný výsledek]
675012RNDr. Michal Šíma, Ph.D.Kolářová I. (2012). , O užitečnosti krevsajícího hmyzu. X. české a slovenské parazitologické dny, 28. května - 1. června 2012, Brno, Česká republika. Přednáška. [Jiný výsledek]
432011Mgr. Josef Šebek, Ph.D.nakladatelství Academia, Potvrzení vedoucí redakce nakladatelství Academia Michaely Procházkové o přijetí textu antologie k vydání. [Jiný výsledek]
432011Mgr. Josef Šebek, Ph.D.Šebek, Josef, Literatura jako (neformální) instituce - přednáška pronesená 18. 12. 2012 v rámci cyklu Mezioborové přednášky z humanitních věd IV na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy [Jiný výsledek]
432011Mgr. Josef Šebek, Ph.D.Müller, Richard - Šebek, Josef (eds.), Texty v oběhu: Reprezentace, ideologie, cirkulace. Verze kompletního textu antologie pro nakladatelství Academia před konečnou redakcí, 404 stran. [Jiný výsledek]
432011Mgr. Josef Šebek, Ph.D.Müller, Richard, "Kritika estetické obrany umění v kontextu kulturního materialismu" - příspěvek přednesený 26. 3. 2013 na 3. mezinárodním interdisciplinárním sympoziu pořádaném Univerzitou Palackého v Olomouci "Cenzura v literatuře a umění ve střední Evropě" [Jiný výsledek]
648112Mgr. Dagmar BezděkováBuzgo M., Greplova J., Soural M., Bezdekova D. , Lukasova V. , Mickova A. , Lytvynets A. , Hlavac J. , Poster na konferenci Nancon Electrospun PVA-PEG-biotin Immunonanofibers with Controlled Decay [Jiný výsledek]
316911Mgr. Jaroslava Schovancová, Ph.D.Schovancová, Jaroslava on behalf of the ATLAS Collaboration, The ATLAS Collaboration, ATLAS Top results. J. Schovancová on behalf of the ATLAS Collaboration. Talk presented at the conference LHC days in Split 2012, Split, Croatia, 1 - 6 Oct 2012. Kódové označení: ATL-COM-PHYS-2012-1408; URL výsledku: https://cdsweb.cern.ch/record/1479389; Veřejná zpráva experimentu ATLAS. [Jiný výsledek]
316911Mgr. Jaroslava Schovancová, Ph.D.The ATLAS Collaboration, Measurement of top quark pair differential cross section with ATLAS in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV : Measurement of top quark pair differential cross section with ATLAS using 5/fb of data collected in 2011 and the rel.17 version of the Atlas software ; Bell, W,..., Schovancová, J, et al. (23 autorů); Kódové označení: ATL-COM-PHYS-2012-1137; URL výsledku: https://cdsweb.cern.ch/record/1470588; Interní zpráva experimentu ATLAS. [Jiný výsledek]
1110Mgr. Martin Pehal, Ph.D.Pehal, Martin, Podepsaná smlouva s belgickým nakladatelem E.M.E. Podle Article 9 se nakladatel zavazuje rukopis vydat do osmi měsíců od obdržení konečné verze rukopisu (ta mu byla zaslána 7.3.2013) [Jiný výsledek]
101710RNDr. Eva Nývltová, Ph.D.Nývltová, Eva, Publikace "A NIF-type iron-sulfur cluster assembly system is duplicated and distributed in the mitochondria and cytosol of Mastigamoeba balamuthi" byla 23.3.2013 přijata k publikaci v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Článek a rozhodnutí o přijetí jsou přiloženy v příloze. [Jiný výsledek]
101710RNDr. Eva Nývltová, Ph.D.Nývltová, Eva, zahraniční konference, poster: "Characterization of the hydrogenosome in anaerobic protist Mastigamoeba balamuthi", Protist 2012, Oslo, Norway [Jiný výsledek]
66310RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová, Ph.D.Kozichova, Kristyna , Poster z konference: Kozichova K, Hlavackova M, Neckar J, Kolar F, Novak F, Novakova O: Myocardial expression of downstream targets of protein kinase C in rats adapted to intermittent hypobaric hypoxia. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research (10th Meeting of France – New EU Members), 12.6.-15.6.2012, Hradec Králové, Česká republika. [Jiný výsledek]
66310RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová, Ph.D.Kozichova, Kristyna , Abstrakt z konference: Kozichova K, Hlavackova M, Neckar J, Kolar F, Novak F, Novakova O: Myocardial expression of downstream targets of protein kinase C in rats adapted to intermittent hypobaric hypoxia. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research (10th Meeting of France – New EU Members), 12.6.-15.6.2012, Hradec Králové, Česká republika. [Jiný výsledek]
66310RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová, Ph.D.Micova, Petra, Abstrakt a poster z konference: Micova P, Kozichova K, Klevstigova M, Hlavackova M, Hlouskova P, Zurmanova J, Neckar J, Kolar F, Novak F, Novakova O: Effect of chronic hypoxia on expression of phospholipases A2 and phospholipid fatty acid composition in rat heart. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research (10th Meeting of France – New EU Members), 12.6.-15.6.2012, Hradec Králové, Česká republika. [Jiný výsledek]
66310RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová, Ph.D.Hlavackova, Marketa, Abstrakt a poster z konference: Hlavackova M, Kozichova K, Neckar J, Kolar F, Novak F, Novakova O: Role of protein kinase C in the cardioprotective mechanism of chronic hypoxia. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research (10th Meeting of France – New EU Members), 12.6.-15.6.2012, Hradec Králové, Česká republika. [Jiný výsledek]
66310RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová, Ph.D.Micova, Petra, Poster z konference: Micova P, Kozichova K, Balkova P, Hlavackova M, Zurmanova J, Kolar F, Neckar J, Novak F, Novakova O: Effect of intermittent hypobaric hypoxia on the expression of phospholipases A2. Frontiers in CardioVascular Biology, 30.3.-1.4.2012, Londýn, Anglie. [Jiný výsledek]
298811PhDr. Anna Páchová, Ph.D.Páchová, Anna, Prezentace dat na konferenci ve Valencii: ISON 2012: II International Symposium on Neurorehabilitation, from basics to the future ve dnech 18.-21.10. 2012. [Jiný výsledek]
298811PhDr. Anna Páchová, Ph.D.Páchová, Anna, Prezentace výsledků na konferenci v Paříži: ICAPBS 2012 : International Conference on Applied Psychology and Behavioral Sciences ve dnech 27.-28.6. 2012. [Jiný výsledek]
719812RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.Radecki, Marek; Hanyková Lenka, Behaviour of PVME/Water Mixtures during the Phase Separation, December 11 -14 2012, The 9th SPSJ International Polymer Conference (IPC2012), Kobe, Japonsko (konferenční příspěvek - poster) [Jiný výsledek]
719812RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.Hanyková, Lenka; Šťastná, Julie; Spěváček, Jiří, NMR and Thermodynamic Study of Phase Transition in Solutions of Poly(N-isopropylmethacrylamide-co-acrylamide) Copolymers, May 13 – 18, IACIS 2012, Sendai (konferenční příspěvek - přednáška) [Jiný výsledek]
719812RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.Spěváček, Jiří; Šťastná, Julie; Starovoytova, Larisa; Hanyková, Lenka, NMR Study of Thermosensitive Homopolymers and Copolymers in Aqueous Solutions, June 29 – July 1, Euromar 2012, Dublin (konferenční příspěvek - přednáška) [Jiný výsledek]
719812RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.Radecki, Marek; Hanyková, Lenka, Spectroscopic Studies of Behaviour and Interactions in PVME/Water Mixtures, May 29 – June 1, Week of Doctoral Students 2012, Prague (konferenční příspěvek - poster) [Jiný výsledek]
719812RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.Šťastná, Julie; Hanyková, Lenka; Spěváček, Jiří, Spectroscopic and Thermodynamic Study of Phase Transition in Solutions of Acrylamide/ N-Isopropylmethacrylamide Copolymers, May 29 – June 1, Week of Doctoral Students 2012, Prague (konferenční příspěvek - poster) [Jiný výsledek]
146510RNDr. Alice Řezníčková, Ph.D.Mantlikova, Alice; Vejpravova, Jana; Pacakova Bittova, Barbara; Burianova, Simona; Niznansky, Daniel; Ardu, Andrea; Cannas, Carla, Tuning the magnetic properties of CeO2-Fe2O3/SiO2 nanocomposites – poster na konferenci JEMS 2012 v Parmě (Itálie) [Jiný výsledek]
146510RNDr. Alice Řezníčková, Ph.D.Mantlíková, Alice, Structure and magnetic properties of CeO2-Fe2O3/SiO2 nanocomposites - orální prezentace na semináři Nanomateriály: Fyzika, technologie, využití (29.3.2012) [Jiný výsledek]
146510RNDr. Alice Řezníčková, Ph.D.Mantlikova, Alice, Magnetic properties of doped CeO2 nanoparticles and CeO2-Fe2O3 mixed oxides – orální prezentace na Week of doctoral students 2012 (21st Annual student konference, 31.5.2012) [Jiný výsledek]
712912RNDr. Jaroslav Horáček, Ph.D.Horáček, Jaroslav , článek: Horáček Jaroslav, Hladík Milan, Computing Enclosures of Overdetermined interval Linear Systems, podaný do sborníku Reliable Computing [Jiný výsledek]
712912RNDr. Jaroslav Horáček, Ph.D.Hladík, Milan, článek: Hladík Milan, Horáček Jaroslav, Interval Linear Programming Techniques in Constraint Programming and Global Optimization, připraven k podání [Jiný výsledek]
28510RNDr. Lenka Faltová, Ph.D.Řežábková Lenka, Plakátové sdělení na konferenci, Prague Nobel Get-Together, Praha, 30-31.5.2012, L. Rezabkova; P. Man; P. Herman; J. Vecer; T. Obsil "Structural mechanism for 14-3-3-dependent inhibition of RGS3-Gα interaction" [Jiný výsledek]
578812PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.Harbichová, Ivana, Komarc, Martin, Struktura dotazníku Sport motivation scale v českém prostředí - příspěvek na konferenci Disportare 2012 (sborník zatím nepublikován) [Jiný výsledek]
578812PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.Harbichová Ivana, Komarc Martin, Odborný článek přijatý do recenzního řízení v časopise Československá psychologie: Latentní struktura vnitřní motivace ve sportu měřená českou verzí Sport motivation scale. [Jiný výsledek]
527112Mgr. Martina KoubováKoubová, Martina, Poster na konferenci [Jiný výsledek]
527112Mgr. Martina KoubováKoubová, Martina, Abstrakt konference [Jiný výsledek]
18110Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D.Podolská, Kateřina, Sedlák, David et al., V březnu 2013 poslán manuscript do Journal of Biomolecular Screening (IF: 2.049). Název: Fluorescence-Based High-Throughput Screening of Dicer Cleavage Activity [Jiný výsledek]
521412Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Štochl, Daniel - Hasil, Jan, I. Nießen: Die Wolfsgrube im Naturpark Steinwald. (Publikace v Archeologických Rozhledech je garantována příslušností J. Hasila k ARÚP AV ČR, v.v.i.) [Jiný výsledek]
521412Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan, Rukopis příspěvku věnovaného Kosmovu zpracování osudů Strachkvase/Kristiána, intelektuála 10. století působícího v Čechách a v Bavorsku. [Jiný výsledek]
521412Mgr. Jan Hasil, Ph.D.Hasil, Jan, Fotografie z odborné stáže hlavního řešitele na výzkumu lokality Iffelsdorf, Ldkr. Schwandorf (vedoucí výzkumu H. Losert /OFU Bamberg/ a E. Szameit /Universität Wien/) - říjen/listopad 2012. [Jiný výsledek]
342011Mgr. David Venclík, Ph.D.Venclík, David , Historické rekvizity pro krutou paní. Příběh o Kateřině Bechyňové z Lažan a na Pičíně, Nučický zpravodaj 82/2012, s. 22–23 (článek byl publikován v regionálním časopise); kontakt Ludmila Svobodová; svobodova.nucice@volny.cz [Jiný výsledek]
342011Mgr. David Venclík, Ph.D.Venclík, David, Domnělý strážce svatováclavské koruny. Symbolika hradu Karlštejna v kontextu českého státoprávního programu, příspěvek z konference věnované dějinám 19. století („Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století“), která proběhla 21-23. února 2013 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Sborník ze sympozia by měl být publikován počátkem roku 2014; kontakt PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D.; piorecka@ucl.cas.cz [Jiný výsledek]
286411Mgr. Kateřina Lah, Ph.D.řešitelský kolektiv, Manuál_Chrup [Jiný výsledek]
286411Mgr. Kateřina Lah, Ph.D.řešitelský kolektiv, online přístup k elektronické databázi chyb (http://chrup.ff.cuni.cz) [Jiný výsledek]
286411Mgr. Kateřina Lah, Ph.D.řešitelský kolektiv, Seznam konferencí [Jiný výsledek]
286411Mgr. Kateřina Lah, Ph.D.řešitelský kolektiv, Seznam publikací [Jiný výsledek]
268111Mgr. Bc. Kateřina Rohlenová, Ph.D.Prokopová, Kateřina, Prezentace na konferenci Society for Free Radical Research, Sydney, Austrálie, prosinec 2012 [Jiný výsledek]
268111Mgr. Bc. Kateřina Rohlenová, Ph.D.Stapelberg, Michael, JBC/2013/464149 Manuscript Submission, The Journal of Biological Chemistry MITOCANS TARGET INDOLEAMINE-2,3-DIOXYGENASE IN TUMOR-INITIATING CELLS Michael Stapelberg,*,1 Renata Zobalova,*,†,1 Maria Nga Nguyen,* Tom Walker,*,‡ Marina Stantic,* Jacob Goodwin,* Elham Alizadeh Pasdar,* Thuan Thai,§ Jan Stursa,*,¶ Martina Bajzikova,† Adrian C. B. Meedeniya,* Jaroslav Truksa,† Katerina Prokopova,†,** Nicholas de Pennington,‡ Shane R. Thomas,§ Stephen J. Ralph,* Lan-Feng Dong,* Olaf Ansorge,‡ Jiri Neuzil*,† [Jiný výsledek]
268111Mgr. Bc. Kateřina Rohlenová, Ph.D.Prokopová, Kateřina, Plakátové sdělení na konferenci Mitochondria, Apoptosis and Cancer (MAC´11), Singapore, říjen 2011 [Jiný výsledek]
268111Mgr. Bc. Kateřina Rohlenová, Ph.D.Prokopová, Kateřina, Přílohy [Jiný výsledek]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Nytrová, Petra, SEROLOGICAL ANALYSIS OF COMPLEMENT IN PATIENTS WITH NEUROMYELITIS OPTICA, XXIV International Complement Workshop, 10.-15.10.2012, Crete, Greece [Jiný výsledek]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Nytrová, Petra, CONTACTIN 2 AND CONTACTIN-ASSOCIATED PROTEIN 2 ANTIBODIES IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS AND CLINICALLY ISOLATED SYNDROME, ECTRIMS 10-13.10.2012, Lyon, Francie (poster) [Jiný výsledek]
132010MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.Zborníková, Pavlína, Phenotype of neuromyelitis optica in the Czech Republic. 23rd Meeting of the European Neurological Society 8.-10.6.2013 Barcelona, Spain (poster) [Jiný výsledek]
639512RNDr. Miloslav Semler, Ph.D.Miloslav Semler, Jan Demel, Arnošt Zukal, Jiří Čejka, Petr Štěpnička, REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE HALOGENOVANÝCH AROMÁTŮ POMOCÍ PALLADIOVÉHO KATALYZÁTORU DEPONOVANÉHO NA MOLEKULOVÉM SÍTU TYPU SBA-15 NESOUCÍM AMINOVÉ DONOROVÉ SKUPINY: 64. Sjezd českých a slovenských chemických společností; 25.-27. června 2012, Olomouc. 2P-07 [Jiný výsledek]
639512RNDr. Miloslav Semler, Ph.D.Semler M., Křečková P., Čejka J., Štěpnička P., STILLE CROSS-COUPLING REACTION CATALYZED BY PALLADIUM CATALYSTS DEPOSITED ON VARIOUS SILICEOUS SUPPORTS MODIFIED WITH AMINE DONOR GROUPS: 44th Symposium on catalysis; 5.-6. listopadu 2012, Po 33. [Jiný výsledek]
365411Mgr. Simona Partlová, Ph.D.Partlová, Simona, Naměřená data byla prezentována na sjezdu ČSAKI v Liberci, 10.-13.10.2012, přednáška: Dynamika protinádorové imunitní odpovědi u karcinomu ovaria. Fialova Anna, Partlova Simona, Spisek Radek [Jiný výsledek]
365411Mgr. Simona Partlová, Ph.D.Partlová, Simona, Naměřená data byla prezentována na mezinárodní konferenci FOCIS 2012, 20. – 23.6.2012, poster Anna Fialová, Simona Partlová, Hana Hromádková, Tomáš Brtnický, Lukáš Rob, Jiřina Bartůňková, Radek Špíšek: Dynamics of T-cell infiltration during the course of ovarian cancer: The gradual shift from a Th17 effector cell response to a predominant infiltration by regulatory T-cells [Jiný výsledek]
365411Mgr. Simona Partlová, Ph.D.Fialová, Anna, Článek v tisku: Dynamics of T-cell infiltration during the course of ovarian cancer: The gradual shift from a Th17 effector cell response to a predominant infiltration by regulatory T-cells Anna Fialova1, Simona Partlova1, Ludek Sojka1, Hana Hromadkova1, Tomas Brtnicky2, Jitka Fucıkova1, Petr Kocian1,3, Lukas Rob2, Jirina Bartunkova1 and Radek Spısek1. Int J Cancer. 2013 Mar 1;132(5):1070-9. doi: 10.1002/ijc.27759. Epub 2012 Aug 24 [Jiný výsledek]
626512RNDr. Tomáš Faukner, Ph.D.Faukner, Tomáš; Petrášová, Sabina; Zedník, Jiří; Sedláček, Jan, 11th Pannonian International Symposium on Catalysis September 3-7,2012 Obergurgl, Austria. Poster: Tomáš Faukner, Sabina Petrášová, Jiří Zedník, Jan Sedláček Polyacetylene type polymers with terminal triple bonds in the side chains: preparation, characterization and postpolymerization modification. [Jiný výsledek]
626512RNDr. Tomáš Faukner, Ph.D.Faukner, Tomáš; Petrášová, Sabina; Zedník, Jiří; Sedláček, Jan, 44. Symposium on Catalysis, November 5-6 2012, Prague, Czech Republic. Poster: Tomáš Faukner, Sabina Petrášová, Jiří Zedník, Jan Sedláček Substituted polyacetylenes cross-linked by transition metal catalysed reactions [Jiný výsledek]
673612RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D.Stuchlíková Lucie, posterové sdělení: LIQUID CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY IDENTIFICATION OF MONEPANTEL METABOLITES FORMED IN VITRO AND IN VIVO BY SHEEP (OVIS SPECIES) [Jiný výsledek]
673612RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D.Stuchlíková Lucie, publikace: Investigation of the metabolism of monepantel in ovine hepatocytes by UHPLC/MS/MS [Jiný výsledek]
363011MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Přednáška, Ikaros (IKZF1) alterations and minimal residual disease at day 15 assessed by flow cytometry predict prognosis of childhood BCR/ABL-negative ALL, 8th Biennial Childhood Leukemia Symposium, Santiago de Chile, 22.-24.4.2012 (přednesl v.z. prof. MUDr. Jan Trka, PhD.) [Jiný výsledek]
363011MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Přednáška, Aberace transkripčního faktoru Ikaros (IKZF1) mají významný negativní vliv na prognózu akutní lymfoblastické leukémie u dětí, X. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Liberec, 3.-6.10.2012 [Jiný výsledek]
363011MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.Volejníková, Jana, Přednáška, Vliv různých typů alterací genu Ikaros (IKZF1) na prognózu dětí s akutní lymfoblastickou leukémií, XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno, 5.-8.9.2012 [Jiný výsledek]
79510PhDr. Mgr. Lucie Tučková, Ph.D.Lucie Tučková, ukázka z rukopisu monografie Vůně lip a hrst popela - bude vydána do konce r. 2013 dle smlouvy UK s nakl. Paseka. V knize se střídají oddíly s rozborem literárního díla Suzanne Renaudové s částmi o jejím životě - z každé je přiložena jedna ukázka. [Jiný výsledek]
435911RNDr. Vladimír Skála, Ph.D.Skála, Vladimír, Aktivní příspěvek na konferenci: Skála V., Jindrová Z., Vostrý M., Walker A. J. and Horák P. (2012): Activity of Radix lagotis (Lymnaeidae) haemocytes: influence of infection by the bird schistosome Trichobilharzia regenti. 12th Congress of International Society of Developmental and Comparative Immunology (Hilton Fukuoka Sea Hawk Hotel, Fukuoka city, Japan, 9-13 July, 2012). Book of Abstracts, p. 75. [Jiný výsledek]
435911RNDr. Vladimír Skála, Ph.D.Skála, Vladimír, Aktivní příspěvek na konferenci: Skála V., Jindrová Z., Vostrý M., Walker A. J. a Horák P.: Vliv motolice Trichobilharzia regenti na aktivitu hemocytů plžů Radix lagotis. X. České a Slovenské parazitologické dny (hotel Myslivna, Brno, ČR, 28.5.-1.6., 2012). Sborník abstraktů, s. 21, ISBN 978-80-210-5862-0 [Jiný výsledek]
641412Ing. Vítězslav Píša, Ph.D.Píša, Vítězslav, "Estimation of Motor Fuel Income and Price Elasticities in Central Europe" - již odesláno na kontrolu anglického jazyka (poté bude zasláno do recenzovaného periodika - pravděpodobně Finance a úvěr) [Jiný výsledek]
641412Ing. Vítězslav Píša, Ph.D.Píša, Vítězslav, Prezentace na konferenci Technical Computing Bratislava 2012. [Jiný výsledek]
641412Ing. Vítězslav Píša, Ph.D.Píša, Vítězslav, Databáze vytvořená pro účely analýzy. Uložená v souboru pdf, na vyžádání u autora (vitezslav.pisa@centrum.cz) i v csv souboru. [Jiný výsledek]
91010MUDr. Michal Malina, Ph.D.Malina Michal , Disertační práce [Jiný výsledek]
644112Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Environmental characteristics of mineral waste from metallurgy, Ph.D. Thesis. Charles University in Prague, Faculty of Science, Prague, Czech Republic, 2012. [Jiný výsledek]
644112Mgr. Martina Vítková, Ph.D.Vítková, Martina, Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej, The role of sample preparation in testing of metal leachability from metallurgical slag. In: Proceedings of WASCON 2012, 30 May - 1 June 2012, Gothenburg, Sweden. [Jiný výsledek]
114310RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.Veis, Libor, přednáška s názvem "Quantum computing approach to non-relaticistic and relativistic molecular energy calculations" na zimní škole: Quantum Information and Computation for Quantum Chemistry, 5.-7. 1. 2012, Indian Wells, USA (http://web.ics.purdue.edu/~kais/qc/index.php option=com_content&view=article&id=97&Itemid=65), [Jiný výsledek]
114310RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.Veis, Libor, poster s názvem "Relativistic quantum chemistry on quantum computers" na konferenci: Central European Symposium on Theoretical Chemistry 2012, 2. - 5.9. 2012, Mariapfarr, Austria [Jiný výsledek]
590312Ing. Branislav Žúdel, M.A., Ph.D.Lichard, Tomáš-Žúdel, Branislav, "Every Vote Counts: Evidence on Corruption Culture Peer E ects from Representatives' Voting Attendance", CERGE-EI Discussion Paper No. 2013 – 223, 14p. [Jiný výsledek]
63310MUDr. Tomáš Brtnický, Ph.D.Brtnický, Tomáš, Title: Clinical relevance of regulatory T cells monitoring in the peripheral blood of ovarian cancer patients [Jiný výsledek]
621912RNDr. Lukáš LedvinaLedvina, Lukáš, Přednáška (N-násobné bodové gravitační mikročočky: N = &infin) na Relativistickém semináři Ústavu teoretické fyziky MFF UK, 4.12.2012. [Jiný výsledek]
621912RNDr. Lukáš LedvinaLedvina, Lukáš, Heyrovský, David, Poster (Microlensing of the Innermost Region of Quasar Accretion Disks) na XXIV Canary Islands Winter School of Astrophysics: Astrophysical Applications of Gravitational Lensing 4.-17.11.2012. http://www.iac.es/winterschool/2012/pages/meeting/view-abstract.php?aid=34 [Jiný výsledek]
621912RNDr. Lukáš LedvinaSochora, Vjačeslav, Přednáška na FERO Meetingu v Praze (The relativistic iron line produced by a viscously spreading ring near a massive black hole), 30.8.2012. http://astro.cas.cz/fero/programme/sochora [Jiný výsledek]
621912RNDr. Lukáš LedvinaSochora, Vjačeslav, Poster (The relativistic iron line produced by a viscously spreading ring near a massive black hole) v Toulouse na The Second Science Meeting LOFT, 24.-28.9.2012. http://www.isdc.unige.ch/loft/index.php/program [Jiný výsledek]
621912RNDr. Lukáš LedvinaHeyrovský, David, Ledvina, Lukáš, Přednáška na FERO Meetingu v Praze (Resolving quasar accretion discs by gravitational microlensing ), 31.8.2012. http://astro.cas.cz/fero/programme/heyrovsky [Jiný výsledek]
621912RNDr. Lukáš Ledvina Sochora, Vjačeslav, Ústní příspěvek o mé dosavadní práci na disertaci na Univerzitě v Kolíne (The Observation of an Iron Line with LOFT and the Tidal Disruption Effect), 13.6.2012. [Jiný výsledek]
137310Mgr. Martina SlanařováSlanařová Martina, poster Edinburgh [Jiný výsledek]
137310Mgr. Martina SlanařováSlanařová Martina, poster Špindlerův Mlýn [Jiný výsledek]
38310doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.Goetz Michal, Surman Craig Bruce Hackett, Prolonged Penile Erections Associated with the Atomoxetine and Aripiprazole in an Eleven Year Old Boy Rukopis po první revizi v Journal of Clinical Psychopharmacology (IF 4,09) [Jiný výsledek]
38310doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.Michal Goetz, Jaroslava Schwabova, Zdenek Hlavka , Radek Ptacek, Alena Zumrova, Vladimír Hort, Cerebellar symptoms are associated with variability of response time in children with ADHD Rukopis výstupní publikace, odeslaný do redakce JAACAP [Jiný výsledek]
73610RNDr. Kateřina Štěpánová, Ph.D.Štěpánová Kateřina a Šinkora Marek, The characteristic of gammadelta T cells in swine and their differentiation and maturation pathways. Plakátové sdělení na konferenci European Congress of Immunology, Glasgow, konané 5.-8. 9. 2012 [Jiný výsledek]
73610RNDr. Kateřina Štěpánová, Ph.D.Štěpánová Kateřina a Šinkora Marek , Porcine gammadelta T lymphocytes differ in level of TCRgammadelta expression. Plakátové sdělení na konferenci 4th European Veterinary Immunology Workshop (EVIW), Edinburg,konanané 2.-4. 9. 2012 [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Nováková, Michaela, Abstrakt ISAC 2012 (poster) [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Janda, Aleš, Abstrakt EWOG MDS 2012 (poster) [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Nováková Michaela, Abstrakt ESCCA (přednáška) [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Nováková Michaela, Abstrakt EWOG MDS 2012 (přednáška) [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Nováková, Michaela, Abstrakt SVK 2.LF UK v Praze (oceněná přednáška - 1.místo v sekci Postgraduální studenti) [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Mejstříková, Ester, Abstrakt EWOG MDS 2012 (komentovaný poster) [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Nováková, Michaela, Obrázky a tabulky (závěrečná zpráva) [Jiný výsledek]
23010MUDr. Michaela Nováková, Ph.D.Nováková, Michaela, Seznam zkratek (závěrečná zpráva) [Jiný výsledek]
20310RNDr. Josef Brůna, Ph.D.Brůna, Josef, Prezentace a poster na mezinárodní konferenci Temporal Analysis of Satellite Images. 23.-25.5. 2012, Mykonos, Řecko. Organized by EARSeL [Jiný výsledek]
20310RNDr. Josef Brůna, Ph.D.Brůna, Josef, Prezentace na mezinárodní konferenci 3rd European Congress of Conservation Biology 28.8. -1.9.2012, Glasgow, UK v rámci sympozia Agricultural land abandonment and effect on social ecological systems. [Jiný výsledek]
378111RNDr. Mgr. Tomáš Pop, Ph.D.Ficek, Michal; Pop Tomáš; Kencl Lukáš, Active Network Tracking in Mobile Networks: An In-depth View. Článek zaslaný v loňském roce do imp. časopisu Computer Networks (COMNET). [Jiný výsledek]
378111RNDr. Mgr. Tomáš Pop, Ph.D.Pop, Tomáš; Bureš Tomáš; Hnětynka, Petr; Hošek, Petr; Malohlava Michal, Comparison of Component Frameworks for Real-time Embedded Systems. Podmínečně přijatý článek pro publikování v imp. časopise Knowledge and Information Systems (KAIS). [Jiný výsledek]
563812Mgr. Markéta Nejedlá FatkováFatková, Markéta, Účast na konferenci studentů KTF UK v Praze 20. dubna 2012 s názvem Sakrální a profánní prostor v dějinách křesťanské kultury a umění (viz přílohy); Článek z výše uvedené konference přijatý do tisku (viz přílohy) [Jiný výsledek]
94410Mgr. et Mgr. Bc. Michal ZourekZourek, Michal , Doslov ke knize Mario Benedetti, Jaro s rozbitou hranou, Runa, 2013. Kniha vyjde na podzim 2013. [Jiný výsledek]
330611Mgr. Eva Prosecká, Ph.D.Prosecká Eva, poster TERM STEM 2012 [Jiný výsledek]
598712Mgr. Ondřej Svoboda, Ph.D.Svoboda Ondrej, Draft článku "Dissection of vertebrate hematopoiesis using zebrafish thrombopoietin". [Jiný výsledek]
598712Mgr. Ondřej Svoboda, Ph.D.Svoboda Ondrej, Prezentace posteru - Swiss and Upper Rhine Valley (SURV) Zebrafish Meeting, Basel, Švýcarsko, 13.4.2012 [Jiný výsledek]
416411Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D.Vendl, Tomáš, Kubáň Vítězslav, Šípek, Petr, Obrazové tabule k připravovanému článku "Immature stages of Taenioderini" with comments on their biology and phylogeny. [Jiný výsledek]
416411Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D.Vendl et al., Rozpracovaný MS článku [Jiný výsledek]
608112Mgr. Juraj Laššuth, Ph.D.Lassuth, Juraj, Prezentace výsledků zkoumání a jejich aplikace na zahraniční politiku států Střední Evropy na workshopu Europea v Bologni. organizátor: Europeum (Paul Flather) místo: Bologna (University of Bologna) datum: 6. - 8.12. 2012 název prezentace: Neokonzervativismus a realismus: důsledky pro Střední Evropu [Jiný výsledek]
626712PhDr. Mgr. Ján Palguta, Ph.D.Palguta, Jan, Nonlinear Incentive Schemes and Corruption in Public Procurement: Evidence from the Czech Republic, submitted to CERGE-EI Working Paper Series [Jiný výsledek]
696312Mgr. Tereza DvořákováTereza Dvořáková, Konferenční příspěvek "Everyday forms of gypsynness", Gypsy Lore Society, Istanbul (21. 9. 2012) [Jiný výsledek]
303411Mgr. Jakub HolečekHoleček Jakub, Diplomová práce [Jiný výsledek]
612612Mgr. Bc. Lenka TůmováFridrichová,L., Trubanová,N., Kočová,M., Holá,D., Rothová,O., Jelénková,I., Panchártek,D. , : 24-epibrassinolide improves the response of young maize and faba been plants during drought stress: joint analysis of plant biochemistry, physiology, morphology and development. Plant Biology Congress, Freiburg 2012, Germany, 30.7. - 3.8. 2012, Book of Abstracts, p. 766. Poster s výsledky pokusů na kukuřici, prezentován na konferenci rostlinné biologie ve Freiburgu. [Jiný výsledek]
612612Mgr. Bc. Lenka TůmováFridrichová,L., Trubanová,N., Holá,D., Kočová,M., Rothová,O., Jelénková,I., Panchártek,D., : Brassinosteroids as regulators of changes in response two genotypes of Zea mays L. to water deficit. 10 th International Conference of Ph.D. Students of Experimental Plant Biology, Brno, Czech Republic, 3-5 September 2012, Book of Abstracts, p. 93.Poster s výsledky pokusů na kukuřici, prezentován na konferenci Ph.D. studentů experimentální biologie rostlin v Brně. [Jiný výsledek]
407311RNDr. Eva Seifertová, Ph.D.Seifertová, Eva, Prvoautorský článek v recenzním řízení [Jiný výsledek]
407311RNDr. Eva Seifertová, Ph.D.Seifertová, Eva, Spoluautorský článek v recenzním řízení [Jiný výsledek]
436711Mgr. Petra Riegerová, Ph.D.Lubyova Barbora a Barešova Petra, Inhibition of p53 activity and protein stability by the Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus-encoded nuclear antigen vIRF-3. 10th Joint Annual Meeting of the International Cytokine Society (ICS) and the International Society for Interferon and Cytokine Research (ISICR), Geneva, Switzerland, 11.-15.9.2012, Ústní prezentace [Jiný výsledek]
436711Mgr. Petra Riegerová, Ph.D.Baresova Petra a Lubyova Barbora, KSHV-encoded vIRF-3 protein modulates ubiquitin-proteasome degradation pathway and thus regulates c-Myc oncogene and p53 tumor suppressor stability and function. New perspectives on immunity to infection, EMBL Symposium, Heidelberg, Německo, 19.-22.5.2012, Poster [Jiný výsledek]
436711Mgr. Petra Riegerová, Ph.D.Baresova Petra, Pitha Paula, Lubyova Barbora, Distinct roles of Kaposi´s sarcoma-associated herpesvirus-encoded vIRFs in inflammatory response and cancer. The Journal of Virology. Manuscript (JVI03315-12) under review [Jiný výsledek]
616812PhDr. Mgr. Ing. Martin PospíšilMartin Pospisil, Jiri Schwarz, This paper studies economic development in the Czech Republic with a specific focus on bankruptcy, credit rationing, and investment around the crisis year 2008. We analyse firms’ balance sheets to test whether and how bankruptcy relates to investment and financial constraints. We show that investment cash-flow sensitivities have been very unstable before and after the year 2008, moreover they vary for bankrupted firms. We show that there is a relation between being financially constrained and going bankrupt, which can imply better policies in this area. [Jiný výsledek]
616812PhDr. Mgr. Ing. Martin PospíšilMartin Pospisil, Financial development has a crucial impact on investment in the Central and Eastern Europe. Using a unique panel data for firms in six countries (Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, Ukraine, and Slovakia), this paper studies the development of credit constraints in 2000s. The results show that investment-cash flow sensitivities in their linear form might not be a good method to test for financial constraints. We apply endogenous switching regression with unknown sample separation to break the linearity order to identify financial constraints in the 2000s. We confirm that cash flow has an impact on firm's investment policy in the region. [Jiný výsledek]
713612Mgr. Tomáš Kosek, Ph.D.Balek, Petr, "Measurement of the charged particle spectra in PbPb collisions at sqn=2.76TeV with the ATLAS detector at the LHC", http://cds.cern.ch/record/1473095 [Jiný výsledek]
713612Mgr. Tomáš Kosek, Ph.D.Rybář, Martin, "Transverse energy fluctuations in Pb+Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC", https://cds.cern.ch/record/1440894 [Jiný výsledek]
701512Mgr. Iva Jančíková, Ph.D.Doležalová, Iva, Poster na konferenci 3rd International Workshop on Expression, Structure and Function of Membrane Proteins 23-27 září 2012 ve Florencii v Itálii. Abstrakt uveřejněn v Book of abstracts. [Jiný výsledek]
558312Mgr. Barbora Antošová Antošová, Barbora, Na konferenci GRC Visual System Development jsem prezentovala poster, podpora GAUK je uvedena v poděkování. Zároveň je uvedena moje afiliace k Přírodovědecké fakultě UK. [Jiný výsledek]
153010Mgr. Jan Pyrih, Ph.D.Pyrih, J.; Harant, K.; Martincová, E.; Hrdy, I.; Tachezy, J., Prednáška: Hem v buňce Giardia intestinalis. 41. Jírovcovy protozoologické dny, 7-11.5.2012 [Jiný výsledek]
153010Mgr. Jan Pyrih, Ph.D.Pyrih, Jan, Článek ve stádiu posledních úprav před submisí do časopisu Eukaryotic cell. [Jiný výsledek]
611512Mgr. Adriana Kábová, Ph.D.Kábová Adriana, The Exotic Other. Přednáška na mezinárodním sympoziu "The Lure of the Real", 6.-8.12. 2012, Slovensko. [Jiný výsledek]
700712RNDr. Ondřej Vít, Ph.D.Petrák, Jiří, Poster ve formátu pdf s předběžnými výsledky prezentovanými na mezinárodní konferenci Human Proteome Organisation 2012 11th Annual World Congress v Bostonu, USA, viz přílohu. [Jiný výsledek]
700712RNDr. Ondřej Vít, Ph.D.Vít, Ondřej, Poster ve formátu pdf s předběžnými výsledky prezentovanými na mezinárodní konferenci 6th Central and Eastern Proteomics Conference 2012 v Budapešti, Maďarsku, viz přílohu. [Jiný výsledek]
700712RNDr. Ondřej Vít, Ph.D.Vít, Ondřej, Abstrakt k přednášce, prezentované na 2. neformálním proteomickém setkání Proteomické sekce ČSBMB v Olomouci, viz přílohu. [Jiný výsledek]
700712RNDr. Ondřej Vít, Ph.D.Petrák, Jiří, Poster ve formátu pdf s předběžnými výsledky prezentovanými na mezinárodní konferenci EMBO From Functional Genomics to Systems Biology v Heidelbergu, Německu, viz přílohu. [Jiný výsledek]
343911Mgr. Petr Kužel, Ph.D.Fernanda Navarro, „Démokritova linie. Rozhovor s Louisem Althusserem“, přel. Petr Kužel, A2 Kulturní čtrnáctideník 8, 2012, č. 3, s. 34., Jedná se o můj překlad z francouzštiny úryvku z rozhovoru Fernandy Navarro s Louisem Althusserem z knihy: Althusser, L., Sur la philosophie, Gallimard, Paris 1994, s. 29-48. Redakčně nezkrácenou verzi překladu viz zde: http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=542&Itemid=49 [Jiný výsledek]
400611Mgr. Anna KladivováKladivová, Anna, Průběžná grantová zpráva o práci na projektu za rok 2012 - podrobnější shrnutí dosažených výsledků za rok 2012 a plánů na rok 2013. [Jiný výsledek]
400611Mgr. Anna KladivováKladivová, Anna, Anna Kladivová, Tomáš Dostálek, Zuzana Münzbergová, Anna Bucharová, Katja Tielboerger, Koen Verhoeven, Mirka Macel (2012) Changes in biotic interactions between primary and secondary range as an explanation for species invasions – 25th Annual Conference of the Plant Population Biology Section of the Ecological Society of Germany, Switzerland and Austria in Zurich, Switzerland. (prezentace projektu formou posteru) [Jiný výsledek]
89910doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.Průša, Klimešová, Janda, Economic Loss in Czech Photovoltaic Power Plants, IES Working Papers 18/2012 [Jiný výsledek]
92910Mgr. Hana HromádkováHromádková Hana, Fialová Anna, Brtnický Tomáš, Rob Lukáš, Bartůňková Jiřina, Rožková Daniela, Špíšek Radek, Izolace a charakterizace nádorových buněk u pacientek s karcinomem ovaria, XXIX. Sjezd českých alergologů a klinických imunologů 2012, 10. – 13. 10. 2012, Liberec, poster [Jiný výsledek]
92910Mgr. Hana HromádkováHromádková Hana, Fialová Anna, Brtnický Tomáš, Rob Lukáš, Bartůňková Jiřina, Rožková Daniela, Špíšek Radek, Isolation and characterization of tumor cells for patient-tailored dendritic cell-based immunotherapy of ovarian carcinoma, manuscript [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Veselská, Tereza, Kostovčík, Martin, Sylvie Pažoutová, Miroslav Kolařík, Poster z Mezinárodní mykologické konference, 2010. Název: Flow cytometry as a method of genome size estimation in fungi. [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Veselská, Tereza, Růžíčková, Žaneta, Kolařík, Miroslav, Poster z Evropské mykologické konference, 2011. Prezentuje výsledky ze systému FF a PM BIOLOG a první výsledky z průtokové cytometrie. Název posteru. EVOLUTION OF THE GENUS GEOSMITHIA, SYMBIONTS OF BARK BEETLES, ITS PHYSIOLOGY AND ROLE OF GENOME SIZE. [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Kolektiv řešitelů grantu, Přehled metodiky použité při fyziologické (zdroje živin, enzymatické aktivity) a biochemické (FAME, ergosterol) charakterizaci. Příloha k závěrečné zprávě. [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Tylová, Teraza, Dizertační práce Terezy Tylové na téma "Metody kapalinové chromatografie pro analýzu biologicky aktivních mikrobiálních sekundárních metabolitů". Obhajoba se koná 9.4.2013. V práci se popisuje vyvoj fingerprintové UPLC-DAD metody u rodu Geosmithia a charakterizace sekundárních metabolitů Geosmithia sp. 9. [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Veselská, Tereza, Svoboda, Jan, Kolařík, Miroslav, Manuskript článku "Application of flow cytometry for study of ambrosia fungi evolution: the role of genome size" Shrnuty jsou výsledky studia role velikosti genomu u rodu Geosmithia. [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Kolektiv řešitelů grantu, Přehled analyzovaných kmenů a druhů. Příloha k závěrečné zprávě. [Jiný výsledek]
78810Mgr. Tereza Veselská, Ph.D.Korittová, Celie, Würtherlová, Tereza, Vosolsobě, Stanislav, Kolařík, Miroslav, Poster z Mezinárodní mykologické konference, 2010. Prezentuje výsledky ze systému FF Biolog. Název posteru. Evolutionary ecophysiology of bark beetle associated fungi [Jiný výsledek]
15710MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.Slamova, Lucie, Příloha obrázky (zvláštní soubor) pro závěrečnou zprávu. [Jiný výsledek]
15710MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.Slamova,Lucie, Reference pro závěrečnou zprávu. [Jiný výsledek]
15710MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.Paulina Mirkowska, Andreas Hofmann, Lukasz Sedek, Lucie Slamova, Ester Mejstrikova, Tomasz Szczepanski, Maike Schmitz, Gunnar Cario, Martin Stanulla, Martin Schrappe, Vincent H. J. van der Velden, Beat C. Bornhauser, Bernd Wollscheid and Jean-Pierre Bourquin , Leukemia surfaceome analysis reveals new disease-associated features - Rukopis byl odeslán k recenznímu řízení do časopisu Blood (IF 9.898). Práce se zabývá vyhledáváním nových markerů asociovaných s AL vhodných jak pro diagnostické využití, tak pro sledování minimální residuální nemoci. Metodika analyzující povrchový proteom leukemických buněk byla vyvinuta na Univerzitě v Curychu. Kombinací analýzy povrchového proteomu a expresního profilování byly vytipovány vhodné znaky pro detekci minimální reziduální nemoci. Podíleli jsme se na hodnocení těchto znaků v diagnostických a následných vzorcích na léčbě, včetně pacientů s LS AL. [Jiný výsledek]
15710MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.Slamova, Lucie, Přednáška SVK 2012 [Jiný výsledek]
15710MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.Slamova, Lucie, Přednáška ASH 2012 [Jiný výsledek]
15710MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.Slamova, Lucie, Oceněná práce Český hematologický sjezd [Jiný výsledek]
15710MUDr. Lucie Slámová, Ph.D.Lucie Slamova, Eva Fronkova, Elena Vodickova, Jana Volejnikova, Marketa Kubricanova Zaliova, Julia Starkova, Leona Rezkova Reznickova, Frederik W. van Delft, Zuzana Zemanova, Gunnar Cario, Tomas Kalina, Karel Fiser, Jean Pierre Bourquin, Michael Dworzak, Jan Zuna, Jan Trka, Jan Stary, Ondrej Hrusak, Ester Mejstrikova, CD2 positive B cell precursor acute lymphoblastic leukemia with an early switch to monocytic lineage - Rukopis bude odeslán do Blood journal (IF 9.898) a vznikl za podpory GAUK 15710. Shrnuje genezi identifikace LS AL a unikátní biologické vlastnosti tohoto subtypu AL. [Jiný výsledek]
418811RNDr. Lukáš Alán, Ph.D.Alán L, Zelenka J, Špaček T, Ježek P,. , Poster. Abstrakt byl publikován v Free radical biology and medicine. Mitochondrial Nucleoid Clustering Is Regulated by H2O2 Production in the Respiratory Chain. Society for free radical biology and medicine conference, 14.11. – 18.11.2012, San Diego, California. REE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE Volume: 53 Supplement: 2 Pages: S52-S53 [Jiný výsledek]
418811RNDr. Lukáš Alán, Ph.D.Alán L, Zelenka J, Špaček T, Bogenhagen DF, Ježek P, Poster. Abstrakt publikovaný v BBA. Bi-plane FPALM nanoscopy confirms that mitochondrial nucleoids play a central role in mitochondrial biogenesis. European bioenergetic meeting 2012, 15.9. – 20.9.2012, Freiburg, Německo BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS Volume: 1817 Supplement: S Pages: S66-S66 [Jiný výsledek]
667312Mgr. Peter MidaMIDA, P., 2012: New insight into Quaternary glaciations of the High Tatras (Slovakia, Poland) based on geomorphological analysis of glacial cirques. In Uhlířová, H., Malíková, R., Ivanov, M. (Eds.): 18. Kvartér, Sborník abstrakt, Brno 23.11.2012, s. 32. [Jiný výsledek]
667312Mgr. Peter MidaMIDA, P., KŘÍŽEK, M., 2012: New insight into stratigraphy of moraines in the High Tatras based on the Schmidt Hammer test. In Blahůt, J., Klimeš, J., Štěpančíková, P., Hartvich, F. (Eds.): Geomorfologický sborník 10, Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012, sborník abstraktů, Sokolov 18.-20.4.2012, s. 30-31. ISBN 978-80-260-1823-0. [Jiný výsledek]
667312Mgr. Peter MidaKŘÍŽEK, M., MIDA, P. , (in rev.): The influence of aspect and altitude on the size, shape and spatial distribution of glacial cirques in the High Tatras (Slovakia, Poland). Odoslané do redakcie časopisu Geomorphology (IF = 2,520) v októbri 2012. V nedávnej dobe sme obdržali priaznivé posudky, ktoré predurčujú článok k prijatiu do tlače. [Jiný výsledek]
598812Mgr. Ing. Pavla Vozárová, Ph.D.Nikolovova, Pavla, Sourcing patterns of FDI activity and their impact on the domestic economy, CERGE-EI Discussion Paper No. 2013 - 221 Note that the same paper was accepted after revision to the Czech Journal of Economy and Finance, see attached confirmation. [Jiný výsledek]
116710RNDr. Klára Nunvářová KabátováKabátová, Klára; Vít, Petr; Suda, Jan, Species boundaries and hybridization in Central-European water lilies as infered from genome size and morphometric data. - Preslia [manuskript] [Jiný výsledek]
671612Mgr. Ivana MatrasováVomelová, Ivana, Výsledky GAUK 2012 [Jiný výsledek]
157710RNDr. Vladislav MartínekMartínek, Vladislav, Navigace pro každý den. Prezentace na dni otevřených dveří MFF-UK, 14.10-14.30 2.12.2010. http://www.mff.cuni.cz/asc/verejnost/dod/dod_hlavni_10.htm [Jiný výsledek]
157710RNDr. Vladislav MartínekMartínek, Vladislav, 20th Annual Student Conference Week of Doctoral Students 2011 May 31–June 3, 2011 Charles University in Prague Faculty of Mathematics and Physics Troja, Prague 8 [Jiný výsledek]
157710RNDr. Vladislav MartínekMartínek, Vladislav, Žemlička, Michal, Remarks on complex navigation systems. In Luděk Matyska, Tomáš Vojnar, Pavel Zemčík, and David Antoš, editors, MEMICS 2010, page 209, Brno, 2010. NOVPRESS. [Jiný výsledek]
157710RNDr. Vladislav MartínekMartínek, Vladislav; Žemlička, Michal, Passenger Path Plan Reliability Improvement; The Fourth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2013); http://iisa2013.unipi.gr; University of Piraeus, Piraeus-Athens, Greece [článek podán] [Jiný výsledek]
367611Mgr. Stanislav KobrleHaas Jaroslav, 2012, Symmetries and dynamics of star clusters (PhD thesis). Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Prague [Jiný výsledek]
367611Mgr. Stanislav KobrleKobrle Stanislav, 2012, Vývoj disku hvězd v jádře Galaxie (master thesis). Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Prague [Jiný výsledek]
424411Mgr. Brankica Kubátová, Ph.D.Šurlan, Brankica, Disertační práce "Záření v hvězdných větrech. Formování rezonančních čar v nehomogenních větrech horkých hvězd". [Jiný výsledek]
424411Mgr. Brankica Kubátová, Ph.D.Šurlan, Brankica; Wolf-Rainer, Hamann; Jiří, Kubát; Lidia M., Oskinova; Achim, Feldmeier, The proceedings of the international BELISSIMA conference "Future Science With Metre-Class Telescopes" held in Belgrade in September 2012 will be published in the series of the Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade. Editors: Srđan Samurović, Miroslav Mičić and Branislav Vukotić, [Jiný výsledek]
384311Mgr. Matej BuzgoBuzgo, Konferencni prispevek (Nanocon 2012) [Jiný výsledek]
574612RNDr. Sabina Stahlová, Ph.D.Faukner, Tomáš; Petrášová, Sabina; Zedník, Jiří; Sedláček, Jan, 44. Symposium on Catalysis, November 5-6 2012, Prague, Czech Republic. Poster: Tomáš Faukner, Sabina Petrášová, Jiří Zedník, Jan Sedláček, Substituted polyacetylenes cross-linked by transition metal catalysed reactions. [Jiný výsledek]
574612RNDr. Sabina Stahlová, Ph.D.Faukner, Tomáš; Petrášová, Sabina; Zedník, Jiří; Sedláček, Jan, 11th Pannonian International Symposium on Catalysis September 3-7,2012 Obergurgl, Austria. Poster: Tomáš Faukner, Sabina Petrášová, Jiří Zedník, Jan Sedláček, Polyacetylene type polymers with terminal triple bonds in the side chains: preparation, characterization and postpolymerization modification. [Jiný výsledek]
574612RNDr. Sabina Stahlová, Ph.D.Sedláček, Jan; Bonarev, Dmitrij; Balcar, Hynek; Zukal, Arnošt; Slováková, Eva; Petrášová, Sabina, 7-th ECNP International Conference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites, April 24-27, 2012, Prague, Czech Republic. Přednáška na konferenci (přednášející J. Sedláček): Sedláček J., Bonarev D., Balcar H., Zukal A., Slováková E., Petrášová S.: New type of microporous conjugated networks prepared by chain coordination polymerization of diethynylarenes. [Jiný výsledek]
99710Mgr. Michaela Krupková, Ph.D.Krupková Michaela, 2. místo na 12. studentské vědecké konferenci 1.LF UK za práci Farmakogenetická izolace genomické oblasti ovlivňující současně morfogenezi a metabolický syndrom. Sborník 12. studentské vědecké konference, 1. LF UK Praha, sb. str. 83-85, 2011. [Jiný výsledek]
99710Mgr. Michaela Krupková, Ph.D.Krupková, Michaela, Janků, Michaela , Šedová, Lucie, Liška, František, Kazdová, Ludmila, Křenová, Drahomíra, Křen, Vladimír, Šeda, Ondřej, Pharmacogenetic nexus of morphogenesis and retinoic acid-induced dyslipidemia and insulin resistence. 6th International International Congress of Pathophysiology and 14th International SHR Symposium (Montreal, 2010). Book of abstracts, p.116. [Jiný výsledek]
99710Mgr. Michaela Krupková, Ph.D.Krupková, Michaela, Janků, Michaela , Šedová, Lucie, Liška, František, Kazdová, Ludmila, Křenová, Drahomíra, Křen, Vladimír, Šeda, Ondřej, Identification of a 14-gene region affecting high-sucrose diet-induced glucose intolerance and dyslipidemia. 12th International NUTRITION & DIAGNOSTICS Conference (2012). Book of abstracts ISBN 978-80-7395-456-7; p. 99. [Jiný výsledek]
99710Mgr. Michaela Krupková, Ph.D.Krupková, Michaela, Janků, Michaela , Liška, František, Šedová, Lucie, Kazdová, Ludmila, Křenová, Drahomíra, Křen, Vladimír, Šeda, Ondřej,, Farmakogenetická izolace genomické oblasti ovlivňující současně morfogenezi a metabolický syndrom. DMEV 2012; 15: 74. [Jiný výsledek]
341311RNDr. Tomáš Franc, Ph.D.Franc, Tomáš, Poster "Tidal Effects in the Earth-Moon System" z konference Week of Doctoral Students 2012. [Jiný výsledek]
341311RNDr. Tomáš Franc, Ph.D.Franc, Tomáš, Internetové stránky, kde jsou zveřejněny animace letů sond, odkaz: http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~franc/ [Jiný výsledek]
341311RNDr. Tomáš Franc, Ph.D.Franc, Tomáš, Prezentace pro přednášku o gravitačním manévru pro žáky středních škol [Jiný výsledek]
341311RNDr. Tomáš Franc, Ph.D.Franc, Tomáš, Animace letu sondy Cassini zveřejněná na portálu Wolfram Demonstration Project, odkaz: http://demonstrations.wolfram.com/CassiniSpaceflight/ [Jiný výsledek]
564612PhDr. Mgr. Martina Jašová, Ph.D.Geršl, Adam & Jašová, Martina, Paper: Measures to tame credit growth: are they effective? - published as IES Working Paper 28/2012 - results presented in 2012 IES Economic Meeting - updated version of the paper submitted to the special issue of Economic Systems (in December 2012) [Jiný výsledek]
645812Mgr. Petr KučeraKučera, Petr, Prezentace "Exposing structural dynamics of scientific collaboration at my home department" [Jiný výsledek]
645812Mgr. Petr KučeraKučera, Petr, Příspěvek na web pracoviště "Geografové diskutovali v Brně o Non-representational Theory" - http://web.natur.cuni.cz/cvmr/cs/index.php?option=com_content&view=article&id=104:geografove-diskutovali-v-brn-o-non-representational-theory&catid=34:infokat [Jiný výsledek]
645812Mgr. Petr KučeraKučera, Petr, Prezentace "Hoďte na ni síť: Hledání konceptu sítí v geografii" [Jiný výsledek]
443911RNDr. Martin Kozák, Ph.D.Kozák Martin, Popelář Tomáš, Trojánek František, Malý Petr, Příspěvek na konferenci (poster): Formation and evaporation of electron-hole liquid in CVD diamond controlled by femtosecond light pulses, Diamond and carbon materials 2012, Granada, Španělsko, 3.-7. 9. 2012. [Jiný výsledek]
264811MUDr. Pavel Tesner, Ph.D.Tesner, Pavel; Drábová, Jana; Havlovicová, Markéta; Novotná, Drahuše; Zimanová, Veronika; Kočárek, Eduard, Molekulárně cytogenetická diagnostika marker chromosomu u dívky s poruchou autistického spektra - přednáška přednesená v rámci 45. výroční cytogenetické konference s mezinárodní účastí, Olomouc 13.-14.9.2012 [Jiný výsledek]
264811MUDr. Pavel Tesner, Ph.D.Tesner, Pavel; Alánová, Renáta; Drábová, Jana; Havlovicová, Markéta; Kočárek, Eduard, Reprodukce u nosičky aneuploidie X - přednáška přednesená na Brněnském genetickém dnu 2012, Brno 4.10.2012 [Jiný výsledek]
264811MUDr. Pavel Tesner, Ph.D.Tesner, Pavel; Mihalová, Romana; Zimanová, Veronika; Drábová, Jana; Novotná, Drahuše; Kočárek, Eduard, Molecular-cytogenetic analysis of marker chromosomes - clinical importance and diagnostic possibilities - poster prezentovaný na European Human Genetics Conference 2012 ESHG v německém Norimberku, abstrakt publikován v European Journal of Human Genetics. Volume 20, Supplement 1. June 2012 [Jiný výsledek]
674112MUDr. Michaela Lipski, B.Sc., Ph.D.Fujáková, Michaela, Fujáková M, Páleníček T, Tylš F, Kubešová A, Brunovský M, Horáček J. Comparison of EEG changes of different antipsychotics in a glutamatergic animal model of psychosis. Abstract book from 17th Biennial Conference (IPEG), 18. – 21. October 2012; New York, USA; p. 86 [Jiný výsledek]
674112MUDr. Michaela Lipski, B.Sc., Ph.D.Fujáková, Michaela, Fujáková M, Páleniček T., Tylš F., Kubešová A., Brunovský M. Srovnání EEG změn typických a atypických antipsychotik v glutamátergním animálním modelu psychózy. Psychiatrie 2013; 17(Suppl. 1): 54. [Jiný výsledek]
661912Mgr. Jana Tůmová, Ph.D.Patkova, Jana; Bojarova, Adela; Trnka, Jan; Andel, Michal, Palmitate causes mitochondrial DNA damage and mitochondrial dysfunction in skeletal muscle cells. EMBO/EMBL Symposia Diabetes and Obesity, 13.-16.9.2012 (poster) [Jiný výsledek]
674512RNDr. Tomáš Uxa, Ph.D.UXA, T., KŘÍŽEK, M., 2012: The structure of relict sorted polygons related to environmental characteristics: a case study from Mt. Luční hora, the Krkonoše Mts. In Blahůt, J., Klimeš, J., Štěpančíková, P., Hartvich, F. (Eds.): Geomorfologický sborník 10, Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012, sborník abstraktů, Sokolov 18.-20.4.2012, s. 53-54. ISBN 978-80-260-1823-0. [Jiný výsledek]
674512RNDr. Tomáš Uxa, Ph.D.KŘÍŽEK, M., UXA, T., in review: Sorted Polygon Morphology, Distribution of Clasts and Microclimatic Extremity: A Case Study from the Krkonoše Mountains in the Czech Republic. Permafrost and Periglacial Processes (IF = 2,516) – Manuscript ID: PPP-12-0046 - odesláno v říjnu 2012 [Jiný výsledek]
674512RNDr. Tomáš Uxa, Ph.D.KŘÍŽEK, M., UXA, T., PECHAČOVÁ, B., in review: Způsob identifikace regelačních cyklů. Popis vynálezu PV 2011-846 k žádosti o udělení patentu, PřF UK, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha, 24 s. [Jiný výsledek]
674512RNDr. Tomáš Uxa, Ph.D.UXA, T., KŘÍŽEK, M., 2012: Odraz paleoenvironmentální heterogenity v morfologii tříděných polygonů Vysokých Sudet. In Uhlířová, H., Malíková, R., Ivanov, M. (Eds.): 18. Kvartér, Sborník abstrakt, Brno 23.11.2012, s. 53. [Jiný výsledek]
566912Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.Vachková, Marie/Koudová, Věra/Šemelík, Martin et al., Německo-česká lexikální databáze: Adjektiva on-line (elektronický zdroj dostupný na http://lexarchiv.ff.cuni.cz/slovnik/) [Jiný výsledek]
667712Mgr. et Mgr. Markéta Ježková, Ph.D.Ježková, Markéta, Přednáška v přednáškovém cyklu studentů doktorských studijních programů v Trmalově vile, 13. 9. 2012. Blok: Renesance u nás a v Itálii. Téma: Rudolf II. a obrazy mistrů zaalpské renesance ze sbírky kardinála de Granvelle. Ježková, Markéta: Přednáška při příležitosti 400. výročí úmrtí císaře Rudolfa II., tisková místnosti na II. nádvoří Pražského hradu, 28. února 2012. Téma: Rudolf II. a Tizian. [Jiný výsledek]
347211Mgr. Tereza HartmanováHartmanová Tereza, Poster S-Nitrosoglutathione covalently modifies cysteine residues of CBR1 and affects the activity Konference "Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism" (16th International Symposium), 10-15. 7. 2012, Ploen, Německo [Jiný výsledek]
347211Mgr. Tereza HartmanováHartmanová Tereza, Poster S-nitrosoglutathione affects human carbonyl reductase 1 activity Konference 23. Biochemický sjezd, 26. - 29. 8. 2012, Brno [Jiný výsledek]
347211Mgr. Tereza Hartmanová Tereza Hartmanová, Vojtěch Tambor, Juraj Lenčo, Claudia A. Staab-Weijnitz, Edmund Maser, Vladimír Wsól , S-Nitrosoglutathione covalently modifies cysteine residues of human carbonyl reductase 1 and affects its activity Accepted for publication in CBI (Chemico-Biological Interactions, impact factor 2.865) [Jiný výsledek]
661712Mgr. Jakub WolfWolf, Jakub, Navázání odborné spolupráce s pracovištěm Slovanských studií univerzity Paris IV - Sorbonne, s předpokladem spolupráce na publikační či konferenční činnosti hlavního řešitele v následujících letech řešení projektu. Spolupráce umožní dosažení bodovaného vědeckého výsledku v zahraničí, s uvedením podpory ze strany GAUK. Navázání kontaktu a spolupráce bylo možné díky uskutečnění prvního semestrálního studijního pobytu řešitele v Paříži v rámci řešení projektu. [Jiný výsledek]
661712Mgr. Jakub WolfWolf, Jakub, Absolvování semestru studia na Collège international de philosophie v Paříži v rámci studijního pobytu, umožněného financováním projektu. Na CIPh řešitel projektu navštěvoval přednášky a konference a účastnil se seminářů, tématicky spojených s projektem. Účast řešitele na seminářích umožnila odborný kontakt s předními představiteli oboru, navázání spolupráce a konzultování problematiky hlavního cíle projektu - odborné monografie - i dílčích výstupů. Dále je jednak předpokladem možného získání diplomu z CIPh, a především navázání odborné spolupráce, jejímž vyústěním může být aktivní účast řešitele na programu CIPh ještě v rámci řešení projektu. [Jiný výsledek]
661712Mgr. Jakub WolfWolf, Jakub, Navázání odborné spolupráce s pracovníky univerzity Paris X - Nanterre, umožňující zkvalitnění hlavního cíle řešení grantu. Sjednaní konzultací na uvedeném pracovišti bylo možné díky uskutečnění prvního semestrálního studijního pobytu řešitele v Paříži, na CIPh, v rámci řešení projektu. [Jiný výsledek]
661712Mgr. Jakub WolfWolf, Jakub, Badatelská činnost v Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou. Hlavním předmětem studia byly materiály k výstavě Les Immatériaux, která se uskutečnila v roce 1985 v Centre Pompidou pod vedením J.-F. Lyotarda a s přispěním J. Derridy. Výstava patří mezi prameny k hlavnímu cíli projektu, odborné monografii nesoucí jméno projektu. Exponáty a další materiály jsou v majetku Centre Pompidou. Jejich studium bylo umožněno prvním semestrálním pobytem řešitele v Paříži v rámci řešení projektu. [Jiný výsledek]
267111RNDr. David Sadílek, Ph.D.Sadílek, David, Vilímová Jitka, Balvín, Ondřej, Šťáhlavský František, 2012: Comparative cytogenetics of the Central European Cimex lectularius populations, p. 88. Book of Abstracts, Sixth European Hemiptera Congress, Blagoevgrad, Bulgaria, 129 pp. [Jiný výsledek]
267111RNDr. David Sadílek, Ph.D.Sadílek, David, 2012: Srovnávací cytogenetika štěnice Cimex lectularius (Heteroptera: Cimicidae). Diplomová práce, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 85pp. Práce obhájena 18.9.2012, výsledek: výborně. [Jiný výsledek]
696212MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.Čedíková, Miroslava; Babuška, Václav; Zech, H. Nicolas; Králíčková, Milena, Aktivní příspěvek na mezinárodní konferenci Ovarian Club II, 8-11 říjen, Praha, 2012. Název příspěvku: Comparison of prolactin, free T3 and free T4 levels in follicular fluid of infertile women and healthy fertile oocyte donors. [Jiný výsledek]
316211Mgr. Iva BrynychováNěmečková, Iva, Poster „THE ROLE OF MONOCYTIC TLR2 AND TLR4 IN PATHOGENESIS OF CELIAC DISEASE“ na 8th International Congress on Autoimmunity, Granada, Španělsko [Jiný výsledek]
634112MUDr. Roman Mizera, Ph.D.Mizera, Roman, Poster na konferenci FASEB 2012 California USA, konané 21.4 - 24.4.2012, název: "Reactive Oxygen Species Scavanger, Tempol, Decreases Vasoconstriction after Acute Pulmonary Embolism", abstrakt posteru otištěn v časopise FASEB Journal s IF 5,712, The FASEB Journal. 2012;26:lb627 [Jiný výsledek]
439911Mgr. Jana SoučkováSoučková, Jana, Poster prezentovaný při poster session na mezinárodní letní škole pořádané Evropskou kosmickou agenturou v centru ESRIN v Itálii. [Jiný výsledek]
624012MUDr. Zuzana Nedelská, M.Sc.Zuzana Nedelská, Výsledkem je prezentace na mezinárodní konferenci ICAD International Conference on Alzheimer Disease (AAIC 07/2012 Vancouver, Canada), která je neprestižnější konferencí v oboru kognitivní neurologie a Alzheimerovy nemoci. Výsledek byl prezentován formou posterového sdělení s dedikací grantu a afiliaci fakultě. Poster je přiložen v přílohách grantového projektu. [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Frost Miroslav, Modeling of phase transformations in shape memory materials. Disertační práce. Praha: MFF UK, MÚUK, 2012. [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Sedlák Petr, Frost Miroslav, Benešová Barbora, Ben Zineb Tarak, Šittner Petr, Three-Dimensional Thermomechanical Model for Shape Memory Alloys Exhibiting R-Phase Transformation and Material Anisotropy. Orální prezentace na konferenci ESMC 2012, 9.-13.7. 2012, Graz, Rakousko. Abstrakt příspěvku v příloze, program konference dostupný na: http://www.esmc2012.tugraz.at [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Sedlák Petr, Frost Miroslav, iRLoop User programmed MATerial model (UMAT) for Shape Memory Alloys. Program implementovaný v jazyce C++ umožňující simulace termomechanické odezvy NiTi slitin s pamětí tvaru v konečněprvkovém softwaru Abaqus. [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Benešová Barbora, Mathematical and computational modeling of shape-memory alloys. Disertační práce. Praha: MFF UK, MÚUK, 2012. [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Frost Miroslav, Benešová Barbora, Sedlák Petr, A 3D constitutive model for shape memory alloys with a refined dissipation function: analysis and computations. Připravovaný článek týkají se matematických vlastností makroskopického modelu s předpokládaným zasláním k recenznímu řízení v dubnu 2013. Preprint bude ve finální verzi k dispozici v preprintové sérii Nečasova centra pro matematické modelování (MÚUK): ncmm.karlin.mff.cuni.cz/research/Preprints. [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Benešová Barbora, Kružík Martin, Pathó Gabriel, Young measures supported on invertible matrices. Poster na NSF PIRE Summer School: New frontiers in multiscale analysis and computing for materials, 21.-29.6.2012, Minneapolis, USA. Program dostupný na: http://www.ima.umn.edu/2011-2012/SW6.21-29.12/ [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Benešová Barbora, Pathó Gabriel, Kružík Martin, A mesoscopic thermomechanically-coupled model for thin film shape-memory alloys by dimension reduction and scale transition. Připravovaný článek týkající se dimenzionální redukce mezoskopického modelu s plánovaným zasláním k recenzi v dubnu 2013. Preprint bude ve finální verzi k dispozici v preprintové sérii Nečasova centra pro matematické modelování (MÚUK): ncmm.karlin.mff.cuni.cz/research/Preprints. [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Benešová Barbora, A Thermomechanical Mesoscopic Model for Shape-memory Alloys. Orální prezentace na konferenci ESMC 2012, 9.-13.7. 2012, Graz, Rakousko. Abstrakt příspěvku v příloze, program konference dostupný na: http://www.esmc2012.tugraz.at [Jiný výsledek]
41110RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.Frost Miroslav, Sedlák Petr, Benešová Barbora, Ben Zineb Tarak, Šittner Petr, Thermomechanical model for NiTi shape memory alloys within generalised standard materials framework. Orální prezentace na workshopu Archimat 2012, 11.-12.10. 2012, Praha. Abstrakt příspěvku v příloze, program workshopu dostupný na http://ofm.fzu.cz/archimat/ [Jiný výsledek]
274111Mgr. Eva Kozáková, Ph.D.Dušková Eva, Poster: Alternative splicing - Special Interest ISMB Group Meeting 2011, Vídeň [Jiný výsledek]
274111Mgr. Eva Kozáková, Ph.D.Dušková Eva, Přednáška: Alternative splicing - Special Interest ISMB Group Meeting 2011, Vídeň [Jiný výsledek]
274111Mgr. Eva Kozáková, Ph.D.Dušková Eva, Poster: Functional RNAs 2012, Sitges, Spain [Jiný výsledek]
58410PhDr. Mgr. Goran Serdarevič, M.A.Serdarevic, Goran, Teplý, Petr, Mathematical models of oligopolies’ behaviour, 2011, článek ve sborníku World Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 58, ISSN 2010-3778 - článek by měl být zařazen do databáze SCOPUS [Jiný výsledek]
53410Mgr. Ondřej MachotkaMachotka, Ondřej, Abstrakt k posteru na 41. Sympoziu klinické farmacie European Society of Clinical Pharmacy v Barceloně, který byl publikován v International Journal of Clinical Pharmacy [Jiný výsledek]
53410Mgr. Ondřej MachotkaMachotka, Ondřej, Rukopis článku čekajícího na přijetí v recenzním řízení časopisu British Medical Journal Quality & Safety [Jiný výsledek]
53410Mgr. Ondřej MachotkaMachotka, Ondřej, Abstrakt k posteru na 14. Sympoziu klinické farmacie René Macha v Mikulově, který byl publikován ve sborníku tohoto kongresu. [Jiný výsledek]
283111Mgr. Petr Hampl, Ph.D.Stella, Marco, Konferenční příspěvek: (Allotment) gardening in Czechoslovakia in the 1950s. From sustenance and leisure to ideology. The Second International Workshop on Lysenkoism, Vienna, June 21-24, 2012 [Jiný výsledek]
283111Mgr. Petr Hampl, Ph.D.Hermann, Tomáš, Konferenční příspěvek: Lysenkoism in Czechoslovakia as Part of a Totalitarian Ideological Framework, and the Restructuring of Life Sciences (onset, institutions and protagonists), Vienna, June 21-24, 2012 [Jiný výsledek]
283111Mgr. Petr Hampl, Ph.D.Hermann, Tomáš, Konferenční příspvěke: Creative Darwinism as Part of a Totalitarian Ideological Framework, and the Restructuring of Life Sciences in Czechoslovakia 1948-1959. Athens, November 1-3, 2012 [Jiný výsledek]
283111Mgr. Petr Hampl, Ph.D.Hampl, Petr, Konferenční příspěvek: Marxist theory of evolution in Czechoslovakia as a case of 'anti-synthesis'. Vladimír J.A. Novák and the principle of sociogenesis. 5th International Conference of the ESHS, Athens, November 1-3, 2012 [Jiný výsledek]
283111Mgr. Petr Hampl, Ph.D.Hampl, Petr, Konferenční příspěvek: Lysenkoism in the Czechoslovak Academy of Sciences – the case of Vladimír J.A. Novák and Ivan Málek. The Second International Workshop on Lysenkoism, Vienna, June 21-24, 2012 [Jiný výsledek]
323611Mgr. Martin Beneš, Ph.D.Beneš Martin, Hruška Vlastimil, Svobodová Jana, Zusková Iva, Gaš Bohuslav, Přednáška: Prediction of Electromigration Dispersion in Electrophoretical Systems with Neutral Complexation Agents na mezinárodní konferenci CECE 2012, 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, November 2012, Brno, Czech Republic. [Jiný výsledek]
323611Mgr. Martin Beneš, Ph.D.Beneš Martin, Hruška Vlastimil, Svobodová Jana, Zusková Iva, Gaš Bohuslav, Přednáška: Electrophoretical Systems with Complexation Agents: Prediction of Electromigration Dispersion na mezinárodní konferenci 12th Symposium and Summer School on Bioanalysis, July 2012, Cluj Napoca, Romania. [Jiný výsledek]
323611Mgr. Martin Beneš, Ph.D.Beneš Martin, Hruška Vlastimil, Svobodová Jana, Zusková Iva, Gaš Bohuslav, Poster: Prediction of Electromigration Dispersion in Electrophoretical Systems with Complexation Agents na mezinárodní konferenci 24th International Symposium on Chirality, June 2012, Fort Worth, TX, USA. [Jiný výsledek]
84810PhDr. Tomáš VojtaVojta, Tomáš , Obsahový koncept manuskriptu 2013 GAUK [Jiný výsledek]
584512Mgr. Anna Fábry ŠtifterováNeustupa, Jiří; Štifterová, Anna; Škaloud, Pavel; Němcová, Yvonne; Veselá, Jana, Přednáška na konferenci České algologické společnosti (Ostrava, 2012) na téma: "Nový rod Leptochlorella a další novinky z oblasti zelených kokálních řas". [Jiný výsledek]
584512Mgr. Anna Fábry ŠtifterováŠtifterová, Anna, Diplomová práce. Struktura společenstev kortikolních řas v mikro- a mesoměřítku. [Jiný výsledek]
294111Mgr. Martina Hrabová, Ph.D.Hrabová, Martina, Le Corbusier in the services of the Tatra Works in Czechoslovakia. Publikace příspěvku představeného na konferenci Architektura ve službách motorismu. Konference proběhla ve dnech 20. - 21. září 2012 v Hradci Králové a příspěvek vybrán k publikaci v časopise Zlatý řez. Text v anglickém jazyce je v tisku. [Jiný výsledek]
296411PhDr. Mgr. Martin MusílekRobert Šimůnek, Lektorský posudek PhDr. Robert Šimůnek, PhD. [Jiný výsledek]
296411PhDr. Mgr. Martin MusílekŽák, Václav, Potvrzení nakladatele Václava Žáka (Nakladatelství Casablanca) o přijetí textu a obrazových příloh publikace do tisku. [Jiný výsledek]
296411PhDr. Mgr. Martin MusílekJan Klápště, Lektorský posudek Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. [Jiný výsledek]
695512Mgr. Vít Třebický, Ph.D.Třebický, V., Kleisner, K. & Havlíček, J., (Submitted). Attractive traits of human male physique. Anthropologie [Jiný výsledek]
695512Mgr. Vít Třebický, Ph.D.Trebicky, V., Havlicek, J., Roberts, S. C., Little, A. C., & Kleisner, K., (Submitted). Perceived aggressiveness predicts fighting performance in Mixed Martial Arts fighters. Psychological Science [Jiný výsledek]
700912PharmDr. Daniela Číhalová, Ph.D.Číhalová, Daniela, přednáška na 62. Farmakologických dnech v Košicích; Cihalova D. et al.: Inhibice efluxní aktivity P-glykoproteinu inhibitory cyklin-dependentních kináz [Jiný výsledek]
700912PharmDr. Daniela Číhalová, Ph.D.Číhalová, Daniela, poster na 62. Farmakologických dnech v Košicích; Cihalova D., Hofman J., Ceckova M., Staud F.: Inhibition of P-glycoprotein efflux activity by cyclin-dependent kinase inhibitors [Jiný výsledek]
30310RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.Nejezchleba Martin, Článek v mainstramových médiích o výzkumu PRAGER ZEITUNG (7.6.2012): : Unter Landsmännern in Hanoi - Wie Ex-Auswanderer die Erinnerung an ihre Tschechoslowakei wach halten [Jiný výsledek]
30310RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA, Souhrnný podrobný přehled výstupů z projektu za rok 2012 a za celý projekt [Jiný výsledek]
30310RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.Kušniráková, Tereza, Popularizační článek o projektu "Migrační a adaptační tendence vietnamského etnika - behaviorálně geografické hledisko" v časopise Slovo - bulletin pro cizince a o cizincích. Vyšlo v březnu 2013 (ročník 10, č. 1, str. 12-13). [Jiný výsledek]
30310RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.Stingová Helena, Rozhovor s řešitelkou projektu pro časopis iFORUM - časopis Univerzity Karlovy o realizaci projektu financovaného z GAUK - "Osm měsíců ve Vietnamu pomohlo doktorandce pochopit situaci migrantů". Rozhovor vyšel 29.3.2013 a je umístěn zde http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14271.html [Jiný výsledek]
392811Mgr. Karolína LajblováLajblová, Karolína, 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář /18. až 19. října 2012/, Brno: Poster + abstrakt v konferenčním sborníku. [Jiný výsledek]
350311Mgr. Kateřina SemrádováSemrádová, Kateřina, Přednáška Eternal Hunger? The Nutrition of Palaeolithic Societies. Mezinárodní konference: The 17th Silesian Archaeological Meeting. Pokrzywna Poland. 25. - 28. 05. 2011 [Jiný výsledek]
695612RNDr. Jan Papež, Ph.D.Gergelits Tomáš, Strakoš Zdeněk, rozšířený abstrakt ve sborníku domácí konference SNA'13, Rožnov pod Radhoštěm: Composite polynomial convergence bounds, the CSI method and finite precision CG computations [Jiný výsledek]
695612RNDr. Jan Papež, Ph.D.Papež Jan, Liesen Jörg, Strakoš Zdeněk, článek zaslaný k publikaci v kvalitním mezinárodním časopise Numerical Linear Algebra with Applications: On distribution of the discretization and algebraic error in 1D Poisson model problem [Jiný výsledek]
695612RNDr. Jan Papež, Ph.D.Gergelits Tomáš, Strakoš Zdeněk, článek zaslaný k publikaci v kvalitním mezinárodním časopise Numerical Algorithms: Composite convergence bounds based on Chebyshev polynomials and finite precision conjugate gradient computations [Jiný výsledek]
695612RNDr. Jan Papež, Ph.D.Papež Jan, příspěvek na doktorandských dnech 30.5.2012 Week of Doctoral Students 2012, Praha: Distribution of the Algebraic Error and Discretization Error in Numerical Solution of 1D Boundary Value Problem [Jiný výsledek]
695612RNDr. Jan Papež, Ph.D.Papež Jan, konferenční příspěvek 5. 9. 2012 XII GAMM Workshop, Liblice: Distribution of the algebraic and the discretization error in numerical solution of 1D Poisson model problem [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.Kopalová, K., Elster J., Nedbalová L., Zidarova R. & Van de Vijver B., The freshwater diatom flora from two contrasting Antarctic localities Poster presented at the 22nd International Diatom Symposium (IDS), Gent (Belgium), 26–31/8/2012 [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.Kopalová, K., Zidarova, R, Cox E. J. & Van de Vijver B., Four new small-celled naviculoid taxa from the Maritime Antarctic Region. Poster presented at the 22nd International Diatom Symposium (IDS), Gent (Belgium), 26–31/8/2012 and at ADLaF meeting, Le Mains (France) 11–13/9/ 2012 and at the Poster presented at Polar Ecology Conference, České Budějovice (Czech Republic), 30/9–4/10/2012 [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.HAMILTON, K., DE HAAN, M., KOPALOVÁ, K., ZIDAROVA, R. & VAN DE VIJVER, B., An evaluation of selected Neidium species from the Antarctic Region. Diatom Research (subm) [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.Kopalová, K., Elster, J., Nedbalová, L., Zidarova, R. & Van de Vijver, B., Diversity and biogeography of freshwater diatoms from two contrasting Antarctic localities . Oral presentation at Polar Ecology Conference, České Budějovice (Czech Republic), 30/9– 4/10/2012 [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.Kopalová, K., Nedbalová, L., Zidarova, R. & Van de Vijver, B., Diversité et biogéographie des diatomées limno-terrestres sur les îles James Ross et Livingston (Antarctique). Poster presented at the ADLaF meeting, Le Mans (France) 11–13/9/2012 [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.Van de Vijver, B. Kopalová, K., Zidarova, R. & Cox, E. J., New and interesting small-celled naviculoid taxa from the Maritime Antarctic Region. Nova Hedwigia (accepted) [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.Kopalová, K., Nedbalová, L., Nývlt, D., Elster, J. & Van de Vijver, B., Freshwater diatom communities from Ulu Peninsula (James Ross Island, NW Weddell Sea) with the construction of a diatom based conductivity transfer function. Polar Biology (submitted) [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.Van de Vijver, B., Cocquyt, C., De Haan, M., Kopalová, K. & Zidarova, R., The genus Surirella (Bacillariophyta) in the sub antarctic and Maritime antarctic region. Diatom Research (in press DOI:10.1080/0269249X.2012.739975) [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.Kopalová, K., Veselá, J., Elster, J., Nedbalová, L. de Haan, M., Komárek, J. &Van de Vijver, B. (2012), The freshwater diatom flora from Ulu Peninsula (James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica). Oral presentation at the NVKD meeting, Groningen (Holand), 30/5–1/6/2012 [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.Kopalová, K., Zidarova, R., Lowe, R. & Van de Vijver, B., The genus Diadesmis in the Antarctic Region. Poster presented at the 6th Central European Diatom Meeting, Innsbruck (Germany), 22–25/3/2012 [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.Zidarova, R., Kopalová, K. & Van de Vijver, B., The genus Stauroneis on the Antarctic Livingston and James Ross Island. Poster presented at the 22nd International Diatom Symposium (IDS), Gent (Belgium), 26–31/8/2012 [Jiný výsledek]
394211Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.Zidarova, R., Kopalová, K., Levkov, Z. & Van de Vijver, B., Two unknown Luticola taxa from the Maritime Antarctic region Poster presented at the 22nd International Diatom Symposium (IDS), Gent (Belgium), 26–31/8/2012 [Jiný výsledek]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová, Eliška; Matyska, Ctirad, Determining seismic moment tensor components using ultralong-period normal modes: case study of the 2011 Tohoku earthquake. V recenzním řízení v časopise Geochemistry, Geophysics, Geosystems [Jiný výsledek]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová, Eliška; Matyska, Ctirad; Hanyk, Ladislav; Pálinkáš, Vojtech, Gravity observations at the GOPE station and modeling of free oscillations - EGU 2012 poster [Jiný výsledek]
141610RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.Zábranová, Eliška; Matyska, Ctirad; Hanyk, Ladislav; Pálinkáš, Vojtech, Constraints on the Centroid Moment Tensors of the 2010 Maule, 2011 Tohoku and 2012 Sumatra Earthquakes from Radial-Mode Amplitudes and Quality Factors - ESC 2012 poster [Jiný výsledek]
689712JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.Pelc, Vladimír, V současné době se v tisku nachází článek s názvem "Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti", který vyjde v časopise Kriminalistika. Jako první článek tohoto druhu v české trestněprávní nauce zevrubně pojednává o otázce, zda by z pohledu de lege lata i de lege ferenda měl být za trestný čin praní peněz odpovědný i pachatel tzv. hlavního trestného činu, tedy trestného činu, ze kterého nelegální prostředky pocházejí.V rámci komparativní metody výkladu byly srovnány právní úpravy Francie, Itálie, Německa, Polska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska a použita k tomu relevantní italská, německá, francouzská, španělská a polská literatura. [Jiný výsledek]
689712JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.Pelc, Vladimír, V rámci konference V. ročníku (2012) SVOČ (studentská vědecká a odborná činnost) jsem se s příspěvkem na téma "Problematika agenta provokatéra v trestním právu" umístil na 2. místě. Článek byl publikován na internetových stránkách Právnické fakulty UK (http://svoc.prf.cuni.cz/svoc_archiv.php?id_season=5&id_section=12). [Jiný výsledek]
689712JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.Pelc, Vladimír, Autor dne 21. června 2012 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnil pro studenty z italské univerzity v Teramu v rámci tématu "Economic and Social Crime" přednášku v italském jazyce na téma Praní peněz (it. Riciclaggio dei danari sporchi). V rámci přednášky byly kromě nezbytných historických souvislostí problematiky praní peněz a počátku prvních normativních úprav postihujících praní peněz prostředky trestního práva pojednány aspekty týkající se jednotlivých prvků trestného činu praní peněz z komparativního hlediska. V přiloženém souboru je obsažen stručný podklad přednášky vypracovaný autorem v italském jazyce. [Jiný výsledek]
367911PharmDr. Hana Jansová, Ph.D.Jansová, Hana, posterové sdělení: "Comparison of novel prochelators of iron as protective agents against oxidative stress-induced damage of H9c2 cells" [Jiný výsledek]
367911PharmDr. Hana Jansová, Ph.D.Macháček, Milosvav, posterové sdělení: "Study of cardioprotective properties of novel oxidative stress-activated aroylhydrazone prochelators of iron" [Jiný výsledek]
723912RNDr. Monika Drastíková, Ph.D.Drastíková Monika, Beránek Martin, Gabalec Filip, Čáp Jan, Molecular biology investigation of somatostatin and estrogen receptors in clinically non-functioning pituitary tumors; souhrn výsledků v Programu XVII. vědecké konference LF UK a FN HK [Jiný výsledek]
723912RNDr. Monika Drastíková, Ph.D.Drastíková Monika, Beránek Martin, Gabalec Filip, Čáp Jan, Molekulárně biologické vyšetření somatostatinových receptorů u klinicky afunkčních adenomů hypofýzy. Poster na FONS 2012, Pardubice, 23.-25.9. 2012. Abstrakt in: Fons 2012, Program a Sborník, p. 102. Stapro s.r.o. Pardubice ve spolupráci s ČSKB. ISBN 978-80-87436-01-1. [Jiný výsledek]
521112Mgr. Eliška Zadrobílková, Ph.D.Ptackova E, Falteisek L, Kostygov AY, Chistyakova LV, Frolov AO, Walker G, Cepicka I, Přednáška na konferenci: Protist 2012; ISOP 62, ISEP XIX Oslo, Norway Téma: Phylogeny and origin of parasitism in Archamoebae [Jiný výsledek]
521112Mgr. Eliška Zadrobílková, Ph.D.Ptáčková E, Falteisek L, Kostygov AY, Chistyakova LV, Frolov AO, Walker G, Čepička I, Přednáška na konferenci: 42. Jírovcovy protozoologické dny Kletečná, Česká republika Téma: Po stopách nejbližšího příbuzného parazitických entaméb [Jiný výsledek]
116510MUDr. Mgr. Ondřej ČernýČerný, Ondřej, Kompletní závěrečná zpráva je přiložena ve formátu .pdf [Jiný výsledek]
432411MUDr. Petra Kanioková VeseláKanioková Veselá,Petra, Plakátové sdělení prezentované na sympoziu s mezinárodní účastí Sepse a MODS, kde byly prezentovány nejen výsledky studie, ale i vztah kostního metabolismu a sérových hladin leptinu v průběhu sepse. Soubor ve formátu pdf je přiložen v kategorii publikace ve sborníku. [Jiný výsledek]
59910PhDr. Mgr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.Skuhrovec Jiří, Webové stránky mmometrics.org poskytující výsledky aplikovaného výzkumu, zejména data o pohybech cenových hladin ve virtuálních ekonomikách. [Jiný výsledek]
367511MUDr. Hana Pospíšilová, Ph.D.Pospíšilová Hana, přednáška: Pospíšilová H, Vaňková M, Hill M, Meloun M, Bendlová B, Dušková M, Stárka L. Úloha dihydrotestosteronu v rozvoji metabolického syndromu. Imunoanalýza 2012; Lubochňa posterová sdělení: Pospíšilová H, Dušková M, Hill M, Stárka L: The influence of androgens on anthropometric parameters. 15th ICHSHC, Kanazawa, Japonsko Pospíšilová H, Dušková M, Hill M, Stárka L: Změny hladin androgenů v průběhu života a jejich vliv v rozvoji některých onemocnění, XVI. kongres o ateroskleróze, Špindlerův mlýn [Jiný výsledek]
617912Mgr. Jan Halák, Ph.D.Halák, Jan, Ukázka Merleau-Pontyho rukopisu a jeho přepisu. [Jiný výsledek]
606112Mgr. Ilona Kalasová, Ph.D.Kalasova, I., Yildirim, S., Sobol, M., Hozak, P., Nuclear phosphoinositides and their role in pre-mRNA splicing. poster [Jiný výsledek]
691412RNDr. Jakub Klener, Ph.D.Klener, Jakub; Hofbauerová, Kateřina; Bartoš, Aleš; Řípová, Daniela; Kopecký, Vladimír Jr., Poster: Drop coating deposition Raman spectroscopy as the diagnostic tool of Alzheimer disease . 23rd ICORS (International Conference on Raman Spectroscopy) – mezinárodní konference, Bangalore (Indie), 12. – 17. srpna 2012. [Jiný výsledek]
338811Mgr. Martin Udatný, Ph.D.Udatný, Martin, Poster na mezinárodní konferenci ve Vídni; EUROPEAN GEOSCINCES UNION General Asembly 2012 April 22-27, 2012, Vienna, Austria; Udatný M., Mihaljevič M.,Kochergina Y.,Šebek O. :Speciation of hazardous elements released from glass-works fly ash into soils. [Jiný výsledek]
338811Mgr. Martin Udatný, Ph.D.Udatný, Martin, Přednáška na geologické konferenci v Brně; Studentská geologická konference, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univesita, Brno, 24.-25.5. 2012; Udatný M.,Mihaljevič M.,Šebek O. : Exogenní alterace geomateriálů s anomálním obsahem rizikových prvků. [Jiný výsledek]
710312PharmDr. Barbora Vaňásková, Ph.D.SERVUSOVÁ, BARBORA; EIBINOVÁ, DRAHOMÍRA; DOLEŽAL, MARTIN; KLEMENTOVÁ, MICHAELA; KRÁĽOVÁ, KATARINA, Sythesis and Antimycobacterial Evaluation of N-Benzylpyrazine-2-carboxamides. Poster prezentován na mezinárodní konferenci EuCheMS Chemistry Congress 2012 v Praze, popisuje syntézu a výsledky antimykobakteriálního hodnocení a výsledky testovaní herbicidní aktivity serie připravených látek (celkem 20 látek). [Jiný výsledek]
710312PharmDr. Barbora Vaňásková, Ph.D.JANĎOUREK, Ondřej; DOLEŽAL, Martin; KLEMENTOVÁ, Michaela; VEJSOVÁ, Marcela; KRÁLOVÁ, Katarina, MICROWAVE ASSISTED SYNTHESIS AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF SOME NEW PYRAZINAMIDE DERIVATIVES. Poster prezentován na mezinárodní konferenci EFMC-ISMC 2012 v Berlíně, popisuje mikrovlnami asistovanou syntézu derivátů pyrazinamidu. [Jiný výsledek]
710312PharmDr. Barbora Vaňásková, Ph.D.SERVUSOVÁ, BARBORA; EIBINOVÁ, DRAHOMÍRA; DOLEŽAL, MARTIN; VEJSOVÁ, MARCELA; PATEROVÁ PAVLA; KRÁĽOVÁ, KATARINA, SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF SUBSTITUTED N-BENZYLPYRAZINE-2-CARBOXAMIDES Poster prezentován na mezinárodní konferenci EFMC-ISMC 2012 v Berlíně, popisuje syntézu, výsledky antimykobakteriálního testování a hodnocení herbicidní aktivity v série připravených látek. Porovnání vypočítaných a naměřených hodnot lipofility v dané sérii látek. [Jiný výsledek]
710312PharmDr. Barbora Vaňásková, Ph.D.JANĎOUREK, Ondřej; DOLEŽAL, Martin; KLEMENTOVÁ, Michaela; KRÁLOVÁ, Katarina; PEŠKO, Matúš, Microwave assisted synthesis of new pyrazinamide analogues and their biological evaluation. Práce popisuje mikrovlnami asistovanou syntézu derivárů pyrazinamidu a jejich biologické hodnocení. Publikováno na elektronické konferenci ECSOC-16 (16th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry). [Jiný výsledek]
710312PharmDr. Barbora Vaňásková, Ph.D.Vobicková, Jana, DERIVÁTY PYRAZINU JAKO POTENCIÁLNÍ ANTIMYKOBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA I. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012. Práce popisuje syntézu sedmi esterů kyseliny 3-aminopyrazin-2-karboxylové a výsledky testování in vitro antimykobakteriální aktivity. V diplomové práci byla zpracována rešerše zaměřená na problematiku tuberkulózy, její léčbu a trendy ve vývoji nových léčiv. [Jiný výsledek]
710312PharmDr. Barbora Vaňásková, Ph.D.SERVUSOVÁ, BARBORA; EIBINOVÁ, DRAHOMÍRA; DOLEŽAL, MARTIN; KLEMENTOVÁ, MICHAELA; KRÁĽOVÁ, KATARINA, STUDY OF BIOLOGICAL AND HYDROPHOBIC PROPERTIES OF N-BENZYLPYRAZINE-2-CARBOXAMIDES Poster prezentován na mezinárodní konferenci 2nd Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network 2012 v Lublani. Popisuje hydrofobní vlastnosti derivátů pyrazinamidu (porovnání vypočítaných a změřených hodnot lipofility) a výsledky biologického testování připravených látek. [Jiný výsledek]
575612PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.RUDA, Tomáš, Navázání kontaktu s Dr. Cathy Thorsen, PhD. a Dr. Marquellem Johnsonem, PhD.(oba působí na University of Wisconsin, USA), jež se věnují službám určeným pro děti ve věku 3-12 let. Johnson dále zkoumá dopad sportovních aktivit (komerčně poskytovaných služeb ve Wisconsinu) na vývoj dětí s hendikepy. S Dr. Thorsen se připravuje spolupráce, která by měla vést k porovnávání výsledků získaných v České republice a ve Wisconsinu, USA. [Jiný výsledek]
575612PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.RUDA, Tomáš, Navázání kontaktu s prof. Johnem Naurightem na George Mason University, Virginia,USA. Profesor je odbotníkem na marketing a volnočasové aktivity. Pro následující období spolu připravujeme společnou publikaci. [Jiný výsledek]
575612PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.RUDA, Tomáš, Navázání e-mailové komunikace s prof. Parasuramanem (University of Miami, USA). Parasuraman je jeden z autorů modelu SERVQUAL, který řešitel standardizuje. [Jiný výsledek]
420911MUDr. Jaroslav Kudlička, Ph.D.Kudlička, Jaroslav, Viz vložené přílohy: 1) Publikace přijatá do tisku v impaktovaném časopise Physiological Research 2) Abstrakt přijatý k prezentaci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti + abstrakt zaslaný na kongresy pořádané Evropskou kardiologickou společností (výsledky o přijetí t.č. zatím nejsou k dispozici) - detaily viz text závěrečné zprávy. Po oznámení detailů elektronické či tištěné publikace u obou původních sdělení, budou tyto parametry doplněny do výsledků řešení tohoto výzkumného záměru. [Jiný výsledek]
5110Mgr. Vojtěch Zeisek, Ph.D.Zeisek, Vojtěch, Poster "Phylogeny and evolution of life forms of genus Valeriana in South American páramo" pro konferenci "Biodiversity and Evolutionary Biology" of the German Botanical Society (DBG), 21st International Symposium, September 16th – 19th 2012, Mainz (Germany), http://www.biodivevol2012.uni-mainz.de/ [Jiný výsledek]
384111Mgr. Helena TomšíkováTomšíková, Helena, Poster s názvem: Stability study and analysis of neopterin, biopterin and their derivatives by means of UHPLC-FD. [Jiný výsledek]
384111Mgr. Helena TomšíkováTomšíková, Helena, Poster 1 (2011) s názvem: The development of the method for the analysis of neopterin and its derivatives by means of UHPLC-MS/MS and UHPLC-FD [Jiný výsledek]
385311Mgr. Helena TomšíkováVlčková Hana, Poster 1 - 2011 [Jiný výsledek]
385311Mgr. Helena TomšíkováVlčková Hana, Poster 2 - 2012 [Jiný výsledek]
385311Mgr. Helena TomšíkováTomšíková Helena , Poster 3 - 2012 [Jiný výsledek]
384111Mgr. Helena TomšíkováTomšíková Helena, Prezentace výsledků na 2. POSTGRADUÁLNÍ VĚDECKÉ KONFERENCI FAF UK, v HRADCI KRÁLOVÉ, 31. 1. - 1. 2. 2012 [Jiný výsledek]
384111Mgr. Helena TomšíkováTomšíková, Helena, Příloha 2 [Jiný výsledek]
384111Mgr. Helena TomšíkováTomšíková, Helena, Prezentace výsledků na 3. POSTGRADUÁLNÍ & 1. POSTDOKTORANDSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCI FAF UK, v HRADCI KRÁLOVÉ, 29.- 30. 1. 2013 [Jiný výsledek]
384111Mgr. Helena TomšíkováTomšíková, Helena, Poster s názvem: The analysis of neopterin, biopterin and their derivatives by means of UHPLC-FD with emphasis on their stability [Jiný výsledek]
384111Mgr. Helena TomšíkováTomšíková, Helena, Příloha 1 [Jiný výsledek]
384111Mgr. Helena TomšíkováTomšíková, Helena, Manuscript článku s názvem: "Determination of pteridines in biological samples with an emphasis on their stability: a review " [Jiný výsledek]
385311Mgr. Helena TomšíkováVlčková, Hana, Příloha 1 [Jiný výsledek]
385311Mgr. Helena TomšíkováVlčková, Hana, Příloha 2 [Jiný výsledek]
385311Mgr. Helena TomšíkováVlčková, Hana, Příloha 3 [Jiný výsledek]
384111Mgr. Helena TomšíkováTomšíková, Helena, Online manuscript submission to Bioanalysis [Jiný výsledek]
385311Mgr. Helena TomšíkováVlčková, Hana, Doplněk k obhajobě GAUK [Jiný výsledek]
385311Mgr. Helena TomšíkováJežková, Kateřina, Ukázka z diplomové práce s názvem: "STUDIUM HILIC MECHANISMU VYBRANÝCH UHPLC STACIONÁRNÍCH FÁZÍ ". [Jiný výsledek]
265511RNDr. Martin BabkaBabka, Martin, Bulánek, Jan, Čunát, Vladimír, Koubek, Václav, Koucký, Michal, Saks, Michael, Manuscript pre Online Labeling superlineárne a subpolynomiálne polia. Výsledok pre smooth aj všeobecné stratégie. [Jiný výsledek]
265511RNDr. Martin BabkaBabka, Martin, Balyo, Tomáš, Čepek, Ondřej, Gurský, Štefan, Kučera, Petr, Vlček, Václav, Complexity Issues Related to Propagation Completeness nepublikované, odoslané do Journal of AI [Jiný výsledek]
265511RNDr. Martin BabkaBabka, Martin, Balyo, Tomáš, Keznikl Jaroslav, Finding Minimum Satisfying Assignments of Boolean Formulas nepublikované, odoslané na Flairs 2013 [Jiný výsledek]
265511RNDr. Martin BabkaBabka, Martin, Bulánek, Jan, Čunát, Vladimír, Koucký, Michal, Saks, Michael, Online Labeling Problem Poster - prezentácia výsledkov na letnej škole. MADALGO Summer School 2012, Aarhus, Srpen 2012 [Jiný výsledek]
426411RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D.Dvořák Aleš, Zelenka Jaroslav, Smolková Katarína, Vítek Libor, Ježek Petr, Abstrakt k posteru: Influence of reductive carboxylation on redox state of cancer cells; SFRRI 2012 16th biennial meeting, Imperial college London; Free Radical Biology and Medicine, Volume 53, issue (September, 2012), p. S123-S124. [Jiný výsledek]
426411RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D.Dvořák Aleš, průběžná detailní grantová zpráva 2012 [Jiný výsledek]
426411RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D.Dvořák Aleš, Smolková Katarína, Zelenka Jaroslav, Vítek Libor, Ježek Petr, Abstrakt k přednášce: Konference mladých biochemiků, biologů a chemiků, Sigma Aldrich, 12. Amerika; Chemické listy 106 (5) 349 - 360 (2012) [Jiný výsledek]
426411RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D.Dvořák Aleš, Zelenka Jaroslav, Smolková Katarína, Vítek Libor, Ježek Petr, Abstrakt k přednášce: Význam reduktivní karboxylace a glutaminolýzy v nádorových buňkách 13. Vědecká konference konaná dne 10. 5. 2012 pod záštitou děkana 1. LF - UK [Jiný výsledek]
426411RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D.Dvořák Aleš, Smolková Katarína, Zelenka Jaroslav, Vítek Libor, Ježek Petr, Abstrakt k posteru: Reductive carboxylation may affect redox state of cancer cells; SFRBM´s 19th annual meeting; Volume 53, Supplemen 2, November 1, 2012 Supplement to Free Radical Biology and Medicine [Jiný výsledek]
426411RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D.Koníčková R, Vaňková K, Vaníková J, Zelenka J, Dvorak A, Subhanová I, Muchová L, Zadinová M, Vítek L, Výsledky týkající se S. platensis byly prezentovány formu přednášky na 7th International Congress on Heme Oxygenases and Related Enzymes (Edinburgh, UK): Effects of plant tetrapyrrolic compounds on pancreatic cancer and heme oxygenase activity [Jiný výsledek]
425911Mgr. Jana SmolíkováBlahůt, Jan, Smolíková, Jana, národní konference - BLAHŮT, J., SMOLÍKOVÁ, J. (2012): Mury na Smědavské hoře 2010. Seminář Jizerské hory – setkání napříč vědeckými disciplínami. Praha, 11. prosince 2012, oral. [Jiný výsledek]
425911Mgr. Jana SmolíkováSmolíková, Jana, Smolíková, J. (2012): Analýza svahových pohybů podmíněných srážkami - průběžné výsledky. Seminář Katedry fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Praha, 1.11.2012, oral. [Jiný výsledek]
355411RNDr. Peter Minárik, Ph.D.Minárik Peter, Král Robert, Janeček Miloš, medzinárodná konferencia EMR-S Fall Meeting, Varšava (Poľsko), september 2012, prezentácia posteru: Effect of ECAP processing on corrosion resistance of AE21 and AE42 magnesium alloys. [Jiný výsledek]
355411RNDr. Peter Minárik, Ph.D.Minárik Peter, Král Robert, Janeček Miloš, článok prijatý k publikácii v Applied Surface Science dňa 15.12. 2012 pod Ref. No.: APSUSC-D-12-04557R1, IF=2.103: Effect of ECAP processing on corrosion resistance of AE21 and AE42 magnesium alloys. [Jiný výsledek]
355411RNDr. Peter Minárik, Ph.D.Minárik Peter, Král Robert, Janeček Miloš, medzinárodná konferencia MAGNESIUM 2012, Vancouver (Kanada), júl 2012, prezentácia posteru: Effect of grain refinement on corrosion resistance of different magnesium alloys. [Jiný výsledek]
355411RNDr. Peter Minárik, Ph.D.Minárik Peter, medzinárodná konferencia 7th Seminar for Central European PhD Students, Trnava (Slovensko), november 2012, ústna prezentácia: Effect of ECAP processing on corrosion resistance of AE21 and AE42 magnesium alloys. [Jiný výsledek]
355411RNDr. Peter Minárik, Ph.D.Shumilin S. E., Janeček M., Isaev N. V., Minarik P., Král R., článok prijatý k publikácii v časopise Advanced Engineering Materials, on-line na webovej stránke žurnálu od 17.12 2012, IF=1.185: Low Temperature Plasticity of Ultrafine-Grained AE42 and AZ31 Magnesium Alloys [Jiný výsledek]
601812Dr. Jan VolecKlimošová, Tereza, Kráľ Daniel, Hereditary properties of permutations are strongly testable. Rukopis je dostupný na preprintovém serveru arXiv, viz. následujicí URL: http://arxiv.org/abs/1208.2624 [Jiný výsledek]
601812Dr. Jan VolecGlebov, Roman, Kráľ Daniel, Volec, Jan, A problem of Erdös and Sós on 3-graphs. Rukopis je dostupný na preprintovém serveru arXiv, viz. následujicí URL: http://arxiv.org/abs/1303.7372 [Jiný výsledek]
354611RNDr. Petra Lišková, Ph.D.Lišková, Petra, Posterové sdělení na konferenci "XXIII. biochemický sjezd 26.-29.8.2012, Brno": The exciton coupling interaction between two tryptophans in Self-Processing Module studied by fluorescence techniques (Lišková P., Fišer R., Bumba L., Sýkora J., Konopásek I.) [Jiný výsledek]
64610Mgr. Lenka Rajdlová, Ph.D.Rajdlová, Lenka, Příspěvek "Oltáře sochaře Leopolda Huebera v katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích" přednesený na konferenci "Sakrální a profánní prostor v dějinách křesťanské kultury a umění" pořádané Katolickou teologickou fakultou UK dne 20. dubna 2012. [Jiný výsledek]
64610Mgr. Lenka Rajdlová, Ph.D.Rajdlová, Lenka, Doktorská disertační práce "František Jakub Prokyš. Českobudějovický malíř 18. století" odevzdaná v roce 2012 a obhájená 18. února 2013. V práci je uvedeno, že vznikla za finanční podpory GA UK. [Jiný výsledek]
64610Mgr. Lenka Rajdlová, Ph.D.Rajdlová, Lenka, Příspěvek "Oltáře sochaře Leopolda Huebera v katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích" přijatý do tisku ve sborníku "Sakrální a profánní prostor v dějinách křesťanské kultury a umění" v nakladatelství Karolinum. V publikaci bude uvedeno, že příspěvek vznikl za finanční podpory GAUK. [Jiný výsledek]
64610Mgr. Lenka Rajdlová, Ph.D.Rajdlová, Lenka, Článek "Pozdně barokní obnova kostela Nejsvětější Trojice v Českých Budějovicích a její autoři – malíř František Jakub Prokyš a sochař Leopold Hueber" odevzdaný redakční radě Jihočeského sborníku historického pro jeho nové číslo, které vyjde v roce 2013. U příspěvku bude uvedeno, že vznikl za finanční podpory GA UK na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. [Jiný výsledek]
87010RNDr. David Paleček, Ph.D.Paleček, David et al., Hole-Burning Spectroscopy of Excitation Energy Transfer and Excitation Quenching in Artificial Bacteriochlorophyll Aggregates. [Jiný výsledek]
87010RNDr. David Paleček, Ph.D.Paleček, David et al., Low Temperature Spectroscopy of Bacteriochlorophyll c Aggregates. [Jiný výsledek]
410511RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.Svoboda, Martin - Mlynkova, Irena, Transparent Querying of Linked Data. Reasoning Web Summer School, RWSS 2012, Vienna Logic Weeks. Vienna, Austria, September 2012 [poster] [Jiný výsledek]
534212RNDr. Tomáš Zikmund, Ph.D.Zikmund, Tomáš, 31.10.-3.11.2012 prezentace výsledků na konferenci THE CENTRAL EUROPEAN MEETING ON GENES, GENE EXPRESSION, AND BEHAVIOUR v rámci řešení grantového projektu GAUK 534212. Tomáš Zikmund je hlavním řešitelem tohoto grantového projektu. Téma prezentace: Role of chromatin remodeling gene Smarca5 in T cell development. [Jiný výsledek]
82210RNDr. Tomáš Zikmund, Ph.D.Burda Pavel Čuřík Nikola, Poster prezentovaný na konferenci American Society of Hematology, 2012, Atlanta USA [Jiný výsledek]
633912PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.Durdilová, Lucie, Test pasivní a aktivní slovní zásoby - záznamový arch [Jiný výsledek]
152210Mgr. Tomáš Jurkovič, Ph.D.Tomáš Jurkovič, Potvrzení nakladatelství Karolinum [Jiný výsledek]
152210Mgr. Tomáš Jurkovič, Ph.D.Tomáš Jurkovič, Stávající překladové rukopisy [Jiný výsledek]
152210Mgr. Tomáš Jurkovič, Ph.D.Tomáš Jurkovič, Medailony [Jiný výsledek]
152210Mgr. Tomáš Jurkovič, Ph.D.Tomáš Jurkovič, Potvrzení nakladatelství FFUK o zařazení publikace do edičního plánu na rok 2013 [Jiný výsledek]
626012Mgr. Andrea Míčková, Ph.D.Mickova, Andrea, Prednáška na konferencii Term Stem 2012, Guimaraes, Portugalsko 9-13.10.2012 [Jiný výsledek]
374711RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.Snětinová, Marie; Dvořák, Leoš; Koupilová, Zdeňka, Řešení fyzikálních úloh na středních školách – dotazníkový průzkum. Sborník konference: DIDFYZ 2012 Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore. Zasláno do tisku. [Jiný výsledek]
374711RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.Snetinova, Marie; Koupilova, Zdenka; Reichl, Jaroslav, Students’ strategies in solving physics problems – questionnaire research. Proceedings: WCPE 2012. Zasláno do tisku. [Jiný výsledek]
344711RNDr. Jan Bulánek, Ph.D.Bulánek, Jan, Přednáška: Tight lower bounds for online labeling and file maintenance problem, China Theory Week 2012, August 13-17, 2012, Aarhus University, Denmark [Jiný výsledek]
344711RNDr. Jan Bulánek, Ph.D.Babka, Martin, Bulánek, Jan, Čunát, Vladimír, Poster: Online Labeling Problem, MADALGO Summer School on Algorithms for Modern Parallel and Distributed Models, August 20-23, 2012, Aarhus University, Denmark [Jiný výsledek]
344711RNDr. Jan Bulánek, Ph.D.Bulánek, Jan, Přednáška: The Online Labeling Problem, Fourth Workshop on Massive Data Algorithmics, September 13, 2012, Ljubljana, Slovenia [Jiný výsledek]
422211RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová J., Janeček M., Phase Transformations and Microstructure Changes in TIMETAL LCB. Příspěvek na 3. Česko-Slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice, Praha, ČR (květen 2012). Příspěvek přednesla J. Šmilauerová [Jiný výsledek]
422211RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová J., Janeček M., Harcuba P., Stráský J., Phase Transformations and Microstructure Changes in TIMETAL LCB. Příspěvek na Mezinárodní konferenci doktorských studentů fyziky materiálů pořádané Technickou univerzitou v Bratislavě, Trnava, Slovensko (listopad 2012). Příspěvek přednesla J. Šmilauerová [Jiný výsledek]
422211RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.Šmilauerová, J., Janeček, M., Harcuba, P., Rack, H. J., Phase Transformations and Mechanical Properties of Alpha-Beta Solution Treated Ti-6.8Mo-4.5Fe-1.5Al. Příspěvek na mezinárodní konferenci TMS 2012, Orlando, FL, USA (březen 2012). Příspěvek přednesla J. Šmilauerová [Jiný výsledek]
685212Yahya Sohrabi, Ph.D.Yahya Sohrabi, Matyáš Šíma, Marie Lipoldová, Leishmaniáza; Stará choroba, nová nebezpečí Publikováno: Vesmír 91, 660, 2012/11 http://www.vesmir.cz/clanek/leishmaniaza [Jiný výsledek]
149410RNDr. Martin Doležal, Ph.D.Doležal, Martin; Zelený, Miroslav, Infinite games and sigma-porosity Tento článek se právě nachází v recenzním řízení. [Jiný výsledek]
149410RNDr. Martin Doležal, Ph.D.Doležal, Martin, Unitary group representations realizable by an action. Jedná se o zatím rozpracovaný článek. [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvilova Hana, Tesarova Marketa, Honzik Tomas, Hajkova Zuzana, Hansikova Hana, Sladkova Jana, Hulkova Helena, Elleder Milan, Zeman Jiri, Impact of mutation in TMEM70 gene on respiratory chain complexes and mitochondrial ultrastructure. Aktivní účast: Poster a abstrakt z konference 17th European Bioenergetics Conference EBEC 2012 (Německo) s uvedením podpory GA UK. [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Tesařová Markéta, Hejzlarová Kateřina, Hansíková Hana, Houštěk Josef, Zeman Jiří, Charakterizace proteinu TMEM70, faktoru biogeneze lidské mitochondriální F1Fo-ATPsyntázy. Aktivní účast: Prezentace a abstrakt z konference XII.Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků- SIGMA - ALDRICH (Česká republika) s uvedením podpory GA UK. [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Tesařová Markéta, Hájková Zuzana, Sládková Jana, Hůlková Helena, Elleder Milan, Hansíková Hana, Houštěk Josef, Zeman Jiří, Dopad mutace v genu TMEM70 na komplexy systému OXPHOS a mitochondriální ultrastrukturu. Aktivní účast: Prezentace z konference Bioenergetika 2012 (Česká republika) s uvedením podpory GA UK [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Hejzlarová Kateřina, Vrbacký Marek, Mráček Tomáš, Karbanová Vendula, Tesařová Markéta, Gombitová Adriána, Cmarko Dušan, Wittig Ilka, Zeman Jiří, Houštěk Josef, Mitochondrial membrane assembly and multiple forms of TMEM70 protein: MANUSKRIPT + FIGURES [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Mráček Tomáš, Tesařová Markéta, Hejzlarová Kateřina, Hansíková Hana, Houštěk Josef, Zeman Jiří, Identifikace topologie proteinu TMEM70 ve vnitřní mitochondrální membráně. Aktivní účast: Poster a abstrakt z konference 27. Pracovní dny - Dědičné metabolické poruchy (Slovenská republika) s uvedením podpory GA UK. [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Tesařová Markéta, Honzík Tomáš, Hájková Zuzana, Sládková Jana, Hůlková Helena, Elleder Milan, Hansíková Hana, Zeman Jiří , Dopad izolovaného deficitu F1Fo-ATPsyntázy na komplexy systému OXPHOS a mitochondriální ultrastrukturu. Aktivní účast: Poster a abstrakt z konference XXIII. Biochemický sjezd (Česká republika) s uvedením podpory GA UK. [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU (ROZŠÍŘENÁ): Studium podstaty izolovaného deficitu F1Fo-ATP syntézy a jeho důsledky pro energetický metabolismus buňky [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Tesařová Markéta, Hejzlarová Kateřina, Mráček Tomáš, Vrbacký Marek, Cmarko Dušan, Gombitová Adriána, Hansíková Hana, Zeman Jiří, Houštěk Josef, Protein TMEM70 – orientace a nativní forma. Aktivní účast: Prezentace na odborném semináři ÚDMP 1.LF UK s uvedením podpory GA UK. [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvilova Hana, Tesarova Marketa, Mracek Tomas, Hejzlarova Katerina, Hansikova Hana, Houstek Josef, Zeman Jiri, Topology of TMEM70 in the inner mitochondrial membrane. Aktivní účast: Poster a abstrakt z konference Mitochondrial Medicine 2012 (USA) s uvedením podpory GA UK. [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováKratochvílová Hana, Tesařová Markéta, Honzík Tomáš, Hájková Zuzana, Sládková Jana, Hůlková Helena, Elleder Milan, Hansíková Hana, Zeman Jiří, Dopad izolovaného deficitu F1Fo-ATPsyntázy na komplexy systému OXPHOS a mitochondriální ultrastrukturu. Aktivní účast: Prezentace a abstrakt z 13. Studentská vědecká konference 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s uvedením podpory GA UK. Sekce postgraduální - teoretická část. [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováHejzlarová Kateřina, Kratochvílová Hana, Mráček Tomáš, Tesařová Markéta, Vrbacká-Čížková Alena, Vrbacký Marek, Hartmannová Hana, Kaplanová Vilma, Nosková Lenka, Buzková Jana, Havlíčková-Karbanová Vendula, Zeman Jiří, Kmoch Stanislav, Houštěk Josef, TMEM70 protein – lokalizace a orientace ve vnitřní mitochondriální membráně. Aktivní účast: Abstrakt z konference XXIII. Biochemický sjezd (Česká republika) s uvedením podpory GA UK. [Jiný výsledek]
37710Mgr. Hana ŠtufkováHejzlarová Kateřina, Kratochvílová Hana, Mráček Tomáš, Tesařová Markéta, Vrbacká-Čížková Alena, Vrbacký Marek, Hartmannová Hana, Kaplanová Vilma, Nosková Lenka, Buzková Jana, Havlíčková-Karbanová Vendula, Zeman Jiří, Kmoch Stanislav, Houštěk Josef, Localization and orientation of TMEM70 protein in the inner mitochondrial membrane. Aktivní účast: Abstrakt z konference 17th European Bioenergetics Conference EBEC 2012 (Německo) s uvedením podpory GA UK. [Jiný výsledek]
604012PhDr. Kateřina PtáčkováPtáčková, Kateřina, Vystoupení na konferenci; Název akce: Deepening Democracy: Participation, Deliberation or Both?; Místo konání: Bradford; Datum konání: 12. - 14. 09.2012; Organizátor konference: University of Bradford,School of Social and International Studies; Název: How the exclusive institutions face the inclusive demands - the case-study of the Czech governmental advisory bodies; Zkrácený abstrakt: The paper analyses the role of Czech advisory bodies in the governmental decision-making processes. It discusses the ways of how these deliberative institutions cope with the demands imposed on them by the participative discourse. [Jiný výsledek]
604012PhDr. Kateřina PtáčkováPtáčková, Kateřina, Vystoupení na konferenci; Název akce: Doktorandská konference sociologie a příbuzných společenských věd; Místo konání: Praha; Datum konání: 24. 05. 2012; Organizátor konference: Katedra sociologie ISS FSV UK Praha, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Název: Možnosti empirického zkoumání průběhu deliberace; Zkrácený abstrakt: Na přelomu století prodělala deliberativní teorie několik významných obratů (Dryzek 2010). Jedním z nich je obrat zájmu směrem k empirickému testování teoretických tvrzení. Příspěvek diskutuje možnosti a omezení empirického testování teorie deliberativní demokracie na příkladu poradních orgánů a hodnotících procedur, skrze něž vlády konzultují svá rozhodnutí s odborníky a veřejností. [Jiný výsledek]
521912Mgr. Hana Ždímalová, Ph.D.Zdimalova Hana, 2. výstupem (nad plán), je článek: Usefulness of the Pre-listening Stage from the Adult Learner's Perspective, z konference Challenges IV. Garantem je p. Haase, vyjde u Cambridge Scholars, viz zneni afiliace a emaily: Zdimalova Hana, Department of Language Studies, ASCR, and Charles University in Prague, Faculty of Arts. Od: "Christoph Haase" <Christoph.Haase@ujep.cz> Komu: zdimalova@langdpt.cas.cz Odelané: Úterý, 5. Březen 2013 11:28:32 Předmět: Antw: Re: post-CHALLENGES IV volume Hi Hana, I am very pleased with the final version. Formatting will be re-done by Cambridge Scholars. Christoph >>> Hana Ždímalová <zdimalova@langdpt.cas.cz> 28.02.13 18.38 Uhr >>> Chris, this is the final version. Hana [Jiný výsledek]
684012Mgr. Jan Průša, M.Phil., Ph.D.Průša, Jan a Klimešová, Andrea a Janda, Karel, Průša, J., Klimešová, A., Janda, K. (2012). "Economic Loss in Czech Photovoltaic Power Plants" IES Working Paper 18/2012. IES FSV. Charles University. [Jiný výsledek]
327911Mgr. Tereza YöndemliHorálková, Tereza, Výstupem z grantu je magisterská diplomová práce, která bude poté ve formě článku uveřejněna v recenzovaném časopise. Zde je krátký abstrakt. Část práce bude přiložena jako kopie. Diplomová práce Otázka integrace turecké menšiny za vlády černo-žluté koalice v letech 2009-2011 se zaměřuje na celospolečenskou debatu o integraci v Německu za vlády koaličních stran CDU, CSU a FDP. Hlavním cílem předkládané diplomové práce je shromáždit, analyzovat a interpretovat informace o aktuálně diskutované otázce v Německu: sociální a kulturní integraci turecké menšiny do tradiční německé „Leitkultur“. Téma se zaměřuje na události těsně předcházejícím koaličnímu vyjednávání a končí ke konci roku 2011. [Jiný výsledek]
618912Mgr. Pavla RedlováRedlová, Pavla, Veřejné debaty k filmu Ilegální máma a obecně k tématu placené práce v domácnosti (organizace a moderování debaty, případně vystoupení jako host). Konkrétně se jedná o tři akce: 8.března 2012, Praha – Světozor – organizace a moderace, host: Magda Faltová (SIMI); 18.října 2012, Praha – Galerie Langhans – organizace a moderace, hosté: Kristine Go pracující v Česku jako chůva a hospodyně (původem z Filipín) a antropoložka z FHS UK, Petra Ezzeddine (vedoucí tohoto projektu); 27.února 2013, Praha – Klub Samaří – vystoupení jako host (domluveno během grantového projektu); [Jiný výsledek]
618912Mgr. Pavla RedlováRedlová, Pavla; Heřmanová, Marie, Internetový článek: „Proč odmítla česká vláda ratifikovat Úmluvu o pracovnících v cizích domácnostech a jaké to má souvislosti?“. Září 2012. Dostupné on-line na: www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2359658 [Jiný výsledek]
618912Mgr. Pavla RedlováRedlová, Pavla, Mediální výstup: Placená práce v domácnosti (reportáž) – pro rozhlasový pořad Crossings. Vysíláno dne 27.2.2013 (předtočeno). Dostupné na: http://www.rozhlas.cz/radiowave/crossings/_zprava/crossings-jake-je-pracovat-v-cizine--1181664 [Jiný výsledek]
618912Mgr. Pavla RedlováRedlová, Pavla, Mediální akce: Snídaně s novináři – téma: „Trend najímání zahraničních pečovatelek a hospodyň do českých domácností“. Organizováno Gender Studies, 13.listopadu 2012, Café Sicily. [Jiný výsledek]
618912Mgr. Pavla RedlováRedlová, Pavla, Vzdělávací materiály k filmu Ilegální máma, o tématu placené domácí práce, pro festival Jeden svět: „Ilegální máma. Otázky a odpovědi“. (Informační materiál o placené práci v domácnosti). Dostupné on-line na: www.jedensvet.cz/2010/download/pdf/audienceFilmsNewPdfsQuestions_18.pdf; „Ilegální máma. Jak pomoci.“ Dostupné on-line na: http://www.jedensvet.cz/2010/download/pdf/audienceFilmsNewPdfsHelp_15.pdf [Jiný výsledek]
618912Mgr. Pavla RedlováRedlová, Pavla, Aktivní účast - setkání tematické sítě k tématu Práce v domácnosti. Praha, Gender Studies, 17.12.2012. Příspěvek: "Migrantky pracující v cizích domácnostech". [Jiný výsledek]
618912Mgr. Pavla RedlováRedlová, Pavla, Aktivní účast na konferenci Muster transnacionaler Mobilität im größeren Europa seit 1989. Leipzig. 5.-6.12.2012 Příspěvek: „Global Care Chain and Transnational Families of Philippinas in the Czech Republic“. [Jiný výsledek]
618912Mgr. Pavla RedlováRedlová, Pavla, Konference – pasivní účast: World Social Forum on Migrations. Quezon City (Filipíny). 25.-29.11.2012. Důležité pro navazování kontaktů, zároveň pobyt na Filipínách mi umožnil poznat blíže terén a realizovat rozhovory na české ambasádě i s několika Filipínkami, co pracovaly v ČR. [Jiný výsledek]
618912Mgr. Pavla RedlováRedlová, Pavla, Konference - pasivní účast: Transforming Gender Orders. Intersections of Care, Family and Migration. Frankfurt am Main. 18.-20.1.2012. Z konference sepsána zpráva - viz článek v časopise [Jiný výsledek]
618912Mgr. Pavla RedlováRedlová, Pavla, Internetový článek: "Tisková zpráva: Senát se dnes zabývá Úmluvou o pracovnicích v cizích domácnostech, vláda ji ratifikovat nechce“. Dne 8.8.2012. Dostupné on-line na: http://migration4media.net/2012/08/08/senat-se-dnes-zabyva-umluvou-o-pracovnicich-v-cizich-domacnostech-vlada-ji-ratifikovat-nechce/ [Jiný výsledek]
377011JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.Šejdl, Jan, Viae publicae i viae privatae, kilka uwag, přípsěvek na konferenci Regnare et administrare – Krakov, 21. 4. – 23. 4. 2012, bude publikován ve sborníku [Jiný výsledek]
377011JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.Šejdl, Jan, Dělení práva a jeho vliv na služebnosti římského práva soukromého, příspěvek na Konferenci právních romanistů České republiky a Slovenska 2012 – Bratislava, 27. – 28. 4. 2012 - bude publikováno [Jiný výsledek]
377011JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.Šejdl, Jan, Některé aspekty vývoje služebností římského práva, příspěvek na konferenci Dny práva 2012 – Brno, 14. a 15. 11. 2012, bude publikováno v elektronickém sborníku z konference, předseda části jednání [Jiný výsledek]
377011JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.Kokaislová, Teresa, Soft Law in Space Activities – An Updated View’ by Marco Ferrazzani, in ‘Soft Law in Outer Space – The Function of Non-binding Norms in International Space Law’, Böhlau, edited by Irmgard Marboe - asistence na příspěvku [Jiný výsledek]
377011JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.Šejdl, Jan, Rozdělení služebností dle práva římského, přípraveno k publikaci v nejbližším čísle časopisu Právněhistorické studie [Jiný výsledek]
377011JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.Šejdl, Jan, Viae publicae i viae privatae, kilka uwag, presentace na konferenci Regnare et administrare – Krakov, 21. 4. – 23. 4. 2012 [Jiný výsledek]
377011JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.Šejdl, Jan, La nozione di servitus nel diritto romano, příspěvek na konferenci VIII° seminario internazionale “Diritto romano e attualità” – Sofia, Haskovo, 6. – 12. 10. 2012 - bude publikováno ve sborníku [Jiný výsledek]
293611RNDr. Eva Pecková, Ph.D.Husáková, Eva, Hochholdinger, Frank, Soukup, Aleš, Výsledkem tohoto grantu je původní publikace s názvem "Lateral root development in the maize (Zea mays) lateral rootless1 mutant", která byla přijata do tisku v časopise Annals of Botany (IF 4.030, doi:10.1093/aob/mct043) a bude součástí speciálního vydání zaměřeného na interakci kořenů s půdním prostředím. Prvním autorem je hlavní řešitel projektu, publikace obsahuje afiliaci UK a v poděkování je jasně uvedeno, že vznikla též na základě finanční podpory GAUK. [Jiný výsledek]
504112RNDr. Zita Bukovská, Ph.D.Bukovská, Zita, přednáška na Studentské geologické konferenci v Brně 2012 (24.-25.5.2012): Vývoj SC struktur na příkladu deformovaného granitu z jihoarmorické střižné zóny, Francie [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.GAUK 152010, Seznam výsledků celého GAUKu rozdělený do částí: 1) Články v impaktovaných časopisech 2) Články ve sbornících 3) Výběr prezentací [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Tůma, Karel, Prezentace "Numerical Simulation of Viscoelastic Fluid Described by Oldroyd-B Model Using Finite Element Method and Finite Volume Method" přednesená na Semináři numerické analýzy a zimní školy SNA '12 v Liberci 23.1.2012 - 27.1.2012. [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Kulvait, Vojtěch, Prezentace "Linearized strain elasticity in antiplane stress setting with nonlinear constitutive relation" přednesená na Semináři numerické analýzy a zimní školy SNA '12 v Liberci 23.1.2012 - 27.1.2012. [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Tůma, Karel, Prezentace "Nenewtonské jevy, viskoelastické tekutiny" na semináři SIAM SC v Praze 21.2.2012. [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Tůma, Karel, Tři navazující přednášky na katedře geofyziky MFF UK v rámci Semináře o softwaru pro geofyziky týkající se způsobu odvození termodynamicky kompatibilních modelů, získání ALE formulace a její úspěšné simulace, duben - květen 2012, Praha. [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Kulvait, Vojtěch, Prezentace "Nonlinear elastic models within linearized elasticity and applications" přednesená na konferenci The 17th International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials v Cefalu 1.7.2012 - 7.7.2012. [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Kulvait, Vojtěch, Prezentace "Nonlinear Elastic Models within Linearized Elasticity and Antiplane Stress" přednesená na XII Gamm Workshop on Applied and Numerical Linear Algebra, v Liblici 2.9.2012 - 5.9.2012. [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Málek, Josef; Rajagopal, K.R.; Tůma, Karel, Článek "A thermodynamically compatible model for describing the response of asphalt binders" odeslaný do časopisu Mechanics of Materials s IF 2.232. [Jiný výsledek]
152010RNDr. Karel Tůma, Ph.D.Hron, Jaroslav; Rajagopal, K.R.; Tůma, Karel, Manuskript před korekcemi spoluautorů připraven k poslání pravděpodobně do časopisu Nonlinear Analysis: Real World Applications nebo podobného. Prozatimní název (pokud ho některý ze spoluautorů nezmění) je "Solution of initial-boundary value problems for nonlinear thermodynamically compatible Burgers' model capable of describing the response of asphalt binders" [Jiný výsledek]
578212RNDr. Markéta Pazderková, Ph.D.Pazderková, Markéta; Bednárová, Lucie; Flegel, Martin; Hlaváček, Jan; Urbanová, Marie; Hynie, Sixtus; Klenerová, Věra; Baumruk, Vladimír; Maloň, Petr, Poster "Disulfide group conformation in neurohypophyseal hormones studied by Raman optical activity" prezentovaný na mezinárodní konferenci ICORS 2012 (Indie, Bangalore). [Jiný výsledek]
578212RNDr. Markéta Pazderková, Ph.D.Pazderková, Markéta; Profant, Václav; Pazderka, Tomáě; Urbanová, Marie; Bednárová, Lucie; Baumruk, Vladimír; Maloň, Petr, Poster "Vibrational optical activity of rigid spirodilactams containing two non-planar amide groups" prezentovaný na workshopu Vibrational Optical Activity: Interplay of Theory and Experiment (2012, Pisa, Itálie) [Jiný výsledek]
110410MUDr. Jana Votrubová, Ph.D.Votrubová, Jana, článek v recenzním řízení Bomedical papers [Jiný výsledek]
110410MUDr. Jana Votrubová, Ph.D.Juzlova K., Stranska J. , Co-morbidities of Psoriasis: Consequential study on 350 Czech Patients, J Invest Dermatol., Sept. 2012, vol. 132, 73. [Jiný výsledek]
110410MUDr. Jana Votrubová, Ph.D.Votrubova J., Juzlova K., Smerhovsky Z., Goepfertova D., Fialova J., Hercogova J., Poster s dosavadními výsledky projektu byl prezentován na kongresu: 42. Annual ESDR Meeting (European Society for Dermatological Research) v září 2012 . [Jiný výsledek]
110410MUDr. Jana Votrubová, Ph.D.Juzlova K., Stranska J., Hercogova J., Co-morbidities of Psoriasis: A Pilot study on 100 Czech Patiens, J Invest Dermatol., Sept. 2010, vol. 130, 73. [Jiný výsledek]
110410MUDr. Jana Votrubová, Ph.D.Stranska J., Juzlova K., Hercogova J., Smerhovsky Z, Goepfertova D., Co-morbidities of Psoriasis:Consequential study on 250 Czech Patients, J Invest Dermatol., Sept. 2011, vol. 131, 51. [Jiný výsledek]
334911MUDr. Lukáš MartinkovičMartinkovič, Lukáš, Temporal pole asymmetry in temporal lobe epilepsy patients, poster [Jiný výsledek]
431011Mgr. David Hauzar, Ph.D.Hauzar, David, Metoda statické analýzy prezentována na letní škole VTSA 2012. [Jiný výsledek]
431011Mgr. David Hauzar, Ph.D.Hauzar, David, Průběžně dosažené výsledky byly prezentovány v rámci Doktorského týdne MFF. [Jiný výsledek]
348111RNDr. František Lukáč, Ph.D.Lukáč František, Článok "Vacancy-induced hardening in Fe-Al alloys" podaný k publikácii v časopise Journal of Physics: Conference Series. [Jiný výsledek]
348111RNDr. František Lukáč, Ph.D.Lukáč František, Ústny príspevok na konferencii ICPA16 (19.-24.8.2012, Bristol, UK) "Vacancy-induced hardening in Fe-Al alloys". [Jiný výsledek]
526612PhDr. Petr Sládeček, Ph.D.Petr Sládeček, Příspěvek "Novorenesanční sakrální architektura v Čechách" na konferenci studentů doktorských programů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 20. dubna 2012: "Sakrální a profánní prostor v dějinách křesťanské kultury a umění" [Jiný výsledek]
266411MUDr. Petra Dytrych, Ph.D.Dytrych, Petra, Katra, Rami, Froňková, Eva, Król, Petra, Król, Ladislav, Jurovčík, Michal, Kabelka, Zdeněk, přednáška PFAPA syndrom jako indikace k tonzilektomii. XIV. Kongres mladých otorinolaryngologů s mezinárodní účastí, 13.-15.9.2012, Svratka - publikováno ve sborníku abstrakt. [Jiný výsledek]
266411MUDr. Petra Dytrych, Ph.D.Dytrych, Petra, Katra, Rami, Froňková, Eva, Kabelka, Zdeněk, přednáška PFAPA syndrom jako indikace k tonzilektomii. 74. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 13.6.2012-15.6.2012, Mikulov, publikováno ve sborníku abstrakt. [Jiný výsledek]
266411MUDr. Petra Dytrych, Ph.D. Dytrych, Petra, Krol, Petra, Krol, Ladislav, Doležalová, Pavla, Trka, Jan, Kalina, Tomáš, Fronkova. Eva, LYMPHOCYTE ALTERATIONS IN PERIODIC FEVER, APHTHOUS STOMATITIS, PHARYNGITIS, AND CERVICAL ADENITIS (PFAPA) SYNDROME. Poster. 10th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, Śtrbske Pleso, Slovensko 2012 [Jiný výsledek]
586712Mgr. Katarína StarinskáDvořák, Marek and Prášková, Zuzana. , Článek přijatý v žurnálu Communications in Statistics - Theory and Methods. Název článku: On Testing Changes in Autoregressive Parameters of a VAR Model [Jiný výsledek]
45410Mgr. Martina Dluhošová, Ph.D.Kapalová, Martina, Prezentace posteru na konferenci: 54th Meeting of American Society of Hematology [Jiný výsledek]
45410Mgr. Martina Dluhošová, Ph.D.Kapalová, Martina, Doplňují data do článku (Supplement) [Jiný výsledek]
45410Mgr. Martina Dluhošová, Ph.D.Kapalová, Martina, Data do připravovaného článku [Jiný výsledek]
45410Mgr. Martina Dluhošová, Ph.D.Kapalová, Martina, Výsledky za rok 2012 [Jiný výsledek]
45410Mgr. Martina Dluhošová, Ph.D.Kapalová, Martina, Připravovaný článek k publikaci [Jiný výsledek]
573112Mgr. Vojtěch Žárský, Ph.D.Žárský Vojtěch, Šedinová Miroslava, Tachezy Jan, Přednáška na konferenci "41. Jírovcovy protozoologické dny 2011": Peroxisomy u anaerobní skupiny Archamoebae – srovnání Entamoeba histolytica a Mastigamoeba balamuthi [Jiný výsledek]
134710RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.Hanuš, Josef, Dizertační práce. [Jiný výsledek]
586912Mgr. Nargiza Alimukhamedova, Ph.D.Alimukhamedova, Nargiza, CERGE-EI Discussion Paper № Discussion Paper No. 2012 – 219 "Credit or Debit? Impact of Non-bank Microlending on Business and Welfare Improvement of Households" Microfinance emerged in 1970s as non-standard provision of microcredits to low-income people. Despite global recognition, there are only a few reliable papers that measure true impact of microfinance. The first major obstacle is lack of reliable data.The second is derived from flaws in robust methodology. The paper has two contributions. First, we develop novel approach to microfinance impact assessment based on retrospective data collection for robust measures of impact. Second, we quantify the impact of microfinance on business and welfare improvement in case of Uzbekistan. [Jiný výsledek]
521812PhDr. Mgr. Tereza VorlováVorlová, Tereza, "Academic Exchange as a Tool of Cultural Diplomacy" - rozepsaný text, finalizace plánovaná na první čtvrtletí 2013. [Jiný výsledek]
521812PhDr. Mgr. Tereza VorlováVorlová, Tereza, "New Russian Cultural Diplomacy" - text připraven k podání do tisku. [Jiný výsledek]
57810PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D.Cidlina Antonín, Novakova Veronika, Zimcik Petr, Synthesis of cationic phthalocyanines. Výsledkem je abstrakt ve sborníku abstraktů z konference 7th International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines, Jeju Island, Jižní Korea, 1.-6.7.2012. V této práci byla prezetnována syntéza ve vodě rozpustných ftalocyaninů současně s jejich charakterizací z hlediska spektrálních, fotofyzikálních a fotochemických vlastností. V abstraktu je uvedena dedikace GAUK. [Jiný výsledek]
600112RNDr. Tomáš Balyo, Ph.D.Martin Babka, Tomáš Balyo, Jaroslav Keznikl, Finding Minimum Satisfying Assignments of Boolean Formulas, The 26th International FLAIRS Conference, 2013, (in review) [Jiný výsledek]
167810Mgr. Marián GrockýKarel Bernášek, Marián Grocký, and Jan Lang, RDC OF MUSCLE METABOLITES IN A GEL MODEL: prezentace na konferenci Central European NMR Meeting 2012, Valtice, ČR. [Jiný výsledek]
167810Mgr. Marián GrockýIng Berněšek Karek, Podklady a příprava článku [Jiný výsledek]
432911RNDr. Petra Maierová, Ph.D.Maierová, Petra; Čadek, Ondřej; Schulmann, Karel; Lexa, Ondrej, Numerical model of continental collision: comparison between Variscan (Bohemian Massif) and modern (Himalayan) orogeny, poster, prezentace na konferenci European Geosciences Union General Assembly, 23. –27. 4. 2012, Vídeň, Rakousko. [Jiný výsledek]
432911RNDr. Petra Maierová, Ph.D.Krýza Ondřej; Lexa, Ondrej; Maierová, Petra, Statistické zpracování numerických modelů Českého masivu, orální prezentace, geodynamický seminář Katedry geofyziky, 19. 12. 2012, Praha, Česká republika (http://geo.mff.cuni.cz/seminar/G-121219-Kryza.pptx). [Jiný výsledek]
432911RNDr. Petra Maierová, Ph.D.Maierová, Petra, Evolution of the Bohemian Massif: Insights from numerical modeling, dizertační práce, 2012. [Jiný výsledek]
432911RNDr. Petra Maierová, Ph.D.Maierová, Petra; Lexa, Ondrej; Schulmann, Karel; Čadek, Ondřej, Linking modern and ancient large hot orogens through numerical modeling, orální prezentace na konferenci Variscan 2012 meeting, 22.–23. 5. 2012, Sassari, Itálie. Prezentováno O. Lexou. [Jiný výsledek]
399911Mgr. Libor TomášTomáš Libor, Studie "Záhadná Anglie?" Velká Británie očima týdeníku Přítomnost, 1924 - 1938. Přihlášena do recenzního řízení ve fakultním časopise Dvacáté století. [Jiný výsledek]
335311PhDr. Mgr. Jakub FelcmanJiřiště, Jakub, Prezentace výstupů projektu Bibliografie českých samizdatových a exilových filmových publikací 1969-1989 u příležitosti doktorské konference studentů filmologických oborů FF MU, Brno, květen 2012 - kvalitativní a kvantitativní zhodnocení [Jiný výsledek]
335311PhDr. Mgr. Jakub FelcmanFELCMAN, Jakub, Jakub JIŘIŠTĚ a Anna KOPECKÁ, Databáze exilových a samizdatových filmových článků. [online]. [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: http://www.desf.cz/ Zveřejnění kompletní databáze umožňující filtrování dle klíčových slov či jednotlivých položek. [Jiný výsledek]
309611RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.Bejdová, Šárka, Krajíček, Václav, Velemínská, Jana, Horák, Martin, Velemínský, Petr, Influence of the cultural environment on the sexual dimorphism of the mandible during the last 1200 years – manuskript odeslaný do periodika HOMO - Journal of Comparative Human Biology. V příloze se dále nachází vyjádření editora k recenznímu řízení. [Jiný výsledek]
309611RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.Bejdová, Šárka, Krajíček, Václav, Velemínská, Jana, Horák, Martin, Velemínský, Petr, A microevolution of upper face in the area of Central Europe during the latest 1200 years – poster na konferenci 18th Congress of the European Anthropological Association (Ankara, Turkey,3. – 6. 9. 2012) [Jiný výsledek]
309611RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.Krajíček, Václav, Software Morphome3cs [Jiný výsledek]
282611Mgr. Mariana Kubištová, Ph.D.Holá, Mariana, Průsečíky automobilismu a moderní architektury ve fotografii, příspěvek na konferenci "Architektura ve službách motorismu", 20. - 21. 9. 2012, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 22. 9. 2012, Severočeské muzeum v Liberci. http://vcpd.cvut.cz/1-422-a-k-t-u-a-l-i-t-y-architektura-ve-sluzbach-motorismu.aspx [Jiný výsledek]
282611Mgr. Mariana Kubištová, Ph.D.Holá, Mariana, Přednáška "Architektura ve fotografii: Josef Sudek jako fotograf meziválečné architektury", 13.12.2011, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=146&year=2011&id=65&img= [Jiný výsledek]
282611Mgr. Mariana Kubištová, Ph.D.Holá, Mariana, Josef Sudek jako fotograf moderní architektury: Katalog snímků, Praha 2012. Komentář: katalog byl předán do Sbírky užité grafiky a fotografie Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Fototéky Ústavu dějin umění AV ČR a knihovny Ústavu pro dějiny umění FF UK - viz přiložená potvrzení. Ve zmíněných institucích je katalog plně k dispozici dalším badatelům. [Jiný výsledek]
344611Mgr. Vendula Tvrdoňová, Ph.D.Zemková H, Rokic M, Tvrdonova V, Obsil T, Position of ivermectin at P2X4 receptor channels in open state. SFN - Society for Neuroscience meeting, New Orleans, USA 13. – 17.10. 2012 (poster) [Jiný výsledek]
344611Mgr. Vendula Tvrdoňová, Ph.D.Rokic M, Stojilkovic SS, Kuzyk P, Tvrdonova V, Vavra V, Zemkova H, Role of amino acid residues comprising the ion access portal of the extracellular vestibule in the function of the rat P2X4 receptor channel. Výjezdní zasedání FGU, 30.-31.10.2012, Průhonice (poster) [Jiný výsledek]
344611Mgr. Vendula Tvrdoňová, Ph.D.Tvrdoňová V., Úloha aminokyselinových zbytků v blízkosti ATP vazebného místa ve funkci P2X4 receptoru. Studentská konference PEN, FGU, 30.11.2012, v přednáškovém sále FGÚ AV ČR, v. v. i. (prezentace) [Jiný výsledek]
1610doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.Janský, Petr a Řehořová, Zuzana, Krátká studie think tanku IDEA při CERGE-EI [Jiný výsledek]
1610doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.Janský, Petr a Řehořová, Zuzana, Výzkumná studie think tanku IDEA při CERGE-EI [Jiný výsledek]
1610doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.Janský, Petr, Teal, Francis and Zeitlin, Andrew, A working version of an academic paper Impacts of group-based microfinance in agriculture in Ghana based on an earlier CSAE Working Paper that was prepared during 2012 for resubmission in an academic journal (we aim to target the World Bank Economic Review). We aim to resubmit the paper during 2013. [Jiný výsledek]
586112Ing. Tomáš Lichard, Ph.D.Lichard, Tomáš, Presentation at the research seminar, Centre for Econometric Analysis, Cass Business School, City University London, 01/2013. Title of the paper: "Sand in the Wheels or the Wheels in Sand?: Tobin-Like Taxes and Market Irrationality, Volatility and Liquidity." [Jiný výsledek]
586112Ing. Tomáš Lichard, Ph.D.Novotný, Jan, Presentation at The Econometric Society Australasian Meeting, Melbourne, Australia, 07/2012. Title of the paper: „The Identification of Price Jumps: Stock Market Indices During the Crisis“. [Jiný výsledek]
586112Ing. Tomáš Lichard, Ph.D.Lavička, Hynek; Lichard, Tomáš; Novotný, Jan, "Sand in the Wheels or the Wheels in Sand? Tobin Taxes and Market Crashes," submitted to Journal of Economic Behavior & Organization (5-year IF of 1.439) [Jiný výsledek]
586112Ing. Tomáš Lichard, Ph.D.Lavička, Hynek; Lichard, Tomáš; Novotný, Jan, "Sand in the Wheels or the Wheels in Sand? Tobin Taxes and Market Crashes." CERGE-EI Discussion Paper No. 220 [Jiný výsledek]
586112Ing. Tomáš Lichard, Ph.D.Lichard, Tomáš, Presentation at "International Conference on Global Economy, Policy Challenges and Market Responses", University of London, London, UK, 09/2012. Paper title: "Sand in the Wheels or the Wheels in Sand?: Tobin-Like Taxes and Market Irrationality, Volatility and Liquidity". [Jiný výsledek]
648712Ing. Alžbeta Rabatinová, Ph.D.Alžbeta Rabatinová, Poster The delta subunit of RNA polymerase from Bacillus subtilis na konferenci Microbial Stress: from Molecules to Systems (10-13 květen 2012, Belgirate, Maggiore Lake, Itálie) [Jiný výsledek]
309211Mgr. Vladimír Nerandžič, Ph.D.Nerandžič, Vladimír; Paleček, Na konferenci Neuroscience 2012 v New Orleans ve dnech 13. - 17. 10. 2012 bylo prezentováno plakátové sdělení s dílčími výsledky experimentální práce hlavního řešitele projektu (pdf v příloze). [Jiný výsledek]
309211Mgr. Vladimír Nerandžič, Ph.D.Nerandzic Vladimir, Palecek Jiri, Na konferenci 8th FENS konané v Barceloně od 14. do 18. července 2012 bylo prezentováno plakátové sdělení s dílčími výsledky experimentální práce hlavního řešitele projektu (pdf v příloze). [Jiný výsledek]
370411Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D.Hejzlarová, Kateřina, Prezentace výsledků projektu formou přednášky "TMEM70 protein – lokalizace a orientace ve vnitřní mitochondriální membráně" na konferenci "26. Česko-Slovenská konference Bioenergetika 2012", 5.-7.11.2012, Milotice, Česká republika [Jiný výsledek]
370411Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D.Hejzlarová, Kateřina, Prezentace výsledků projektu formou posteru "Localization and orientation of TMEM70 protein in the inner mitochondrial membrane" na mezinárodní konferenci "EBEC 2012", 15.-20.9.2012 Freiburg, Německo [Jiný výsledek]
370411Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D.Hejzlarová, Kateřina, Prezentace výsledků projektu formou přednášky "TMEM70 protein – lokalizace a orientace ve vnitřní mitochondriální membráně" na tuzemské konferenci "XXIII. Biochemický sjezd", 26.-29.8.2012 Brno, Česká republika [Jiný výsledek]
370411Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D.Kratochvílová, Hana, Prezentace výsledků projektu formou posteru "Topology of TMEM70 in the inner mitochondrial membrane" na mezinárodní konferenci UMDF Meeting "Mitochondrial Medicine 2012", 13.-16.6.2012 Capitol Hill, Bethesda, Washington DC, USA [Jiný výsledek]
370411Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D.Kratochvílová, Hana, Prezentace výsledků projektu formou posteru "Identifikace topologie proteinu TMEM70 ve vnitřní mitochondrální membráně" na konferenci "27. pracovní dny - Dědičné metabolické poruchy", 16.-18.5.2012 Košice, Slovenská republika [Jiný výsledek]
370411Mgr. Kateřina Tauchmannová, Ph.D.Kratochvílová, Hana; Hejzlarová, Kateřina, Výsledky projektu jsou připraveny k publikování v BBA-Bioenergetics. Manuskript "Mitochondrial membrane assembly and multiple forms of TMEM70 protein" je přiložen jako pdf spolu s figurami. [Jiný výsledek]
32610Mgr. Lucie Žílová, Ph.D.Lucie Klimova and Zbyněk Kozmik, Stage dependent requirement of neuroretinal Pax6 expression on early lens and retina development. Gordon Research Conference 2012 - Visual System Development; August 19-24, 2012; Colby-Sawyer College, New London, NH. [Jiný výsledek]
32610Mgr. Lucie Žílová, Ph.D.Lucie Klimova, Jitka Lachova, Ondrej Machon, Radislav Sedlacek and Zbynek Kozmik, Generation of mRx-Cre Transgenic Mouse Line for Efficient Conditional Gene Deletion in Early Retinal Progenitors Publikace přijata do tisku (březen 2013) v časopise PLOS ONE (IF 4.09). [Jiný výsledek]
695912PharmDr. Zuzana Ptáčková, Ph.D.Neumanová, Zuzana, Poster na 62. Farmakologických dnech v Košicích; Ahmadimoghaddam D., Neumanova Z., Cerveny L., Ceckova M, and Staud F: Transfer of metformin across rat term placenta [Jiný výsledek]
641212Mgr. Petr Kašpárek, Ph.D.Petr Kašpárek, vybraná data v příloze (viz hlavní text) [Jiný výsledek]
535112RNDr. Jaroslava Cejpková, Ph.D.Kubrová, Jaroslava, Cena za nejlepší prezentaci na Studentské geologické konferenci v Brně 2012 v rámci Sekce geochemie, environmentální geologie a hydrogeologie. [Jiný výsledek]
119710RNDr. Anna ValentováValentová, Anna, přiložen pdf soubor: Příloha k závěrečné zprávě projektu GAUK 119710 Valentová Anna [Jiný výsledek]
619412RNDr. Jana Stránská MatějováMatejova Jana, Horak Lukas, Zaumseil Peter, Schroeder Thomas, Holy Vaclav, XRD-based strain field determination in SiO2-covered Si nanostructures for Ge-nanohetereepitaxy, prezentace formou posteru, Wilhelm and Else Heraeus Physics School "Microelectronics for Society – More than Moore expands More Moore", 10.-16.6.2012, Physikzentrum Bad Honnef (Germany). [Jiný výsledek]
408211Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.[Neuwirth,Aleš] [Dobeš, Jan] [Filipp, Dominik], Publikace odeslaná do tisku. V současné době po doplnění v opakovaném recenzním řízení v Journal of Experimental Medicine. [Jiný výsledek]
712712Mgr. Pavel Jančík, Ph.D.Jančík Pavel, Průběžně výsledky byly prezentovány v rámci Doktorského týdne MFF. [Jiný výsledek]
532212Mgr. Filip Šebesta, Ph.D.Šebesta, Filip; Burda, Jaroslav V., poster: Reduction of PtIV(dach)Cl4 in the presence of GMP prezentováno na konferencích CESTC 2012 a MDMM 2012 [Jiný výsledek]
532212Mgr. Filip Šebesta, Ph.D.Šebesta, Filip; Burda, Jaroslav V., přednáška: Redox mechanism of PtIV(dach)Cl4 complex in the interaction with GMP from the thermodynamic point of view prezentováno na semináři katedry teoretické chemie na Jagellonské univerzitě v Krakově [Jiný výsledek]
605712PharmDr. Michal Říha, Ph.D.Filipský, Tomáš; Říha, Michal; Mladěnka, Přemysl; Macáková, Kateřina; Hrdina, Radomír, Novel mathematical approaches for calculation of iron-chelator complex stoichiometry by the use of direct UV-VIS spectrophotometry. In Sborník abstraktů. Košice. 62. Farmakologické dny, 2012, p. 35 (poster, 62. Farmakologické dny, Košice, 25. - 27. červen 2012) [Jiný výsledek]
605712PharmDr. Michal Říha, Ph.D.Filipský, Tomáš; Říha, Michal; Mladěnka, Přemysl; Vávrová, Jaroslova; Holečková, Magdalena; Palička, Vladimir; Hrdina, Radomír, Rutin deteriorates the mortality in rat isoprenaline model of acute myocardial infarction. In Sborník abstraktů. Hradec Králové. 10th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research, 2012, p. 61 (poster, 10th Meeting of France – New EU Countries, New Frontiers in Basic Cardiovascular Research, Hradec Králové, 12. – 15. červen 2012) [Jiný výsledek]
605712PharmDr. Michal Říha, Ph.D.Mladěnka, Přemysl; Filipský, Tomáš; Vávrová, Jaroslova; Holečková, Magdalena; Palička, Vladimir; Hrdina, Radomír, Various drugs with iron-chelating properties have different impact on catecholamine cardiotoxicity. In Sborník abstraktů. Hradec Králové. 10th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research, 2012, p. 38 (přednáška, 10th Meeting of France – New EU Countries, New Frontiers in Basic Cardiovascular Research, Hradec Králové, 12. - 15. červen 2012) [Jiný výsledek]
605712PharmDr. Michal Říha, Ph.D.Mladěnka, Přemysl; Filipský, Tomáš; Hrdina, Radomír, Diastolic dysfunction is the initial pathophysiological feature of the isoprenaline cardiotoxicity. In Sborník abstraktů. Košice. 62. Farmakologické dny, 2012, p. 67 (přednáška, 62. Farmakologické dny, Košice, 25. - 27. červen 2012) [Jiný výsledek]
355511RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.Knitlová, M., Horáček, I., 2012:, Podíl rodu Apodemus v savčích společenstev v průběhu holocénu. Abstract in: Bryja J. et al. (eds): Zoologické dny Olomouc 2012, Brno, p. 95. [Jiný výsledek]
355511RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.Horáček, I., Knitlová, M., Wagner, J., Kordos, L., and Nadachowski, A., Late Cenozoic history of the genus Micromys (Mammalia, Rodentia) in Central Europe - manuskript shrnující historii rodu Micromys ve střední Evropě byl odeslán do prestižního časopisu PLOS ONE. [Jiný výsledek]
588912PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.Kukacka, Jiri, Barunik, Jozef, Submission of the paper ‘Behavioural breaks in the heterogeneous agent model: the impact of herding, overconfidence, and market sentiment' into interdisciplinary journal Physica A in January 2013. The submission has been accepted by the editor, advanced to the review process and we are waiting for review reports at the moment. Submitted preprint: http://ideas.repec.org/p/arx/papers/1205.3763.html [Jiný výsledek]
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Schwarz, Jiří - Jára, Karel, Does Regulatory Impact Assessment (RIA) Really Evaluate Regulatory Impact? The Case of the Czech Republic. IES Working Paper 29/2012. IES FSV. Charles University. [Jiný výsledek]
387611PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.Chvalkovská, Jana - Janský, Petr, Vystoupení na konferenci "Transparentní lobbying: jak jej docílit?", příspěvek "CIA, transparentní lobbing a další nástroje prevence korupce nejen v legislativě", 25.10.2011, Senát PČR [Jiný výsledek]
3110RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.[7] Knap, Tomáš et al., ODCleanStore - A QA framework. Software. Available at https://sourceforge.net/p/odcleanstore/home/Home/ [Jiný výsledek]
3110RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.[6] Knap, Tomáš, Tracking Provenance of the Published (Linked) Open Data, 1st Open Data Dialog (ODD), Berlin, Fraunhofer Fokus, 2012 [Jiný výsledek]
3110RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.[5] Michelfeit, Jan; Knap, Tomáš, Linked Data Fusion in ODCleanStore. ISWC 2012. Posters & Demos, 2012. CEUR-WS.org [Jiný výsledek]
693912JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.Danková, Katarína, V rámci 5. ročníku konference SVOČ jsem se umístnila na 1. místě s článkem na téma Odpovědnost právnických osob za trestné činy proti životu a zdraví. Trestní odpovědnost právnických osob je v současnosti jedním z nejvýznamnějších prostředků boje s organizovaným zločinem. Povinnost zavedení tohoto institutu vyplývá z četných mezinárodních úmluv o potírání boje s organizovaným zločinem, jimiž je Česká republika vázaná. Článek byl publikován na stránkách Právnické fakulty Univerzity Karovy v Praze (dostupné z: http://svoc.prf.cuni.cz/sources/5/12/109.pdf). [Jiný výsledek]
338411MUDr. Tomáš Hanzelka, Ph.D.Hanzelka, Tomáš, CBCT: Redukce pohybových artefaktů Vítězný poster na XIII.Národním kongresu České ortodontické společnosti [Jiný výsledek]
387511Mgr. Marcela HanáčkováHanáčková, Marcela, Jde o dosud nepublikovaný (nevytištěný) příspěvek ve sborníku Rostislava Śváchy. Článek má název: Karel Teige a urbanismus. Město funkcionalistické a město socialistické na pozadí kongresů CIAM. Sborník měl vyjít již počátem roku 2012, peníze na jeho tisk se však bohužel nepodařilo získat ani v následujících obodobí roku 2012. Jeho vydání tak bylo prozatím odloženo na tento rok, tj. 2013. Bohužel získání peněz na tisk sborníku nemohu nijak ovlivnit. V příspěvku jsem uvedla, že je podpořen z prostředků GAUK a přidala jsem také číslo projektu (viz přiložený soubor). [Jiný výsledek]
387511Mgr. Marcela HanáčkováHanáčková, Marcela, Anotace příspěvku pro konferenci: Team 10 East, která se bude konat v červnu 2013 ve Varšavě. Zde jsem dedikaci neuváděla, protože se nejedná o tištěnou formu. Kniha (podpora: Muzeum moderního umění ve Varšavě a Graham Foundation) jako rozpracování konference výjde teprve příští rok (tzn. 2014). Dedikaci plánuji uvést, i když podporada GAUK nebude aktuální. Na knihu navazuje též výstava. Více o projektu zde: http://www.team10east.net/. [Jiný výsledek]
264911RNDr. Tereza Kochová, Ph.D.Ponocná, Tereza, Treml, Václav, Climate response of Norway spruce chronologies along an altitudinal gradient in East Sudetes, poster, abstrakt ve sborníku abstraktů. TRACE 2012, Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Potsdam, Germany, květen 2012 [Jiný výsledek]
264911RNDr. Tereza Kochová, Ph.D.Ponocná Tereza, Změna citlivosti letokruhových chronologií smrku ztepilého podél výškového gradientu v pohořích Vysokých Sudet, prezentace, Dendrochronologické fórum 2012, Brno, říjen 2012 [Jiný výsledek]
264911RNDr. Tereza Kochová, Ph.D.Ponocná, Tereza, Treml, Václav, Climate response of Norway spruce chronologies along an altitudinal gradient in the Giant Mts., přednáška, abstrakt ve sborníku abstraktů. Studentská vědecká konference: 7th Student „Cloudberry“ Conference on Krkonoše Research, Domek Mysliwski, Krkonoše, březen 2012 [Jiný výsledek]
578112Mgr. Luděk Bujalský, Ph.D.Bujalský, Luděk, 7. - 8. 2. 2012 jsem formou posteru přispěl na konferenci Život v půdě konané v Lednici. 21. 5. 2012 jsem byl moderátorem a také prezentujícím dílčích výsledků tohoto projektu na konferenci PGS studentů PřF UK. [Jiný výsledek]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Jakubíková M., Piťha J., Týblová M., Nováková I., kongresový příspěvek - 16th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Stockholm, Sweden 09/2012: forma poster - Anti MuSK positive myasthenia gravis. Pitfalls of diagnosis and therapy management in Czech republic. [Jiný výsledek]
351011MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.Jakubíková M., Piťha J., Týblová M., Nováková I., kongresový příspěvek - 26. český a slovenský neurologický sjezd 11/2012 : forma přednáška Thymektomie u pacientů s myasthenia gravis. Longitudinální studie, pilotní data. [Jiný výsledek]
271011Mgr. Pavla Doubková, Ph.D.Doubková, Pavla, Publikace přijatá k tisku, v současné době ve stadiu korektur: Doubková P., Kohout P., Sudová R 2013: Soil nutritional status, not inoculum identity, primarily determines the effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the growth of Knautia arvensis plants. Mycorrhiza, doi: 10.1007/s00572-013-0494-y [Jiný výsledek]
271011Mgr. Pavla Doubková, Ph.D.Kohout, Petr, Rukopis vycházející z výsledků molekulární studie, připravovaný k odeslání k recenznímu řízení. Kohout et al.: Local niche specialization and community diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in a temperate grassland [Jiný výsledek]
271011Mgr. Pavla Doubková, Ph.D.Doubková, Pavla, Publikace v současné době přístupná v elektronické podobě: Doubková, P., Vlasáková, E., Sudová, R., 2013. Arbuscular mycorrhizal symbiosis alleviates drought stress imposed on Knautia arvensis plants in serpentine soil. Plant and Soil, doi: 10.1007/s11104-013-1610-7 [Jiný výsledek]
404611doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cingl, Lubomír a Cahlíková, Jana, Paper to be submitted to Psychoneuroendocrinology in Fall 2013, WORK-IN-PROGRESS [Jiný výsledek]
404611doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cingl, Lubomír a Cahlíková, Jana, Paper to be submitted to Experimental Economics, pre-final stage [Jiný výsledek]
404611doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cingl, Lubomír a Cahlíková, Jana, CERGE-EI Discussion paper No. 2013 - 222 [Jiný výsledek]
404611doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Cingl, Lubomír a Cahlíková, Jana, Presentations [Jiný výsledek]
323011Mgr. Lucie Andrés Cerezo, Ph.D.Šumová, Barbora, B. Šumová, L.A. Cerezo, L. Pleštilová, O. Pecha, K. Jarošová, Š. Forejtová, O. Ruzicková, J. Závada, J. Gatterová, K. Pavelka, H. Mann, J. Vencovský, L. Šenolt. [AB0078] HIGHER LEVELS OF METASTASIS-INDUCING S100A4 PROTEIN LEVELS ARE ASSOCIATED WITH LESS FAVOURABLE TREATMENT RESPONSE TO DISEASE MODIFYING ANTIRHEUMATIC DRUGS IN FEMALE PATIENTS WITH RECENT-ONSET RHEUMATOID ARTHRITIS, Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):642 [Jiný výsledek]
566012RNDr. Marián Vlček, Ph.D.Vlček, Marián; Čížek, Jakub; Procházka, Ivan, Software for analysis of waveforms acquired by digital Doppler broadening spectrometer, Journal of Physics: Conference Series (podané k publikácii) [Jiný výsledek]
566012RNDr. Marián Vlček, Ph.D.Vlček, Marián, Príspevok vo forme posteru na medzinárodnej konferencii 16th International Conference on Positron Annihilation (ICPA-16), 19.8. - 24.8.2012, Bristol, Veľká Británia. [Jiný výsledek]
348511RNDr. Petr Čermák, Ph.D.Čermák, Petr; Kratochvílová, Marie; Prokleška, Jan a Javorský, Pavel, Poster Phase diagrams and magnetic structures of R2RhIn8 (R=Tb, Dy, Ho, Er, Tm) na konferenci ICHN 2012 [Jiný výsledek]
348511RNDr. Petr Čermák, Ph.D.Čermák, Petr; Kratochvílová, Marie; Pajskr, Karel a Javorský, Pavel, Poster Specific heat study of R2RhIn8 (R = Y, La, Lu) compounds na konferenci JEMS 2012 [Jiný výsledek]
348511RNDr. Petr Čermák, Ph.D.Čermák, Petr; Kratochvílová, Marie; Prokleška, Jan; Lemée-Cailleau, Marie-Hélène; Ouladdiaf, Bachir a Javorský, Pavel, Poster Magnetic properties and structure evolution along R2RhIn8 series na konferenci ICM 2012 [Jiný výsledek]
526112Mgr. Martin Odler, Ph.D.Odler, Martin, "The chronology and morphology of adzes in the Early Dynastic period and Old Kingdom", prispevok na medzinarodnej konferencii Copper and Trade in South Eastern Mediterranean v Krakove (5.-7. 5. 2012) a abstrakt v subore abstraktov z konferencie. [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Koubínová Darina, Irwin Nancy, Hulva Pavel, Eliášová Kristýna, Zima Jan, Koubínová, D, Irwin, N, Hulva, P, Eliášová, K, Zima, J, 2012. Molecular phylogeny of selected species of Pipistrellus-like and other selected vespertilionid bats. In: 18th EMPSEB (European Meeting of PhD Students of Evolutionary Biology). September 25-30, 2012, Virrat, Finland, p 79. (prezentace) [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Koubínová Darina, Hulva Pavel, Irwin Nancy, Eliášová Kristýna, Zima Jan, Koubínová, D, Irwin, N, Hulva, P, Eliášová, K, Zima, J, 2012. Molecular phylogeny of Pipistrellus-like bats and other selected vespertilionid taxa. In: 16th EBM (Evolutionary Biology Meeting) at Marseilles. September 18-21, 2012, Marseilles, France, p 158. (poster) [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Koubínová Darina, Koubínová, D, 2013. Phylogeny of selected African bat species based on the cytogenetic and molecular approaches. Ph.D. Thesis. Charles University, Prague. 127 pp. (in English) [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Koubínová Darina, Irwin Nancy, Hulva Pavel, Koubek Petr, Zima Jan, Manuskript: Hidden diversity in Senegalese bats and associated findings in the systematics of the family Vespertilionidae. (v recenzním řízení ve Frontiers in Zoology) [Jiný výsledek]
6110RNDr. Darina Koubínová, Ph.D.Koubínová Darina, Irwin Nancy, Hulva Pavel, Eliášová Kristýna, Zima Jan, Koubínová, D, Hulva, P, Irwin, N, Eliášová, K, Zima, J, 2012. Phylogeny of Pipistrellus-like bats – preliminary results. In: Bryja, J, Albrechtová, J, Tkadlec, E (eds), Zoological days, Conference abstract book. February 9-10, 2012, Olomouc, Czech Republic, pp 105. (poster) [Jiný výsledek]
656912Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D.Laibl, Lukáš, Abstrakt "Postprotaspid ontogeny of the trilobite Sao hirsuta Barrande, 1846: a morphometric approach" na 7ème Symposium Morphométrie et Evolution des Formes. [Jiný výsledek]
629112Ing. Barbora Hildebrandt, M.A.Janda, Karel, Svarovska, Barbora, paper accepted, "Performance of Microfinance Investment Vehicles", Ekonomický časopis. [Jiný výsledek]
629112Ing. Barbora Hildebrandt, M.A.Janda, Karel, Svarovska, Barbora, 2012, "Suitability of Microfinance as an Investment Option," CERGE-EI Working Papers wp470, The Center for Economic Research and Graduate Education - Economic Institute, Prague. [Jiný výsledek]
629112Ing. Barbora Hildebrandt, M.A.Janda, Karel, Rausser, Gordon & Svarovska, Barbora, forthcoming in 2013, "Can Investment in Microfinance Funds Improve Risk-Return Characteristics of a Portfolio?", Technological and Economic Development of Economy. [Jiný výsledek]
443211Mgr. Antonín Brož, Ph.D.Verdánová, Martina; Brož, Antonín; Kalbáč, Martin; Kromka, Alexander; Kalbáčová, Marie, Poster: Cell adhesion on different materials in the presence or the absence of fetal bovine serum Konference: 3rd Annual Syposium Physics of Cancer, 1.11.- 3.11. 2012, Lipsko, Německo [Jiný výsledek]
443211Mgr. Antonín Brož, Ph.D.Brož, Antonín; Verdánová, Martina; Ukraintsev, Egor; Krátká, Marie; Rezek, Bohuslav; Kalbáčová, Marie, Přednáška: Proces adheze osteoblastů (SAOS-2) na nanokrystalický diamant s rozdílnou povrchovou terminací Seminář: Biomateriály a jejich povrchy V, 12.9.- 15.9. 2012, Herbertov – Horní Mlýn, ČR [Jiný výsledek]
443211Mgr. Antonín Brož, Ph.D.Verdánová, Martina; Brož, Antonín; Pytlík, Robert; Kalbáčová, Marie, Poster: Název posteru: Freezing of mesenchymal stem cells in different media Konference: Stem Cells in 21st Century: From Research to Modern Cell Therapy, 13.11.- 14.11. 2012, Černá Hora, ČR [Jiný výsledek]
443211Mgr. Antonín Brož, Ph.D.Verdánová, Martina; Brož, Antonín; Kalbáčová, Marie; Kalbáč, Martin, Poster: Influence of differently treated graphene on cell behaviour in the presence/absence of fetal bovine serum Konference: Interface Biology of Implants, 9.5.- 12.5. 2012, Rostock-Warnemünde, Německo [Jiný výsledek]
443211Mgr. Antonín Brož, Ph.D.Verdánová, Martina; Brož, Antonín; Kalbáč, Martin; Kalbáčová, Marie, Poster: Influence of differently terminated graphene on cell behavior in the presence/absence of fetal bovine serum Konference: Nanocon 22.10.- 25.10. 2012, Brno, ČR [Jiný výsledek]
443211Mgr. Antonín Brož, Ph.D.Kalbáčová, Marie; Verdánová, Martina; Brož, Antonín; Kalbáč, Martin, Poster: Influence of differently terminated graphene on cell behaviour in the presence/absence of fetal bovine serum Konference: International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, 3.3-10.3.2012, Kirchberg, Rakousko [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Wsól, Vladimír; Andrýs, Rudolf; Škarydová, Lucie; Holubová, Lucie; Bílková, Zuzana, The isolation of carbonyl reducing enzymes by new affinity adsorbents - poster prezentovaný na 16th International Workshop Enzymology and molecular biology of carbonyl metabolism (Germany, Plön) [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Škarydová, Lucie; Andrýs, Rudolf; Holubová, Lucie; Štambergová, Hana; Kňavová, Jana; Wsól, Vladimír; Bílková, Zuzana, Efficient isolation of carbonyl reducing enzymes using affinity approach with anticancer drug Oracin as a specific ligand - akceptovaný článek v časopise Journal of Separation Science; DOI: 10.1002/jssc.201201141 [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Štambergová, Hana; Škarydová, Lucie; Dunford, James E.; Oppermann, Udo; Wsól, Vladimír, Properities of human dehydrogenase/reductase (SDR family) member 7: its orientation in the microsomal membrane and possible role in biotransformation of drugs - poster prezentovaný na XXIII. Biochemickém sjezdu (Česká republika, Brno) [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Malátková, Petra; Ebert, Bettina; Wsól, Vladimír; Maser, Edmund, Activation of NFκB regulates human carbonyl reductase 3 (CBR3;SDR21C2) RNA expression in cultured cancer cells - poster prezentovaný na 16th International Workshop Enzymology and molecular biology of carbonyl metabolism (Germany, Plön) [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Andrýs, Rudolf; Škarydová, Lucie; Holubová, Lucie; Bílková, Zuzana, Wsól, Vladimír-, Development of universal affinity matrix for isolation of carbonyl reducing enzymes from natural samples - poster prezentovaný na XXIII. Biochemickém sjezdu (Česká republika, Brno) [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Štambergová, Hana; Škarydová, Lucie; Dunford, James E.; Oppermann, Udo; Wsól, Vladimír, Biochemical characterization of human dehydrogenase/reductase (SDR family) member 3 and 7 - poster prezentovaný na 16th International Workshop Enzymology and molecular biology of carbonyl metabolism (Germany, Plön) [Jiný výsledek]
71710PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D.Wsól, Vladimír; Škarydová, Lucie; Zvěřinová, Michaela; Solich, Petr, Development of a new HPLC method for characterization of carbonyl reductases in biotransformation of tobacco specific carcinogen NNK - poster prezentovaný na Pittcon conference and expo (USA, Orlando) [Jiný výsledek]
380411Mgr. Kateřina Jůzová, Ph.D.Jůzová, Kateřina, 2012: Hostitelská specializace a druhová diverzita řasníků rodu Stylops (Strepsiptera). Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. [Jiný výsledek]
380411Mgr. Kateřina Jůzová, Ph.D.Straka, Jakub & Jůzová, Kateřina, 2012: Phylogeny of Stylops (Strepsiptera) reveals the way of speciation through host specialization to host Andrena bees. In XXIV International Congress of Entomology, Daegu, South Korea, 19.-25.VIII.2012. Abstrakty z konference nebyly zveřejněny. [Jiný výsledek]
512712Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.Jandová, Kateřina; Dostál, Petr; Cajthaml, Tomáš, The role of allelopathy in Heracleum mantegazzianum invasion Jandová Kateřina (1), Dostál Petr (2), Cajthaml Tomáš (1) (1) Institute for Environmental Studies, Charles University in Prague, Faculty of Science, Benátská 2, 128 43 Praha 2, Czech Repubic; (2) Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Botany, Zámek 1, 252 43 Průhonice, Czech Republic. Poster presentation at NEOBIOTA 2012 - Halting Biological Invasions in Europe: from Data to Decisions 7th European Conference on Biological Invasions Pontevedra (Spain), 12-14 September 2012. [Jiný výsledek]
348711RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Zahoranová, Tatiana, Prezentace výsledků o přípravě a reakčních vlastnostech systému Au/CeOx deponovaného na vysoce porézní uhlíkový povrch na konferenci IUMRS-ICEM (International Union of Materials Research Societies - International Conference on Electronic Materials 2012, Yokohama, Japonsko). [Jiný výsledek]
348711RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Klára, Prezentace výsledků o teplotní stabilitě systému směsného oxidu Rh-Ce-O/SiO2 na konferenci ICSFS-16 (International Conference on Solid Films and Surfaces, Genoa, Itálie) [Jiný výsledek]
348711RNDr. Klára Ševčíková, Ph.D.Ševčíková, Klára, Prezentace výsledků o složení a morfologii systému Rh-Ce-O/SiO2 s různou koncentrací Rh na konferenci ACS (American Chemical Society, 2012, Philadelphia, USA) [Jiný výsledek]
91110doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.Baxa, Jaromír, Prezentace na konferenci - 16th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance [Jiný výsledek]
91110doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.Zelený, Tomáš, Diplomová práce -: Modeling of government spending and endogenous tax rates in New Keynesian models – the case of Czech Republic [Jiný výsledek]
91110doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.Stráský, Josef, Prezentace na konferenci EBES 2012, Warsaw. [Jiný výsledek]
91110doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.Zelený, Tomáš, IES Working Paper - draft. Fiscal policy modeling in DSGE framework – the case of Czech Republic. [Jiný výsledek]
91110doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.Stráský, Josef; Baxa, Jaromír, Článek submitován do časopisu: Bulletin of Czech Econometric Society. Článek v současné době prochází recenzním řízením. [Jiný výsledek]
91110doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.Stráský, Josef, Prezentace na konferenci EBES 2013 Rome. [Jiný výsledek]
91110doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.Zelený, Tomáš, Prezentace na konference EBES 2013 Rome [Jiný výsledek]
663512doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.NĚMEC, Zbyněk, LAURENČÍKOVÁ, Klára, HÁJKOVÁ, Vanda, : Kvalita mezilidského vztahu jako určující faktor efektivity pedagogické asistence. (poster, konference České asociace pedagogického výzkumu, PedF UK, prezentován 11.9.2012) [Jiný výsledek]
640212RNDr. Eva Blažková, Ph.D.Černohorská, Eva, Šír, Zbyněk, článek Exploiting Implicit Support Function for Topologically Accurate Approximation of Algebraic Curves, který byl podán do post-proceedings konference 8th International Conference on Mathematical Methods for Curves and Surfaces, Oslo, June 28 - July 3, 2012 [Jiný výsledek]
50910Mgr. Pavla PečínkováPečínková-Ottová, Pavla; Štěpánek, Josef, Poster: Structural stability of the apical part of the dimerization initiation site from HIV-1 genome. 23rd ICORS (International Conference on Raman Spectroscopy) – mezinárodní konference, Bangalore (Indie), 12. – 17. srpna 2012. [Jiný výsledek]
50910Mgr. Pavla PečínkováPečínková-Ottová, Pavla; Štěpánek, Josef, Poster: Structural stability of RNA hairpins. 31st EUCMOS (European Congress on Molecular Spectroscopy) – mezinárodní konference, Cluj-Napoca (Rumunsko), 26. – 31. srpna 2012. [Jiný výsledek]
50910Mgr. Pavla PečínkováPečínková, Pavla; Štěpánek, Josef, Poster: Structural stability of the apical part of the dimerization initiation site inside the HIV-1 genome. RNA club 2012 – česká konference s mezinárodní účastí, Praha, 16. listopadu 2012. [Jiný výsledek]
516912MUDr. Václav Šmíd, Ph.D.Šmíd, Václav, Tato příloha obsahuje abstrakt "Vliv modulace hemoxygenázy na distribuci lipidů v jaterní tkáni potkana", na jehož základě byla hlavním řešitelem odpřednesena přednáška na výroční konferenci České hepatologické společnosti - XL. Májové hepatologické dny 2012 v Karlových Varech. [Jiný výsledek]
516912MUDr. Václav Šmíd, Ph.D.Šmíd, Václav, Aktivní účast hlavního řešitele na kongresu Glyco T s prezentací výsledků formou posteru s názvem "New insight into pathophysiology of obstructive cholestasis: Protective effects of gangliosides and heme oxygenase". Hannover, 2012. [Jiný výsledek]
516912MUDr. Václav Šmíd, Ph.D.Šmíd, Václav, Tato příloha obsahuje kompletní souhrn dosažených výsledků řešení grantu za rok 2012. Na tuto přílohu je opakovaně odkazováno v sekci "Zpráva o řešení za minulý rok". [Jiný výsledek]
666612Mgr. Alena RakoušováRakoušová, Alena, Development of attitudes towards problem solving of third, forth and fifth graders in Czech primary school, poster. WCLTA 2012. [Jiný výsledek]
440811RNDr. Jan Fikáček, Ph.D. Fikáček Jan, Prokleška Jan, Císařová Ivana, Prchal Jiří, Sechovský Vladimír , Posterová prezentace na konferenci SCTE 2012, Lisabon, Portugalsko. Název posteru: Magnetism and structural behavior of CeRuSn single crystal. [Jiný výsledek]
440811RNDr. Jan Fikáček, Ph.D. Fikáček Jan, Prokleška Jan, Custers Jeroen, Míšek Martin, Císařová Ivana, Prchal Jiří, Sechovský Vladimír, Přednáška na konferenci PCFES 2012, Praha. Téma přednášky: Structure transitions in CeRuSn. [Jiný výsledek]
440811RNDr. Jan Fikáček, Ph.D.Fikáček Jan, Prchal Jiří, Prokleška Jan, Míšek Martin, Císařová Ivana, Custers Jeroen, Sechovský Vladimír , Přednáška na konferenci ICM 2012, Busan, Jižní Korea. Téma přednášky: Physics of CeRuSn studied on a single crystal. Prezentace výsledků měření na sloučenině CeRuSn. [Jiný výsledek]
129010PhDr. Mgr. Ing. David MüllerMuller, David, Publikace na průřezovém blogu věnujícím se mezinárodnímu hospodářskému a investičnímu právu, se zaměřením na téma proměny investiční politiky EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Širší článek na blogu - An EU model BIT? (http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2010/06/eu-model-bit.html), konkrétně European model BIT - what do we need it for? (http://worldtradelaw.typepad.com/files/modelbit-muller.pdf). [Jiný výsledek]
129010PhDr. Mgr. Ing. David MüllerMuller, David , Příspěvek na konferenci COFOLA 2011, s názvem: Evropská unie a právo zahraničních investic. Brno. [Jiný výsledek]
419111Mgr. Monika SlabáPrůša, Jan Klimešová, Andrea Janda, Karel, Economic loss in Czech photovoltaic power plants. Praha: UK FSV - IES, 2012. 16 s. IES Working Paper, 18/2012 . [Jiný výsledek]
638512RNDr. Nina Ondrušková, Ph.D.Ondrušková N, Hansíková H, Horová E, Baxová A, Kytnarová J, Honzík T a Zeman J, Isoelektrická fokusace transferinu a apolipoproteinu C-III - analýza profilů sekundární etiologie. XXIII. Biochemický sjezd, Brno, 26.-29.8. 2012 [prezentace formou posteru] [Jiný výsledek]
638512RNDr. Nina Ondrušková, Ph.D.Ondrušková N, Hansíková H, Sládková J a Zeman J, Impact of nutrient conditions on the mitochondrial homeostasis in cultivated human fibroblasts. Post-Translational Modifications: Detection and Physiological Role, Tahoe city (CA, USA), 11.-14.10. 2012 [prezentace formou posteru] [Jiný výsledek]
638512RNDr. Nina Ondrušková, Ph.D.Ondrušková N, Honzík T, Horová E, Hansíková H a Zeman J, Biochemická analýza pacienta s podezřením na kombinovaný defekt N- a O-glykosylace. 13. Studentská vědecká konference, Praha, 10.5. 2012 [prezentace formou přednášky v PowerPointu] [Jiný výsledek]
309011Mgr. Pavla ŽáčkováŽáčková, Pavla, Abstrakt na konferenci IPC Tokio 2012 [Jiný výsledek]
613012RNDr. Hana Brzobohatá, Ph.D.Brzobohatá Hana, Krajíček Václav, Velemínský Petr, Poláček Lumír, Velemínská Jana, The shape variability of human tibial epiphyses in an early medieval Great Moravian population: a geometric morphometric assessment. Druhý manuskript je připraven k odeslání do časopisu Antropologisher Anzeiger (IF 0.54). Popisuje trendy v morfologické variabilitě epifýz lidské kosti holenní s použitím metod geometrické morfometrie. Při detekci tvarových rozdílů byly zkoumány tři potenciální zdroje variability: pohlavní dimorfismus, dožitý věk a sociální postavení u populace Velké Moravy. Nejvýraznější rozdíly v morfologii byly zaznamenány mezi skupinami rozdělenými na základě pohlaví, věkové diference byly nalezeny u epifýzy proximální a faktor sociálního postavení nevykazoval žádný vliv na utváření kloubních konců zkoumané kosti. [Jiný výsledek]
589412RNDr. Monika Baxa, Ph.D.Baxa Monika, "Why to study behavior of miniature pigs?" draft of mini review in preparation [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Daněk, K.; Heyrovský, D., Příspěvek "Critical-Curve Topologies of Triple Gravitational Lenses" přijatý k publikování ve sborníku konference Relativity and Gravitation - 100 years after Einstein in Prague, který se nyní připravuje k vydání. [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Daněk, K., Prezentace výsledků na Relativistickém semináři Ústavu teoretické fyziky s názvem N-násobné bodové gravitační mikročočky (N= 2, 3). [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Suková, Petra; Semerák, Oldřich, Prezentace formou posteru Geodesic chaos in perturbed black-hole fields na konferenci Relativity and Gravitation - 100 years after Einstein in Prague v Praze. [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Suková Petra, Prezentace výsledků na Relativistickém semináři Ústavu teoretické fyziky s názvem Ornamentika volného pohybu v porušeném Schwarzschildově poli aneb Different methods of recognising chaos in the black-hole-disc system. [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Suková, Petra; Semerák, Oldřich, Příspěvek Recurrence of geodesics in a black-hole-disc field přijatý k publikování ve sborníku konference Relativity and Gravitation - 100 years after Einstein in Prague, který se nyní připravuje k vydání. [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Daněk, K.; Heyrovský, D., Na škole na Kanárských ostrovech ( "XXIV Canary Islands Winter School of Astrophysics" ) prezentace formou posteru "Critical-Curve Topologies of Three-Point-Mass Gravitational Lenses with Fixed Mass Ratios". [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Čížek, Pavel; Semerák, Oldřich, Prezentace formou posteru Ring perturbation of the Schwarzschild black hole na konferenci Relativity and Gravitation - 100 years after Einstein in Prague v Praze. [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Čížek, Pavel; Semerák, Oldřich, Prezentace Ring perturbation of Schwarzschild black hole na konferenci Spanish Relativity Meeting in Portugal 2012 - Progress in Mathematical Relativity, Gravitation and Cosmology. [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Daněk, K.; Heyrovský, D., Příspěvek formou prezentace s návzem "Critical Curves of a Triple Lens with Fixed Mass Ratios" na konferenci "The 15th International Conference on Gravitational Microlensing". [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Daněk, K.; Heyrovský, D., Prezentace formou posteru Critical-Curve Topologies of Triple Gravitational Lenses na konferenci Relativity and Gravitation - 100 years after Einstein in Prague v Praze. [Jiný výsledek]
428011Mgr. Kamil Daněk, Ph.D.Čížek, Pavel, Prezentace v rámci studijního pobytu na pracovišti v Jeně s názvem Perturbations of the Schwarzschild black hole by thin ting/disc. [Jiný výsledek]
422611Mgr. Michal Novák, Ph.D.Novák, Michal, Introducing context lexical models to TectoMT. Seminář ÚFAL, Praha, 19. 11. 2012 (prezentace) [Jiný výsledek]
422611Mgr. Michal Novák, Ph.D.Novák, Michal, Utilization of context in Machine Translation. Seminář ÚFAL, Malá Skála, 20. 9. 2012 (prezentace) [Jiný výsledek]
521712RNDr. Jiří Růžička, Ph.D.presentace posteru: Růžička, Jiří, Výsledky z prvního roku projektu byly prezentovány na konferenci "the 7th Annual Congress of the German Society for Stem Cell Research" jejímž výstupem bude publikace přiloženého abstraktu. [Jiný výsledek]
437211RNDr. Petr Glivický, Ph.D.Glivický, Petr; Kala, Víťezslav, Článek: Independence of Fermat's Last Theorem in Weak Arithmetics Bude odeslán k publikaci v první polovině roku 2013. Draft je přiložen k závěrečné zprávě. [Jiný výsledek]
437211RNDr. Petr Glivický, Ph.D.Glivický, Petr, Disertační práce: Study of Arithmetical Structures and Theories with Regard to Representative and Descriptive Analysis Práce bude obhájena v září 2013. Práce v podobě předložené k obhajobě je v příloze závěrečné zprávy. [Jiný výsledek]
437211RNDr. Petr Glivický, Ph.D.Glivický, Petr; Mlček, Josef, Článek: Quantifier Elimination in Linear Theories Bude odeslán k publikaci v průběhu roku 2013. [Jiný výsledek]
437211RNDr. Petr Glivický, Ph.D.Glivický, Petr; Šaroch, Jan, Článek: Quasi-Euclidean subrings of Q[x] Přijat do tisku v Communications in Algebra, vyjde tiskem pravděpodobně během roku 2013. Preprint je přiložen k závěrečné zprávě. [Jiný výsledek]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava, Čabala, Radomír, Poster: LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION WITH BELL-SHAPED EXTRACTION DEVICE XII. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků (29.5. -1. 6. 2012) Svatá Kateřina u Počátek [Jiný výsledek]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava, Čabala, Radomír, abstrakt ve sborníku: Mikroextrakce kapalina kapalina pomocí přípravku ve tvaru zvonu. In: XII. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků-Chemické listy 106 (5), 418 (2012) [Jiný výsledek]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava, Čabala, Radomír, Prezentace: Optimalizace v analytické chemii 64. sjezd Asociací českých a slovenských společností (25- 27. 6. 2012) Olomouc [Jiný výsledek]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava, Čabala, Radomír, Abstrakt ve sborníku: Optimalizace v analytické chemii.In: Chemické listy 106 (6)- 64. sjezd chemických společností (25-27. 6. 2012, Olomouc), 488-489 (2012) [Jiný výsledek]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Čabala, Radomír, Bursová, Miroslava, abstrakt: Nový typ mikroextrakční techniky kapaliny kapalinou s využitím přípravku ve tvaru zvonu. In: Chemické listy 106 (6) 487-488 (2012) [Jiný výsledek]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava, Čabala, Radomír, Poster: Determination of amino PAHs by bell–shaped extraction device assisted liquid-liquid microextraction and GC-MS 29th international Symposium on Chromatography (the 29th ISC) and 18th International Symposium on Separation Sciences Torun 9-13. 9. 2012 Torun [Jiný výsledek]
21210RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D.Bursová, Miroslava, Čabala, Radomír, Prezentace: Preconcentration of aromatic and polyaromatic amines with bell-shaped extration device assisted liquid-liquid microextraction. 8th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry (září 2012, Praha) [Jiný výsledek]
264711Mgr. Takaaki SenooUngermanová Lenka, Poster, který byl prezentován na XVI. konferenci Slovenské limnologické spoločnosti a České limnologické společnosti na Slovensku v Jasné 25. – 29. 6. 2012. [Jiný výsledek]
264711Mgr. Takaaki SenooUngermanová Lenka, Pracovní verze prvního článku, který je nyní na recenzi spoluautorů. [Jiný výsledek]
264711Mgr. Takaaki SenooSenoo Takaaki, Poster, který byl prezentován na XVI. konferenci Slovenské limnologické spoločnosti a České limnologické společnosti na Slovensku v Jasné 25. – 29. 6. 2012. [Jiný výsledek]
93310RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.Kratochvílová, Marie, Přednáška s názvem "Magnetic behavior of a new HF compound Ce2PtIn8: a single crystal study" na mezinárodní konferenci JEMS 2012 v Parmě. [Jiný výsledek]
93310RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.P. Čermák, M. Diviš, M. Kratochvílová, P. Javorský, článek přijatý k publikaci 28. 3. 2013 v časopisu Solid State Communications (IF 1.649): Speci c heat study of R2RhIn8 (R = Y, La, Lu) compounds [Jiný výsledek]
349511Mgr. Martin FrancFranc, Martin; Bosáková, Zuzana; Coufal, Pavel, Packed Capillary Columns for HPLC (poster) na ISC 2012, Torun, Polsko. [Jiný výsledek]
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Veselovská, Kateřina, Automatic polarity classification systems for Czech. Zvaná přednáška na FEAST (Forum Entwicklung und Anwendung von Sprach-Technologien) v rámci akademického výměnného programu zaměřená především na unigramové klasifikátory trénované na různých druzích dat. Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Německo. [Jiný výsledek]
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Veselovská, Kateřina, Annotating Sentence-Level Polarity in Czech. Prezentace metod pro anotaci evaluativních struktur, analýza manuální a automaticé anotace. 4th Junior Research Meeting in Applied Linguistics, Antverpy, Belgie. [Jiný výsledek]
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Veselovská, Kateřina, Between Good and Evil: Sentence-Level Sentiment Analysis in Czech. Prezentace v rámci Semináře z formální lingvistiky MFF UK Praha, duben 2012. Viz také http://lectures.ms.mff.cuni.cz/video/recordshow/index/40/145 [Jiný výsledek]
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Veselovská, Kateřina, Subjective Frames: A Possible Extension of CxG Structures. Teoretický příspěvek k možnému zachycování evaluativních struktur v rámci konstrukčně-gramatického formalismu, základ článku do časopisu Constructions and Frames. 7th International Conference on Construction Grammar, Seoul, Jižní Korea. [Jiný výsledek]
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Veselovská, Kateřina, Automatická detekce hodnocení v textu: nástroje a data. Prezentace v rámci Malostranského IT setkání, "semináře o zajímavých IT projektech a technologiích s vysokým komerčním potenciálem, které vznikají na akademické půdě" organizavaného Katedrou softwarového inženýrství MFF UK Praha. Viz také http://www.malostranskasetkani.cz/program_1.html#emoce [Jiný výsledek]
353711Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.Veselovská, Kateřina, K morfologické kategorizaci českých evaluativních výrazů. Příspěvek představující morfologickou kategorizaci českých evaluativních výrazů na základě dat z korpusu SubLex1.0 a Českého národního korpusu. Grammar and Corpora: 4th International Conference. Akademie věd, Praha. [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Jurečková, Jana and Navrátil, Radim, Rank tests in heteroscedastic linear model with nuisance parameters - submitted to Metrika [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim and Koul, H.L., Minimum distance estimators and tests in measurement error models - to appear as Preprint of Department Probability and Mathematical Statistics [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim and Saleh, A.K.Md.E., Aligned rank tests in measurement error model - submitted to Statistics and Probability Letters [Jiný výsledek]
105610RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.Navrátil, Radim, Some aligned rank tests in measurement error models - přednáška na konferenci Compstat 2012, Limassol, Kypr. [Jiný výsledek]
267811doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.ŠÍMA, Jan; NAURIGHT, John, navázání spolupráce Profesorem Johnem Naurightem, odborníkem na management služeb v oblasti sportu a volnočasových aktivit z George Mason University, stát Virginia, USA příprava společné publikace [Jiný výsledek]
436111RNDr. Silvie Černá, Ph.D.Mašková, Silvie, Článek k příspěvku "Hydrogen absorption in RE2T2X compounds" prezentovaném na konferenci International Symposium on Metal-Hydrogen Systems, Kyoto, Japonsko, Journal of Alloys and Compounds, v tisku. [Jiný výsledek]
436111RNDr. Silvie Černá, Ph.D.Mašková, Silvie, Kromě již vyšlých publikací je ještě několik dalších publikací v přípravě a budou submitovány do časopisů v průběhu roku 2013. [Jiný výsledek]
436111RNDr. Silvie Černá, Ph.D.Mašková, Silvie, Na konferenci JdA 2012 byl prezentován příspěvek "Suppression of magnetic order in U2(Ni1-xFex)2Sn". Ve sborníku konference byl publikován tzv. "extended abstract" se stejným názvem. [Jiný výsledek]
436111RNDr. Silvie Černá, Ph.D.Mašková, Silvie, Článek k příspěvku "Onset of magnetic order in U2(Ni1-xFex)2Sn-H" prezentovaném na konferenci International Conference on Magnetism 2012, Busan, Jižní Korea, Journal of the Korean Physical Society, v tisku. [Jiný výsledek]
436111RNDr. Silvie Černá, Ph.D.Mašková, Silvie, Příspěvek "Hydrogen absorption in f-electron compounds of 221-type" byl prezentován na mezinárodní konferenci 10th PRAGUE COLLOQUIUM ON F-ELECTRON SYSTEMS. [Jiný výsledek]
436111RNDr. Silvie Černá, Ph.D.Mašková, Silvie, Příspěvek "Tuning of physical properties of 221 compounds by hydrogen absorption" byl prezentován na mezinárodní konferenci 8th International Conference on f-Elements, Udine, Itálie. [Jiný výsledek]
436111RNDr. Silvie Černá, Ph.D.Mašková, Silvie, Článek "Impact of hydrogen absorption on crystal structure and magnetic properties of geometrically frustrated Nd2Ni2In", Journal of Alloys and Compounds, v tisku. [Jiný výsledek]
436111RNDr. Silvie Černá, Ph.D.Mašková, Silvie, Příspěvek "STUDIUM MĚRNÝCH TEPEL INTERMETALICKÝCH SLOUČENIN TYPU 221" byl publikován ve sborníku konference 34. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Harrachov, Česká republika. [Jiný výsledek]
345511Mgr. Martin Pilát, Ph.D.Pilát, Martin a Neruda, Roman, Aggregate Meta-models for Evolutionary Multiobjective and Many-objective Optimization, Neurocomputing, Elsevier. ISSN 0925-2312. in print. (IF = 1.580). [Jiný výsledek]
345511Mgr. Martin Pilát, Ph.D.Kazík, Ondřej a Pešková, Klára a Pilát, Martin a Neruda, Roman, A novel meta learning system and its application to optimization of computing agents’ results, In Proceedings of the 2012 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT 2012), Macau, Macau, 4-7 December 2012. IEEE, 2012, in print [Jiný výsledek]
39310PhDr. Štěpán PellarŠtěpán Pellar, článek [Jiný výsledek]
304911RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.Nataša Šebková, Kateřina Veselá, Kateřina Hortová, Poster: Progress of sperm Izumo relocalization during spontaneous acrosome reaction in the field mouse. The Central European meeting on genes, gene expression and Behaviour Nové Hrady, The Czech Republic, 31.10.-5. 11. 2012 [Jiný výsledek]
304911RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.Sebkova Natasa, Ded Lukas, Vesela Katerina, Dvorakova-Hortova Katerina, Manuskript s názvem "Progress of sperm Izumo relocation during spontaneous acrosome reaction" byl předložen do časopisu PLoS ONE, byl upraven dle návrhu oponentů a nyní se čeká na jejich opětovné vyjádření. [Jiný výsledek]
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš, Článek "Kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob stran trestných činů proti životnímu prostředí" byl přijat k publikaci v rámci knihy Damohorský, M., Stejskal, V.: Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu, 2012, ISBN 978-80-86412-25-2 (viz příloha). [Jiný výsledek]
41610JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.Bohuslav, Lukáš, V roce 2013 je odevzdán k publikaci následující výstup: Vztah správního a trestního řízení. Text vyjde ve sborníku Milníky práva v stredoeurópskom priestore 2013. V příloze je uveden program konference, ze které vyplývá, že se hlavní řešitel konference zúčastnil. Potvrzení o přijetí do tisku se ke dni uzavření grantu nepodařilo získat. [Jiný výsledek]
153610RNDr. Eva Bínová, Ph.D.Bínová Eva, Klieščiková Jarmila, Ashford A. David, Thomas-Oates Jane, Nohýnková Eva, Konference: X. české a slovenské parazitologické dny, Brno, 28. 5. – 1.6. 2012, aktivní účast – ústní prezentace: Úloha trehalózy v ochraně vnitřního prostředí akantaméby během její diferenciace. [Jiný výsledek]
364811MUDr. Mgr. Richard Billich, Ph.D.Hadraba Daniel, Fílová Eva, Janáček Jiří, Burdíková Zuzana, Lopot František, Jelen Karel, Second harmonic generation analysis of the variable assembly of collagen fibers in rabbit and its role in mechanical behaviour. The 15th European Microscopy Congress, In Book of Extende Abstracts - EMC 2012. Manchester Central, United Kingdom, 16th - 21st September 2012. Poster [Jiný výsledek]
364811MUDr. Mgr. Richard Billich, Ph.D.Billich, Richard, abstrakt ve sborníku ESB2012: 18th Congress of the European Society of Biomechanics [Jiný výsledek]
299611RNDr. Michala Dušková, Ph.D.Bubnová M., Lucas C., Sychrová H. , Role of transporters mediating active uptake of glycerol in non-conventional yeast species in the osmotolerance. ICY 2012 Yeast for a sustainable future, Madison, Wisconsin, USA, p. EP45M (2012) - poster - náklady na tuto konferenci byly hrazeny ze zdrojů školitelky [Jiný výsledek]
299611RNDr. Michala Dušková, Ph.D.Bubnová M., Lucas C., Sychrová H. , Glycerol transporters in the osmotolerant yeast Zygosaccharomyces rouxii. Yeast genetics and molecular biology meeting, Princeton, New Jersey, USA, p. 407A (2012) - poster - náklady na tuto konferenci byly částečně hrazeny ze stipendia, které bylo řešitelce poskytnuto organizátory konference (The Genetic Society of America) [Jiný výsledek]
604912Mgr. Jan IllnerIllner, Jan, abstrakt posteru v impaktovaném časopise Illner J, Skoumalova A, Klusackova Z, Laczo J, Vyhnalek M, Hort J. Free Radical Biology and Medicine 2012: Volume 53 Pages S175. Doi:10.1016/j.freeradbiomed.2012.08.367 [Jiný výsledek]
604912Mgr. Jan IllnerIllner, Jan, abstrakt posteru ve sborníku s ISBN: Illner J, Klusáčková Z, Vyhnálek M, Laczó J, Hort J, Skoumalová A. Fluorescenční produkty v krvi jako biochemické markery prodromální fáze Alzheimerovy choroby. Sborník z konference FONS Symposium klinické biochemie Pardubice 23.-25.9.2012, str. 103 ISBN 978-80-87436-01-1 [Jiný výsledek]
604912Mgr. Jan IllnerKlusáčková, Zdeňka, abstrakt posteru ve sborníku s ISBN: Klusáčková Z, Vyhnálek M, Laczó J, Hort J, Topinková E, Skoumalová A. Změny ve složení membránových fosfolipidů v erytrocytech u Alzheimerovy choroby. Sborník abstrakt. 2. Česká lipidomická konference a Workshop ICCTI a INER. 25.-27.6.2012, hotel Prestige, Znojmo, str. 57 ISBN: 978-80-7392-194-1 [Jiný výsledek]
604912Mgr. Jan IllnerSkoumalová, Alice, abstrakt přednášky ve sborníku s ISBN: Skoumalová A, Klusáčková Z, Illner J, Topinková E, Hort J. Nejnovější trendy v biochemické diagnostice Alzheimerovy choroby. Sborník z konference FONS Symposium klinické biochemie Pardubice 23.9.-25.9.2012, str. 84 ISBN 978-80-87436-01-1 [Jiný výsledek]
604912Mgr. Jan IllnerSkoumalová, Alice, abstrakt přednášky ve sborníku s ISBN: Skoumalová A, Illner J, Klusáčková Z, Topinková E, Vyhnálek M, Laczó J, Hort J. Degradační produkty peroxidace lipidů v krvi u Alzheimerovy choroby. Sborník abstrakt. 2. Česká lipidomická konference a Workshop ICCTI a INER. 25.-27.6.2012, hotel Prestige, Znojmo, str. 31 ISBN: 978-80-7392-194-1 [Jiný výsledek]
632712RNDr. Libor Mořkovský, Ph.D.Mořkovský, Libor; Pačes, Jan, Rídl, Jakub; Reifová, Radka, Článek zaslaný do časopisu Bioinformatics: Mořkovský L, Pačes J, Rídl J, Reifová R. Scrimer: designing SNaPshot primers from 454 transcriptome data. Bioinformatics. Submitted. [Jiný výsledek]
632712RNDr. Libor Mořkovský, Ph.D.Fischerová, J; Mořkovský, L; Kozman, A; Reif, J; Reifová, R, Fischerová J, Mořkovský L, Kozman A, Reif J, Reifová R. Úloha chromosomu Z ve speciaci u dvou druhů slavíků. Zoologické dny, Olomouc, 2012. Poster. [Jiný výsledek]
632712RNDr. Libor Mořkovský, Ph.D.Vokurková, Jana; Petrusková, Tereza; Reifová, Radka; Kozman, Alexandra; Mořkovský, Libor; Kipper, Silke; Weiss, Michael; Reif, Jiří; Dolata, Paweł T.; Petrusek, Adam, Článek zaslaný do časopisu PLoS ONE: Vokurková J, Petrusková T, Reifová R, Kozman A, Mořkovský L, Kipper S, Weiss M, Reif J, Dolata PT, Petrusek A. The causes and evolutionary consequences of mixed singing in two hybridizing songbird species (Luscinia spp). PLoS ONE. Submitted. [Jiný výsledek]
632712RNDr. Libor Mořkovský, Ph.D.Mořkovský, Libor, Mořkovský L. Scrimer: designing SNaPshot primers from 454 transcriptome data. Summer school: Current methods on speciation research: population genetic approaches, Průhonice, Czech Republic 2012. Studentská prezentace. [Jiný výsledek]
632712RNDr. Libor Mořkovský, Ph.D.Jiran, M; Reif, J; Petrusková, T; Petrusek, A; Vokurková, J; Dolata, PT Reifová R. , Jiran M, Reif J, Petrusková T, Petrusek A, Vokurková J, Dolata PT, Reifová R. Mezidruhová teritorialita u slavíka obecného a slavíka tmavého – první výsledky playbackových experimentů. Zoologické dny, Olomouc, 2012. Poster. [Jiný výsledek]
632712RNDr. Libor Mořkovský, Ph.D.Mořkovský, L; Rídl, J; Pačes, J; Janko, K; Ráb, P; Reifová, R, Mořkovský L, Rídl J, Pačes J, Janko K, Ráb P, Reifová R. Scrimer: designing SNaPshot primers from 454 transcriptome data. SMBE Conference 2012, Dublin, Ireland, Poster. [Jiný výsledek]
684112Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.Lukavská, Kateřina, Promoting Time Control in MMORPG Players via Start and Stop Cues [conference talk]. Cyberspace 2012, Brno. [Jiný výsledek]
76310PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.Trusinová, Romana, „Není ageismus jako ageismus: Testování ekvivalence měření zkušeností s ageismem napříč Evropou.“ Doktorandská konference sociologie a příbuzných společenských věd, 24. 5. 2012, Praha. [Jiný výsledek]
76310PhDr. Romana Trusinová, Ph.D.Trusinová, Romana, "Nejčastější důvod diskriminace v Česku: věk". Mikulášský seminář, akce Junáka, 1. 12. 2012, Praha [Jiný výsledek]
309811Mgr. Jaroslav HavrdaPustějovská, Petra, Biochemical and mechanical processes in synovial uid  modeling, analysis and computational simulations, doktorská práce, Charles University in Prague, 2012. Doktorská práce byla úspěšně obhájena 23. března 2012, v rámci programu Co-tutelle de thèse mezi Karlovou univerzitou v Praze a Heidelberg Universität [Jiný výsledek]
309811Mgr. Jaroslav HavrdaHron, Jaroslav a Pustějovská, Petra, Comparison of stabilized finite element methods for simulation of flow of diluted polymeric liquids. 2013. Preprint je vystaven v databázi NCMM (Nečas Center for Mathematical Modeling) pod číslem 2013-003 [Jiný výsledek]
309811Mgr. Jaroslav HavrdaHavrda, Jaroslav a Pustějovská, Petra a Bulíček, Miroslav, Detilní závěrečná zpráva projektu [Jiný výsledek]
309811Mgr. Jaroslav HavrdaBulíček, Miroslav a Havrda, Jaroslav, On existence of weak solution to a model describing incompressible mixtures with thermal diusion cross effects. Zasláno do Journal of Evolution Equations, 2013. Preprint je vystaven v databázi NCMM (Nečas Center for Mathematical Modeling) pod číslem 2013-002 [Jiný výsledek]
560612Mgr. Tomáš Pazderka, Ph.D.Pazderka, Tomáš; Hofbauerová, Kateřina; Baumruk, Vladimír; Kopecký Jr., Vladimír, Plakátové sdělení (Comparison of structure of human haptoglobin phenotypes investigated by Raman spectroscopy and Raman optical activity) na mezinárodní konferenci ICORS (23th International Conference on Raman Spectroscopy) konané 12.-17. srpna 2012 v Bangalore (Indie). [Jiný výsledek]
560612Mgr. Tomáš Pazderka, Ph.D.Pazderka, Tomáš; Kopecký Jr., Vladimír; Hofbauerová, Kateřina; Baumruk, Vladimír, Plakátové sdělení (Different kinds of protein oligomerization investigated by Raman optical activity) na mezinárodní konferenci CECAM (Workshop CECAM 2012 – Vibrational Optical Activity: Interplay of Theory and Experiment) konané 23.-27. září 2012 v Pise (Itálie). [Jiný výsledek]
560612Mgr. Tomáš Pazderka, Ph.D.Pazderka, Tomáš; Hofbauerová, Kateřina; Kopecký Jr., Vladimír, Plakátové sdělení (Comparison of structure and dynamics of human haptoglobin phenotypes monitored by vibrational spectroscopy) na mezinárodní konferenci EUCMOS (31st European Congress on Molecular Spectroscopy) konané 26.-31. srpna 2012 v Cluj-Napoca (Rumunsko). [Jiný výsledek]
583812Lasha Lanchava, M.A., Ph.D.Lasha Lanchava, Free to Choose: An Experimental Investigation of the Value of Free Choice [Jiný výsledek]
334111Ing. Oksana Melikhova, Ph.D.Melikhova, Oksana, Annex _01 [Jiný výsledek]
334111Ing. Oksana Melikhova, Ph.D.Melikhova, Oksana, Annex_02 [Jiný výsledek]
73910RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Ondič, L., Poster 'Light control employing a diamond-based photonic crystal slab' na konferencii EMRS 2012, Strasbourg, France. [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Saxton, Tamsin K. et al., článek zaslaný dne 20/12/2012 do Human Nature, ke dni podání závěrečné zprávy probíhá recenze [Jiný výsledek]
6010Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Nováková, Lenka et al., článek zaslaný dne 31/1/2013 do Chemical Senses, ke dni podání závěrečné zprávy probíhá recenze [Jiný výsledek]
396211Mgr. Jan SukSuk, Jan, Článek "Becoming Art: Life-works of Tehching Hsieh in Deleuzian Perspective“ Prague Journal of Anglophone Studies, v recenzním řízení (tisk – červen 2013) [Jiný výsledek]
396211Mgr. Jan SukSuk, Jan, Článek "Enjoy the Violence (of Nothing): a Study on Silence in the British Live Art of the 1990s“ v recenzním řízení [Jiný výsledek]
396211Mgr. Jan SukSuk, Jan, Článek "Stepping Off the Empty Stage: Live Art Aspects in Bloody Mess" Journal in Anglophone Studies Hradec Králové, (v tisku – červen 2013). [Jiný výsledek]
396211Mgr. Jan SukPavelková, Hana, Článek "Representation of Violence and Trauma in Contemporary Monologues“ Prague Journal of Anglophone Studies, v recenzním řízení (tisk – červen 2013) [Jiný výsledek]
604412Ing. Lukáš Rambousek, Ph.D.Rambousek L., Vales K., Chodounska H., Vyklicky L., Stuchlik A., USE-DEPENDENT NMDA ANTAGONIST 3a5ß-PREGNANOLONE GLUTAMATE ENHANCED SPATIAL DEFICIT IN ANIMAL MODEL OF SCHIZOPHRENIA. 8th FENS forum of Neuroscience 2012, Barcelona, Spain, 14-18th July 2012 [Jiný výsledek]
604412Ing. Lukáš Rambousek, Ph.D.Rambousek L., Vales K., Stuchlik A., Kleteckova L., Chodounska H., Vyklicky L., Comparison of neuroprotective properties of positively and negatively charged neuroactive steroids. Neuroscience 2012, SfN's 42nd annual meeting, New Orleans, USA, 13-17 October 2012. [Jiný výsledek]
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, Family change ad ints impact on the health on newborns in the Czech Republic. Disertační práce (předběžná verze k malé obhajobě). FSV UK 2013. [Jiný výsledek]
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, Inequalities in health of newborns in the context of rising non-marital fertility: The Czech Republic 1990-2010. Prezentace na konferenci "International conference on Challenges for Health and Healthcare in Europe. The ESA RN16 Midterm Conference" konané 1.-2. listopadu 2012 v Aalborgu (Dánsko). [Jiný výsledek]
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, "Trendy v nesezdaném mateřství a mateřství bez partnera v ČR: Analýza Výběrového šetření pracovních sil 1993-2009“.Prezentace na Doktorandské konferenci sociologie a příbuzných společenských věd konané v Praze 26. 5. 2011. [Jiný výsledek]
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, “Trends in Unmarried and Unpartnered Motherhood in the Czech Republic.” Poster na konferenci Social relations in Turbulent Times, ESA 10th Conference konané 7-10/9/2011 v Ženevě (Švýcarsko). [Jiný výsledek]
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, "Vývoj vzdělanostní homogamie rodičů dětí narozených v ČR mezi lety 1990-2007". Prezentace na Doktorandské konferenci sociologie a příbuzných společenských věd konané 20. 5. 2010 v Praze. [Jiný výsledek]
40010Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Štípková, Martina, Martin Kreidl, "Socioeconomic Inequalities in Health of Newborns in the Czech Republic between 1990 and 2007". Prezentace na konferenci European Population Conference konané 1.-4. 9. 2010 ve Vídni (Rakousko). [Jiný výsledek]
14010Mgr. Monika Schmidt, Ph.D.Schmidt, Monika, Rukopis_DsbA [Jiný výsledek]
14010Mgr. Monika Schmidt, Ph.D.Schmidt, Monika, Prezentace na konferenci Discussion Forum 2012 [Jiný výsledek]
14010Mgr. Monika Schmidt, Ph.D.Schmidt, Monika, Prezentace na 2. postgraduální konferenci FaF UK v HK [Jiný výsledek]
14010Mgr. Monika Schmidt, Ph.D.Schmidt, Monika, Poster na 7. Tularemické konferenci, Colorado, USA [Jiný výsledek]
312111RNDr. Věra Daňková, Ph.D.Daňková V., Balonová L., Strašková A., Szotáková B., Červený L., Stulík J. , Studying the TPR-like proteins in Francisella tularensis; identification of a novel lipoprotein FTH_1662 indespensable for virulence. 7th International Conference on Tularemia, Breckenridge Colorado, USA, 17. 9. -21. 9. 2012. Poster presentation [Jiný výsledek]
312111RNDr. Věra Daňková, Ph.D.Daňková V., Balonová L., Strašková A., Szotáková B., Červený L., Stulík J., Studying the TPR-like proteins in Francisella tularensis; identification of novel lipopoprotein FTL_1723 indespensable for virulnece. Discussion Forum - Host Patogen Interaction 2012, Náchod. 23. - 26. 5. 2012. Oral presentation [Jiný výsledek]
312111RNDr. Věra Daňková, Ph.D.Daňková V., Balonová L., Strašková A., Szotáková B., Červený L., Stulík J. : , Studium role proteinů obsahujících tetratrikopeptidovou doménu v mechanismu virulence intracelulárního patogena Francisella tularensis. Studenstská konference farmaceutické fakulty v Hradci králové, Karlovy Univerzity v Praze, 31. 1. – 1. 2. 2012.Přednáška [Jiný výsledek]
312111RNDr. Věra Daňková, Ph.D.Cerveny L, Straskova A, Dankova V, Hartlova A, Ceckova M, Staud F, Stulik J., Tetratricopeptide Repeat Motifs in the World of Bacterial Pathogens; Role in Virulence Mechanisms.Infection and Immunity, accepted manuscript [Jiný výsledek]
339311Oleksandr Stetsovych, Ph.D.Mykhailo Chundak, Kateřina Veltruská, Iva Matolínová, Ivan Khalakhan, Mykhailo Vorokhta, Michal Václavů and Vladimír Matolín , Draft of publication "Silver-Doped CeO2 Thin Film Catalysts Prepared by Magnetron Sputtering on Carbon Substrates" [Jiný výsledek]
339311Oleksandr Stetsovych, Ph.D.Chundak M., Veltruská K., Matolínová I., Khalakhan I., Vorokhta M., Václavů M., Matolín V., Poster "Silver-Doped CeO2 Thin Film Catalysts Prepared by Magnetron Sputtering on Carbon Substrates" [Jiný výsledek]
394511PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.Babušová, Gabriela , Příspěvek byl odeslán v září 2012 do Sofie a bude součástí sborníku vydaný na počest doc. J. Bačvarova. Dosud v tisku. S ohledem na vyplnění potřebných údajů nelze vložit do sekce příspěvek do sborníku. Z tohoto důvodu ukládám jako jiný výsledek. [Jiný výsledek]
394511PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.Babušová, Gabriela , Poster byl prezentován na XX.výroční konferenci ČAPVu v Praze ve dnech 10.-12.9. 2012. [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoGutynska, O; Safrankova, J; Nemecek, Z; Richardson, JD, Properties of MHD Fluctuations in the Heliosheath and in the Earth's Magnetosheath, in WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 149–155, 2010 [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoGrygorov, K., Goncharov, O., Přech, L., Šafránková, J., Němeček, Z., Propagation of Solar Wind Discontinuities Through Magnetosphere and Magnetotail: Wind Far Tail Observations, in WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 27–33, 2011 [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoTkachenko, O; Safrankova, J; Nemecek, Z, FTEs, Pressure Pulses or Surface Waves on the Magnetopause Surface?, in WDS'10 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 168–175, 2010 [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoGoncharov, O., Safrankova, J., Nemecek, Z., Grygorov, K., Prech, L., Interplanetary Shock Propagation Through the Magnetosphere to the Magnetotail, in WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 19–26, 2011 [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoGranko, G., Šafránková, J., Němeček, Z., Jelínek, K., Dependence of Magnetopause Locations on the IMF BZ Component During the Solar Minimum, in WDS'11 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 40–44, 2011 [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoGrygorov, K., Přech, L., Šafránková, J., Němeček, Z., The Plasma Flow Burst Observations in the Distant Magnetotail, in WDS'12 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 182–187, 2012 [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoGranko, G., Šafránková, J., Němeček, Z., Jelínek, K., Dependence of the Magnetopause Position on the Upstream Parameters, in WDS'12 Proceedings of Contributed Papers: Part II: Physics of Plasmas and Ionized Media, (eds. J. Safrankova and J. Pavlu), Prague, Matfyzpress, pp. 188–192, 2012 [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoEnžl, J., Přech, L., Šafránková, J., Něměcek, Z., Multi-Spacecraft Observations of Magnetic Reconnection in the Solar Wind, in AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, Solar Wind 13, in print, 2013. [Jiný výsledek]
163810Mgr. Galyna GrankoGoncharov, O., Safrankova, J., Nemecek, Z., Prech, L., IMF Rotations Following Interplanetary Shocks: Their Inuence on the Interaction with the Magnetosphere, Acta Universitatis Carolinae, Mathematica et Physica, 53 (2), tbd, 2012. [Jiný výsledek]
355911Jana Frélichová, M.Sc., Ph.D.Lorencova, E., Frelichova, J., Nelson, E., Vackar, D., Past and Future Impacts of Land Use and Climate Change on Agricultural Ecosystem Services in the Czech Republic [Jiný výsledek]
355911Jana Frélichová, M.Sc., Ph.D.Frelichová, Jana, Integrated Landscape Assessment of Cezava Region [Jiný výsledek]
427611Mgr. Josef MarešMareš, Josef - Novák, Jakub, Výsledkem je kapitola Měření rozsahu, prostorových vzorců a vývojové dynamiky suburbanizace, která vyjde v tomto roce (2013) v knize OUŘEDNÍČEK, M. – ŠPAČKOVÁ, P. – NOVÁK, J. eds. Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia. Pro potvrzení výsledku je přiložena předfinální verze kapitoly (před úpravou předcházející samotnému tisku) i potvrzení z nakladatelství Akademia o přijetí kapitoly do tisku. [Jiný výsledek]
427611Mgr. Josef MarešMareš, Josef, Výsledkem je draft článku "Zastavitelné rezidenční plochy v suburbánní zóně Prahy", který bude v nejbližších dnech po odevzdání závěrečné zprávy odeslán k recenznímu řízení do redakce časopisu Urbanismus a územní rozvoj. [Jiný výsledek]
283811MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D.Tomášek, Oldřich, Influence of oxidative stress on carotenoid ornament and sperm traits in adult male Zebra Finches. Sperm Workshop Oslo 2012, Oslo, Norway, 2012. (prezentace) [Jiný výsledek]
283811MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D.Tomášek, Oldřich, Oxidační stres v pohlavním výběru a evoluci životních strategií u ptáků. Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2012. (zvaná přednáška) [Jiný výsledek]
417411Ing. Anna Koslová, Ph.D.Lounková, Anna; Šenigl, Filip;Trejbalová, Kateřina; Geryk, Josef; Dráberová, Eduarda; Hejnar, Jiří; Svoboda, Jan, Přednáška na XXIII. Biochemickém sjezdu (26.-29. srpna 2012, Brno) Název: Defective RNA splicing and nuclear export of avian retrovirus in mammalian cells. [Jiný výsledek]
417411Ing. Anna Koslová, Ph.D.Lounková, Anna; Šenigl, Filip;Trejbalová, Kateřina; Geryk, Josef; Dráberová, Eduarda; Hejnar, Jiří; Svoboda, Jan, Plakátové sdělení na konferenci 24th Workshop on Retroviral Pathogenesis (24.-27. řijna 2012, Filadelfie, USA). Název: Why Rous Sarcoma Virus can not replicate in rodent cells? [Jiný výsledek]
169310Mgr. Martin Hora, Ph.D.Agostini, Gina; Reedy, Sarah; Holt, Brigitte; Ruff, Christopher; Tompkins, Dannielle; Niskanen, Markku; Sládek, Vladimir; Berner, Margie; Garvin, Heather; Garofalo, Evan; Schuplerova, Eliska; Hora, Martin; Roman, Jaroslav, Age-related patterns in postcranial robusticity. Příspěvek prezentovaný na mezinárodní konferenci The 81st Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 13. 4. 2012, v Portlandu, USA ve formě posteru. Abstrakt příspěvku je publikován v impaktovém časopise American Journal of Physical Anthropology: Agostini, Gina; Reedy, Sarah; Holt, Brigitte; Ruff, Christopher; Tompkins, Dannielle; Niskanen, Markku; Sládek, Vladimir; Berner, Margie; Garvin, Heather; Garofalo, Evan; Schuplerova, Eliska; Hora, Martin; Roman, Jaroslav. Age-related patterns in postcranial robusticity. American Journal of Physical Anthropology, 2012, sv. 147 (S54), s. 80-81.(Abstract). ISSN 1096-8644. IF 2.824. [Jiný výsledek]
169310Mgr. Martin Hora, Ph.D.Berner, Margie; Sládek, Vladimír; Ruff, Christopher; Holt, Brigitte; Niskanen, Markku; Galeta, Patrik; Schuplerová, Eliška; Hora, Martin; Roman, Jaroslav; Garvin, Heather; Garofalo, Evan; Tompkins, Dannielle, Variation in sexual dimorphism of postcranial robusticity and body proportions in European Holocene populations. Příspěvek na mezinárodní konferenci The 81st Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 13. 4. 2012, v Portlandu, USA ve formě posteru. Abstrakt příspěvku je publikován v impaktovém časopise: Berner, Margie; Sládek, Vladimír; Ruff, Christopher; Holt, Brigitte; Niskanen, Markku; Galeta, Patrik; Schuplerová, Eliška; Hora, Martin; Roman, Jaroslav; Garvin, Heather; Garofalo, Evan; Tompkins, Dannielle. Variation in sexual dimorphism of postcranial robusticity and body proportions in European Holocene populations. American Journal of Physical Anthropology, 2012, sv. 147 (S54), s. 98.(Abstract). ISSN 1096-8644. IF 2.824. [Jiný výsledek]
169310Mgr. Martin Hora, Ph.D.Farkašová, Kristýna; Sládek, Vladimír; Berner, Margie; Ruff, Christopher; Holt, Brigitte; Niskanen, Markku; Sosna, Daniel; Galeta, Patrik; Schuplerová, Eliška; Hora, Martin; Roman, Jaroslav; Garvin, Heather; Garofalo, Evan; Tompkins, Dannielle, Past human manipulative behavior in the European Holocene as assessed through humeral asymmetry. Příspěvek na mezinárodní konferenci The 81st Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists 13. 4. 2012 v Portlandu, USA ve formě posteru. Abstrakt příspěvku je publikován v impaktovém časopise: Farkašová, Kristýna; Sládek, Vladimír; Berner, Margie; Ruff, Christopher; Holt, Brigitte; Niskanen, Markku; Sosna, Daniel; Galeta, Patrik; Schuplerová, Eliška; Hora, Martin; Roman, Jaroslav; Garvin, Heather; Garofalo, Evan; Tompkins, Dannielle. Past human manipulative behavior in the European Holocene as assessed through humeral asymmetry. American Journal of Physical Anthropology, 2012, sv. 147 (S54),s. 142.(Abstract). ISSN 1096-8644. IF 2.824. [Jiný výsledek]
169310Mgr. Martin Hora, Ph.D.Sládek, Vladimir; Berner, Margie; Ruff, Christopher; Sosna, Daniel; Galeta, Patrik; Veleminsky, Petr; Schuplerova, Eliska; Hora, Martin; Roman, Jaroslav; Pankowska Anna, Human postcranial morphology: Trends in the Central European Holocene record. Příspěvek prezentovaný na mezinárodní konferenci The 81st Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 13. 4. 2012, v Portlandu, USA ve formě posteru. Abstrakt příspěvku je publikován v impaktovém časopise American Journal of Physical Anthropology: Sládek, Vladimir; Berner, Margie; Ruff, Christopher; Sosna, Daniel; Galeta, Patrik; Veleminsky, Petr; Schuplerova, Eliska; Hora, Martin; Roman, Jaroslav; Pankowska Anna. Human postcranial morphology: Trends in the Central European Holocene record. American Journal of Physical Anthropology, 2012, sv. 147 (S54), s. 271.(Abstract). ISSN 1096-8644. IF 2.824. [Jiný výsledek]
169310Mgr. Martin Hora, Ph.D.Hora, Martin; Sládek, Vladimír; Soumar, Libor, Influence of Body Size on Lower Limb Posture during Walking in Recent Humans. Připravovaný manuskript ve fázi finalizace (připraveno 17 normostran textu, 6 tabulek a 7 obrázků) jenž bude do konce dubna 2013 odeslán do impaktovaného časopisu American Journal of Physical Anthropology (IF 2.824). [Jiný výsledek]
169310Mgr. Martin Hora, Ph.D.Hora, Martin; Sládek, Vladimír, The metabolic cost of walking in Neandertals and Upper Paleolithic Europeans. Příspěvek prezentovaný na mezinárodní konferenci The 80th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 16. 4. 2011, v Minneapolis, USA ve formě posteru. Abstrakt příspěvku je publikován v impaktovém časopise American Journal of Physical Anthropology: Hora, Martin; Sládek, Vladimír. The metabolic cost of walking in Neandertals and Upper Paleolithic Europeans. American Journal of Physical Anthropology, 2011, sv. 144 (S52), s. 167. (Abstract). ISSN 1096-8644. IF 2.824. [Jiný výsledek]
169310Mgr. Martin Hora, Ph.D.Hora, Martin; Sládek, Vladimír, Influence of lower limb configuration on walking cost in Late Pleistocene humans. Manuskript zaslaný 23. 12. 2012 do impaktovaného časopisu Journal of Human Evolution (IF 3.638); manuskript byl 12. 3. 2012 doporučen recenzenty k publikování a v současné době provádíme úpravy manuskriptu v reakci na připomínky editora a recenzentů. [Jiný výsledek]
169310Mgr. Martin Hora, Ph.D.Hora, Martin; Sládek, Vladimír; Soumar, Libor; Stráníková, Kateřina; Michálek Tomáš, The influence of lower limb length and body mass on walking kinematics at the knee and ankle. Příspěvek prezentovaný na mezinárodní konferenci The 81st Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, 13. 4. 2012, v Portlandu, USA ve formě posteru. Abstrakt příspěvku je publikován v impaktovaném časopise American Journal of Physical Anthropology: Hora, Martin; Sládek, Vladimír; Soumar, Libor; Stráníková, Kateřina; Michálek Tomáš. The metabolic cost of walking in Neandertals and Upper Paleolithic Europeans. American Journal of Physical Anthropology, 2012, sv. 147 (S54), s. 168. (Abstract). ISSN 1096-8644. IF 2.824. [Jiný výsledek]
425311Mgr. Jana Wiedermannová, Ph.D.Korelusová J., Sudzinová P., Koval T., Rabatinová A., Šanderová H., Dohnálek J., Krásný L. , Poster na konferenci Microbial stress; from Molecules to Systems (10.-13.5. 2012 Belgirate, Itálie). Korelusová J., Sudzinová P., Koval T., Rabatinová A., Šanderová H., Dohnálek J., Krásný L. HelD, a protein affecting the functioning of RNA polymerase from Bacillus subtilis. [Jiný výsledek]
432611MUDr. Juraj PiškoPiško J., Buškova J., Nevsimalova S., Poster prezentovaný na medinárodnom kongrese v Paríži: Prevalence of frequent vivid dreams and nightmares in narcolepsy with cataplexy and narcolepsy without cataplexy (výsledky budú použité v rámci článku, ktorý bude publikovaný v IF časopise s dedikáciou grantu GA UK [Jiný výsledek]
441611Cecilia Bonnet, Ph.D.Bonnet, Cecilia, Oral presentation: Seminaire «Desordres Oculomoteurs ». ICM, Hopital Pité Salpetriere. Paris 75013. Vendredi 23 Novembre 2012 [Jiný výsledek]
441611Cecilia Bonnet, Ph.D.Bonnet, Cecilia, Oral presentation: Videooculography in Movement disorders Clinic, ENS-CNS Symposium Audio & video media in evaluation of movement disorders in Prague. Sunday, 10 June 2012. ENS-CNS Symposium [Jiný výsledek]
694912Mgr. Nikola HavrdováHlaváčová, Nikola, Constitutive Relations Derived from the Principle of Maximization of the Rate of Entropy Production - přednáška [Jiný výsledek]
694912Mgr. Nikola HavrdováPokorný, Milan, Strong solutions to the Navier–Stokes–Fourier system with slip–inflow boundary conditions - článek zaslaný k publikaci 10. 1. 2013, ZAMM [Jiný výsledek]
694912Mgr. Nikola HavrdováČapek, Marek, seznámení se se základními architekturami paralelních systémů – distribuovanými systémy a systémy se sdílenou pamětí [Jiný výsledek]
675112Ilya Tkach, Ph.D.Tkach Ilya, Prezentace na konferencích: 42èmes Journées des Actinides, Bristol, Anglie přednáška: "Superconductivity in the cubic γ-phase uranium molybdenum alloys synthesized by ultrafast cooling", 10th Prague Colloquium on 5f-Electron Systems. Praha, Česká republika, přednáška: "Superconductivity in the cubic γ-phase uranium molybdenum alloys synthesized by ultrafast cooling", Seminář z magnetismu, Karlova Univerzita, Praha, přednáška: "Superconductivity in the cubic γ-phase uranium molybdenum alloys synthesized by ultrafast cooling", Seminář z magnetismu, Karlova Univerzita, Praha, přednáška: "Amorphous 5f ferromagnetic hydrides UH3Mox", Řada publikací je v přípravě a budou publikovány v roce 2013. [Jiný výsledek]
675312Bc. Michal SloviakPorteš M., Jahelková H., Horáček I. 2012: , Formování harémů a akustické projevy netopýra velkého (Myotis myotis) v tubusech dálničních mostů. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012, Zoologické dny, Olomouc, s. 161 (přednáška) [Jiný výsledek]
699912Mgr. Eva Peterová, Ph.D.Peterová Eva, Poster - Májové hepatologické dny 2012 [Jiný výsledek]
699912Mgr. Eva Peterová, Ph.D.Peterová Eva, Abstrakt ve Sborníku XVII. vědecká konference Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové [Jiný výsledek]
604612Roman Perekrestov, Ph.D.Peterka, Matěj, ocenenie European Physical Society Best poster prize udelené riešiteľovi projektu za posterový príspevok na konferencií 25th Symposium on Plasma Physics and Technology [Jiný výsledek]
604612Roman Perekrestov, Ph.D.Klusoň, Jan; Falos, E.; Luca, C.; Rusu, G.B. ; Niedrist, Raimund; Ionita, Codrina; Sato, Naoyuki; Perekrestov, Roman; Kudrna, Pavel; Tichý, Milan, Diagnostic study of the discharge in the low pressure plasma jet sputtering systems, posterový príspevok na konferencií 25th Symposium on Plasma Physics and Technology [Jiný výsledek]
604612Roman Perekrestov, Ph.D.Peterka, Matěj; Zanáška, Michal; Adámek, Jiří; Tichý, Milan; Gyergyek, Tomaž, Systematic ball-pen probe measurements of the plasma potential in different low-temperature plasma conditions, posterový príspevok na konferencií 25th Symposium on Plasma Physics and Technology [Jiný výsledek]
604612Roman Perekrestov, Ph.D.Klusoň, Jan, ocenenie European Physical Society Best poster prize udelené riešiteľovi projektu za posterový príspevok na konferencií 25th Symposium on Plasma Physics and Technology [Jiný výsledek]
604612Roman Perekrestov, Ph.D.Klusoň, Jan; Perekrestov, Roman; Kudrna, Pavel; Tichý, Milan, Energy resolved ion mass spectroscopy of the magnetron discharge, posterový príspevok na konferencií WDS’12 [Jiný výsledek]
604612Roman Perekrestov, Ph.D.Klusoň, Jan; Perekrestov, Roman; Kolpaková, Anna; Kudrna, Pavel; Tichý, Milan , Diagnostic study of the discharge in the low pressure plasma jet sputtering system for the thin film deposition, posterový príspevok na konferencií Plasmas Surfaces and Thin Films [Jiný výsledek]
604612Roman Perekrestov, Ph.D.Kolpaková, Anna; Dosoudilová, Lenka; Kudrna, Pavel; Tichý, Milan; Navrátil, Zdeněk; Jurmanová, Jana, Langmuir Probe and Optical Emission Diagnostic of DC Cylindrical Magnetron in Neon, posterový príspevok na konferencií 25th Symposium on Plasma Physics and Technology [Jiný výsledek]
604612Roman Perekrestov, Ph.D.Kolpaková, Anna; Klusoň, Jan; Kudrna, Pavel; Tichý, Milan, Langmuir Probe Diagnostic of DC Cylindrical Magnetron in Neon, posterový príspevok na konferencií Plasmas Surfaces and Thin Films [Jiný výsledek]
663612PhDr. Jiří KroupaKroupa, Jiří K., "Johanna Adama Questenberga léta studentská a učednická", příspěvek přednesený na na vědeckém sympoziu "Hrabě Johann Adam Questenberg (1678-1752) – mecenáš a iniciátor hudebního dění na Moravě v době baroka", 11. 5. 2012, zámek Jaroměřice nad Rokytnou, bude publikováno v r. 2013 ve sborníku ze sympozia [Jiný výsledek]
663612PhDr. Jiří KroupaKroupa, Jiří K., "František Xaver Brixi, pražští jezuité a arcibiskup Antonín Petr Příchovský. Několik poznámek k holdovací hře Sanctus Adalbertus Pragensium episcopus (1764)", příspěvek přednesený na vědeckém sympoziu "Doba brixiánská a její časové okolí", 22. 10. 2012, Praha, bude publikováno v r. 2013 v periodiku Hudební věda [Jiný výsledek]
629312Njainday Jobe, M.Sc., Ph.D.Paňková, Daniela, Poster na mezinárodní konferenci prezentovaný hlavní řešitelkou Njainday Jobe: Paňková D., Jobe N., Kratochvílová M., Brábek J., Rösel D.; NG2 Proteoglycan Affects Tumor Cell Behavior through the Regulation of Rho. (2012) 4th Annual EMBO Meeting. Nice, France. [Jiný výsledek]
545612RNDr. Eva Macúchová, Ph.D.Macúchová E., Nohejlová-Deykun K., Nová E., Schutová B., Hrubá L., Šlamberová R., , Poster na 42nd SFN (Society for Neuroscience) Annual Meeting, 12. - 19.10.2012, New Orleans, USA Autoři: Macúchová E., Nohejlová-Deykun K., Nová E., Schutová B., Hrubá L., Šlamberová R. Název: Effect of prenatal methamphetamine exposure on sensitivity to other psychostimulants in adult male rats tested in Laboras apparatus Online publikace: Program No. 562.19. 2012 Neuroscience Meeting Planner. New Orleans, LA: Society for Neuroscience, 2012. Online. [Jiný výsledek]
545212RNDr. Eva Macúchová, Ph.D.1. Macúchová E., Nohejlová-Deykun K., Nová E., Schutová B., Hrubá L., Šlamberová R., Poster na 42nd SFN (Society for Neuroscience) Annual Meeting, 12. - 19.10.2012, New Orleans, USA Autoři: Macúchová E., Nohejlová-Deykun K., Nová E., Schutová B., Hrubá L., Šlamberová R. Název: Effect of prenatal methamphetamine exposure on sensitivity to other psychostimulants in adult male rats tested in Laboras apparatus Online publikace: Program No. 562.19. 2012 Neuroscience Meeting Planner. New Orleans, LA: Society for Neuroscience, 2012. Online. [Jiný výsledek]
691712Stefan Scholz, Mag. phil., Ph.D.Scholz, Stefan, OBSAHOVÁ KONCEPCE HISTORICKÉHO PROSEMINAŘE OBORU DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ, výsledky bádání prezentovány v úvodní přednášce kurzu [Jiný výsledek]
588112Mgr. Jiří KoukalKoukal, Jiří, Náhled připravované knihy [Jiný výsledek]
645412Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.Mykhailo Chundak, Ivan Khalakhan, Petr Kúš, Arnaud Cacucci, Kateřina Veltruská and Vladimír Matolín, Poster “Pd doped SnO2 nanorods“ presented at ICESS 2012. [Jiný výsledek]
645412Mgr. Tomáš Duchoň, Ph.D.T. Zahoranová, T. Mori, S. Chauhan, Y. Pengfei, M. Václavů, K. Ševčíková, V. Nehasil, V. Matolín, Poster “Study of highly porous magnetron sputtered CeO2 layers with the presence of gold nano-particles for CO oxidation at atmospheric pressure” presented at IUMRS-ICEM 2012. [Jiný výsledek]
622312Mgr. Martin Štefek, Ph.D.Štefek, Martin, V listopadu roku 2012 byl odevzdán první písemný výstup grantu - příspevek do konferenční kolektivni monografie, která vyjde v roce 2013. Anotace: Příspěvek se zabývá vnitrostranickými debatami o federalizaci Komunistické strany Československa v druhé polovině osmdesátých let dvacátého století. Autor popisuje ustavení stranických orgánů v českých zemích a zkoumá jejich strukturu a pravomoci. Následně je provedeno srovnání analogického procesu z šedesátých let dvacátého století. Téma federalizace je zasazeno do širší debaty o procesu přestavby v Československu. Práce je postavena na výzkumu doposud spíše neznámých archivních pramenů provenience ÚV KSČ. Klíčová slova: Komunistická strana Československa, federalizace, proces přestavby. [Jiný výsledek]
653712Mgr. Jana ŠmídováŠmídová, Jana, příspěvek na konferenci: Konferencia mladých odborníkov – 14. konferencia mladých meteorológov a klimatológov, Bratislava, 14. listopadu 2012: „Porovnání silných srážek v povodí horního Labe“ [Jiný výsledek]
653712Mgr. Jana ŠmídováŠmídová, Jana, poster na konferenci: Workshop Adolfa Patery 2012 – Extrémní hydrologické jevy v povodích, Brno, 31. května 2012: „Analýza mechanismu vzniku povodní v povodí Opavy“ [Jiný výsledek]
653712Mgr. Jana ŠmídováŠmídová, Jana, Müller, Miloslav, abstrakt ve sborníku abstraktů, příspěvek na konferenci: Seminář České meteorologické společnosti – Výzvy současné hydrometeorologie, Špindlerův Mlýn, 24. – 26. září 2012: „Rozložení a extremita srážek v povodí horního Labe“ ISBN 978-80-87-577-08-0 [Jiný výsledek]
550112doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.Augustovičová, L., Radiative association of LiHe+, ústní příspěvek na konferenci WDS 2012, Praha, May 29–June 1, 2012 [Jiný výsledek]
550112doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.Augustovičová, L.; Špirko, V.; Kraemer, W. P.; Soldán, P., Radiative association of LiHe+, vybraný poster na konferenci Prague Nobel Get-Together, Praha, May 30-31, 2012. [Jiný výsledek]
550112doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.Augustovičová, L.; Špirko, V.; Kraemer, W. P.; Soldán, P., Radiative association of He2+ revisited, manuskript s podporou GAUK č. 550112 je v současné době v recenzním řízení v časopise Astronomy & Astrophysics (prosinec 2012). [Jiný výsledek]
550112doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.Augustovičová, L.; Špirko, V.; Kraemer, W. P.; Soldán, P., Radiative association of LiHe+, Book of abstracts of the 22nd International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, Praha, September 4-8, 2012, ISBN 978-80-7080-826-9 [Jiný výsledek]
550112doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.Augustovičová, L.; Špirko, V.; Kraemer, W. P.; Soldán, P., Radiative association of LiHe+, poster na konferenci PRAHA 2012 (The 22nd International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy), Praha, September 4-8, 2012 [Jiný výsledek]
550112doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.Augustovičová, L., Radiative association of molecular ions of astrochemical interest, ústní příspěvek na konferenci Workshop on Scientific Computing 2012, Děčín, June 15-18, 2012. [Jiný výsledek]
51910Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.Megahed, Mohamed, příspěvek na mezinárodní conference Fourth International Congress for Young Egyptologists, Sofia, Bulgaria (září 2012) [Jiný výsledek]
23510Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.Veselý, Jozef; Cieslar, Miroslav; Bonneville, Joël; Coupeau Christophe, Analysis of slip line structures investigated by AFM during in-situ deformation. Príspevok na konferencii METAL 2012. [Jiný výsledek]
539512Ing. Markéta Škereňová, Ph.D.Jančíková, Markéta, konferenční abstrakt XXIII. biochemický sjezd, citace: M. Jančíková, T. Zima, V. Mikulová, V. Soukup, O. Čapoun, H. Honová, T. Hanuš, M. Šírová, Detekce a charakterizace cirkulujících nádorových buněk u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty,XXIII. biochemický sjezd Sborník přednášek a posterů , program, 184/P150, ISBN 978-80-86313-34-4, srpen 2012 [Jiný výsledek]
539512Ing. Markéta Škereňová, Ph.D.Jančíková, Markéta, konferenční abstrakt ISOBM 2012, citace: M. Jančíková, V. Mikulová, O. Čapoun, V, Soukup, H. Honová, T. Zima, Circulating tumor cells as a biomarker for the patients with castration resistant prostate cancer, Tumor Biol.33 (Suppl 1):S81–S116, DOI 10.1007/s13277-012-0540-y, 2012 [Jiný výsledek]
430011Mgr. Václav Římal, Ph.D.Římal, Václav; Štěpánková, Helena; Štěpánek, Josef, ústní příspěvek: Influence of Cytosine Methylation on the Dynamics of DNA Double-Helix, Central European NMR meeting, 27th NMR Valtice, 22.-25. dubna 2012, Valtice [Jiný výsledek]
430011Mgr. Václav Římal, Ph.D.Římal, Václav; Štěpánková, Helena; Štěpánek, Josef, poster: Effects of Cytosine Methylation and Mismatch Base Pairs on Local Melting Properties of DNA Double-Helix, 12th Chianti/INSTRUCT Workshop on BioNMR 2012, 17.-22. června 2012, Montecatini, Itálie [Jiný výsledek]
112110Mgr. Dana KučerováKučerová, Dana, Jeníček, Michal, Poster: Comparison of interpolation methods for estimating the spatial distribution of the snowpack. IP Erasmus, Cagliari [Jiný výsledek]
112110Mgr. Dana KučerováKučerová, Dana, Jeníček, Michal, (2013, in prep.): Comparison of interpolation methods for estimating the spatial distribution of the snowpack. Článek bude na přelomu dubna a května poslán k recenzím do časopisu Environmental Monitoring and Assessment (Springer, IF=1,4) [Jiný výsledek]
112110Mgr. Dana KučerováKučerová, Dana, Jeníček, Michal, (2012). Comparison of interpolation methods for estimating the spatial distribution of the snowpack. In Proceedings of the XIV. European Seminar on Geography of Water, Cagliary. In print. [Jiný výsledek]
380511Mgr. Daniel SvětlíkSOUKUP, Jan; BRUTHANS, Jiří; SVĚTLÍK, Daniel; SCHWEIGSTILLOVÁ, Jana; SMUTEK, Daniel, Sebe-organizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč [Jiný výsledek]
380511Mgr. Daniel SvětlíkBRUTHANS, Jiří; SVĚTLÍK, Daniel; SOUKUP, Jan; SCHWEIGSTILLOVÁ, Jana; VÁLEK, Jan; SEDLAČKOVÁ, Markéta; MAYO, Alan L., přednáška FAST EVOLVING CONDUITS IN CLAY-BONDED SANDSTONE: CHARACTERIZATION, EROSION PROCESSES AND SIGNIFICANCE FOR HYDROGEOLOGY AND ORIGIN OF SANDSTONE LANDFORMS [Jiný výsledek]
380511Mgr. Daniel SvětlíkSOUKUP, Jan; SVĚTLÍK, Daniel; BRUTHANS, Jiří; SCHWEIGSTILLOVÁ, Jana; VÁLEK, Jan, přednáška Překvapivé poznatky z výzkumů v lomu Střeleč: Nový pohlad na vznik a vývoj pískovcových forem (nejen) v Českém ráji [Jiný výsledek]
380511Mgr. Daniel SvětlíkBRUTHANS, Jiří; SOUKUP, Jan; SCHWEIGSTILLOVÁ, Jana; VACULÍKOVÁ, Jana; SMUTEK, Daniel; MAYO, Alan L.; FALTEISEK, Lukáš, Origin of „rock cities“, pillars and cleft-conduits in kaolinite-bonded sandstone: New insight from study in sandstone quarry where landforms recently evolve [Jiný výsledek]
380511Mgr. Daniel SvětlíkBRUTHANS, Jiří; SOUKUP, Jan; SVĚTLÍK, Daniel; SCHWEIGSTILLOVÁ; MAYO, Alan L., Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst [Jiný výsledek]
380511Mgr. Daniel SvětlíkSCHWEIGSTILLOVÁ, Jana; BRUTHANS, Jiří; FALTEISEK, Lukáš; VÁLEK, Jan; SOUKUP, Jan, Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf [Jiný výsledek]
380511Mgr. Daniel SvětlíkBRUTHANS, Jiří; SVĚTLÍK, Daniel; SOUKUP, Jan; SCHWEIGSTILLOVÁ, Jana; JENČ, Petr; CHURÁČKOVÁ, Zdeňka, přednáška Stáří jeskyní a skalních převisů v Českém ráji: Glaciální fenomén? [Jiný výsledek]
380511Mgr. Daniel SvětlíkSOUKUP, Jan; BRUTHANS, Jiří; SVĚTLÍK, Daniel; SCHWEIGSTILLOVÁ, Jana; VÁLEK, Jan, přednáška Typy povrchů a erozní procesy v lomu Střeleč: Nové poznatky pro pochopení vzniku a vývoje forem v kvádrových pískovcích [Jiný výsledek]
380511Mgr. Daniel SvětlíkBRUTHANS, Jiří; SOUKUP, Jan; SVĚTLÍK, Daniel; SCHWEIGSTILLOVÁ; Mayo, Alan L., přednáška Self organised conduit network in sandstone quarry: Characterization and evolution [Jiný výsledek]
380511Mgr. Daniel SvětlíkBRUTHANS, Jiří; SVĚTLÍK, Daniel; SOUKUP, Jan; SCHWEIGSTILLOVÁ, Jana; Mayo, Alan L., poster SELF ORGANISED CONDUIT NETWORK in SANDSTONE QUARRY: CHARACTERIZATION AND EVOLUTION [Jiný výsledek]
356411RNDr. Jiří Vozka, Ph.D.Vozka, Jiří; Kalíková, Květa; Tesařová, Eva; Roussel, Christian; Armstrong, Daniel W., Příspěvek na konferenci 29th international Symposium on Chromatography, Toruň, Polsko - poster: Chiral separation of binaphthyl catalysts using dimethylphenyl carbamate cyclofructan 7 – comparison of SFC and HPLC conditions. [Jiný výsledek]
356411RNDr. Jiří Vozka, Ph.D.Vozka, Jiří; Kalíková, Květa; Tesařová, Eva; Roussel, Christian; Armstrong, Daniel W., Příspěvek na konferenci 12th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Cluj Napoka, Rumunsko. Poster - Description and comparison of interactions occuring on dimethylphenyl carbamate cyclofructan 7 chiral stationary phase HPLC vs SFC. [Jiný výsledek]
356411RNDr. Jiří Vozka, Ph.D.Kalíková, Květa; Vozka, Jiří; Tesařová, Eva, Příspěvek na konferenci 24th International Symposium on Chiral Discrimination (ISCD 24), Fort Worth, TX USA. Přednáška: Cyclodextrin- and Cyclofructan-based chiral stationary phases for separation in chromatography. [Jiný výsledek]
356411RNDr. Jiří Vozka, Ph.D.Kalíková, Květa; Kozlík, Petr; Šímová, Veronika; Tesařová, Eva, Příspěvek na konferenci: Chirality 2012 (ISCD 24), Fort Worth, TX USA, 2012, Poster - Cyclofructan-based stationary phases for HILIC, pg. 121 Book of Abstract [Jiný výsledek]
356411RNDr. Jiří Vozka, Ph.D.Kalíková, Květa; Kozlík, Petr; Šímová, Veronika; Tesařová, Eva, Přednáška na 64. sjezdu chemických společností, 2012 Olomouc, Czech Republic.Stacionární fáze na bázi cyklofruktanu pro hydrofilní interakční chromatografii, Chem. Listy 106 (2012), 490 [Jiný výsledek]
356411RNDr. Jiří Vozka, Ph.D.Geryk, Radim; Vozka, Jiří; Kalíková, Květa; Tesařová, Eva, Příspěvek na konferenci 12th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Cluj Napoka, Rumunsko - Poster: HPLC method for chiral separation of enantiomers of citalopram and its precursor citadiol. [Jiný výsledek]
356411RNDr. Jiří Vozka, Ph.D.Geryk, Radim; Vozka, Jiří; Kalíková, Květa; Tesařová, Eva, Příspěvek na konferenci 29th international Symposium on Chromatography, Toruň, Polsko 2012 - Poster: Optimization and validation of HPLC method for chiral separation of citalopram and its precursor citadiol. [Jiný výsledek]
351911Mgr. Iveta Hajdáková, Ph.D.Hajdáková, Iveta, “Discreet Economy: Between Economy and the Gift.” Prezentace na konferenci EASA 2012. (http://www.nomadit.co.uk/easa/easa2012/panels.php5?PanelID=1070) [Jiný výsledek]
26410PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.Štěpánová, Veronika, Korpus Monolog 1.0. (2012). On-line na adrese <http://monolog.dialogy.org> [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Popel, Martin, invited speaker "Treex Tutorial: Introduction", CLARA Winter School on New Developments in Computational Linguistics, Prague, 2012-02-16, http://ufal.mff.cuni.cz/clara/newdev [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Mareček, David; Popel, Martin; Ramasamy, Loganathan; Štěpánek, Jan; Zeman, Daniel; Žabokrtský, Zdeněk; Hajič, Jan, Cross-language Study on Influence of Coordination Style on Dependency Parsing Performance. Technická zpráva. 2013. http://ufal.mff.cuni.cz/techrep/tr49.pdf [Jiný výsledek]
116310Mgr. Martin Popel, Ph.D.Mareček, David, software, 2012, UDP (Unsupervised Dependency Parser) http://ufal.ms.mff.cuni.cz/~marecek/udp/ [Jiný výsledek]
521212Mgr. Jan Mašek, Ph.D.Mašek, Jan, Western blot_1 (přílohy) ukazuje, že po přidání 4-hydroxytamoxifenu do buněčné kultury izolované z myši s genotypem Tcf3loxP/loxP/cre-ERT2 dochází k cílené deleci, vedoucí k absenci proteinu Tcf3 zobrazeného pomocí specifické protilátky proti Tcf3 (sc-20M). Pax6 a beta-actin slouží jako kontrola koncentrace jednoltlivých vzorků. [Jiný výsledek]
521212Mgr. Jan Mašek, Ph.D.Mašek, Jan, Obr. Reprogramming_Mef_ (přílohy) ukazuje nárůst efektivity reprogramování primárních myších embryonálních fibroblastů na IPSc kolonie. Do stejného množství buněk Mef Tcf3loxP/loxP (WT) Tcf3-/-/cre-Ert2 (KO Tcf3) byly elektroporovány vektory pPB-CAG.OSKM-pu∆tk a pCMV-mPBase (Yusa et al., 2009). Transfekované buňky byly kultivovány kombinací médií F15L a K15L. Kolonie byly počítány 10 dní po elektroporaci. (n=3). [Jiný výsledek]
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Holubec, Viktor; Ryabov, Artem , poster na konferenci SITGES23 (4.6.-8.6.), Work fluctuations in systems with stochastic driving [Jiný výsledek]
143610RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.Holubec, Viktor; Chvosta, Petr; Maass, Philipp; Ryabov, Artem, poster na konferenci 25th Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics (9.9.-13.9.), Dynamics and energetics for a molecular zipper model under external driving [Jiný výsledek]
619312RNDr. Jana Kolomazníková, Ph.D.Kubelková, Jana, ukázka příspěvku na konferenci Asociace amerických geografů a stupeň rozpracovanosti dizertační práce [Jiný výsledek]
619312RNDr. Jana Kolomazníková, Ph.D.Kubelková, Jana, článek "NOVOTNÝ, J., KUBELKOVA, J., JOSEPH, V.: The best-implementation effects of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme: a case study from Tamil Nadu" je v recenzním řízení časopisu Singapore Journal of Tropical Geography, proto zatím nelze vložit jeho finální podobu [Jiný výsledek]
514412doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Novotný Jiří, Kampf Karol, Trnka Jaroslav, Recursion Relations for Tree-level Amplitudes in the SU(N) Non-linear Sigma Model - preprint, arxiv:1212.5224. Zasláno do Physical Review Letters. [Jiný výsledek]
514412doc. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.Novotný Jiří, Kampf Karol, Trnka Jaroslav, Tree-level amplitudes in the SU(N) Non-linear Sigma Model - pracovní draft, předpokládaný termín dokončení preprintu je konec ledna, poté zaslání do Journal of High Energy Physics. [Jiný výsledek]
307311Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D.Dědečková Klára, Vergunst Annette a Dřevínek Pavel, Abstrakt 16. pracovní setkání Mezinárodní pracovní skupiny pro bakterie komplexu Burkholderia cepacia 2012, Kanada, Montreal [Jiný výsledek]
307311Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D.Dědečkova Klára, Kalferstová Lucie, Strnad Hynek, Vávrová Jolana a Dřevínek Pavel, Publikace v Journal of Cystic Fibrosis, zatím dostupná pouze on-line. [Jiný výsledek]
307311Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D.Dědečková Klára, Kalferstová Lucie, Vávrová Jolana a Dřevínek Pavel, Poster - Evropská konference cystické fibrózy 2012, Dublin, Irsko [Jiný výsledek]
307311Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D.Dědečková Klára, Kalferstová Lucie, Vávrová Jolana a Dřevínek Pavel, Poster Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, 2012 [Jiný výsledek]
709812Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Přednáška a prezentace "Kvestie De esse eterno in prima causa Štěpána z Pálče a její vztah k filosofickému dílu Jeronýma Pražského (Quaestio De esse eterno in prima causa of Štěpán of Páleč and Its Relation to the Philosophical Work of Jerome of Prague)" na mezinárodní konferenci The Bohemian Reformation and Religious Practice X, 20.-22. června 2012. [Jiný výsledek]
709812Mgr. Ota Pavlíček, Th.D.Pavlíček, Ota, Přednáška na několik témat nově vydané knihy "Mots médiévaux offerts à Ruedi Imbach, ed. I. ATUCHA, D. CALMA, C. KÖNIG-PRALONG, I. ZAVATTERO, Porto 2011" uskutečněná na kolokviu Dies Bibliographicus II pořádaném na Filosofickém ústavu AV ČR 6. ledna 2012. V rámci přednášky byl kladen důraz na přínos knihy pro výzkum nad českým středověkým myšlením a některé informace byly v tomto směru doplněny. [Jiný výsledek]
355011Mgr. Aivaras ŽukauskasŽukauskas, Aivaras, Prezentace o výsledcích prvních testů scintilačních detektorů (Meeting kolaborace v Orsay, 24.10.2012) [Jiný výsledek]
683412RNDr. Tomáš Štor, Ph.D.Abrahám, Petřík, Sádlo, Stor, Kačmar, Engel..., Environmental history and present state of bar/paleochannel relicts in Ploučnice river, Czech Republic... článek v procesu, není dokončen) [Jiný výsledek]
554512RNDr. Nikol Novotná, Ph.D.Novotná, Nikol, Novotná, N., Jeřábek, P. a Racek, M., 2012. Amphibolites from the Gemer-Vepor Contact Zone, Central West Carpathians. Abstrakt- Studentská geologická konference Brno, 2012. [Jiný výsledek]
444911Mgr. Ján LalinskýLalinský, Ján, Výsledky zkoumání teorie CD dichroizmu byli předneseny v řeči "Microscopic models of optical activity" na pracovním setkání "VILNIUS WORKSHOP on Nonlinear Spectroscopy and Open Quantum Systems" ve dnech 22-23.10.2012 ve Vilniu. Abstrakt příspěvku s dedikací GAUK a fakultě vyšel ve sborníku abstraktů na str. 14, kterou vydali organizátoři ve Vilniu, dostupném na www stránce http://www.tfk.ff.vu.lt/?lang=en&page_id=453 a v příloze. [Jiný výsledek]
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Cieslar, Miroslav; Poková, Michaela, Rozšířený abstrakt ve sborníku z konference ISCMA 16 - International Conference on Strength of Materials. In-situ TEM observations of annealing processes in twin-roll cast aluminium alloys. V poděkování je omylem místo správného čísla projektu GAUK 92210 uvedeno interní číslo grantu 106-10/251153. [Jiný výsledek]
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Poková, Michaela, Prezentace z konference Microscopy and NDT: TEM Investigation of Precipitation in Al-Mn Alloys with Addition of Zr [Jiný výsledek]
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Poková, Michaela; Cieslar, Miroslav; Lacaze, Jacques, Rozšířený abstrakt ve sborníku z konference ISCMA 16 - International Conference on Strength of Materials. Název: Precipitation in TRC Aluminium Alloys with Zr Addition. V poděkování je omylem místo správného čísla projektu GAUK 92210 uvedeno interní číslo grantu 106-10/251153. [Jiný výsledek]
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Poková, Michaela; Cieslar, Miroslav; Lacaze, Jacques, Poster Precipitation in TRC Aluminium Alloys with Zr Addition z konference ICSMA 16 v Bangalore v Indii. [Jiný výsledek]
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Poková, Michaela, Prezentace z konference 7th Seminar for Central European PhD Students: Investigation of Precipitation in AW 3003 Aluminium Alloys By In-situ TEM. [Jiný výsledek]
92210RNDr. Michaela Šlapáková, Ph.D.Poková, Michaela, Prezetace z konference Metal 2012: The Influence of Pre-deformation on Minority Phases Precipitation in Modified AW-3003 Aluminium. [Jiný výsledek]
411611RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.Vaclavikova, Eliska, Kavalcova, Lucie, Skaba, Richard, Dvorakova, Sarka, Macokova, Pavla, Bendlova, Bela, přednáška prezentovaná dr. Kavalcovou "Hirschsprung’s disease and medullary thyroid carcinoma - 15-year experience with molecular genetic screening of the RET proto-oncogene". 24th International Symposium on Pediatric Surgical Research, Graz, 8-10 September 2011 (oceněno 2. místem Aesculab Prize) [Jiný výsledek]
411611RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.Vaclavikova, Eliska, Dvorakova, Sarka, Sykorova, Vlasta, Vcelak, Josef, Halkova, Tereza, Skaba Richard, Vlcek, Petr, Bendlova, Bela, prezentovaný poster "Significant differencies in frequencies of RET polymorphisms in Hirschsprung’s disease patients and its association with medullary thyroid carcinoma". 36th Annual Meeting of the European Thyroid Association, Pisa, Italy, 8-12 September 2012. European Thyroid Journal 2012; 1 (Suppl. 1); P1 [Jiný výsledek]
411611RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.Václavíková, Eliška, Dvořáková, Šárka, Sýkorová, Vlasta, Včelák, Josef, Škába, Richard, Vlček, Petr, Bendlová, Běla, poster "Vliv genetických variant RET proto-onkogenu na patogenezi Hirschsprungovy choroby a její souvislost s medulárním karcinomem štítné žlázy". XXXIV. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí, Brno, 20.-22.10.2011, abstrakt v DMEV 14, supl. 2, str. 61-62 [Jiný výsledek]
411611RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.Vaclavikova, Eliska, Dvorakova, Sarka, Skaba, Richard, Kavalcova, Lucie, Sykorova, Vlasta, Halkova, Tereza, Vcelak, Josef, Bendlova, Bela, publikace "RET variants and haplotype analysis in patients with Hirschsprung disease" je před odesláním do impaktovaného časopisu, zabývá se rozsáhlou studií polymorfismů v RET proto-onkogenu u českých pacientů s Hirschsprungovou chorobou [Jiný výsledek]
281211RNDr. Jakub Štěpán Tichý, Ph.D.Mácha, Václav, Partial regularity of solution to generalized Navier-Stokes problem. [Jiný výsledek]
281211RNDr. Jakub Štěpán Tichý, Ph.D.Tichý, Jakub, Regularity of planar flows for shear-thickening fluids under perfect slip boundary conditions [Jiný výsledek]
281211RNDr. Jakub Štěpán Tichý, Ph.D.Kaplický, Petr, Tichý, Jakub, Boundary Regularity of Flows under Perfect Slip Boundary Conditions [Jiný výsledek]
650612JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.Peterková Helena, Aktivní účast na 19. celosvětového medicínskoprávního kongresu v Maceio, Brazílie, s příspěvkem AUTONOMY – A LEADING PRINCIPLE IN THE END-OF-LIFE DECISION MAKING? (srpen 2012). Písemné zpracování příspěvku bylo odevdáno k publikaci v Journal of Hospital Administration. [Jiný výsledek]
650612JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.Peterková Helena, Aktivní účast na 8. mezinárodní bioetické konferenci pod záštitou UNESCO, pořádané v září 2012 v Izraeli; přednesen příspěvek BIOETHICS AND MEDICAL LAW - AN EQUAL PARTNERSHIP? Zároveň předsedající sekce. [Jiný výsledek]
650612JUDr. Helena Van Beersel Krejčíková, Ph.D.Peterková, Helena, článek Previously expressed wishes in the Czech Republic - a missed chance of the Czech legislator (vytvořený na základě výzvy pro Medicine and Law Journal) [Jiný výsledek]
139810RNDr. Jaroslav Hamerský, Ph.D.Jan Cechura, Poster na mezinárodní konferenci „X-ray Binaries“ pořádané v červenci 2012 v Bostonu. [Jiný výsledek]
139810RNDr. Jaroslav Hamerský, Ph.D.Jan Cechura, Poster na konferenci „IAU Symposium 290 Feeding Compact Objects: Accretion on All Scales“ v srpnu 2012 v Pekingu. [Jiný výsledek]
690512PhDr. Mgr. Jana Votápková, Ph.D.Votapkova, Jana, Enclosure to the report on the work in the previous year [Jiný výsledek]
690512PhDr. Mgr. Jana Votápková, Ph.D.Votapkova, Jana, Zilova, Pavlina, The Effect of the Abolition of User Charges on the Demand for Ambulatory Doctor Visits, IES WP [Jiný výsledek]
301711Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.Pánek, Tomáš, Fylogenetická analýza SSU rDNA zahrnující všechny naše izoláty rodu Andalucia. [Jiný výsledek]
301711Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.Pánek, Tomáš; Táborský, Petr; Čepička, Ivan , New anaerobic member of the jakobid genus Andalucia. PROTIST 2012 (ISOP 62th and ISEP XIX), Oslo, Norsko. Poster na mezinárodní protistologické konferenci. [Jiný výsledek]
501212RNDr. Martina Jannová, Ph.D.Verdánová, Martina, Poster s názvem: Influence of differently terminated graphene on cell behaviour in the presence/absence of fetal bovine serum (M. Verdanova, A. Broz, M. Kalbac, M. Kalbacova) prezentovaný na konferenci Nanocon 2012 konané v říjnu 2012 v Brně. [Jiný výsledek]
501212RNDr. Martina Jannová, Ph.D.Verdánová, Martina, Poster s názvem: Cell adhesion on different materials in the presence or the absence of fetal bovine serum (M. Verdanova, A. Broz, M. Kalbac, A. Kromka, M. Kalbacova) prezentovaný na konferenci 3rd Annual Symposium Physics of Cancer konané v listopadu 2012 v Lipsku, Německo [Jiný výsledek]
501212RNDr. Martina Jannová, Ph.D.Verdánová, Martina, Poster s názvem: Freezing of mesenchymal stem cells in different media (M. Verdanova, A. Broz, R. Pytlik, M. Kalbacova) prezentovaný na konferenci Stem cells in 21st Century: From Research to Modern Cell Therapy konané v listopadu 2012 v Černé Hoře u Brna. [Jiný výsledek]
501212RNDr. Martina Jannová, Ph.D.Verdánová, Martina, Poster s názvem: Influence of differently treated graphene on cell behaviour in the presence/absence of fetal bovine serum (M. Verdanova, A.Broz, M.Kalbacova, M.Kalbac) prezentovaný na konferenci 4th International Symposium Interface Biology of Implants konané v květnu 2012 ve Warnemünde, Německo [Jiný výsledek]
294311MUDr. Imani Hamza KondoMUDr. Imani Hamza Kondo, Cena nejlepsí prezentace. [Jiný výsledek]
510112Mgr. Jakub Ptáček, Ph.D.Michal Navrátil, Jakub Ptáček, Jana Stárková, Cyril Bařinka, Jacek Lubkowski, Jan Konvalinka:, Structural and Biochemical Characterization of the Folyl-poly-y-L-glutamate Hydrolysing Activity of Human Glutamate Carboxypeptidase II. Konference “X Discussions in Structural Molecular Biology” v Nových Hradech, 22.-24. března 2012 - poster - Afiliace Přírodovědecké fakulty není na posteru uvedena z toho důvodu, že přihláška a poster byl na konferenci poslán ještě před vyhlášením výsledků 8. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze. [Jiný výsledek]
549912RNDr. Adam Kosík, Ph.D.Kosík, Adam, Prezentace výsledků na semináři doktorandů Ústavu termomechaniky AV ČR. Příspěvek na téma Numerical Simulation of Interaction of Fluid Flow and an Elastic Body [Jiný výsledek]
549912RNDr. Adam Kosík, Ph.D.Feistauer, Miloslav, Hasnedlová, Jaroslava, Horáček, Jaromír, Kosík, Adam, Kučera, Václav, Byl odeslán tento příspěvek M. Feistauer, J. Hasnedlová-Prokopová, J. Horáček, A. Kosík, V. Kučera: DGFEM for dynamical systems describing interaction of compressible fluid and structures. J. Comput. Appl. Math. (submitted 2012), IF=1.112 [Jiný výsledek]
549912RNDr. Adam Kosík, Ph.D.Česenek, Jan, Feistauer, Miloslav, Kosík, Adam, Do časopisu ZAMM (Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik) byl přijat k publikaci článek J. Česenek, M. Feistauer, A. Kosík: DGFEM for the analysis of airfoil vibrations induced by compressible flow. ZAMM (accepted 2012), IF 0.863 [Jiný výsledek]
549912RNDr. Adam Kosík, Ph.D.Kosík, Adam, Feistauer, Miloslav, Hadrava, Martin, Prezentace a abstrakt v Book of Abstracts, Workshop Modeling and Simulation of Transport Phenomena 2012: The Numerical Analysis of DG Method for Convection-Diffusion Problem [Jiný výsledek]
135210RNDr. Olga Trhlíková, Ph.D.Sedláček, Jan, Balcar, Hynek, Zukal, Arnošt, Slováková, Eva, Trhlíková, Olga, Polyacetylene-Type Networks Prepared by Rhodium Catalysed Polymerization of Diethynlarenes: New Type of Conjugated Microporous Polymers, EUPOC2012– Porous Polymer-Based Systems: From Design to Application Gargnano, 3 -7 June 2012-poster. [Jiný výsledek]
666012PhDr. Mgr. Jaroslav Fiala, Ph.D.Radek Buben, Jaroslav Fiala, Výsledkem projektu je publikace, na které řešitelé pracují. V příloze přikládáme části rukopisu. Do konce roku 2012 nebylo k vydání nic plánováno. Dále je v akademickém roce 2012/2013 vyučován kurz Politické systémy Latinské Ameriky, který je zaměřen na zprostředkování vytýčených témat a teoretických konceptů při jejich zkoumání. [Jiný výsledek]
422311JUDr. David Kohout, Ph.D.Kohout, David, Výukový blok na Škole lidských práv pořádané pod Centrem praktických právních dovedností PF UK. Tříhodinový blok navazoval na jeden z cílů vytčených v tomto projektu, a to seznámit formou přednášky širší fakultní veřejnost s obsahem grantové problematiky, zejména s obecnými historickoprávními východisky stíhání nacistických zločinců a vztahy mezi národním a mezinárodním právem na tomto poli. Vzhledem ke snaze o vyšší interaktivitu tohoto bloku byl věnován prostor především diskuzi a zamyšlení se nad funkcí - a funkčností - mezinárodního (trestního) práva. Program Školy lidských práv je přiložen k této zprávě (Příloha č.9), přiložena je i rámcová powerpointová prezentace využitá při této příležitosti (s dedikací tomuto projektu GAUK, Příloha 10). [Jiný výsledek]
422311JUDr. David Kohout, Ph.D.Kohout, David, Článek v recenzovaném sborníku Název článku: Aspekty tzv. revoluční spravedlnosti v procesech s nacistickými zločinci po druhé světové válce Rozsah: 25 stran Název sborníku: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dny Práva 2012 (bližší údaje nejsou nyní známy). Krátké shrnutí obsahu výstupu: Článek prezentuje základní vývojová východiska mezinárodního trestního práva od období před první světovou válkou až po prohlášení tzv. norimberských principů za obecnou součást mezinárodního práva. Publikace zatím nebyla vytištěna, není ji proto možno vložit do sekce "Výsledek - článek ve sborníku" (chybí údaje pro vyplnění povinných polí). Článek je obsažen v Příloze č. 3 této grantové zprávy. Potvrzení o přijetí k uveřejnění v Příloze č. 4. [Jiný výsledek]
422311JUDr. David Kohout, Ph.D.Kohout, David, Účast a referát na mezinárodní konferenci Dny práva 2012 pořádané na Masarykově univerzitě v Brně (srov. Příloha č. 12 obsahující cestovní zprávu). Referát byl přednesen na téma Aspekty tzv. revoluční spravedlnosti v procesech s nacistickými zločinci po druhé světové válce (konferenční sekce Revoluce a právo). Příspěvek prezentoval východiska pro článek připravený k publikování v recenzovaném sborníku z konference (článek je připojen k této grantové zprávě jako jeden z výstupů projektu). Program konference je přiložen k této zprávě (Příloha č. 7), přiložena je rovněž powerpointová prezentace využitá na konferenci k přednesenému příspěvku (s dedikací tomuto projektu GAUK - Příloha č. 8) [Jiný výsledek]
422311JUDr. David Kohout, Ph.D.Kohout, David, Disertace hlavního řešitele (pracovní verze před dokončením) Téma: Právněhistorické aspekty trestání nacistických zločinců na pozadí procesu s Adolfem Eichmannem Jak bylo uvedeno v grantovém projektu, výstupy z grantu v užším slova smyslu měly být současně podkladem pro zpracování relevantních částí připravované disertace. Disertace je ve stádiu před dokončením (zbývá dopracovat poslední část a závěr a provést celkovou korekturu). Všechny tři články vykazované v tomto grantu byly do disertace zapracovány, do disertace byla vložena dedikace GAUKu. Předpokládá se u disertace její obhajoba v 09/2013. V případě kladného hodnocení může být jednáno o samostatné publikaci disertace. Rozpracovaná verze disertační práce je v Příloze č. 11 této zprávy. [Jiný výsledek]
422311JUDr. David Kohout, Ph.D.Kohout, David, Článek v recenzovaném sborníku Název článku: Vyhlazovací a koncentrační tábor Osvětim - Březinka v kontextu světového kulturního dědictví UNESCO a poválečných tzv. osvětimských procesů Rozsah: 19 stran Název sborníku: Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu Editoři: Damohorský, Milan; Stejskal, Vojtěch Nakladatel: Česká společnost pro právo životního prostředí, Nakladatelství Eva Rozkotová Vročení: 2012 Krátké shrnutí : Porovnání univerzality zločinů s univerzálním odkazem památníku Osvětim (na seznamu UNESCO). Publikace zatím nebyla vytištěna, článek nebylo možno uvést v příslušné sekci zprávy. Článek v Příloze č. 5 grantové zprávy. Potvrzení o přijetí k uveřejnění Příloze č. 6. [Jiný výsledek]
422311JUDr. David Kohout, Ph.D.Kohout, David, Článek v recenzovaném časopise Název článku: Holocaust před soudem – padesát let od skončení trestního procesu s Adolfem Eichmannem v Izraeli Rozsah: 54 str Název časopisu: Právněhistorické studie (k uveřejnění v č. 43, ISSN 0079-4929) Shrnutí: Článek ve svém větším rozsahu mapuje podrobně nejvýznamnější proces s nacistickým zločincem v 60. letech - proces s Eichmannem a jeho ovlivnění mezinárodním trestním právem. V sepjetí s tímto procesem jsou diskutovány i další procesy v jiných státech. Číslo časopisu zatím nebylo vytištěno, není možno vložit výstup do sekce "Výsledek - článek v časopise" (viz. povinná pole). Článek je obsažen v Příloze č. 1 této grantové zprávy. Potvrzení o přijetí k uveřejnění je obsaženo v Příloze č. 2. [Jiný výsledek]
360811PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D.Mandíková Jana, Abstrakt Farmakologické dny Košice 2012 [Jiný výsledek]
360811PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D.Mandíková Jana, Manuskript publikace v recenzním řízení, European Journal of Pharmacology [Jiný výsledek]
360811PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D.Mandíková Jana, Manuskript práce s acyklickými nukleosidovými fosfonáty (ANPs) připravený k odeslání do časopisu s IF [Jiný výsledek]
360811PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D.Mandíková Jana, Abstrakt konference EPHAR Granada 2012 [Jiný výsledek]
360811PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D.Mandíková Jana, Poster konference EPHAR Granada 2012 [Jiný výsledek]
360811PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D.Mandíková Jana, Poster Farmakologické dny Košice 2012 [Jiný výsledek]
360811PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D.Mandíková Jana, Potvrzení o odeslání práce do časopisu European Journal of Pharmacology [Jiný výsledek]
17010MUDr. Martin Kudr, Ph.D.Jahodová, Alena, Abstrakt poster 29th International Epilepsy Congres Rome 2011 [Jiný výsledek]
17010MUDr. Martin Kudr, Ph.D.Kudr, Martin, Abstrakt poster 10th European Congress on Epileptology London 2012 [Jiný výsledek]
17010MUDr. Martin Kudr, Ph.D.Jahodová, Alena, Abstrakt poster 10th European Congress on Epileptology London 2012 [Jiný výsledek]
17010MUDr. Martin Kudr, Ph.D.Kudr, Martin, Potvrzení o přijetí článku "SISCOM and FDG-PET in patients with nonlesional extratemporal epilepsy: Correlation with intracranial EEG, histology and seizure outcome" do časopisu Epileptic Disorders, IF 1.495. [Jiný výsledek]
17010MUDr. Martin Kudr, Ph.D.Kudr, Martin, Poster 9th European Congres on Epileptology Rhodes 2010 [Jiný výsledek]
17010MUDr. Martin Kudr, Ph.D.Kynčl, Martin, Abstrakt poster 29th International Epilepsy Congress Rome 2011 [Jiný výsledek]
411911RNDr. Petra Alánová, Ph.D.Mandíková, Petra, P. Mandikova, P. Micova, K. Kozichova, L. Dabrowska, F. Kolar, J. Neckar: Effect of molsidomine and tempol on ischemic tolerance of chronically hypoxic rat hearts. Experimental Biology, 21.4. - 25.4.2012, San Diego, USA (poster) [Jiný výsledek]
411911RNDr. Petra Alánová, Ph.D.Mandíková, Petra, P. Mandíková, A. Chytilová, P. Míčová, K. Kožichová, L. Dabrowská, I. Mikšík, F. Kolář, J. Neckář: Effect of molsidomine and sildenafil on ischemic tolerance in chronically hypoxic rat hearts. 40. Komise experimentální kardiologie, 15. - 17.10.2012, Vranovská Ves, Česká republika (poster) [Jiný výsledek]
411911RNDr. Petra Alánová, Ph.D.Mandíková, Petra, P. Mandíková, P. Míčová, K. Kožichová, L. Dabrowská, A. Chytilová, F. Kolář, J. Neckář: Vliv molsidominu na ischemickou toleranci srdcí chronicky hypoxických potkanů. Fyziologické dny, 7. - 9.2.2012, Hradec Králové, Česká republika (přednáška) [Jiný výsledek]
411911RNDr. Petra Alánová, Ph.D.Mandíková, Petra, P. Mandíková, A. Chytilová, P. Míčová, K. Kožichová, L. Dabrowská, I. Mikšík, F. Kolář, J. Neckář: Effect of molsidomine and sildenafil on cardiac ischemic tolerance of chronically hypoxic rats. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research, 12. – 15.6.2012, Hradec Králové, Česká republika (poster) [Jiný výsledek]
341011Shankaran Prakash, M.Sc., Ph.D.Mělková, Zora; Shankaran, Prakash, Bude podána patentová přihláška a poté výsledky publikovány. [Jiný výsledek]
167110RNDr. Barbora KřížkováKřížková, Barbora, Fylogenetický strom získaný pomocí genů 28D2, COI a CytB popisující fylogenezi rodu Torymus. Metoda maximum likelihood (program RAxML). [Jiný výsledek]
167110RNDr. Barbora KřížkováKřížková, Barbora, Diplomová práce hlavní řešitelky [Jiný výsledek]
167110RNDr. Barbora KřížkováKřížková, Barbora; Janšta, Petr; Vilímová, Jitka; Rasplus, Jean-Yves , submitovaný článek do časopisu Zootaxa. Description of a new genus, Chileana (Hymenoptera: Chalcidoidea: Torymidae), endemic to Chile, with four new species [Jiný výsledek]
167110RNDr. Barbora KřížkováKřížková, Barbora, Abstrakt ke konferenci Hymenopterologické dny 2010 [Jiný výsledek]
167110RNDr. Barbora KřížkováJanšta, Petr, Poster ke konferenci 7th Meeting of International Society of Hymenopterologists 2010 [Jiný výsledek]
167110RNDr. Barbora KřížkováJanšta, Petr, Abstrakt ke konferenci 7th Meeting of International Society of Hymenopterologists 2010 [Jiný výsledek]
167110RNDr. Barbora KřížkováKřížková, Barbora, Abstrakt ke konferenci Hymenopterologické dny 2012 [Jiný výsledek]
691312Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.Seidlová, Veronika, Podrobná výroční zpráva za rok 2012 [Jiný výsledek]
383711Mgr. Pavel Honsa, Ph.D.Honsa, Pavel, 13.-17.10.2012; New Orleans, USA; Neuroscience 2012, Prezentace posteru: Pavel Honsa, Helena Pivonkova, Miroslava Anderova, Neurogenic and Gliogenic Potential of mDach1-expressing Cells in the Roof of the Lateral Ventricle Following Focal Cerebral Ischemia [Jiný výsledek]
383711Mgr. Pavel Honsa, Ph.D.Honsa, Pavel, 2.-5.5.2012; Potsdam, Německo; 7th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair; prezentace posteru: Pavel Honsa, Helena Pivoňková, Miroslava Anděrová, NEUROGENIC POTENTIAL OF D6/GFP-POSITIVE CELLS IN THE ROOF OF THE LATERAL VENTRICLE FOLLOWING FOCAL CEREBRAL ISCHEMIA [Jiný výsledek]
383711Mgr. Pavel Honsa, Ph.D.Honsa, Pavel, 14.-19.7.2012; Barcelona, Španělsko; 8th FENS Conference in Barcelona, prezentace posteru: Pavel Honsa, Helena Pivonkova, David Dzamba, Marcela Filipova and Miroslava Anderova, POLYDENDROCYTES DISPLAY LARGE LINEAGE PLASTICITY FOLLOWING FOCAL CEREBRAL ISCHEMIA [Jiný výsledek]
645012RNDr. Sabína Čujová, Ph.D.Čujová Sabína, The Best Poster - Európska peptidová konferencia Atény [Jiný výsledek]
645012RNDr. Sabína Čujová, Ph.D.Čujová Sabína, Proceeding 32 - European Peptide Symposium [Jiný výsledek]
645012RNDr. Sabína Čujová, Ph.D.Čujová Sabína, Abstrakt: Študium interakcií nových antimikrobiálnych peptidov izolovaných z jedu včely Panurgus calcaratus s fosfolipidovými vezikulami: Chemické listy 106, 413-454, 2012 [Jiný výsledek]
426311Mgr. Vlastimil Zíma, Ph.D.Zíma, Vlastimil; Barvík, Ivan, Poster s názvem "Potential of acidic cluster in TRPA1 C-terminus to bind calcium ions" prezentovaný na satelitní konferenci The First 10 Years of UniProt, hlavní konference European Conference on Computational Biology 2012, v Basileji konané dne 8. 9. 2012. [Jiný výsledek]
426311Mgr. Vlastimil Zíma, Ph.D.Zíma, Vlastimil; Barvík, Ivan, Poster s názvem "Computational modeling of TRPA1 C-terminus" prezentovaný na konferenci X Discussions in Structural Molecular Biology v Nových Hradech konané ve dnech 22. - 24. 3. 2012. [Jiný výsledek]
426311Mgr. Vlastimil Zíma, Ph.D.Zíma, Vlastimil; Surá, Lucie; Barvík, Ivan; Vlachová, Viktorie, Poster s názvem "Possible Calcium Interaction Site Revealed on C Terminus of TRPA1" prezentovaný na konferenci Week of Doctoral Students 2012 v Praze konané ve dnech 29. 5. - 1. 6. 2012. [Jiný výsledek]
426311Mgr. Vlastimil Zíma, Ph.D.Surá, Lucie; Maršáková, Lenka; Hynková, Anna; Vlachová, Viktorie, Poster s názvem "The cluster of acidic residues in the C terminus of TRPA1 contributes to calcium sensing" prezentovaný na konferenci X Discussions in Structural Molecular Biology v Nových Hradech konané ve dnech 22. - 24. 3. 2012. [Jiný výsledek]
426311Mgr. Vlastimil Zíma, Ph.D.Zíma, Vlastimil; Barvík, Ivan, Poster s názvem "Molecular dynamics simulations shed light on the TRPA1 structure" prezentovaný na konferenci European Conference on Computational Biology 2012 v Basileji konané ve dnech 9. - 12. 9. 2012. [Jiný výsledek]
435511Mgr. Martin Rybář, Ph.D.Rybář, Martin, Článek: "Transverse energy fluctuations in Pb+Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC", https://cds.cern.ch/record/1440894 [Jiný výsledek]
640712Mgr. Radek Indra, Ph.D.Indra, Radek, Poster a abstrakt na konferenci TOXCON "Human CYP1A1 oxidizes carcinogenic benzo[a]pyrene to a different pattern of metabolites than rat CYP1A1". [Jiný výsledek]
640712Mgr. Radek Indra, Ph.D.Indra, Radek, Poster a abstrakt na konferenci XII Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků "Activity of human cytochrome P450 1A1 expressed in eukaryoitic and prokaryotic systems" [Jiný výsledek]
171310Mgr. Jan Michálek, Ph.D.Michálek, J., Fischer, T., Manuscript článku podaný do GJI 9.10.2012. [Jiný výsledek]
171310Mgr. Jan Michálek, Ph.D.Čermáková, H., Horálek, J., Fischer, T., Růžek, B., Poster prezentovaný na ECGS 2012 v Luxembourgu. Ve sborníku abstraktů pod číslem 46. [Jiný výsledek]
171310Mgr. Jan Michálek, Ph.D.Michálek, J., Fischer, T., Horálek, J., Čermáková, H., Poster prezentovaný na ECGS 2012 v Luxembourgu. Ve sborníku abstraktů jako poster s číslem 7. [Jiný výsledek]
387411Bc. Daniel PernišPerniš, Daniel, Perniš, Daniel, Poster prezentovaný na konferenci Qantum Systems in Chemistry and Physics" (19-25. srpna, Turku, Finsko) [Jiný výsledek]
643012RNDr. Hana Charvátová, Ph.D.Solařová, Hana; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr, Phosphinoferrocene amides and hydrazides, 64. Sjezd Asociací Českých a Slovenských Chemických Společností, Olomouc, Česká republika, 25.–27. červenec 2012, poster (č. 2P-08). [Jiný výsledek]
581012Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.Buchtová, Michaela, The Best Demo Award Na konferenci International Conference on Entertainment Computing (ICEC) v Brémách (26. – 29. 9. 2012) jsem v rámci sekce Demo Presenations představila koncept digitální interaktivní instalace pro podporu informálního vzdělávání a informačního chování. Instalace získala na konferenci ocenění The Best Demo Award. Diplom přiložen. [Jiný výsledek]
614012Mgr. et Mgr. Maciej Ruczaj, Ph.D.Ruczaj, Maciej, "Wise foolishness of the saints" The Evolution of the Christian Ethical Radicalism in Patrick Pearse's Writings. in: Authority and Wisdom in Irish Literature and Culture, sborník Nordic Irish Studies Network, předpokládaný termín publikace: 2013 status: přijatý k recenznímu řízení Kopie e-mailu: Irene Gilsenan Nordin Feb 27 to me, Many thanks for your email and submission. Your paper will be taken into consideration for our forthcoming publication. We will be in touch with you in due course. Best regards Professor Irene Gilsenan Nordin, PhD Professor of English Director of DUCIS (Dalarna University Centre for Irish Studies) Programme Co-Ordinator: MA Irish Literature [Jiný výsledek]
614012Mgr. et Mgr. Maciej Ruczaj, Ph.D.Ruczaj, Maciej, článek "Daringly, yet with reverence. Pearse, Mickiewicz and the Theology of National Messianism" byl nabídnutý k publikací v irském vědeckém časopise "Studies". Prozatím bez rozhodnuti. V případě neúspěchu bude nabídnuto časopisu New Hibernia Review. [Jiný výsledek]
614012Mgr. et Mgr. Maciej Ruczaj, Ph.D.Ruczaj, Maciej, Scan programu konference Nordic Irish Studies Network, Univerzita v Dalarně, prosinec 2012 [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Hupková, Martina, Burial culture change. Ústní prezentace přednesená na mezinárodní konferenci Religion, space and diversity - negotiating the religion in the public sphere, Göttingen, Německo, 1. – 2. června 2012. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Hupková, Martina; Kučera, Zdeněk; Kučerová, Silvie; Reeves, Daniel; Havlíček, Tomáš; Bláha, Jan Daniel, Religious landscape in Czechia: Identities and heritage. Poster na výstavě Historical Geography in Czechia: Themes and Concepts zahájené při příležitosti konání mezinárodní konference XV. International Conference of Historical Geographers, Praha, 6. – 10. srpna 2012. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Reeves, Daniel, Religion and national identity in Central European postage stamps. Ústní prezentace přednesená na výroční konferenci AAG Great Plains/Rocky Mountains Division, Park City, Utah, 11.10.2012 – 13.10.2012. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Kučerová, Silvie; Bláha, Jan Daniel; Kučera, Zdeněk; Hupková, Martina, Pouť českou krajinou – jinak než si myslíte. Ústní prezentace přednesená v rámci Týdne geografie 2012, katedra geografie, PřF UJEP, Ústí nad Labem, 12.–16. 11. 2012. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Havlíček, Tomáš; Hupková, Martina, Secularization and church property: the case of Czechia. Ústní prezentace přednesená na mezinárodní konferenci XV. International Conference of Historical Geographers, Praha, 6. – 10. srpna 2012. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Hupková, Martina; Kučera, Zdeněk; Kučerová, Silvie; Reeves, Daniel; Bláha, Jan Daniel, Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti. Poster na semináři Týden geografie 2012, katedra geografie, PřF UJEP, Ústí nad Labem, 12.–16. 11. 2012. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Kučerová, Silvie, Religiózní krajina místního regionu. Didakticky zaměřený workshop v rámci Dne geografie, katedra geografie, PřF UJEP, Ústí nad Labem, 15. 11. 2012. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Bláha, Jan Daniel; Kučerová, Silvie; Hupková, Martina; Reeves, Daniel, Katolická poutní místa v Česku na počátku 21. století podle konání poutě během kalendářního roku. Odborná mapa a doprovodný text. P3K, Praha 2012, 22 s. Recenzovaná Specializovaná mapa s odborným obsahem, druh výsledku N_map. Mapa přibližuje lokalizaci a vybrané charakteristiky katolických poutních míst na území Česka. Zobrazené údaje pocházejí z databáze 450 poutních míst sestavené autory. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Havlíček, Tomáš; Hupková, Martina, Secularization and church property: the case of Czechia. Ústní prezentace přednesená na mezinárodní konferenci Religion, space and diversity - negotiating the religion in the public sphere, Göttingen, Německo, 1. – 2. června 2012. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Hupková, Martina; Havlíček, Tomáš; Reeves, Daniel, Sekularizace a církevní majetek: případová studie Česka. Ústní prezentace přednesená na výroční konferenci České geografické společnosti „Nové výzvy pro geografii”, Brno, 3. – 7. září 2012. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Hupková, Martina; Kučera, Zdeněk; Kučerová, Silvie; Reeves, Daniel; Bláha, Jan Daniel, Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti. Poster na výroční konferenci České geografické společnosti „Nové výzvy pro geografii”, Brno, 3. – 7. září 2012. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Reeves, Daniel, Historical roots and modern manifestations of religion in Central European national identities. Ústní prezentace přednesená na mezinárodní konferenci XV. International Conference of Historical Geographers, Praha, Česko, 6.8.2012 – 10.8.2012. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Bláha, Jan Daniel; Hupková, Martina; Kučera, Zdeněk; Kučerová, Silvie; Reeves, Daniel, Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti : Tvorba mapy katolických poutních míst v prostředí ArcGIS 10. Poster na 21. konferenci GIS Esri v ČR, Praha, Česko, 24.–25. 10. 2012. [Jiný výsledek]
165110RNDr. Daniel Vinson Reeves, Ph.D.Kučera, Zdeněk; Bláha, Jan Daniel; Kučerová, Silvie; Hupková, Martina; Reeves, Daniel, Katolická poutní místa na počátku 21. století podle konání poutě během kalendářního roku. Poster na 9. historickogeografické konferenci „Historická geografie v digitálním světě“, Praha, Česko, 30. 1. 2013. [Jiný výsledek]
68110PharmDr. Lenka Váchová, Ph.D.Váchová, Lenka, Práce byla prezentována formou přednášky na 3. postgraduální konferenci farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Abstrakt s názvem „Synthesis and study of azaphthalocyanines and phthalocyanines in relation to their peripheral heteroatoms substitution” je vložen do přílohy. Abstrakty budou otištěny ve farmaceutickém časopise Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae. [Jiný výsledek]
68110PharmDr. Lenka Váchová, Ph.D.Váchová, Lenka, Práce byla aktivně prezentována formou plakátového sdělení na konferenci 13th Tetrahedron Symposium, Pokroky v bioorganické a organické medicinální chemii, Taipei, Taiwan. Abstrakt s názvem „Synthesis of novel tetrapyridoporphyrazine complexes” je vložen do přílohy. [Jiný výsledek]
157410Mgr. Hana MayerováKuťáková, Eliška, Mayerová, Hana, Münzbergová, Zuzana, manuskript "Vegetation succession and species immigration in a newly abandoned limestone quarry: spatio-temporal patterns on a small scale" podávaný do časopisu Restoration Ecology [Jiný výsledek]
157410Mgr. Hana MayerováKuťáková, Eliška, Mayerová, Hana, Münzbergová, Zuzana, poster: Spontaneous succession in a limestone quarry as a tool of dry grassland restoration, prezentovaný na konferenci European Congress of Conservation Biology, 28.8.-1.9.2012, Glasgow, UK [Jiný výsledek]
658012Mgr. Jaroslava Lojdová, Ph.D.Lojdová, Jaroslava, Dílčí výsledky řešeného projektu Komparativní hudební pedagogika v zemích V4 (výzkum a jeho odborná reflexe) byly přijaty do odborného sborníku z česko slovenské doktorandské konference s názvem Teória a prax hudobnej edukácie, která se uskutečnila na PedF UMB v Banské Bystrici dne 17.10.2012. Oba příspěvky (LOJDOVÁ, J. Proč se teorie liší od praxe?; KODEJŠKA, M. Doktorandská studia na pomoc hudebně pedagogické praxi) jsou označeny jako výsledky řešeného úkolu GAUK č. 658012 na PedF UK. Prohlášení o přijetí do tisku je součástí podané žádosti o pokračování grantu. [Jiný výsledek]
272711Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.Jamborová, Martina – Voleková, Kateřina , Zur Rezeption der lateinischen und deutschen Lexikographie im mittelalterlichen Böhmen. Přijato k tisku v elektronickém časopisu Ostblicke (http://ostblick-deutschland.de/Ostblick-2/Ostblicke.html). [Jiný výsledek]
530712RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná, Jitka; Janeček, Miloš, Kim, Hyoung Seop, J. Vrátná prezentovala příspěvek "Mechanical Properties and Microstructure of Magnesium Alloys Processed by Severe Plastic Deformation" na mezinárodní konferenci International Conference on Strength of Materials (ICSMA) 16 (Bengaluru, Indie). [Jiný výsledek]
530712RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná, Jitka; Janeček, Miloš; Hadzima, Branislav; Bukovina, Michal, J. Vrátná prezentovala příspěvek "Room Temperature Corrosion Properties of AZ31 Magnesium Alloy Processed by Extrusion and ECAP" na mezinárodní konferenci EMR-S Fall Meeting 2012 (Varšava, Polsko). Článek z konference byl přijat do recenzního řízení prestižního časopisu Journal of Materials Science. [Jiný výsledek]
530712RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná, Jitka; Janeček, Miloš; Hadzima, Branislav; Bukovinová, Lenka, J. Vrátná prezentovala příspěvek s názvem "Microstructure and corrosion properties of ultra-fine grained magnesium alloy processed by extrusion and ECAP" na mezinárodní konferenci 9th International Conference on Magnesium Alloys and their Applications 2012 (Vancouver, Kanada). [Jiný výsledek]
530712RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.Vrátná, Jitka; Janeček, Miloš, J. Vrátná prezentovala příspěvek "Properties of MgAlZn alloys processed by HPT" na mezinárodní konferenci doktorských studentů fyziky materiálů pořádané Technickou univerzitou v Bratislavě (Trnava, Slovensko). [Jiný výsledek]
284511RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D.Brabec, Tomáš, Machala, Branislav, Konfereční příspěvek: Hybné síly vzniku a prostorového rozmístění gated communities v Česku. Výroční konference ČGS, 3.-7. 2012, PedF, MU, Brno [Jiný výsledek]
284511RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D.Brabec, Tomáš, Mezinárodní konference New Wave 4: Students´ Geographical Workshop, 25. 5. 2012, PřF, Praha, poster: Spatial distribution of gated communities in the Czech Republic [Jiný výsledek]
284511RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D.Brabec, Tomáš, Machala, Branislav, Konferenční příspěvek: Driving forces of gated communities in Prague. CAT thematic workshop, 29.9.-30.9. 2012, Lodz [Jiný výsledek]
563312RNDr. Eva Pejchová Plavcová, Ph.D.Plavcová, Eva, Links between atmospheric circulation and surface air temperature distributions in climate models, Dizertační práce [Jiný výsledek]
563312RNDr. Eva Pejchová Plavcová, Ph.D.Plavcová E., Kyselý J., Projected evolution of circulation types and their temperatures over Central Europe in climate models, poster presentation, 3rd International Conference on Earth System Modelling, Hamburg, Německo, 2012 [Jiný výsledek]
563312RNDr. Eva Pejchová Plavcová, Ph.D.Plavcová E., Kyselý J., Future changes of circulation types and their temperatures simulated by climate models, poster presentation, ESF-LFUI Conference: Modes of Variability in the Climate System: Past-Present-Future, Obergurgl, Rakousko, 2012 [Jiný výsledek]
402311Mgr. Karolína TuzarováTuzarová, Karolína, Článek do konferenčního sborníku Encuentro de Hispanistas: La correspondencia entre Fernando I y Juan Alonso de Gámiz como es encontrada en los archivos checos y españoles. Článek byl odeslán, ale v současné době probíhá recenzní řízení. [Jiný výsledek]
402311Mgr. Karolína TuzarováTuzarová, Karolína, Výstup na konferenci Encuentro de Hispanistas. Brno, 2012 V rámci konané konference připravila řešitelka shrnutí výsledků svého projektu pro kolegy, ve kterém se snažila přiblížit nejen osobnost Juana Alonsa de Gámiz, ale také zařazení v českém prostředí uložené korespondence mezi korespondenci uloženou ve španělských archívech. [Jiný výsledek]
573412Mgr. Irena RichtrováVančurová Irena, Sojka Luďek, Fialová Anna, Špíšek Radek, Prezentace posteru s názvem Use of the quantitative DNA methylation assay to measure nTreg frequencies in the ovarian cancer patients na mezinárodním imunologickém kongresu ECI 2012 konaném v Glasgow ve Skotsku od 5.-8.9. 2012. [Jiný výsledek]
92710Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.Heřmanová, Ivana, XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuzologický sjezd – poster [Jiný výsledek]
92710Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.Heřmanová, Ivana, 54th American Society of Hematology Annual Meeting - přednáška [Jiný výsledek]
92710Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.Heřmanová, Ivana, I-BFM 2012-8th Biennial Childhood Leukemia Symposium-poster [Jiný výsledek]
442611MUDr. Barbora SvobodováChocova, Zdenka, Chocova, Zdenka; Hruskova, Zdenka; Mareckova, Helena; Svobodova, Barbora; Bednarova, Vladimira; Jancova, Eva; Rysava, Romana; Tesar, Vladimir. Rituximab use in patients with ANCA-associated vasculitis: clinical efficacy and impact on immunological parameters. Scandinavian Journal of Rheumatology. The manuscript SJR-2013-0100 has been submitted on the 26-Feb-2013. [Jiný výsledek]
157310MUDr. Eva Dvořáková, Ph.D.Křepinská, Eva, METHYLATION ANALYSIS OF TUMOR SUPPRESSOR GENES IN ENDOMETRIAL CANCER E. Krepinska1, M. Chmelarova2, J. Laco3, V. Palicka2, J. Spacek1 14th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Vancouver, Canada, October 13-16, 2012 [Jiný výsledek]
157310MUDr. Eva Dvořáková, Ph.D.Chmelařová, Marcela, METHYLATION ANALYSIS OF TUMOR SUPPRESSOR GENES IN OVARIAN CANCER Chmelarova M.1, Krepinska E.2, Spacek J.2, Laco J. 3, Palicka V.1 14th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Vancouver, Canada, October 13-16, 2012 [Jiný výsledek]
157310MUDr. Eva Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Eva, Abstrakt k projektu GAUK č. 157310 za rok 2012, uveden na XVII. vědecké konferenci LFUK a FN v Hradci Králové. [Jiný výsledek]
157310MUDr. Eva Dvořáková, Ph.D.Dvořáková, Eva, Článek Methylation analysis of tumor suppressor genes in endometroid carcinoma of endometrium using Methylation-specific Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MS-MLPA) autorů Dvořáková E., Chmelařová M., Laco J., Palička V., Špaček J. byl přijat k publikaci do časopisu Biomedical Papers (IF 0,702). [Jiný výsledek]
579412doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.Nikolai Tomáš, příspěvek na konferenci, poster prezentovaný na International Neuropsychological Society Mid-Year Meeting 2012, Oslo, Norway 27-30. 6.2012 Nikolai T, Bezdíček O, Moták L, Vyhnálek M, Štěpánková H, Preiss, M: Phonemic verbal fluency differentiates between normal aging, amnestic and non-amnestic mild cognitive impairment and Alzheimer’s dementia. [Jiný výsledek]
629412RNDr. Mgr. Martin Růžička, Ph.D.Růžička, Martin, Příspěvek na konferenci - poster. ITP 2012—19th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-separation Techniques, 30.9.-3.10.2012, Baltimore, USA. STUDY OF BIOMOLECULAR INTERACTIONS BY PARTIAL-FILLING AFFINITY CAPILLARY ELECTROPHORESIS 1,2Martin Růžička, 2Karolina Strohalmová, 2Michael Jirásek, 2Martina Čížková, 2Michaela Rumlová, 2Filip Teplý, 2Václav Kašička. 1 Faculty of Science, Charles University in Prague, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic. 2 Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, v.v.i., Academy of Sciences of CR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, Czech Republic. [Jiný výsledek]
429611Mgr. Kristýna Kekulová, Ph.D.Klevstigova M, Silhavy J, Manakov D, Papousek F, Novotny J, Pravenec M, Kolar F, Novakova O, Novak F, Neckar J , Publikovaný abstrakt v mezinárodních časopisech: Effect of Cd36 on cardiac ischemic tolerance and adrenergic signaling in spontaneously hypertensive rats. Cardiovasc Res 93, 110-111, 2012 [Jiný výsledek]
429611Mgr. Kristýna Kekulová, Ph.D.Klevstigova M, Silhavy J, Manakov D, Papousek F, Novotny J, Pravenec M, Kolar F, Novakova O, Novak F, Neckar J., Abstrakt a poster z konference Effect of Cd36 on cardiac ischemic tolerance and adrenergic signaling in spontaneously hypertensive rats.10th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research Meeting (12 – 15.6.2012, Hradec Králové) [Jiný výsledek]
429611Mgr. Kristýna Kekulová, Ph.D.Klevstig M, Manakov D, Kasparova D, Brabcova I, Papousek F, Zurmanova J, Zidek V, Silhavy J, Neckar J, Pravenec M, Kolar F, Novakova O, Novotny J, Článek připraven k publikace Transgenic rescue of defective Cd36 enhances myocardial adenylyl cyclase signaling in spontaneously hypertensive rats. [Jiný výsledek]
657112PhDr. Petra Vallin, Ph.D.Koukalová, Petra, Vytvoření webových stránek www.metodaclil.cz [Jiný výsledek]
599612ThLic. Mgr. Pavel KoronthályKoronthály, Pavel, Kapitola rigorózní práce, která se zabývá novozákonními východisky Tertullianova učení o manželství [Jiný výsledek]
599612ThLic. Mgr. Pavel KoronthályKoronthály, Pavel, Překlad první knihy Tertullianova spisu Ad uxorem [Jiný výsledek]
628412Mgr. Dita Sotáková, Ph.D.Kašparová Dita, 40. konference Komise experimentální kardiologie. Říjen 2012, Vranovská Ves, Česká republika. – aktivní účast, poster: Kasparova D, et al., Protektivní režimy adaptace na chronickou hypoxii zvyšuje expresi antioxidantů v myokardu potkana. [Jiný výsledek]
628412Mgr. Dita Sotáková, Ph.D.Kašparová Dita, 10th New Frontiers in Basic Cardiovascular Reseach meeting. June 2012, Hradec Králové, Česká republika. – aktivní účast, poster: Kasparova D, et al., Expression of antioxidant genes in rat myocardium increased due to adaptation to chronic hypoxia. [Jiný výsledek]
628412Mgr. Dita Sotáková, Ph.D.Kašparová Dita, 88. Fyziologické dny. Únor 2012, Hradec Králové, Česká republika. – aktivní účast, poster: Kasparova D, et. al., Adaptation to chronic hypoxia increased expression of antioxidant genes in rat heart myocardium. [Jiný výsledek]
628412Mgr. Dita Sotáková, Ph.D.Kašparová Dita, 5th MiPsummer School - FEBS Workshop. July 2012, Cambridge, United Kingdom. – aktivní účast, přednáška: Kasparova D, et. al., Expression of Mitochondrial Creatine Kinase and Hexokinase is Amplified in the Rat Heart Adapted to Chronic Hypoxia. [Jiný výsledek]
136510RNDr. Miroslav Srba, Ph.D.Srba, Miroslav; Černíková, Alena; Opatrný, Zdeněk; Fischer, Lukáš., Practical guidelines on the characterization of transgenic BY-2 cell lines. Rukopis podaný do redakce časopisu Plant Cell Reports. [Jiný výsledek]
136510RNDr. Miroslav Srba, Ph.D.Šonka, Josef; Srba, Miroslav; Fischer, Lukáš, Heterotrimeric G-protein signaling in Plants. Přednáška na studentské konferenci „Conference on Biotechnology and Biomedicine“ 13. 4. 2012 v Brně. Abstrakt byl publikován ve sborníku (ISBN 978-80-210-5811-8; str. 80) [Jiný výsledek]
501312Mgr. Jan Lomíček, Ph.D.Lomíček, Jan, Od Komplexního programu do roku 2000... ČSSR v RVHP 1971‒1991, vybrané problémy tématu. Konferenční příspěvek v rámci konference České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. pořádané Univerzitou Hradec Králové. [Jiný výsledek]
501312Mgr. Jan Lomíček, Ph.D.Lomíček, Jan , Czechoslovak participation in joint projects within the CMEA in seventies and eighties of 20th century. Konferenční příspěvek v rámci mezinárodní konference Economic Entanglements in East-Central Europe and the Comecon´s Position in the Global Economy (1949-1991) pořádané GWZO Universität Leipzig. [Jiný výsledek]
501312Mgr. Jan Lomíček, Ph.D.Lomíček, Jan, Od Komplexního programu do roku 2000... ČSSR v RVHP 1971‒1991., kapitola v rámci kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Editoři Jan Mervart, Pavel Horák, Hradec Králové, 2012, v tisku. [Jiný výsledek]
158110Mgr. Zuzana Majtánová, Ph.D.Majtánová Z., Choleva L., Symonová R., Ráb P., Poster prezentovaný na 20th International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping (ICACGM) v Cordobě. [Jiný výsledek]
158110Mgr. Zuzana Majtánová, Ph.D.Majtánová Z., Choleva L., Symonová R., Janko K., Ráb P., Poster prezentovaný na Zoologických dnech 2013 v Brně. [Jiný výsledek]
158110Mgr. Zuzana Majtánová, Ph.D.Representatnivní metafáze, Soubor s vybranými výsledky GISH experimentů. Metafázní chromozomy hybridních sekavců, jež budou dále využity v publikaci věnující se stabilitě karyotypů v rámci hybridních biotypů sekavců rodu Cobitis. Fluorescenční in situ hybridizace jasně odliší genomy rodičovských druhů a poskytuje tak prostor pro studium rekombinace a stability na úrovni jednotlivých genomů, jez by pomocí standardního barvení nebyl možný. [Jiný výsledek]
92610ThLic. David Peroutka, Ph.D.Peroutka, David, Konferenční příspěvek "Il Centro dell'anima e la liberazione interiore secondo S. Teresa d'Avila" přijatý na IV. Congreso Internacional Teresiano - "Las Moradas del Castillo Interior" (CITeS - Avila 2.-9. 9. 2013). [Jiný výsledek]
92610ThLic. David Peroutka, Ph.D.Peroutka, David, Příspěvek "Představivost ve scholastice a mystice: Domingo Báñez a Terezie z Avily" na konferenci "Obrazotvornost: fantasia – imaginatio – Einbildungskraft" (FHS UK 31. 10. - 2. 11. 2012). [Jiný výsledek]
46310Mgr. Tomáš IbehejSchmiedt, L., Kaňka, A., Hrachová, V., Spectroscopic Study of Propeties of DC Glow Discharge Sustained in Pure Oxygen For Medium Pressures, Proceedings of the 20th International Symposium on Plasma Chemistry, A. J. Drexel Plasma Institute, Philadelphia, 24.-29.7.2011. online: http://www.ispc-conference.org/ [Jiný výsledek]
46310Mgr. Tomáš IbehejIbehej, T., Hrach, R., Computational study of Ar/O2 plasma near uneven substrates, Proceedings of the 20th International Symposium on Plasma Chemistry, A. J. Drexel Plasma Institute, Philadelphia, 24.-29.7.2011. online: http://www.ispc-conference.org/ [Jiný výsledek]
46310Mgr. Tomáš IbehejIbehej, T., Schmiedt, L., Hromadka, J., Hrach, R., Hrachova, V., Prezentace a postery řešitelů na mezinárodních konferencích. [Jiný výsledek]
410111Mgr. Jana KrejčíkováKrejčíková J., Kalůsková J., Trávníček P., Lučanová M., Weiss-Schneeweiss H., Dreyer L.,Oberlander K. & Suda J., Hidden diversity of the Cape flora: large ploidy variation in Oxalis hirta L. - poster. [Jiný výsledek]
321011Mgr. Pavel KadlečíkKadlečík, Pavel; Kajzar, Vlastimil; Marek, Tomáš, Determination of extent of the subsiding areas in the Czech part of Upper Silesian Basin (prezentace posteru, konference SGEM 2012 - International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO, 17.-23.června 2012, Albena, Bulharsko) [Jiný výsledek]
321011Mgr. Pavel KadlečíkKadlečík, Pavel, Monitoring of anthropogenic changes of relief in the Karviná region, Geomorfologický sborník 10 (prezentace příspěvku, konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012, 18.-20.4.2012, Sokolov) [Jiný výsledek]
321011Mgr. Pavel KadlečíkKadlečík, Pavel, Sledování změn reliéfu na poddolovaném území Karvinska (prezentace posteru, konference GIS OVA 2012 - Současné výzvy geoinformatiky, 23.-25.1.2012, Ostrava) [Jiný výsledek]
52210Ing. Renata Koníčková, Ph.D.Koníčková, Renata, Kompletní závěrečná zpráva projektu [Jiný výsledek]
52210Ing. Renata Koníčková, Ph.D.Koníčková, Renata, Dosažené výsledky byly prezentovány na výjimečném setkání nobelistů a studentů, Prague Nobel Get-Together 2012, které se konalo 30-31.05. 2012. [Jiný výsledek]
52210Ing. Renata Koníčková, Ph.D.Koníčková, Renata, přednáška na konferenci Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association, březen 27 - 30, 2013, Shanghai, China [Jiný výsledek]
52210Ing. Renata Koníčková, Ph.D.Koníčková, Renata, Manuskript, který je připraven k submitování do impaktovaného časopisu International Journal of Cancer. [Jiný výsledek]
52210Ing. Renata Koníčková, Ph.D.Koníčková, Renata, Prezentace výsledků formou přednášky "Effects of plant tetrapyrrolic compounds on pancreatic cancer and heme oxygenase activity" na 7th International Congress on Heme Oxygenases and Related Enzymes 2012, Edinburgh, Velká Británie 28. 5.-1. 6. 2012 [Jiný výsledek]
267211Mgr. Liliana Huszthyova, E.MA.Huszthyova, Liliana, Rozhovor pro iforum [Jiný výsledek]
267211Mgr. Liliana Huszthyova, E.MA.Huszthyova, Liliana, Nubian club presentation [Jiný výsledek]
267211Mgr. Liliana Huszthyova, E.MA.Huszthyova, Liliana, Prezentace CEDEJ [Jiný výsledek]
267211Mgr. Liliana Huszthyova, E.MA.Huszthyova, Liliana, Presentace na University of Khartoum (podklad pro článek) [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Kazda, Alexandr, Doktorská práce. [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Kazda, Alexandr, Prezentace "Absorption in idempotent reducts of groups" 4. září na konferenci 50th Summer School on Algebra, Nový Smokovec, Slovensko. [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Kazda, Alexandr, Prezentace "Absorption and reflexive digraphs" 23. června 2012 na konferenci "Conference on Universal Algebra and Lattice Theory", Szeged, Maďarsko. [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Bulín, Jakub; Delić Dejan; Jackson, Marcel; Niven, Todd, Článek "On the reduction of the CSP dichotomy conjecture to digraphs" nabídnutý do sborníku The 19th International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming (CP2013). [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Bulín, Jakub; Barto, Libor, Článek "CSP dichotomy for special polyads" přijatý k publikaci v časopise International Journal of Algebra and Computation, ISSN 1793-6500. [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Bulín, Jakub, Prezentace "CSP dichotomy for special oriented trees" 16. března 2012 na konferenci "The 83rd Workshop on General Algebra (AAA83)", Novi Sad, Srbsko. [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Bulín, Jakub, Prezentace "Algebraic reduction of CSP to digraphs" 24. června 2012 na konferenci "Conference on Universal Algebra and Lattice Theory", Szeged, Maďarsko. [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Bulín, Jakub, Prezentace "Absorption in relational structures" 4. prosince 2012 na algebraickém semináři Johannes Kepler University, Linz 2012. [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Bulín, Jakub, Prezentace "Algebraic approach to CSP and oriented trees" 10. srpna 2012 na La Trobe University, Melbourne, Austrálie. [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Bulín, Jakub, Prezentace "CSP dichotomy for special oriented trees" 15. sprna 2012 na La Trobe University, Melbourne, Austrálie. [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Bulín, Jakub, Článek "Decidability of absorption in relational structures of bounded width" nabídnutý do časopisu Algebra Universalis [Jiný výsledek]
67410RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.Kazda, Alexandr, Prezentace "Polymorphisms of conservative digraphs" 10. června na 84. Arbeitstagung Allgemeine Algebra (AAA84), Drážďany, Německo. [Jiný výsledek]
599212PhDr. Mgr. Ing. Vít Skála, Ph.D.Skála, Vít a kol., Případové studie jednotlivých obcí (20 případových studií). Tyto případové studie budou ve druhém roce projektu dále analyticky zpracovány. Bude především probíhat srovnání v jednotlivých parametrech mezi obcemi charakterizovanými jako rozvíjející a obcemi, které mají charakteristiky obcí v útlumu. Pro vyhodnocení případových studií za jednotlivé obce bude využita především seskupovací analýza. [Jiný výsledek]
642012Mgr. Jakub Gemperle, Ph.D.Gemperle, Jakub, Gemperle J., Tatarova Z., Rosel D., Brábek J., Novotný M.; The binding motif preference of SH3 domain of an adaptor protein p130Cas and the functional importance of SH3 domain tyrosine phosphorylation (2012) EMBO Practical Course - Computational analysis of protein-protein interactions for bench biologists (Berlin, Germany) [Jiný výsledek]
669412RNDr. Ludmila Součková, Ph.D.Müllerová, Ludmila; Dubský, Pavel; Svobodová, Jana; Gaš, Bohuslav, poster na mezinárodní odborné konferenci ITP 2012—19th International Symposium, Exhibit & Workshops on Electro- and Liquid Phase-separation Techniques, září/říjen 2012, Baltimore, USA: Two Detector Method for Determination of Accurate Effective Mobilities in Interacting BGE [Jiný výsledek]
669412RNDr. Ludmila Součková, Ph.D.Müllerová, Ludmila; Dubský, Pavel; Svobodová, Jana; Gaš, Bohuslav, článek přijatý k publikaci v odborném časopise Electrophoresis (IF=3.303): Determination of effective mobilities of EOF markers in BGE containing sulfated β-cyclodextrin by a two-detector method; DOI: 10.1002/elps.201200490 [Jiný výsledek]
669412RNDr. Ludmila Součková, Ph.D.Müllerová, Ludmila; Dubský, Pavel; Svobodová, Jana; Gaš, Bohuslav, poster na mezinárodní odborné konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal, červen 2012, Olomouc, Česká republika: Determination of effective mobilities of four popular EOF markers in BGE containing highly sulfated β-cyclodextrin [Jiný výsledek]
669412RNDr. Ludmila Součková, Ph.D.Müllerová, Ludmila; Dubský, Pavel; Svobodová, Jana; Gaš, Bohuslav, přednáška na odborné mezinárodní konferenci CEEPUS 12th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, červenec 2012, Cluj-Napoca, Rumunsko: Effective mobilities of EOF markers in interacting BGE determined by a new two detector method [Jiný výsledek]
628012RNDr. David Hána, Ph.D.Hána, David, Feřtrová, Marie, V červenci roku 2012 byl odeslán rukopis článku "Faktory územní alokace poslaneckých dotací v Česku: význam lokalizace bydlišť poslanců a výsledků voleb" hlavního řešitele a garantky projektu do redakce Sociologického časopisu. Ten byl přijat do recenzního řízení, které však trvalo kvůli prázdninám a náporu článků (podle odpovědi redakce) až do konce listopadu roku 2012. Článek byl vrácen s připomínkami recenzentů, které jsou zpracovávány do finální podoby článku. Upravený článek by měl být do redakce zaslán v průběhu prvních měsíců roku 2013. Přiložena je první verze bez zapracovaných připomínek. [Jiný výsledek]
628012RNDr. David Hána, Ph.D.Hána, David, Prezentace příspěvku "Prostorové aspekty poslaneckých a ministerských dotací v Česku v období 2003-2012" na Výroční konferenci ČGS v Brně v září 2012. [Jiný výsledek]
628012RNDr. David Hána, Ph.D.Hána, David, Během podzimu roku 2012 psal hlavní řešitel projektu článek srovnávající územní alokaci poslaneckých a ministerských dotací (dotací programu Podpora regionálního rozvoje). Článek bude zřejmě dokončen v prvních měsících roku 2013. Plánované je následné odeslání do redakce Ekonomického časopisu Slovenské akademie věd. Přiložena pracovní verze článku. [Jiný výsledek]
35010Mgr. Katarína JurdíkováNemjová, Katarína, Škaloud, Pavel, Veselá, Jana, Bestová, Helena, Leliaert, Frederick, Genetic differentiation in populations of desmid species Micrasterias rotata (Zygnematophyceae, Streptophyta) -poster na konferencii ISOP a ISEP meeting, 29. júl - 3. august 2012, Oslo, Nórsko [Jiný výsledek]
35010Mgr. Katarína JurdíkováNemjová, Katarína, Škaloud, Pavel, Veselá, Jana, Bestová, Helena, Leliaert, Frederick, Genetická diferenciácia populácií Micrasterias rotata - prezentácia - konferencia České algologické společnosti, 10. -13. septembra 2012, Ostrava [Jiný výsledek]
35010Mgr. Katarína JurdíkováNemjová, Katarína, Škaloud, Pavel, Veselá, Jana, Bestová, Helena, Leliaert, Frederick, Diferenciácia populácií protistných organizmov - na príklade druhu Micrasterias rotata - prezentácia na konferencii Biológia v škole dnes a zajtra, 17. - 18. január 2013, Ružomberok, Slovensko [Jiný výsledek]
35010Mgr. Katarína JurdíkováNemjová, Katarína, Škaloud, Pavel, Leliaert, Frederick, Genetic differentiation in populations of Micrasterias rotata (Desmidiales, Streptophyta) - poster, VIPCA Molecular Ecology Conference, 4. - 7. február 2012, Viedeň, Rakúsko [Jiný výsledek]
414111PhDr. František Kalvas, Ph.D.Váně, Jan; Kalvas, František, "Focusing Events and Their Effect on Agenda-Setting", WAPOR 65th annual conference, Honk Kong, Hon Kong, 14.-16.5.2012. (příspěvek na mezinárodní konferenci). [Jiný výsledek]
587712RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.Nikischer, Richard, Imaginative geographies ako súčasť identity regiónu. (článok v konferenčnom zborníku, v recenznom konaní). [Jiný výsledek]
587712RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.Nikischer, Richard, Regionálna identita v slovensko-poľskom pohraničí. (článok v konferenčnom zborníku, v tlači). [Jiný výsledek]
587712RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.Nikischer, Richard, Webový portál zaoberajúci sa problematikou regionálnych identít.(www.geo.fractals.sk, vo vývojovom procese). [Jiný výsledek]
587712RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.Nikischer, Richard, Teritoriálna identita obyvateľov Česka a Slovenska. (článok zaslaný do redakcie časopisu Geografie). [Jiný výsledek]
587712RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.Nikischer, Richard, Vplyv kinematografie na tvorbu geografickej znalosti. (článok zaslaný do redakcie časopisu BiCHeZe). [Jiný výsledek]
587712RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.Nikischer, Richard, Formovanie teritoriálnej identity obyvateľov Česka a Slovenska. (článok zaslaný do redakcie časopisu Český lid). [Jiný výsledek]
587712RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.Nikischer, Richard, Formovanie regionálneho povedomia a jeho úloha v regionálnom rozvoji so zreteľom na slovensko-poľský prihraničný región. (článok v redakcii časopisu Geografické informácie). [Jiný výsledek]
587712RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.Nikischer, Richard, Regionálna identita slovensko-poľského pohraničia. In: Výroční konference české geografické společnosti: nové výzvy pro geografii. Sborník abstraktů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 2012, s. 35. (abstrakt). [Jiný výsledek]
414311Mgr. Miroslav ŠulákŠulák, Miroslav & Dolejš, David, Prezentace na mezinárodní konferenci EGU Assembly, 21.4.2011: "Thermodynamics of aqueous solutes at high temperatures and pressures: Application of the hydration theory and implications for fluid-mediated mass transfer" [Jiný výsledek]
604212Mgr. Dávid Džamba, Ph.D.Dzamba, David; Honsa, Pavel; Rusnakova, Vendula; Kubista, Mikael; Chvatal, Alexandr; Anderova, Miroslava, Konference 2.-5.5.2012, Potsdam – Německo, 7th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair, prezentace posteru s nazvem GLUTAMATE RECEPTORS IN CORTICAL GFAP/EGFP-POSITIVE GLIAL CELLS AFTER ISCHEMIC INJURY [Jiný výsledek]
604212Mgr. Dávid Džamba, Ph.D.Dzamba, David; Honsa, Pavel; Rusnakova, Vendula; Kubista, Mikael; Chvatal, Alexandr; Anderova, Miroslava, Konference 14.-19.7.2012, Barcelona – Španělsko, 8th FENS Conference in Barcelona, prezentace posteru s nazvem GLUTAMATE RECEPTORS IN GLIAL CELLS IN THE CORTEX OF GFAP/EGFP MICE FOLLOWING ISCHEMIC INJURY [Jiný výsledek]
604212Mgr. Dávid Džamba, Ph.D.Dzamba, David; Honsa, Pavel; Valny Martin; Rusnakova, Vendula; Kubista, Mikael; Chvatal, Alexandr; Anderova, Miroslava, Konference 13.-17.10.2012, New Orleans – USA, 42nd Neuroscience Conference, prezentace posteru s nazvem IMPACT OF ISCHEMIC INJURY ON THE GLUTAMATE RECEPTORS IN CORTICAL GFAP/EGFP-POSITIVE GLIAL CELLS [Jiný výsledek]
388711Mgr. Roman Fiala, Ph.D.Fiala, R.; Václavů, M.; Homola, P.; Matolínová, I.; Khalakhan, K.; Vorohta, M.; Sofer, Z.; Huber, Š.; Matolín, V., Fiala prezentoval výsledky formou posteru na mezinárodní konferenci: Pt Doped Sputtered CeO2 on Carbon Electrodes for Proton Exchange Membrane Fuel Cells, The Fuel Cell Seminar & Exposition 2012, Uncasiville, CT, USA. Přiložen je poster s afiliací a dedikací. [Jiný výsledek]
388711Mgr. Roman Fiala, Ph.D.Fiala, R; Matolinova, I.; Matolina, V.; Mori, T.; Sevcikova, K.; Yoshikawa, H.; Tapand, A.,, Fiala prezentoval výsledky projektu na Week of Doctoral Students 2012. Přiložen je poster s afiliací a dedikací. [Jiný výsledek]
388711Mgr. Roman Fiala, Ph.D.Yoshitake, M.; Vaclavu, M.; Chundak, M.; Matolin, M.; Chikyow, T., Rozepsaný článek o výsledcích projektu. Uvedená bude afiliace k fakultě i dedikace. Spoluřešitel M. Václavů je spoluautor. Přiložen je abstrakt článku. [Jiný výsledek]
388711Mgr. Roman Fiala, Ph.D.Fiala, R.; Homola, P.; Matolinova, I.; Matolin, V.;, Fiala prezentoval výsledky projektu na mezinárodní konferenci: Investigation of Pt-CeO2 Catalyst for Polymer Membrane Fuel Cell, The Energy and Material Research Conference 2012, Torremolinos, Málaga, Spain. Přiložen je poster s afiliací a dedikací. [Jiný výsledek]
388711Mgr. Roman Fiala, Ph.D.Fiala, R.; Václavů, M.; Matolínová, I.; Sofer, Z.; Matolín, V., Přednáška na mezinárodní letní škole (Fiala): The Sputtered Platinum Doped CeO2 Thin Layer as a Catalyst for PEM-FC, The First International Education Forum on Environment and Energy Science 2012, Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa, Hawaii’s Big Island, USA. Přiložena je přednáška s uvedenou afiliací a dedikací a Extended abstract s afiliací a dedikací. [Jiný výsledek]
388711Mgr. Roman Fiala, Ph.D.Fiala, R; Matolinova, I.; Matolina, V.; Mori, T.; Sevcikova, K.; Yoshikawa, H.; Tapand, A., Rozepsaný článek o výsledcích projektu před zasláním do časopisu. Uvedená bude afiliace k fakultě i dedikace. Fiala je první autor. [Jiný výsledek]
620912RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.Pospíšilová, Lucie, Jíchová, Jana, příspěvek: „Socially Deprived Localities in Views of Key Urban Actors: The Example of Prague", section: European Urban Geography. AAG Conference (Association of American Geographers). New York, USA, 24. - 28. 2. 2012 [Jiný výsledek]
620912RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.Ouředníček, Martin, Temelová, Jana, Jíchová, Jana, příspěvek: „Perceived and Measured Areas of Social Deprivation: The Case of Prague" na mezinárodní výroční konferenci RGS - IBG v Edinburghu, GB, 3. - 5. 7. 2012 [Jiný výsledek]
313011Mgr. Martin Štefl, Ph.D.Štefl, Martin, Disertační práce na téma: "The Study of Membrane Model Systems, Proteins and Protein-Membrane Interactions Using Various Fluorescence Techniques" Grantové agentuře Univerzity Karlovy je poděkováno na začátku práce v sekci poděkování. Tato práce byla obhájena v prosinci roku 2012. [Jiný výsledek]
418411RNDr. Martin Čertner, Ph.D.Hanzl, Martin, diplomová práce: Hanzl, M. (2012): Procesy řídící sympatrickou koexistenci di- a tetraploidního cytotypu v primární kontaktní zóně chrastavce rolního (Knautia arvensis agg.). - Diplomová práce. [Depon. in: Katedra botaniky PřF UK, Praha]. [Jiný výsledek]
418411RNDr. Martin Čertner, Ph.D.Kolář, Filip, manuskript článku odeslaný do impaktovaného časopisu Plant and Soil: Kolář, F., Dortová, M., Lepš, J., Pouzar, M., Krejčová, A. & Štech, M.: Serpentine ecotypic differentiation in a polyploid plant complex: shared tolerance to Mg and Ni stress among di- and tetraploid serpentine populations of Knautia arvensis(Dipsacaceae). [Jiný výsledek]
418411RNDr. Martin Čertner, Ph.D.Hanzl, Martin, přednáška pro veřejnost v rámci přednáškového cyklu České botanické společnosti: Hanzl, M: Odkrývání tajů polyploidní speciace aneb svědectví hadcových chrastavců (3. 12. 2012, Krajinova posluchárna na Katedře botaniky PřF UK) [Jiný výsledek]
418411RNDr. Martin Čertner, Ph.D.Hanzl, Martin, poster na mezinárodní konferenci: Hanzl, M., Kolář, F. & Suda, J. (2012): What drives ploidy coexistence in the primary contact zone of relict serpentine Knautia arvensis? – “International Conference on Polyploidy, Hybridization and Biodiversity”. Průhonice, Česká republika [poster]. [Jiný výsledek]
627212Mgr. Michal Špejra, LL.M.Špejra, Michal, Dotazník [Jiný výsledek]
282111Mgr. Oksana Josypčuk, Ph.D.Yosypchuk Bogdan, Barek Jiří, Yosypchuk Oksana, Thiolate monolayers formed on different amalgam electrodes. Part II: properties and application. Journal of Electroanalytical Chemistry (Článek odeslaný do tisku). [Jiný výsledek]
282111Mgr. Oksana Josypčuk, Ph.D.Yosypchuk Oksana, Barek Jiří, Yosypchuk Bogdan, 12th International Conference on Flow Analysis, Thessaloniki, Greece, 2012 "Tubular Detector of Silver Solid Amalgam for Electrochemical Measurements in Flow Systems". (poster) [Jiný výsledek]
282111Mgr. Oksana Josypčuk, Ph.D.Yosypchuk Bogdan, Mareček Vladimír, Yosypchuk Oksana, 12th International Conference on Flow Analysis, Thessaloniki, Greece, 2012 "Flow electrochemical biosensors based on tubular detector and enzymatic reactor both of silver solid amalgam". (poster) [Jiný výsledek]
282111Mgr. Oksana Josypčuk, Ph.D.Yosypchuk Bogdan, Barek Jiří, Yosypchuk Oksana, Flow electrochemical biosensors based on enzymatic porous reactor and tubular detector of silver solid amalgam. Analytica Chimica Acta (Článek odeslaný do tisku). [Jiný výsledek]
282111Mgr. Oksana Josypčuk, Ph.D.Yosypchuk Oksana, Barek Jiří, Yosypchuk Bogdan, 14th International Conference on Electroanalysis, Portorož, Slovenia, 2012 "Electrochemical biosensor based on the mercury covered solid silver amalgam electrode for determination of cytosine" (poster na konferenci) [Jiný výsledek]
282111Mgr. Oksana Josypčuk, Ph.D.Yosypchuk Bogdan, Mareček Vladimír, Yosypchuk Oksana, 14th International Conference on Electroanalysis, Portorož, Slovenia, 2012 "Amalgam electrodes covered by thiol monolayers as basis for (strept)avidin-bioton interactions". (poster) [Jiný výsledek]
282111Mgr. Oksana Josypčuk, Ph.D.Yosypchuk Bogdan, Mareček Vladimír, Yosypchuk Oksana, XXXII. Moderní Elektrochemické Metody, Jetřichovice, Česká republika, 21. - 25. 05. 2012 "(Strept)avidin-Biotin interactions at amalgam electrodes covered by thiol monolayer". (spoluautor na přednášce) [Jiný výsledek]
610512MUDr. Pavel Jůda, Ph.D.Juda Pavel, Smigova Jana, Cmarko Dusan, Raska Ivan, Poster, “IMPDH Rod” ‐ a novel nuclear inclusion, ASCB 52st Annual Meeting, 15-19 December 2012, San Francisco, USA [Jiný výsledek]
610512MUDr. Pavel Jůda, Ph.D.Juda Pavel, Šmigová Jana and Raška Ivan, Poster, Identification of a novel nuclear inclusion “IMPDH Rod”, The 20th Jerusalem School in Life Sciences: Nuclear Organization, Dynamics and Activity, 22 - 26 July 2012, Jerusalem, Israel [Jiný výsledek]
51410RNDr. Mgr. Jiří Pešek, Ph.D.Pešek, Jiří; Netočný, Karel; Boksenbojm, Eliran; Maes, Christian, MECO 37, přednáška s názvem "Heat capacity in small non-equilibrium systems", 2012 [Jiný výsledek]
51410RNDr. Mgr. Jiří Pešek, Ph.D.Pešek, Jiří; Netočný, Karel, The 3rd Nordic Workshop on Statistical Physics: Biological, Complex and Non-Equilibrium Systems, poster s názvem "Heat capacity in small non-equilibrium systems", 2012 [Jiný výsledek]
633212Mgr. Tomáš Telenský, Ph.D.Tomáš Telenský1,2, Miroslav Jelínek3, Petr Klvaňa4, Jaroslav Cepák4, Jiří Reif2,5, Prezentace na ornitologické konferenci v Klatovech, 23.11-25.11.2012: CES – budoucnost kroužkování! 1) Česká společnost ornitologická 2) Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí 3) Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea 4) Kroužkovací stanice, Národní muzeum 5) Katedra zoologie a Ornitologická laboratoř PřF UP Olomouc [Jiný výsledek]
356911PhDr. Dana Vrabelová, Ph.D.Vrabelová, Dana, Výstava Imago gratiosa - Korunované římské Madony, pořádaná Ústavem dějin křesťanského umění, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 10. října - 30. prosince 2012 v budově KTF UK. Výstava představuje unikátní soubor třinácti velkoformátových fotoreprodukcí rytin Pietra Leona Bombelliho pořízených ze vzácného barokního tisku Raccolta delle immagini della B. ma Vergine ornate della Corona d´oro dal R.mo. Capitolo di San Pietro con breve ed esatta notizia di ciascuna imagine (1792), uloženého ve Vatikánské knihovně. Pietro Leone Bombelli je zároveň autorem tohoto prvního tiskem vydaného atlasu korunovaných římských Madon. [Jiný výsledek]
356911PhDr. Dana Vrabelová, Ph.D.Vrabelová, Dana, Příspěvek Barokní kult mariánských obrazů a soch přednesený na mezinárodní doktorandské konferenci konané ve dnech 4. -5. října 2012 na Katedře dějin a teorie umění, Filozofické fakulty Trnavské Univerzity v Trnavě, Slovensko. Příspěvek byl přijat do zahraničního sborníku, který bude publikován v roce 2013 [Jiný výsledek]
356911PhDr. Dana Vrabelová, Ph.D.Vrabelová, Dana, Příspěvek Reflexe středověkého obrazu Panny Marie Svatohorské v barokní rytině přednesený na mezinárodní vědecké konferenci Miedzy symbolem a alegoria pořádané Instytutem historii sztuki i kultury Universytetu Papieskiego Jana Pavla II w Krakove, Polsko ve dnech 6-7 prosince 2012. Příspěvek byl přijat do zahraničního sborníku, který bude publikován v roce 2013. [Jiný výsledek]
356911PhDr. Dana Vrabelová, Ph.D.Vrabelová, Dana, Příspěvek Imago gratiosa- Korunované Madony ve Vatikánské, přednesený dne 20. dubna 2012 na konferenci studentů doktorských programů KTF UK v Praze "Sakrální a profánní prostor v dějinách křesťanské kultury a umění". [Jiný výsledek]
579012Mgr. Luboš Voleman, Ph.D.Voleman, Luboš; Martincová, Eva; Najdrová, Vladimíra; Doležal, Pavel, Abstrakt z konference 42. Jírovcovy protozoologické dny Využití halotag technologie pro živé zobrazení mitosomů a hydrogenosomů Přiložen v příloze [Jiný výsledek]
579012Mgr. Luboš Voleman, Ph.D.Voleman, Luboš; Doležal, Pavel, Poster z konference ICAP 2012 "Sec20 in Giardia intestinalis" Přiložen v příloze [Jiný výsledek]
516812Mgr. Karolína ČernáČerná, Karolína, "Transdisciplinární prolínání futurologie s filosofií výchovy". Příspěvek na konferenci: Telos ve výchově, umění a sportu. 3.května 2012, Praha. [Jiný výsledek]
516812Mgr. Karolína ČernáČerná, Karolína, A Common Platform for Futures Studies from the Gender Perspective [rukopis článku určeného publikaci] [Jiný výsledek]
109110RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Buchar, Jan; Kubcová, Lenka; Smrž, Jaroslav, Dynamics of spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) during their life cycle; rukopis shrnující další výsledky projektu, zasílaný do časopisu Invertebrate Biology, ISSN: 1077-8306 (IF = 1,306) [Jiný výsledek]
109110RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Buchar, Jan; Smrž, Jaroslav, Ontogeny of the spinning field in wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In Kuntner M. et al. (eds), 27th European congress of arachnology, Abstract Book, 2012. EZ lab, Ljubljana, Slovenia, p. 33. [Jiný výsledek]
109110RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Buchar, Jan; Smrž, Jaroslav, Životní cyklus a snovací aparát slíďáků (Araneae: Lycosidae). In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 49. [Jiný výsledek]
109110RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.Dolejš, Petr; Buchar, Jan; Smrž, Jaroslav, Ontogeneze snovacího pole slíďáků (Araneae: Lycosidae). In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2013, Sborník abstraktů z konference 7.–8. února 2013. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 54–55. [Jiný výsledek]
573212Mgr. Ján Pich, Ph.D.organizátori programu SAS, Acts of the programme "Semantics and Syntax" [Jiný výsledek]
573212Mgr. Ján Pich, Ph.D.Garlík, Michal, Ajtai's Completeness Theorem for Nonstandard Finite Structures [Jiný výsledek]
573212Mgr. Ján Pich, Ph.D.Pich, Ján, Complexity theory in Feasible Mathematics, pripravovaný článok [Jiný výsledek]
573212Mgr. Ján Pich, Ph.D.Pich, Ján, A note on Natural Proofs and Intuitionism, pripravovany clanok [Jiný výsledek]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Novotná, Eva, Stolaříková, Jiřina, Synthesis and antimycobacterial activity of salicylanilide derivatives. ICAR 2012 (II International Conference on Antimicrobial Research), Lisbon, Portugal, 21.-23. November 2012, book of abstracts, p. 533. (poster) [Jiný výsledek]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Novotná, Eva, Stolaříková, Jiřina, Vinšová, Jarmila, , Synthesis and Evaluation of Potential Inhibitors of Mycobacterial Isocitrate Lyase. 3. postgraduální & 1. postdoktorandská vědecká konference, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, 29.-30.1.2013. (abstrakt chystané přednášky) [Jiný výsledek]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKozic, Ján, Rychtarčíková, Zuzana, Krátký, Martin, Stolaříková, Jiřina, Vinšová, Jarmila, In vitro antimycobacterial activity of selected benzanilides, salicylanilides and thiobenzanilides. Tuberculosis 2012, Paris 11. – 15. 9. 2012, Book of Abstracts, P208 (poster). [Jiný výsledek]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKozic, Ján, Krátký, Martin, Stolaříková, Jiřina, Vinšová, Jarmila, Synthesis and in-vitro antimycobacterial activity of novel benzanilides, thiobenzanilides and side products benzoxazoles. ICAR 2012 (II International Conference on Antimicrobial Research), Lisbon, Portugal, 21.-23. November 2012, book of abstracts, p. 529. (poster) [Jiný výsledek]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Stolaříková, Jiřina, Novotná, Eva, Liu, Jun O., Vinšová, Jarmila, Salicylanilide Derivatives Active against Mycobacteria Inhibits Isocitrate Lyase and Methionine Aminopeptidase. 2. postgraduální vědecká konference, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, 31.1.-1.2.2012. (přednáška) [Jiný výsledek]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila (školitel), Design and Synthesis of New Compounds Active Especially against Multidrug-Resistant Mycobacterial Strains. Hradec Králové: Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy, 2011. 115 pp. and appendices. Ph.D. thesis. Disertační práce odevzdána v prosinci 2011, obhájena v únoru 2012. [Jiný výsledek]
27610Mgr. Zuzana Drobík RychtarčíkováKrátký, Martin, Vinšová, Jarmila, Novotná, Eva, Stolaříková, Jiřina, Salicylanilide derivatives inhibiting multidrug-resistant tuberculosis strains and mycobacterial isocitrate lyase. Tuberculosis 2012, Paris 11. – 15. 9. 2012, Book of Abstracts, P166 (poster). [Jiný výsledek]
161110RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.článek v časopise, Borchert GH, Hlaváčková M, Kolář F. Pharmacological activation of mitochondrial BKCa channels protects isolated cardiomyocytes against simulated reperfusion-induced injury. Exp Biol Med, přijato do tisku, 2012. [Jiný výsledek]
161110RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.<