velikost textu

Výsledky projektu Tvorba úloh experty

Výsledky

▼▲Typ výsledku ▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 30 zázn.)
Patáková, Eva. Využití brainstormingu při tvorbě úloh. In Stehlíková, N., Tejkalovaá, L. (eds.). Dva dny s didaktikou matematiky 2011. Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. s. 136–139. ISBN 978-80-86843-32-2. [Kapitola nebo část knihy]
V příspěvku je tvorba úloh nahlížena jako proces řešení otevřeného problému. Tím je zdůvodněno, že je možné k této činnosti přistupovat prostřednictvím tzv. kreativních technik.
Příspěvek dále ukazuje, jak je možné při tvorbě úloh využít brainstorming jako základní techniku hledání nápadu. Problematika je řešena jak teoreticky, tak prakticky popisem konkrétní aktivity a ukázkou úloh, které tímto způsobem vznikly.
Patáková, Eva. Rychlé metody tvorby úloh pro nadané žáky. In Zhouf, J. (ed.). Ani jeden matematický talent nazmar. Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. s. 18–28. ISBN 978-80-7290-507-2. [Kapitola nebo část knihy]
Příspěvek je publikací plenární přednášky na konferenci Ani jeden matematický talent nazmar 2011.
V příspěvku jsou řešeny různé metody přetváření úloh tak, aby se z "obyčejné procvičovací" úlohy stala náročná úloha maximálně rozvíjející potenciál nadaného žáka. Přitom je důraz kladen na to, aby metody byly natolik rychlé, aby je učitel mohl použít přímo v rámci vyučovací hodiny.
Zhouf, Jaroslav (Ed.). Ani jeden matematický talent nazmar - sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 131 s. ISBN 978-80-7290-699-4. [Kniha]
Publikace je sborníkem příspěvků z konference Ani jeden matematický talent nazmar, kterou pořádaly Pedagogická fakulta UK, SUMA JČMF a Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje. Editorem sborníku je řešitel grantu, jeden z příspěvků v knize je dílem hlavní řešitelky.
Patáková, Eva. Metody tvorby úloh pro nadané žáky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 80 s. ISBN 978-80-7290-704-5. [Kniha]
Kniha shrnuje část výsledků výzkumu podpořeného grantem, a to část týkající se metod tvorby úloh. Uvedené metody jsou podrobně rozebrány a na příkladech ukázána práce s nimi, a to převážně s ohledem na tvoření úloh pro nadané žáky. (Jelikož grantový projekt byl zaměřen na tvorbu úloh experty, zkoumal převážně tvorbu náročných úloh vztažených obvykle k matematickým soutěžím a k osobě nadaného žáka.) Cílovou skupinou čtenářů jsou jak výzkumníci zabývající se problémem tvorby úloh, tak učitelé z praxe, kteří se chtějí v tvorbě úloh zdokonalit a více ji využívat za účelem individualizace ve výuce na základě vnímání nadání jako specifické vzdělávací potřeby.
Zhouf, J. (ed.). Ani jeden matematický talent nazmar. Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. 156 s. ISBN 978-80-7290-507-2. [Kniha]
Publikace je sborníkem příspěvků z konference Ani jeden matematický talent nazmar, kterou pořádaly Pedagogická fakulta UK, SUMA JČMF a Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje v termínu 8. - 9. 4. 2011.
Příspěvky nabízejí různé pohledy na práci s nadaným žákem - od teoretických studií až po konkrétní ukázky aktivit pro nadané žáky, problémů tvorby úloh do matematických soutěží a konkrétních úloh vytvořených v různých prostředích.
Patáková, Eva. Teachers' Problem posing in Mathematics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, sv. 93, s. 836–841. ISSN 1877-0428. [Článek v časopise]
Článek popisuje výzkumné výsledky zkoumání typů úvah v procesu tvorby úloh a dále rozdílů ve výskytu těchto typů úvah v procesu tvorby úloh začátečníky, odborníky a expety. Výsledek je indexován na WOS.
Zhouf, Jaroslav. Categorisation of Multiple-choice Problems. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, sv. 93, s. 592–596. ISSN 1877-0428. [Článek v časopise]
Článek se zabývá různými typy uzavřených úloh. Autor navrhuje vlastní klasifikaci a dokládá ji na příkladech. Vše popisuje ve vztahu ke tvorbě takových typů úloh.
Patáková, Eva. The quality of Mathematical problems – Evaluation and self-evaluation. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, sv. 6(3), s. 143–154. ISSN 1803-1617. [Článek v časopise]
Článek v recenzovaném časopise popisuje výsledky výzkumu zkoumajícího názory na kvalitu úlohy expertů, odborníků a respondentů. (Na zpracování výsledků byla použia metodologie odvozená od zakotvené teorie.) V doplňující studii byla zjištění porovnávána s názory na kvalitu úlohu středoškolských studentů - netvůrců úloh.
Druhá část výzkumu popsaná v článku zkoumá aplikaci názorů na kvalitu úlohu v sebehodnocení vlastní práce na tvorbě úloh v rámci jednotlivých skupin respondentů.
Patáková, Eva. Jak může učitel matematiky rozvíjet kreativitu žáků. Učitel matematiky, 2012, sv. 2, s. 97–104. ISSN 1210-9037. [Článek v časopise]
Článek poukazuje na vzájemné vztahy matematiky, vyučování matematice a psychologie kreativity. V článku jsou rozebrány osobností vlastnosti kreativního jedince a možnosti, jak je učitel matematiky může rozvíjet prostřednictvím vhodných didaktických prostředí. Důraz je kladen na cílenou tvorbu úloh s příslušnými didaktickými cíli.
Patáková, Eva. The quality of Mathematical problems – how we evaluate it. In Kvasnička, Roman. Efficiency and Responsibility in Education. 10th International Conferrence, Proceedings. : Czech Univerzity of Life Sciences Prague, 2013. s. 488–496. ISBN 978-80-213-2378-0. [Článek ve sborníku]
Patáková, Eva. Tvorba úloh "převrácením". In Vondrová, Naďa. Dva dny s didaktikou matematiky 2013. : Vydavatelský servis, Plzeň v roce 2013, 2013. s. 131–133. ISBN 978-80-86843-44-5. [Článek ve sborníku]
Patáková, Eva. Proces tvorby úloh pro nadané žáky. In Zhouf, Jaroslav. Ani jeden matematický talent nazmar. : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. s. 97–103. ISBN 978-80-7290-699-4. [Článek ve sborníku]
Patáková, Eva. Problem posing by experts. In . ICME-12 Pre-proceedings. : Seoul : Seoul national university, 2012. s. 7782–7782. [Článek ve sborníku]
Patáková, Eva. Tvorba úloh studentem - konkrétní aktivita. In Vondrová, N.. Dva dny s didaktikou matematiky 2012. : Praha : PedF UK, 2012. s. 154–158. ISBN 978-80-7290-604-8. [Článek ve sborníku]
Patáková, Eva. Využití „technik hledání nápadu“ při tvorbě úloh. In Ausbergová, M., Bastl, B., Lávička, M.. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012. : Plzeň : Vydavatelský servis, 2012. s. 137–140. ISBN 978-80-86843-38-4. [Článek ve sborníku]
Patáková, Eva, Poster "Problem Posing by Experts" prezentovaný na mezinárodní konferenci "Trends in Mathematics Education Reform Conference ". (5.3.2013, Praha) Na posteru byly prezentovány výzkumné výsledky - např. typy úvah v procesu tvorby úloh. [Jiný výsledek]
Patáková, Eva, Typy úvah v procesu tvorby úloh Přednáška na 36. Doktorandské škole ve Zlenicích 11. - 13. 10. 2013. Rozebírány byly typy úvah při tvoření úloh, které byly dokládány na přpadových studiích (jeden expert a jeden začátečník). [Jiný výsledek]
Patáková, Eva, Metody tvorby úloh pro nadané žáky Zvaná přednáška chystaná v rámci Didakticko-matematického semináře KMDM na 3.4.2014. V přednášce budou podrobně rozebrány některé výsledky grantového projektu (např. způsoby inspirace hotovou úlohou a závislost jejich využívání na zkušenostech tvůrce). [Jiný výsledek]
Patáková, Eva, Seminář Tvorba logických úloh Jednalo se o seminář pro učitele a autory úloh do Logické olmypiády zabývající se různými metodami tvorby úloh. Datum konání: 25.11.2013, 10:15 - 14:30, místo: Mensa gymnázium. [Jiný výsledek]
Patáková, Eva, Poster "Starters of Problem Posing" prezentovaný na konferenci "4th World conference on learning, teaching and educational leathership". Prezentovány byly průběžné výsledky výzkumu iniciačních myšlenek při tvorbě úloh expertů, odborníků a začátečníků. [Jiný výsledek]
Patáková, Eva, Aktivita do třídy – tvorba úloh Přednáška v rámci 33. DŠ 2012 v Kostelci nad Černými lesy 20. - 22. 4. 2012. V přednášce byla ukázána konkrétní aktivita zaměřená na tvorbu úloh studentem. Rozebrány byly též výsledky experimentu provedeného ve třídě. [Jiný výsledek]
Patáková, Eva, Aritmetické knihy Eukleidových Základů Zvaná přednáška v rámci Didakticko-matematického semináře KMDM PedF UK Praha. Rozebírána byla méně známá část Eukleidových Základů – jeho knihy VII – IX, na jejímž komentovaném vydání autorka spolupracovala. Důraz byl kladen na rozebírání jednotlivých důkazů, které Eukleides v knize uvádí, a na jejich spojitost s vytvářením a řešením úloh dnešních. [Jiný výsledek]
Patáková, Eva, Rozvíjení kreativity studentů v hodinách matematiky Přednáška v rámci 34. DŠ 2012 ve Zlenicích 12. - 14. 10. 2012. Rozebrány byly rysy kreativního myšlení obecně a jejich konkretizace do „kreativity v matematice“. Důraz byl kladen na praktickou aplikaci – jak tvořit úlohy rozvíjející kreativitu žáků a jak s nimi dále ve třídě pracovat. [Jiný výsledek]
Patáková, Eva, Tvorba logických úloh Seminář pod záštitou Mensy ČR. Jednalo se o seminář, jehož cílem bylo vytvoření úloh do celostátní soutěže Logická olympiáda. Hlavní řešitelka byla Mensou ČR pozvána jako odborná lektorka semináře zaměřeného na tvorbu úloh. Během semináře vznikly řízenou skupinovou prací úlohy reálně použité v Logické olympiádě 2012. [Jiný výsledek]
Patáková, Eva, Tvorba dotazníku o tvorbě úloh (pracovní dílna na 30. Podzimní doktorandské škole KMDM, Zlenice, 4. - 6. 11. 2011). Příspěvek prezentuje problematiku z první fáze výzkumu "Tvorba úloh experty", konkrétně tvorbu dotazníku. Ve druhé části dílny se účastníci prostřednictvím otázek sestavených pro dotazník zamýšleli nad vlastním procesem tvorby úloh. [Jiný výsledek]
> >|