velikost textu

Výsledky projektu Argentinská armáda jako ekonomický faktor

Závěrečná práva

Grantový projekt byl zaměřen na zmapování a zhodnocení úlohy armády v argentinském průmyslu v období od prvních aktivit vysokých vojenských činitelů ve dvacátých letech a až do devadesátých let minulého století, kdy celá argentinská ekonomika prošla divokým privatizačním procesem státních podniků. Finanční prostředky poskytnuté ze strany GAUK byly využity k realizaci studijních výzkumných pobytů v Argentině, jejichž cílem bylo získat podklady k danému tématu v podobě sekundární literatury, odborných publikací a primární dokumentace o vzniku a vývoji vojenských průmyslových podniků. Za nejdůležitjší zdroj informací lze pokládat odborná pracoviště arg.armády (námořně-vojenský ústav Casa Amarilla, vojenským klub Círculo Militar), kongresovou knihovnu a RESDAL, navázání kontaktů s místními badateli lze celkově hodnotit pozitivně. I přes vyvinuté úsilí řešitelky nepřinesl výzkum všechny potřebné materiály, vzhledem k nemožnosti konzultovat v archívech primární prameny o privatizaci a transformaci vojenského průmyslu. Závěrem lze konstatovat, že téma privatizace a především ve spojení s armádou je pro argentinskou společnost doposud kontroverzní a nebylo podrobeno komplexní analýze. Na základě vyjádření příslušných autorit je potřeba větší časový odstup k otevření přístupu k informacím tohoto druhu, které by poskytly možnost kritického zhodnocení celého procesu ze stran badatelů. Zatím by byla možnost toto téma zmapovat spíše na základě osobních svědectví a rozhovorů, což ovšem neodpovídalo časovým a finančním možnostem řešitelky a ani charakteru jejího výzkumného záměru. Všechny materiály nashromážděné během výzkumných pobytů poskytly zdroj informací k disertační práci řešitelky, obhajoba je plánována na září 2010. Realizací již uskutečněných výstupů i dosud rozpracovaných úkolů se zajisté rozšíří poznatky a studijní záběr Střediska iberoamerických studií. Disertace a výsledky výzkumu budou poskytnuty i dalším institucím s uvedením, že vznikly z projektu GAUK.

Výsledky

▼▲Typ výsledku ▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 8 zázn.)
Mgr. Eva Daříčková - přednáška, I přes časovou náročnost (studijní pobyt se uskutečnil v listopadu) doktorandka přednesla již 4.12. na semináři SIAS příspěvek o tématu práce, přičemž díky získaným materiálům mohla kvalitativně uvést posluchače do specializovanějších oblastí problematiky spojení argentinské armády a průmyslu. Na základě svého pobytu zároveň zprostředkovala své bezprostřední zkušenosti se získáváním kontaktů a sběru podkladových materiálů na různých institucích. Samozřejmostí bylo uvedení, že tato možnost jí byla dána díky grantové podpoře GA UK. [Jiný výsledek]
Mgr. Eva Daříčková - mezifakultní knižní výměna s Universidad Católica, Na základě poskytnutých knižních materiálů ze Střediska Ibero-amerických studií se žadatelce podařilo navázat kontakt na soukromé univerzitě v Buenos Aires - Universidad Catolica za účelem mezifakultní výměny publikací. S potěšením lze konstatovat, že zahraniční univerzita přijala tuto možnost velmi vstřícně. Nyní je pouze na FF UK zda dokáže tyto kontakty rozšířit o další výměnu či dokonce o hlubší spolupráci. S ohledem na kvalitu výzkumu a jména Universidad Catolica by toto naplnění bylo žádoucí. Lze jen poznamenat, že s argentinskými univerzitami se obtížně navazují kontakty, pokud se nejedná o přímý kontakt. [Jiný výsledek]
Daříčková, Eva, řešitelka v současné době zpracovává na základě materiálů získaných zejména v univerzitní knihovně v Comodoro Rivadavia článek o národním těžebním podniku YPF, jeho historii a nevýhodně realizované privatizaci, který by ráda nabídla k publikování v univerzitním časopise Člověk a po zvážení editorů měsíčníku Mezinárodní politika jeho prostřednictvím také široké veřejnosti. [Jiný výsledek]
Daříčková, Eva, na příští semestr je plánována přednáška na semináři SIAS, která bude zaměřena na prezentaci konkrétního případu role vojenských představitelů při industrializaci Argentiny, a to generála Mosconiho při vzniku YPF a přínosu jeho sociálního projektu k rozvoji těžební oblasti, jejímu vývoji v době vojenské diktatury a zejména následnému katastrofálním úpadku po privatizaci během neoliberální vlády Carlose Menema, který přetrvává do dnešních dní. Dále bude řešitelka informovat o celkovém pokroku projektu a úskalích při získávání studijních materiálů. [Jiný výsledek]
Daříčková, Eva, V rámci doktorského studijního programu řešitelka vypracovává metodiku jednosemestrálního cyklu přednášek tak, aby vyhovovala potřebám oborově šířeji zaměřených studentů z oblasti ekonomie, sociálních věd a historie, kterým bude umožněno získat kritickou reflexi buď v rámci Latinské Ameriky či naopak ji vztáhnout v komparativním průřezu na obdobné procesy v Česku a ve světě včetně jejich následujícího vývoje a dopadu. [Jiný výsledek]
Daříčková, Eva, Argentinská ropa a její historie - článek shrnující v přístupné formě vznik a vývoj argentinského naftařského průmyslu (publikování zatím nepotvrzeno) abstrakt: Dlouholetá historie těžby a zpracování ropy v Argentině je odrazem neustálého souboje zastánců monopolu státu a soukromého vlastnictví. V duchu ekonomického nacionalismu byla založena státní společnost YPF a pod vedením generála Mosconiho se stala pilířem argentinského průmyslu. Za neoliberální Menemovy vlády po plánované destrukci YPF vzrostla těžba surové ropy, aby se stala zdrojem tolik potřebných deviz v zahraničí. Dnes Argentině zbývají zásoby černého zlata pouze na dalších přibližně šest let. [Jiný výsledek]
Daříčková, Eva, přednáška na doktorandském semináři SIAS plánována na 3.5., kde řešitelka bude prezentovat dizertační práci, konzultovat své hypotézy ohledně propojení argentinské armády a průmyslu s kolegy a celkově informovat o výsledcích výzkumu. [Jiný výsledek]
Daříčková, Eva, disertační práce Argentinská armáda jako ekonomický faktor (obhajoba plánována na září 2010)- analýza vlivu argentinské armády na industrializaci a vývoj průmyslu v zemi, záměrem je prokázat pozitivní úlohu armády v argentinské historii (YPF-gen.Mosconi, SOMISA-gen.Savio), která je obecně vnímána pouze negativně. Dále rámcově nastínit vojensko-civilní vztahy, zmapovat vývoj podniků pod kontrolou armády, zhodnodit s využitím ekonomických teorií jejich reálný přínos a popsat devastující dopad privatizace na jejich fungování. [Jiný výsledek]