velikost textu

Výsledky projektu Studium polymorfismu kvadruplexů nukleových kyselin

Závěrečná práva

Finance grantu GA UK umožnily modernizovat aparaturu pro měření RS a UV RRS spekter v laboratoři Oddělení fyziky bimolekul FÚUK (J. Klener) tak, aby bylo možné provádět měření teplotních závislostí automaticky, což výrazným způsobem přispělo ke zvýšení kvality získaných výsledků a také umožnilo efektivněji využít čas všech pracovníků, kteří s aparaturou pracují.

Finance dále pokryly náklady spojené s účastí hlavní řešitelky na čtyřech mezinárodních konferencích, kde byly výsledky výzkumu prezentovány (EUCMOS 2014, Düsseldorf, Německo; ICAVS 2015, Vídeň, Rakousko; G4hering 2016, Bordeaux, Francie; EUCMOS 2016, Szeged, Maďarsko).
Dosud byl o výzkumu financovaném GA UK publikován článek v mezinárodním impaktovaném časopise VibrationalSpectroscopy (IF 2), který se již dočkal citace, a dva další články jsou v přípravě. Opožděné publikování dalších výsledků bylo způsobeno interpretačními problémy, které se podařilo vyřešit v posledním roce řešení grantu, a taky mateřskou dovolenou hlavní řešitelky.
Přínosem projektu bylo i zapojení dalších metod a specialistů, např. použití dynamického rozptylu světla (K. Hochbauerová a V. Kopecký), kteří nám pomohli charakterizovat velikost supramolekulárních struktur a dynamiku jejich rozpadu v naředěných vzorcích kvadruplexů. Také jsme navázali spolupráci s L. Bednářovou (ÚOChaB), s kterou jsme prováděli měření cirkulárního dichroismu.

Prostřednictvím všech těchto experimentů se nám podařilo objasnit jak molekularitu, tak i typ kvadruplexů stabilizovaných K+ při vysokých koncentracích DNA a fyziologických teplotách, což může mít význam pro objasnění některých pochodů v živých buňkách (kde je splněna jak podmínka vysoké lokální koncentrace DNA, tak přítomnosti K+ a fyziologické teploty), a také to může přispět k osvětlení molekulárních mechanismu některých onemocnění, při kterých kvadruplexové struktury a jejich konformační přechody hrají významnou roli.

Výsledky

▼▲Typ výsledku ▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 6 zázn.)
Mudroňová, Kateřina; Římal, Václav; Peter, Mojzeš. Effect of ribose versus 2′-deoxyribose residue in guanosine 5′-monophosphates on formation of G-quartets stabilized by potassium and sodium cations. Vibrational Spectroscopy, 2016, sv. 82, s. 60–65. ISSN 0924-2031. IF 2.003. [Článek v časopise]
Římal, Václav; Lindnerová Mudroňová, Kateřina; Mojzeš, Peter, Prezentace výsledků formou posteru (Thermal changes and concentration-dependent folding of GGGN repeat) na mezinárodní konferenci G4thering 2017 v Praze (31. 5. - 3. 6. 2017). Výsledky prezentovali Mgr. Václav Římal a Doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. [Jiný výsledek]
Mudroňová, Kateřina, Výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferenci EUCMOS 2016 (Szeged, Maďarsko). Spoluautoři: Jakub Klener, Peter Mojzeš, Kateřina Hofbauerová, Vladimír Kopecký, Lucie Bednárová [Jiný výsledek]
Mudroňová, Kateřina; Římal, Václav; Peter, Mojzeš, G-quartets and Supramolecular Structures of Guanosine-5'-monophosphates: Effect of the Ribose versus 2'-deoxyribose Residue, 8th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy, 12. - 17. 7. 2015, Wien, Austria (conference poster) [Jiný výsledek]
Mudroňová, Kateřina; Římal, Václav; Peter, Mojzeš, G-quartets and Supramolecular Structures of Guanosine-5'-monophosphates: Effect of the Ribose versus 2'-deoxyribose Residue, Biophysical Society networking event, Prague, Czech Republic (conference poster) [Jiný výsledek]
Mudroňová, Kateřina; Římal, Václav; Peter, Mojzeš, Effect of the ribose versus 2’-deoxyribose residue in 5’-GMP on the formation of G-quartets stabilized by K+ and Na+, 5th International Meeting on Quadruplex Nucleic Acids, 26. - 28. 5. 2015, Bordeaux, France (conference poster) [Jiný výsledek]