velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Závěrečné projekty založené roku 2015

 
Počet projektů: 178
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
296215 
PřF 
B-GEO 
Krijt, Barbora 

Hysterese retenčních křivek
Detail výsledků
392715 
PřF 
B-GEO 
Pacák, Karel 

Stopové prvky v žilném křemeni, jako indikátor jeho původu a nepřímé prospekční kritérium
Detail výsledků
392615 
PřF 
B-BIO 
Hahnová, Klára 

Role JAK/STAT dráhy v kardioprotektivním mechanismu adaptace na chronickou hypoxii
Detail výsledků
361615 
PřF 
Škrabalová, Jitka 

Studium molekulárních mechanismů cytoprotektivního působení morfinu na buňkách srdeční tkáně
Detail výsledků
309715 
PřF 
B-BIO 
Kuželová, Andrea 

Úloha genu Snf2h během vývoje a diferenciace retiny
Detail výsledků
32915 
1. LF 
Novák, Jan 

Imunitní odpověď myší při infekcích CNS larvami Toxocara canis.
Detail výsledků
307115 
PřF 
B-CH 
Hampejsová, Zuzana 

Příprava a charakterizace biokompatibilních nanovláken s inkorporovaným imunosupresivem cyklosporinem A a studium kinetiky jeho uvolňování do různých médií pomocí metod HPLC/UPLC-MS/MS
Detail výsledků
80815 
PřF 
B-BIO 
Heřmánková, Barbora 

Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v diabetické retinopatii
Detail výsledků
277815 
PřF 
B-BIO 
Sadílek, David 

Původ a evoluce zmnožených chromosomů u štěnice domácí (Cimex lectularius)
Detail výsledků
70515 
MFF 
B-FYZ 
Vágner, Petr 

Termodynamická analýza účinnosti palivových článků
Detail výsledků
2515 
PřF 
B-GEO 
Podolská, Kateřina 

Analýza působení změn slunečních, geomagnetických a ionosférických parametrů na úmrtnost podle příčin v České republice
Detail výsledků
341515 
PF 
A-TFP 
Němečková, Daniela 

Problematika činnosti mimořádných lidových soudů středočeského kraje v letech 1945-1948
Detail výsledků
398315 
FaF 
B-CH 
Brožová, Zuzana Rania 

Syntéza 2,4-disubstituovaných derivátů chinazolinu s aktivitou na CAR receptor
Detail výsledků
253115 
FaF 
Applová, Lenka 

Účinky flavonoidů a jejich metabolitů na hladký cévní sval ex vivo a in vivo
Detail výsledků
235115 
FF 
A-HN 
Fialka, Jiří 

Řízení československých zemědělských družstev v období "normalizace" jako „třetí cesta“ reformy hospodářství
Detail výsledků
254715 
FSV 
A-SP 
Svitková, Katarína 

Lidská bezpečnost a města: Urbánní zranitelnost, resilience a politika
Detail výsledků
172615 
FSV 
A-EK 
Hradil, Vít 

Může zákonná minimální mzda způsobit fyzickou bolest a duševní choroby?
Detail výsledků
159415 
FaF 
B-CH 
Novosvětská, Lucie 

ON-LINE MONITOROVÁNÍ PERMEAČNÍCH STUDIÍ V SYSTÉMU SEKVENČNÍ INJEKČNÍ ANALÝZY
Detail výsledků
361215 
FaF 
B-CH 
Valášková, Lenka 

Syntéza potenciálních antituberkulotik a jejich hodnocení in vitro a in vivo
Detail výsledků
88615 
FaF 
B-CH 
Kopečná, Monika 

Syntéza fluorescenčně značených a deuterovaných ceramidů a permeačních modulátorů a studium jejich chování v kůži a modelových lipidových membránách
Detail výsledků
1115 
FSV 
A-EK 
Korbel, Václav 

Testování mechanismů asociálního chování mezi dětmi a dospělými s problémovým chováním
Detail výsledků
338015 
FHS 
A-TFP 
Horská, Kateřina 

Neobvyklé spirituální prožitky v prostředí nových náboženských hnutí v České republice
Detail výsledků
82415 
FF 
A-HN 
Kramerová, Martina 

Charakteristika a typologie numidských pohřebních staveb a jejich odraz v architektuře a výzdobě římských věžovitých monumentů a raně středověkých berberských djedarů
Detail výsledků
362115 
PřF 
B-CH 
Prošková, Veronika 

Studium modelových senzorových proteinů obsahujících hem (konkrétně histidinkinasy, AfGcHK a fosfodiesterasy, EcDOS) se zaměřením na vysvětlení mechanismu přenosu signálu prostřednictvím modulace enzymové aktivity těchto proteinů
Detail výsledků
269415 
PřF 
A-HN 
Kocurek, Jakub 

Plant hunting (lov rostlin) jako fenomén vědy, kultury a mentality 19. a raného 20. století
Detail výsledků
338915 
MFF 
A-INF 
Novák, Michal 

Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference
Detail výsledků
368115 
MFF 
B-FYZ 
Doležal, Petr 

Nesoulad supravodivých vlastností LaPd2Al(2-x)Gax s BCS teorií - vliv hydrostatického tlaku
Detail výsledků
188115 
MFF 
B-FYZ 
Valenta, Jaroslav 

Kvantově kritické chování f-elektronových systémů za vysokého tlaku
Detail výsledků
386815 
PřF 
B-GEO 
Řihošek, Jaroslav 

Vliv napěťového pole a přírodních nehomogenit na erozi pískovce v čase
Detail výsledků
364015 
MFF 
A-INF 
Moudřík, Josef 

Pokročilé metody strojového učení ve hře Go
Detail výsledků
187115 
MFF 
A-INF 
Křen, Tomáš 

Genetické programování v typovaných jazycích
Detail výsledků
201515 
MFF 
A-INF 
Čech, Přemysl 

Využití metrických indexů pro efektivní multimediální exploraci
Detail výsledků
189215 
2. LF 
Elišák, Martin 

Autoimunitní limbická encefalitida jako příčina epilepsie temporálního laloku
Detail výsledků
24215 
MFF 
B-FYZ 
Šimsa, Daniel 

Testy kvantové elektrodynamiky a struktura protonu
Detail výsledků
174615 
MFF 
A-INF 
Škoda, Petr 

Adaptivní virtuální screening
Detail výsledků
88315 
3. LF 
Ševčíková, Mária 

Vplyv neonatálnej aplikácie metamfetamínu na adolescentný vývin potkana laboratórneho
Detail výsledků
113115 
3. LF 
Smětáková, Magdalena 

Exprese PAR-2 u vybraných neurodegenerativních onemocnění
Detail výsledků
44715 
FF 
A-FGM 
Ledinská, Šárka 

Významy prostorového invariantu a narativního variování říší mrtvých v obrazech náboženských textů i ve folkloru v době “konce světa”
Detail výsledků
394915 
PřF 
B-GEO 
Kukla, Jaroslav 

Vliv tradičního zemědělství na půdní organickou hmotu v tropických ekosystémech Papuy-Nové Guineje
Detail výsledků
336815 
PřF 
B-GEO 
Vindušková, Olga 

Kalcit a siderit v půdách výsypek – kvantifikace a vliv na vývoj půdy a stabilizaci půdní organické hmoty
Detail výsledků
202515 
FF 
A-FGM 
Richterová, Klára 

Kalendářní jednotky ve znakových jazycích
Detail výsledků
187515 
LF HK 
Blažej, Slavomír 

Testování a porovnání prokrvení anastomózy tračníku konstruované tkáňovým lepidlem ve vztahu k tradičně používaným technikám vytváření anastomóz
Detail výsledků
160315 
LF HK 
Štichhauer, Radek 

Vulnerabilita a možnosti reparace peroperačního iatrogenního poškození chámovodu v experimentu
Detail výsledků
344315 
FaF 
Šorf, Aleš 

Studium interakcí inhibitorů cyklin dependentních kináz s lékovými efluxními transportéry ABCB1, ABCG2 a ABCC1
Detail výsledků
324215 
FaF 
Karbanová, Sára 

Studium interakcí antiretrovirotik ze skupiny nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy s placentárními nukleosidovými transportéry
Detail výsledků
234815 
FSV 
A-SP 
Schmidt, Nikola 

Odhalení, protiopatření a obranná strategie proti hybridní válce s důrazem na informační a psychologické operace
Detail výsledků
366015 
FSV 
A-EK 
Hanus, Luboš 

Vlnková analýza časově proměnlivých autoregresních modelů v ekonomii
Detail výsledků
368815 
FSV 
A-SP 
Witzová, Petra 

Bezhotovostní společnost a její vliv na rozvoj lidského potenciálu
Detail výsledků
38915 
FF 
A-SP 
Bašná, Kristýna 

Politický nepotismus: Vztah mezi volebním výsledkem a výkonem propojených firem
Detail výsledků
105815 
FSV 
A-EK 
Vozková, Karolína 

Příjmy z bankovních poplatků a provizí - jejich determinanty a vliv na ziskovost a rizikovost bank
Detail výsledků
165215 
FSV 
A-EK 
Džmuráňová, Hana 

Řízení rizik vkladů na vyžádání
Detail výsledků
191715 
FSV 
A-SP 
Váňa, Tomáš 

Rozpad politických systémů jako následek komunikačních selhání
Detail výsledků
368615 
FSV 
A-SP 
Marková, Klára 

Zájem versus idea. Ústava ČR a volební zákon 1990
Detail výsledků
114615 
FF 
A-HN 
Gecko, Tomáš 

Mezi konkurencí, kartely a státem. Státní intervencionismus, podnikatelské strategie a transfer technologií v německém a předlitavském cementářském průmyslu před rokem 1918
Detail výsledků
112515 
1. LF 
B-BIO 
Jirásková, Kateřina 

Prediktivní a prognostické markery v rámci genetických variant genů DNA reparace u sporadické formy kolorektálního karcinomu
Detail výsledků
203815 
KTF 
A-TFP 
Vybíralová, Eva 

Tajná svěcení v Československu v letech 1948-1989 z pohledu kanonického práva
Detail výsledků
8515 
MFF 
B-FYZ 
Musiienko, Artem 

Fotohallovská spektroskopie semi-izolačního CdTe
Detail výsledků
114815 
FF 
A-HN 
Bardoňová, Martina 

Patronát jako základ společenské struktury a hospodářských vztahů Staré a Střední říše?
Detail výsledků
178215 
1. LF 
Šrůtová, Klára 

Role miR-150 v leukemogenezi zprostředkované onkoproteinem BCR-ABL
Detail výsledků
33315 
MFF 
B-MAT 
Musil, Vít 

Optimalita Orliczových prostorů
Detail výsledků
324615 
PřF 
Mácová, Iva 

Transkripční regulace během vývoje vnitřního ucha
Detail výsledků
290215 
1. LF 
B-BIO 
Šetinová, Dita 

Identifikace regulačních RNA kontrolujících produkci antibiotik u rodu Streptomyces
Detail výsledků
163015 
PřF 
A-SP 
Kašpar, Dan 

Teoretické a analytické přístupy demografie ke konvergenčním a divergenčním tendencím úmrtnosti
Detail výsledků
390615 
MFF 
A-INF 
Krijt, Filip 

Autoadaptivní smart cyber-physical systémy
Detail výsledků
391115 
MFF 
A-INF 
Matěna, Vladimír 

Spolehlivost komunikace v Adaptivních Smart Cyber-Physical Systémech
Detail výsledků
280815 
MFF 
B-FYZ 
Wagenknecht, David 

Relativistická teorie spinově závislého transportu v materiálech pro spintroniku
Detail výsledků
190315 
2. LF 
Cipro, Šimon 

Identifikace prognosticky významných microRNA u ependymomů dětského věku
Detail výsledků
369315 
PřF 
B-BIO 
Pusztai, Martin 

Po stopách evoluční historie a celkové diverzity koloniálních zlativek rodu Uroglena s.l. (Chrysophycea)
Detail výsledků
248915 
2. LF 
Radostová, Dominika 

Vliv adultní neurogeneze v gyrus dentatus na vytvoření asociací mezi časově oddělenými podněty
Detail výsledků
359615 
PřF 
B-BIO 
Soldatova, Irina 

Studium role importinů v dopravě virového genomu do buněčného jádra.
Detail výsledků
388615 
MFF 
B-FYZ 
Lindnerová Mudroňová, Kateřina 

Studium polymorfismu kvadruplexů nukleových kyselin
Detail výsledků
248815 
MFF 
B-FYZ 
Karlický, Jan 

Implementace numerického modelu atmosféry WRF/chem a jeho aplikace
Detail výsledků
232515 
PřF 
B-CH 
Rejšek, Jan 

Konstrukce iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů
Detail výsledků
338815 
PřF 
B-BIO 
Macháčková, Lenka 

Sledování potravní ekonomie v koloniích čmeláka zemního (Bombus terrestris) pomocí lanthanoidů.
Detail výsledků
387915 
PřF 
B-BIO 
Dvořák, Tomáš 

Vliv chemické signalizace v polinačním vztahu švába Amazonina platystylata a rostliny Clusia blattophila
Detail výsledků
138215 
PřF 
B-BIO 
Adámek, Pavel 

Modulace nociceptivního synaptického přenosu na míšní úrovni
Detail výsledků
391315 
PřF 
B-BIO 
Šrámková, Gabriela 

Genetická struktura, evoluční historie a speciační limity u přehlíženého rostlinného modelu Arabidopsis arenosa agg. testované pomocí next generation sequencing
Detail výsledků
179515 
FSV 
A-EK 
Plazonja, Jelena 

Je přeci jen možné přesvědčit druhé? Racionální nepozornost k bezvýznamné argumantaci
Detail výsledků
214615 
FTVS 
Špiritović, Maja 

Vliv pohybové intervence na průběh a aktivitu idiopatických zánětlivých myopatií
Detail výsledků
92315 
MFF 
B-MAT 
Roskovec, Filip 

Cílově orientované aposteriorní odhady chyby numerických řešení nelineárních parciálních diferenciálních rovnic
Detail výsledků
267915 
PřF 
B-BIO 
Ševčíková, Hana 

Tuberizace bramboru - role sacharidového metabolismu v síti regulačních vztahů
Detail výsledků
113215 
PřF 
B-CH 
Topolovčan, Nikola 

Vývoj nových postupů pro syntézu seskviterpenů
Detail výsledků
127615 
MFF 
B-MAT 
Balázsová, Monika 

Numerická analýza problémů v časově závislých oblastech
Detail výsledků
322815 
PřF 
B-BIO 
Ramaniuk, Volha 

Regulace vstupu bakteriální buňky do stacionární fáze.
Detail výsledků
186815 
PřF 
B-BIO 
Sudzinová, Petra 

Vliv topologie DNA na regulaci transkripce u Bacillus subtilis
Detail výsledků
366115 
MFF 
B-FYZ 
Zámečníková, Martina 

Depopulácia excitovaných stavov atómov v medzihviezdnom priestore
Detail výsledků
369015 
MFF 
B-FYZ 
Basovník, Marek 

Studium dynamických prostoročasů v obecné teorii relativity
Detail výsledků
191215 
FF 
A-FGM 
Stranjik, Helena 

Jazyk příslušníků české národnostní menšiny v Chorvatsku
Detail výsledků
323015 
MFF 
B-MAT 
Kuřátko, Jan 

Adaptivita v optimalizační metodě využívající vícenásobné střelby pro falzifikaci hybridních dynamických systémů
Detail výsledků
269615 
1. LF 
Jedličková, Ivana 

Studium genetické a molekulární podstaty pozdních forem neuronální ceroidní lipofuscinózy s využitím moderních metod analýzy genomu
Detail výsledků
16415 
1. LF 
Němcová, Andrea 

Nové metody pro posouzení mikrocirkulace a tkáňové ischemie po revaskularizaci u syndromu diabetické nohy
Detail výsledků
362015 
PřF 
B-BIO 
Bajzíková, Martina 

Mechanismus mitochondrionálního přenosu in vivo
Detail výsledků
188215 
2. LF 
Táborská, Pavla 

Příprava modelu CD34+-derivovaných dendritických buněk pro buněčnou imunoterapii karcinomu prostaty
Detail výsledků
338415 
PřF 
B-GEO 
Košek, Filip 

Mineralogie extrémních prostředí hořících uhelných hald: in situ identifikace novotvořených minerálů a organických látek pomocí miniaturních Ramanovských spektrometrů
Detail výsledků
134615 
2. LF 
Valný, Martin 

Role NG2 gliových buněk během stárnutí a Alzheimerovy choroby
Detail výsledků
315 
1. LF 
Šedivý, Petr 

MR zobrazení a MR spektroskopie pacientů s ischemií dolních končetin
Detail výsledků
189015 
MFF 
B-FYZ 
Majer, Karel 

Manipulace stavu molekul ftalocyaninu na pasivovaném povrchu křemíku hrotem STM
Detail výsledků
328515 
KTF 
A-HN 
Váchová, Michaela Filipa 

Sbírka holandského malířství Dr. Vlastislava Zátky
Detail výsledků
72315 
FSV 
A-FGM 
Zápotocký, Jan 

Rituální aspekty komunikace politických aktérů v nových médiích a jejich vliv na adopci nových médií
Detail výsledků
276015 
FF 
A-HN 
Kroupa, Jiří 

Prameny k starší české hudební kultuře uložené ve Švédsku: heuristický výzkum
Detail výsledků
307015 
PřF 
B-CH 
Taraba, Lukáš 

Charakterizace polyanilinu dopovaného atomárními kovy a jeho využití v separačních metodách
Detail výsledků
17115 
PřF 
B-BIO 
Vališková, Barbora 

Meiotické mechanismy zástavy spermatogeneze myších mezidruhových hybridů
Detail výsledků
154215 
PřF 
B-BIO 
Vobořil, Matouš 

Aire-produkující buňky lymfatických uzlin ve fyziologických a zánětlivých podmínkách
Detail výsledků
238415 
PřF 
B-BIO 
Mašková, Tereza 

Živinová stechiometrie semen
Detail výsledků
367615 
PřF 
B-BIO 
Horváthová, Veronika 

Cirkulující mikroRNA jako diagnostický a prognostický biomarker u revmatoidní artritidy
Detail výsledků
337215 
PřF 
B-BIO 
Karpecká, Zuzana 

Strukturální, vývojová a genetická analýza podobností mezi rohovinovými a kalcifikovanými zuby v ústech obratlovců
Detail výsledků
8415 
PřF 
B-CH 
Zábranský, Martin 

Polární fosfinoferrocenové ligandy s uhlovodíkovými spojkami
Detail výsledků
232415 
3. LF 
A-PP 
Androvičová, Renáta 

Prvky násilí v sexuálním kontextu – experimentální ověření hypotézy poruchy dvoření (fMRI studie)
Detail výsledků
158215 
MFF 
A-INF 
Chaloupka, Miloš 

Ukládaní a dotazování Linked Data uložených v relačních databázi
Detail výsledků
52215 
MFF 
B-MAT 
Vorel, Vojtěch 

Synchronizační vlastnosti konečných automatů
Detail výsledků
254515 
FSV 
A-HN 
Čeladín, Jindřich 

Konstituování moderní litevské historiografie v 19. století
Detail výsledků
363015 
MFF 
B-FYZ 
Opletal, Petr 

Kritické chování v sloučeninách příbuzných s UCoAl
Detail výsledků
388215 
PřF 
B-BIO 
Nunvářová Kabátová, Klára 

Role holocénních refugií v evoluci skupiny Minuartia verna (Caryophyllaceae): Kolik je skutečných endemitů?
Detail výsledků
387515 
PřF 
B-BIO 
Kubátová, Zdeňka 

Mechanismy ukládání kalózy v trichomech rostlin.
Detail výsledků
323615 
PřF 
B-GEO 
Urban, Aleš 

Srovnání synoptických a epidemiologických přístupů v hodnocení vztahů mezi stresem z horka a úmrtností
Detail výsledků
275715 
PřF 
B-BIO 
Bílková, Barbora 

Sekvenční a expresní variabilita antimikrobiálních peptidů u kura domácího
Detail výsledků
203215 
FSV 
A-SP 
Daniel, Jan 

Hybridní bezpečnostní systém a mezinárodní intervence: Případ jižního Libanonu
Detail výsledků
240015 
PF 
A-TFP 
Kropjok, Vít 

Přeshraniční aspekty ozdravných postupů a řízení rizik vybraných subjektů finančního trhu Evropské unie
Detail výsledků
341015 
PřF 
B-BIO 
Kardošová, Miroslava 

Role transkripčního faktoru C/EBPγ v procesu pohotovostní granulopoezy
Detail výsledků
363715 
PřF 
B-BIO 
Tureček, Adam 

Proximátní mechanismy pohlavního dimorfismu ve velikosti těla u gekonů
Detail výsledků
311015 
PedF 
A-PP 
Kučerová, Olga 

Vývoj písemného projevu od 1. do 5. třídy základní školy
Detail výsledků
322315 
FaF 
B-FYZ 
Hurychová, Hana 

Studium fraktálních aspektů tokového chování partikulárních materiálů ve farmaceutické technologii.
Detail výsledků
204215 
PřF 
B-BIO 
Šolcová, Anna 

Vývoj zaniklého travertinového jezera Santovka (JZ Slovensko) a reakce vegetace na paleoenvironmentální změny během pozdního glaciálu a holocénu
Detail výsledků
2915 
FF 
A-FGM 
Poncarová, Petra Johana 

Moderní skotská gaelská literatura
Detail výsledků
248315 
PedF 
A-PP 
Novotná, Hana 

Analýza specifik výchovných problémů v náhradní rodinné péči
Detail výsledků
42615 
FF 
A-TFP 
Prášek, Petr 

Subjekt jako setkání - subjekt v událostním světě
Detail výsledků
134715 
MFF 
B-FYZ 
Bajer, Jan 

Mikrostruktura a mechanické vlastnosti Al slitin po intenzivní plastické deformaci
Detail výsledků
135115 
1. LF 
Sobotka, Roman 

Význam retinolu a retinol binding proteinu (RBP) u nádorů ledvin
Detail výsledků
8615 
PřF 
B-BIO 
Hubka, Vít 

Molekulární epidemiologie dermatofytóz v České republice
Detail výsledků
251715 
MFF 
B-FYZ 
Čapek, Jan 

Studium deformačního chování lehkých slitin pomocí pokročilých mikromechanických modelů a in-situ měření
Detail výsledků
326515 
MFF 
B-FYZ 
Matvija, Peter 

Vliv pasivace křemíkových povrchů na růst uspořádaných organických vrstev
Detail výsledků
362715 
MFF 
B-FYZ 
Nosek, Tomáš 

Studium oscilací neutrin na experimentu NOvA
Detail výsledků
280515 
FSV 
A-EK 
Polák, Petr 

Meta-analýza a elasticita obchodu s ohledem na obchodní náklady
Detail výsledků
127515 
FF 
A-FGM 
Chromá, Anna 

Osvojování osobních zájmen v češtině - gramatické a konceptuální vlivy
Detail výsledků
32215 
PřF 
B-BIO 
Jansová, Denisa 

Svět RNA v savčím oocytu
Detail výsledků
112315 
PřF 
Lettlová, Sandra 

Úloha microRNA-301a v regulaci mitochondriální funkce v rakovinných buňkách
Detail výsledků
159115 
2. LF 
Frýbová, Barbora 

Regenerace vrozeně poškozeného střeva u novorozenců s gastroschízou v závislosti na chirurgické technice
Detail výsledků
277215 
FF 
A-HN 
Janek, Tomáš 

Římská stavební terakota v oblasti Pannónskeho limitu a v sousedních nadlimitních oblastech.
Detail výsledků
134415 
2. LF 
Beňová, Barbora 

Časná lokalizace epileptogenní zóny u dětí s tuberózní sklerózou
Detail výsledků
387115 
PřF 
B-GEO 
Hrdina, Aleš 

Klasifikace globálních environmentálních systémů dle stupně antropogenní transformace
Detail výsledků
4315 
1. LF 
Kousal, Bohdan 

Molekulárně genetická charakteristika Usherova syndromu u pacientů českého původu
Detail výsledků
136215 
2. LF 
Čopová, Ivana 

Kalprotektin jako prediktor pro úspěšné navození remise pomocí výhradní enterální výživy
Detail výsledků
270515 
FF 
A-HN 
Sarkisjan, Juraj 

Východní kulty v Hornodunajských římských provinciích
Detail výsledků
326815 
PřF 
B-BIO 
Coufal, Štěpán 

Role střevní bariéry a nové možnosti v diagnostice nekrotizující enteroklitidy
Detail výsledků
324015 
MFF 
B-FYZ 
Hruška, Petr 

Studium přirozeného stárnutí hořčíkových slitin s prvky vzácných zemin
Detail výsledků
389915 
PřF 
B-BIO 
Rotterová, Johana 

Diverzita a evoluce anaerobních nálevníků, ekologicky významné, avšak málo známé skupiny protist
Detail výsledků
309015 
PřF 
B-BIO 
Von Morgen, Patrick 

Úloha fosforylace MRE11 v odpovědi na poškození DNA
Detail výsledků
915 
MFF 
B-MAT 
Kovařík, Vojtěch 

Deskriptivní vlastnosti Banachových prostorů
Detail výsledků
394415 
PřF 
B-BIO 
Samková, Alena 

Optimální reprodukční strategie vaječných parazitoidů
Detail výsledků
392315 
PřF 
B-CH 
Urban, Michal 

Využití organokatalytického konceptu pro tvorbu sloučenin obsahující kvarterních uhlíkové centrum
Detail výsledků
2615 
FF 
A-FGM 
Čeněk, David 

Česko-francouzské vztahy v oblasti kinematografie 1958-1969
Detail výsledků
98215 
PřF 
Blecha, Jan 

Role mitochondrií v citlivosti proliferujících buněk k oxidačnímu stresu a buněčné smrti
Detail výsledků
615 
PřF 
B-BIO 
Korábek, Ondřej 

Postglaciální kolonizace Evropy u čtyř velkých hlemýžďovitých plžů (Pulmonata: Helicidae)
Detail výsledků
391715 
MFF 
A-INF 
Schmid, Martin 

Algoritmická teorie her
Detail výsledků
174815 
MFF 
A-INF 
Horáček, Jaroslav 

Nové přístupy k matematickému zpracování dat získaných metodou vícedechového vyplavování dusíku z plic a jejich klinické využití
Detail výsledků
191415 
1. LF 
Jeřábek, Štěpán 

Role endoteliální dysfunkce při hodnocení funkční významnosti koronárních stenóz
Detail výsledků
165015 
1. LF 
Bandúrová, Veronika 

Stroma dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku jako prognostický faktor protinádorové léčby.
Detail výsledků
191915 
FSV 
A-HN 
Heler, Daniel 

Jihoslované islámské víry v poválečném Kosovu: Konstrukce muslimské, bosňácké a goranské identity v prostředí zjitřených interetnických vztahů
Detail výsledků
323415 
PřF 
B-BIO 
Mohammad, Mahabub Pasha 

Studium nedávno popsaného mechanismu regulace genové exprese: programované pročítání stop kodónu
Detail výsledků
10315 
PřF 
B-BIO 
Hronová, Vladislava 

Charakterizace molekulárního mechanismu translační reiniciace v savčích buňkách
Detail výsledků
135215 
2. LF 
Marková, Hana 

Neuropsychologické koreláty a klinická charakteristika subjektivního kognitivního poklesu coby preklinického stádia Alzheimerovy nemoci
Detail výsledků
400215 
LF Pl 
Sauerová, Pavla 

Studium interakce buněk s biomateriály na bázi kolagenu, hyaluronanu a dalších degradabilních polymerů za účelem jejich aplikace v biomedicíně
Detail výsledků
308315 
FF 
A-FGM 
Frantíková, Dita 

Elektronický korpus chetitského jazyka
Detail výsledků
394115 
PřF 
B-BIO 
Benešová, Šárka 

Terminace apikálního meristému kořene
Detail výsledků
334515 
PřF 
B-BIO 
Altmanová, Marie 

Evoluce určování pohlaví u rodu Paroedura a ostatních gekonů ve světle sekvenování nové generace
Detail výsledků
126715 
PřF 
B-GEO 
Roman, Matěj 

Vznik a vývoj arktických jezer a rekonstrukce paleoklimatu Arktidy
Detail výsledků
394815 
PřF 
B-BIO 
Sekereš, Juraj 

Funkční analýza izoforem podjednotky váčkového poutacího komplexu exocyst EXO70 v polaritě rostlinných buněk
Detail výsledků
366415 
PřF 
B-BIO 
Radostná, Tereza 

Evoluční dynamika a hormonální kontrola signálů pro rozpoznávání pohlaví u gekonů čeledi Eublepharidae
Detail výsledků
337815 
1. LF 
Šuk, Jakub 

Indukce hyperbilirubinémie jako nový nástroj k fyziologické obraně před oxidačním stresem
Detail výsledků
52315 
MFF 
A-INF 
Libovický, Jindřich 

Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu
Detail výsledků
178715 
FSV 
A-EK 
Matysková, Ludmila 

Numerické modelování asymetrických soutěží o více cen
Detail výsledků
294215 
MFF 
B-FYZ 
Pšenička, Milan 

Molekulární simulace hydrotalcitů interkalovaných pravastatinem a fluvastatinem
Detail výsledků
3815 
PedF 
A-PP 
Svatošová, Zuzana 

Gender ve výtvarné výchově
Detail výsledků
327515 
PřF 
B-CH 
Paúrová, Monika 

Optimalizace selektivity a rychlosti komplexace radioizotopů mědi
Detail výsledků
253715 
FF 
A-FGM 
Škodová, Denisa 

Antologie hispanoamerické modernistické poezie
Detail výsledků
281315 
PřF 
B-BIO 
Schmiedová, Lucie 

Vliv variability gastrointestinální mikrobioty u vlaštovky obecné na fyziologii a fitness hostitele
Detail výsledků
233315 
FF 
A-PP 
Šebešová, Petra 

Antologie textů k didaktice filosofie s úvodní studií
Detail výsledků
360015 
PřF 
B-BIO 
Žifčáková, Lucia 

Porovnání ITS nrDNA a alternativních markerů pro metabarcoding hub v environmentálních vzorcích
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200