velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Závěrečné projekty založené roku 2015

 
Počet projektů: 178
Činnosti
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
Detail výsledků
361615 
PřF 
Škrabalová, Jitka 

Studium molekulárních mechanismů cytoprotektivního působení morfinu na buňkách srdeční tkáně
Detail výsledků
307115 
PřF 
B-CH 
Hampejsová, Zuzana 

Příprava a charakterizace biokompatibilních nanovláken s inkorporovaným imunosupresivem cyklosporinem A a studium kinetiky jeho uvolňování do různých médií pomocí metod HPLC/UPLC-MS/MS
Detail výsledků
296215 
PřF 
B-GEO 
Krijt, Barbora 

Hysterese retenčních křivek
Detail výsledků
392715 
PřF 
B-GEO 
Pacák, Karel 

Stopové prvky v žilném křemeni, jako indikátor jeho původu a nepřímé prospekční kritérium
Detail výsledků
359615 
PřF 
B-BIO 
Soldatova, Irina 

Studium role importinů v dopravě virového genomu do buněčného jádra.
Detail výsledků
32915 
1. LF 
Novák, Jan 

Imunitní odpověď myší při infekcích CNS larvami Toxocara canis.
Detail výsledků
309715 
PřF 
B-BIO 
Kuželová, Andrea 

Úloha genu Snf2h během vývoje a diferenciace retiny
Detail výsledků
392615 
PřF 
B-BIO 
Hahnová, Klára 

Role JAK/STAT dráhy v kardioprotektivním mechanismu adaptace na chronickou hypoxii
Detail výsledků
338815 
PřF 
B-BIO 
Macháčková, Lenka 

Sledování potravní ekonomie v koloniích čmeláka zemního (Bombus terrestris) pomocí lanthanoidů.
Detail výsledků
387915 
PřF 
B-BIO 
Dvořák, Tomáš 

Vliv chemické signalizace v polinačním vztahu švába Amazonina platystylata a rostliny Clusia blattophila
Detail výsledků
322815 
PřF 
B-BIO 
Ramaniuk, Volha 

Regulace vstupu bakteriální buňky do stacionární fáze.
Detail výsledků
186815 
PřF 
B-BIO 
Sudzinová, Petra 

Vliv topologie DNA na regulaci transkripce u Bacillus subtilis
Detail výsledků
188215 
2. LF 
Táborská, Pavla 

Příprava modelu CD34+-derivovaných dendritických buněk pro buněčnou imunoterapii karcinomu prostaty
Detail výsledků
214615 
FTVS 
Špiritović, Maja 

Vliv pohybové intervence na průběh a aktivitu idiopatických zánětlivých myopatií
Detail výsledků
92315 
MFF 
B-MAT 
Roskovec, Filip 

Cílově orientované aposteriorní odhady chyby numerických řešení nelineárních parciálních diferenciálních rovnic
Detail výsledků
191215 
FF 
A-FGM 
Stranjik, Helena 

Jazyk příslušníků české národnostní menšiny v Chorvatsku
Detail výsledků
323015 
MFF 
B-MAT 
Kuřátko, Jan 

Adaptivita v optimalizační metodě využívající vícenásobné střelby pro falzifikaci hybridních dynamických systémů
Detail výsledků
328515 
KTF 
A-HN 
Váchová, Michaela Filipa 

Sbírka holandského malířství Dr. Vlastislava Zátky
Detail výsledků
267915 
PřF 
B-BIO 
Ševčíková, Hana 

Tuberizace bramboru - role sacharidového metabolismu v síti regulačních vztahů
Detail výsledků
187515 
LF HK 
Blažej, Slavomír 

Testování a porovnání prokrvení anastomózy tračníku konstruované tkáňovým lepidlem ve vztahu k tradičně používaným technikám vytváření anastomóz
Detail výsledků
160315 
LF HK 
Štichhauer, Radek 

Vulnerabilita a možnosti reparace peroperačního iatrogenního poškození chámovodu v experimentu
Detail výsledků
44715 
FF 
A-FGM 
Ledinská, Šárka 

Významy prostorového invariantu a narativního variování říší mrtvých v obrazech náboženských textů i ve folkloru v době “konce světa”
Detail výsledků
202515 
FF 
A-FGM 
Richterová, Klára 

Kalendářní jednotky ve znakových jazycích
Detail výsledků
394915 
PřF 
B-GEO 
Kukla, Jaroslav 

Vliv tradičního zemědělství na půdní organickou hmotu v tropických ekosystémech Papuy-Nové Guineje
Detail výsledků
336815 
PřF 
B-GEO 
Vindušková, Olga 

Kalcit a siderit v půdách výsypek – kvantifikace a vliv na vývoj půdy a stabilizaci půdní organické hmoty
Detail výsledků
315 
1. LF 
Šedivý, Petr 

MR zobrazení a MR spektroskopie pacientů s ischemií dolních končetin
Detail výsledků
189015 
MFF 
B-FYZ 
Majer, Karel 

Manipulace stavu molekul ftalocyaninu na pasivovaném povrchu křemíku hrotem STM
Detail výsledků
8515 
MFF 
B-FYZ 
Musiienko, Artem 

Fotohallovská spektroskopie semi-izolačního CdTe
Detail výsledků
33315 
MFF 
B-MAT 
Musil, Vít 

Optimalita Orliczových prostorů
Detail výsledků
138215 
PřF 
B-BIO 
Adámek, Pavel 

Modulace nociceptivního synaptického přenosu na míšní úrovni
Detail výsledků
179515 
FSV 
A-EK 
Plazonja, Jelena 

Je přeci jen možné přesvědčit druhé? Racionální nepozornost k bezvýznamné argumantaci
Detail výsledků
232515 
PřF 
B-CH 
Rejšek, Jan 

Konstrukce iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů
Detail výsledků
280815 
MFF 
B-FYZ 
Wagenknecht, David 

Relativistická teorie spinově závislého transportu v materiálech pro spintroniku
Detail výsledků
127615 
MFF 
B-MAT 
Balázsová, Monika 

Numerická analýza problémů v časově závislých oblastech
Detail výsledků
369015 
MFF 
B-FYZ 
Basovník, Marek 

Studium dynamických prostoročasů v obecné teorii relativity
Detail výsledků
16415 
1. LF 
Němcová, Andrea 

Nové metody pro posouzení mikrocirkulace a tkáňové ischemie po revaskularizaci u syndromu diabetické nohy
Detail výsledků
362015 
PřF 
B-BIO 
Bajzíková, Martina 

Mechanismus mitochondrionálního přenosu in vivo
Detail výsledků
203815 
KTF 
A-TFP 
Vybíralová, Eva 

Tajná svěcení v Československu v letech 1948-1989 z pohledu kanonického práva
Detail výsledků
388615 
MFF 
B-FYZ 
Lindnerová Mudroňová, Kateřina 

Studium polymorfismu kvadruplexů nukleových kyselin
Detail výsledků
248815 
MFF 
B-FYZ 
Karlický, Jan 

Implementace numerického modelu atmosféry WRF/chem a jeho aplikace
Detail výsledků
113215 
PřF 
B-CH 
Topolovčan, Nikola 

Vývoj nových postupů pro syntézu seskviterpenů
Detail výsledků
366115 
MFF 
B-FYZ 
Zámečníková, Martina 

Depopulácia excitovaných stavov atómov v medzihviezdnom priestore
Detail výsledků
269615 
1. LF 
Jedličková, Ivana 

Studium genetické a molekulární podstaty pozdních forem neuronální ceroidní lipofuscinózy s využitím moderních metod analýzy genomu
Detail výsledků
338415 
PřF 
B-GEO 
Košek, Filip 

Mineralogie extrémních prostředí hořících uhelných hald: in situ identifikace novotvořených minerálů a organických látek pomocí miniaturních Ramanovských spektrometrů
Detail výsledků
134615 
2. LF 
Valný, Martin 

Role NG2 gliových buněk během stárnutí a Alzheimerovy choroby
Detail výsledků
391315 
PřF 
B-BIO 
Šrámková, Gabriela 

Genetická struktura, evoluční historie a speciační limity u přehlíženého rostlinného modelu Arabidopsis arenosa agg. testované pomocí next generation sequencing
Detail výsledků
338015 
FHS 
A-TFP 
Horská, Kateřina 

Neobvyklé spirituální prožitky v prostředí nových náboženských hnutí v České republice
Detail výsledků
105815 
FSV 
A-EK 
Vozková, Karolína 

Příjmy z bankovních poplatků a provizí - jejich determinanty a vliv na ziskovost a rizikovost bank
Detail výsledků
165215 
FSV 
A-EK 
Džmuráňová, Hana 

Řízení rizik vkladů na vyžádání
Detail výsledků
70515 
MFF 
B-FYZ 
Vágner, Petr 

Termodynamická analýza účinnosti palivových článků
Detail výsledků
2515 
PřF 
B-GEO 
Podolská, Kateřina 

Analýza působení změn slunečních, geomagnetických a ionosférických parametrů na úmrtnost podle příčin v České republice
Detail výsledků
277815 
PřF 
B-BIO 
Sadílek, David 

Původ a evoluce zmnožených chromosomů u štěnice domácí (Cimex lectularius)
Detail výsledků
1115 
FSV 
A-EK 
Korbel, Václav 

Testování mechanismů asociálního chování mezi dětmi a dospělými s problémovým chováním
Detail výsledků
344315 
FaF 
Šorf, Aleš 

Studium interakcí inhibitorů cyklin dependentních kináz s lékovými efluxními transportéry ABCB1, ABCG2 a ABCC1
Detail výsledků
324215 
FaF 
Karbanová, Sára 

Studium interakcí antiretrovirotik ze skupiny nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy s placentárními nukleosidovými transportéry
Detail výsledků
88315 
3. LF 
Ševčíková, Mária 

Vplyv neonatálnej aplikácie metamfetamínu na adolescentný vývin potkana laboratórneho
Detail výsledků
362115 
PřF 
B-CH 
Prošková, Veronika 

Studium modelových senzorových proteinů obsahujících hem (konkrétně histidinkinasy, AfGcHK a fosfodiesterasy, EcDOS) se zaměřením na vysvětlení mechanismu přenosu signálu prostřednictvím modulace enzymové aktivity těchto proteinů
Detail výsledků
159415 
FaF 
B-CH 
Novosvětská, Lucie 

ON-LINE MONITOROVÁNÍ PERMEAČNÍCH STUDIÍ V SYSTÉMU SEKVENČNÍ INJEKČNÍ ANALÝZY
Detail výsledků
191715 
FSV 
A-SP 
Váňa, Tomáš 

Rozpad politických systémů jako následek komunikačních selhání
Detail výsledků
368615 
FSV 
A-SP 
Marková, Klára 

Zájem versus idea. Ústava ČR a volební zákon 1990
Detail výsledků
114615 
FF 
A-HN 
Gecko, Tomáš 

Mezi konkurencí, kartely a státem. Státní intervencionismus, podnikatelské strategie a transfer technologií v německém a předlitavském cementářském průmyslu před rokem 1918
Detail výsledků
361215 
FaF 
B-CH 
Valášková, Lenka 

Syntéza potenciálních antituberkulotik a jejich hodnocení in vitro a in vivo
Detail výsledků
113115 
3. LF 
Smětáková, Magdalena 

Exprese PAR-2 u vybraných neurodegenerativních onemocnění
Detail výsledků
341515 
PF 
A-TFP 
Němečková, Daniela 

Problematika činnosti mimořádných lidových soudů středočeského kraje v letech 1945-1948
Detail výsledků
88615 
FaF 
B-CH 
Kopečná, Monika 

Syntéza fluorescenčně značených a deuterovaných ceramidů a permeačních modulátorů a studium jejich chování v kůži a modelových lipidových membránách
Detail výsledků
253115 
FaF 
Applová, Lenka 

Účinky flavonoidů a jejich metabolitů na hladký cévní sval ex vivo a in vivo
Detail výsledků
235115 
FF 
A-HN 
Fialka, Jiří 

Řízení československých zemědělských družstev v období "normalizace" jako „třetí cesta“ reformy hospodářství
Detail výsledků
82415 
FF 
A-HN 
Kramerová, Martina 

Charakteristika a typologie numidských pohřebních staveb a jejich odraz v architektuře a výzdobě římských věžovitých monumentů a raně středověkých berberských djedarů
Detail výsledků
254715 
FSV 
A-SP 
Svitková, Katarína 

Lidská bezpečnost a města: Urbánní zranitelnost, resilience a politika
Detail výsledků
234815 
FSV 
A-SP 
Schmidt, Nikola 

Odhalení, protiopatření a obranná strategie proti hybridní válce s důrazem na informační a psychologické operace
Detail výsledků
366015 
FSV 
A-EK 
Hanus, Luboš 

Vlnková analýza časově proměnlivých autoregresních modelů v ekonomii
Detail výsledků
398315 
FaF 
B-CH 
Brožová, Zuzana Rania 

Syntéza 2,4-disubstituovaných derivátů chinazolinu s aktivitou na CAR receptor
Detail výsledků
368815 
FSV 
A-SP 
Witzová, Petra 

Bezhotovostní společnost a její vliv na rozvoj lidského potenciálu
Detail výsledků
38915 
FF 
A-SP 
Bašná, Kristýna 

Politický nepotismus: Vztah mezi volebním výsledkem a výkonem propojených firem
Detail výsledků
172615 
FSV 
A-EK 
Hradil, Vít 

Může zákonná minimální mzda způsobit fyzickou bolest a duševní choroby?
Detail výsledků
80815 
PřF 
B-BIO 
Heřmánková, Barbora 

Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v diabetické retinopatii
Detail výsledků
307015 
PřF 
B-CH 
Taraba, Lukáš 

Charakterizace polyanilinu dopovaného atomárními kovy a jeho využití v separačních metodách
Detail výsledků
324615 
PřF 
Mácová, Iva 

Transkripční regulace během vývoje vnitřního ucha
Detail výsledků
17115 
PřF 
B-BIO 
Vališková, Barbora 

Meiotické mechanismy zástavy spermatogeneze myších mezidruhových hybridů
Detail výsledků
8415 
PřF 
B-CH 
Zábranský, Martin 

Polární fosfinoferrocenové ligandy s uhlovodíkovými spojkami
Detail výsledků
290215 
1. LF 
B-BIO 
Šetinová, Dita 

Identifikace regulačních RNA kontrolujících produkci antibiotik u rodu Streptomyces
Detail výsledků
163015 
PřF 
A-SP 
Kašpar, Dan 

Teoretické a analytické přístupy demografie ke konvergenčním a divergenčním tendencím úmrtnosti
Detail výsledků
390615 
MFF 
A-INF 
Krijt, Filip 

Autoadaptivní smart cyber-physical systémy
Detail výsledků
391115 
MFF 
A-INF 
Matěna, Vladimír 

Spolehlivost komunikace v Adaptivních Smart Cyber-Physical Systémech
Detail výsledků
190315 
2. LF 
Cipro, Šimon 

Identifikace prognosticky významných microRNA u ependymomů dětského věku
Detail výsledků
232415 
3. LF 
A-PP 
Androvičová, Renáta 

Prvky násilí v sexuálním kontextu – experimentální ověření hypotézy poruchy dvoření (fMRI studie)
Detail výsledků
369315 
PřF 
B-BIO 
Pusztai, Martin 

Po stopách evoluční historie a celkové diverzity koloniálních zlativek rodu Uroglena s.l. (Chrysophycea)
Detail výsledků
248915 
2. LF 
Radostová, Dominika 

Vliv adultní neurogeneze v gyrus dentatus na vytvoření asociací mezi časově oddělenými podněty
Detail výsledků
72315 
FSV 
A-FGM 
Zápotocký, Jan 

Rituální aspekty komunikace politických aktérů v nových médiích a jejich vliv na adopci nových médií
Detail výsledků
158215 
MFF 
A-INF 
Chaloupka, Miloš 

Ukládaní a dotazování Linked Data uložených v relačních databázi
Detail výsledků
276015 
FF 
A-HN 
Kroupa, Jiří 

Prameny k starší české hudební kultuře uložené ve Švédsku: heuristický výzkum
Detail výsledků
52215 
MFF 
B-MAT 
Vorel, Vojtěch 

Synchronizační vlastnosti konečných automatů
Detail výsledků
388215 
PřF 
B-BIO 
Nunvářová Kabátová, Klára 

Role holocénních refugií v evoluci skupiny Minuartia verna (Caryophyllaceae): Kolik je skutečných endemitů?
Detail výsledků
367615 
PřF 
B-BIO 
Horváthová, Veronika 

Cirkulující mikroRNA jako diagnostický a prognostický biomarker u revmatoidní artritidy
Detail výsledků
238415 
PřF 
B-BIO 
Mašková, Tereza 

Živinová stechiometrie semen
Detail výsledků
337215 
PřF 
B-BIO 
Karpecká, Zuzana 

Strukturální, vývojová a genetická analýza podobností mezi rohovinovými a kalcifikovanými zuby v ústech obratlovců
Detail výsledků
154215 
PřF 
B-BIO 
Vobořil, Matouš 

Aire-produkující buňky lymfatických uzlin ve fyziologických a zánětlivých podmínkách
Detail výsledků
311015 
PedF 
A-PP 
Kučerová, Olga 

Vývoj písemného projevu od 1. do 5. třídy základní školy
Detail výsledků
204215 
PřF 
B-BIO 
Šolcová, Anna 

Vývoj zaniklého travertinového jezera Santovka (JZ Slovensko) a reakce vegetace na paleoenvironmentální změny během pozdního glaciálu a holocénu
Detail výsledků
254515 
FSV 
A-HN 
Čeladín, Jindřich 

Konstituování moderní litevské historiografie v 19. století
Detail výsledků
323615 
PřF 
B-GEO 
Urban, Aleš 

Srovnání synoptických a epidemiologických přístupů v hodnocení vztahů mezi stresem z horka a úmrtností
Detail výsledků
363015 
MFF 
B-FYZ 
Opletal, Petr 

Kritické chování v sloučeninách příbuzných s UCoAl
Detail výsledků
275715 
PřF 
B-BIO 
Bílková, Barbora 

Sekvenční a expresní variabilita antimikrobiálních peptidů u kura domácího
Detail výsledků
387515 
PřF 
B-BIO 
Vojtíková, Zdeňka 

Mechanismy ukládání kalózy v trichomech rostlin.
Detail výsledků
203215 
FSV 
A-SP 
Daniel, Jan 

Hybridní bezpečnostní systém a mezinárodní intervence: Případ jižního Libanonu
Detail výsledků
341015 
PřF 
B-BIO 
Kardošová, Miroslava 

Role transkripčního faktoru C/EBPγ v procesu pohotovostní granulopoezy
Detail výsledků
363715 
PřF 
B-BIO 
Tureček, Adam 

Proximátní mechanismy pohlavního dimorfismu ve velikosti těla u gekonů
Detail výsledků
112515 
1. LF 
B-BIO 
Jirásková, Kateřina 

Prediktivní a prognostické markery v rámci genetických variant genů DNA reparace u sporadické formy kolorektálního karcinomu
Detail výsledků
240015 
PF 
A-TFP 
Kropjok, Vít 

Přeshraniční aspekty ozdravných postupů a řízení rizik vybraných subjektů finančního trhu Evropské unie
Detail výsledků
2915 
FF 
A-FGM 
Poncarová, Petra Johana 

Moderní skotská gaelská literatura
Detail výsledků
114815 
FF 
A-HN 
Bardoňová, Martina 

Patronát jako základ společenské struktury a hospodářských vztahů Staré a Střední říše?
Detail výsledků
322315 
FaF 
B-FYZ 
Hurychová, Hana 

Studium fraktálních aspektů tokového chování partikulárních materiálů ve farmaceutické technologii.
Detail výsledků
248315 
PedF 
A-PP 
Novotná, Hana 

Analýza specifik výchovných problémů v náhradní rodinné péči
Detail výsledků
42615 
FF 
A-TFP 
Prášek, Petr 

Subjekt jako setkání - subjekt v událostním světě
Detail výsledků
134715 
MFF 
B-FYZ 
Bajer, Jan 

Mikrostruktura a mechanické vlastnosti Al slitin po intenzivní plastické deformaci
Detail výsledků
178215 
1. LF 
Šrůtová, Klára 

Role miR-150 v leukemogenezi zprostředkované onkoproteinem BCR-ABL
Detail výsledků
8615 
PřF 
B-BIO 
Hubka, Vít 

Molekulární epidemiologie dermatofytóz v České republice
Detail výsledků
338915 
MFF 
A-INF 
Novák, Michal 

Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference
Detail výsledků
394415 
PřF 
B-BIO 
Samková, Alena 

Optimální reprodukční strategie vaječných parazitoidů
Detail výsledků
135215 
2. LF 
Marková, Hana 

Neuropsychologické koreláty a klinická charakteristika subjektivního kognitivního poklesu coby preklinického stádia Alzheimerovy nemoci
Detail výsledků
251715 
MFF 
B-FYZ 
Čapek, Jan 

Studium deformačního chování lehkých slitin pomocí pokročilých mikromechanických modelů a in-situ měření
Detail výsledků
280515 
FSV 
A-EK 
Polák, Petr 

Meta-analýza a elasticita obchodu s ohledem na obchodní náklady
Detail výsledků
127515 
FF 
A-FGM 
Chromá, Anna 

Osvojování osobních zájmen v češtině - gramatické a konceptuální vlivy
Detail výsledků
2615 
FF 
A-FGM 
Čeněk, David 

Česko-francouzské vztahy v oblasti kinematografie 1958-1969
Detail výsledků
98215 
PřF 
Blecha, Jan 

Role mitochondrií v citlivosti proliferujících buněk k oxidačnímu stresu a buněčné smrti
Detail výsledků
165015 
1. LF 
Bandúrová, Veronika 

Stroma dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku jako prognostický faktor protinádorové léčby.
Detail výsledků
126715 
PřF 
B-GEO 
Roman, Matěj 

Vznik a vývoj arktických jezer a rekonstrukce paleoklimatu Arktidy
Detail výsledků
324015 
MFF 
B-FYZ 
Hruška, Petr 

Studium přirozeného stárnutí hořčíkových slitin s prvky vzácných zemin
Detail výsledků
191915 
FSV 
A-HN 
Heler, Daniel 

Jihoslované islámské víry v poválečném Kosovu: Konstrukce muslimské, bosňácké a goranské identity v prostředí zjitřených interetnických vztahů
Detail výsledků
323415 
PřF 
B-BIO 
Mohammad, Mahabub Pasha 

Studium nedávno popsaného mechanismu regulace genové exprese: programované pročítání stop kodónu
Detail výsledků
10315 
PřF 
B-BIO 
Hronová, Vladislava 

Charakterizace molekulárního mechanismu translační reiniciace v savčích buňkách
Detail výsledků
308315 
FF 
A-FGM 
Frantíková, Dita 

Elektronický korpus chetitského jazyka
Detail výsledků
3815 
PedF 
A-PP 
Svatošová, Zuzana 

Gender ve výtvarné výchově
Detail výsledků
327515 
PřF 
B-CH 
Paúrová, Monika 

Optimalizace selektivity a rychlosti komplexace radioizotopů mědi
Detail výsledků
394115 
PřF 
B-BIO 
Benešová, Šárka 

Terminace apikálního meristému kořene
Detail výsledků
334515 
PřF 
B-BIO 
Altmanová, Marie 

Evoluce určování pohlaví u rodu Paroedura a ostatních gekonů ve světle sekvenování nové generace
Detail výsledků
159115 
2. LF 
Frýbová, Barbora 

Regenerace vrozeně poškozeného střeva u novorozenců s gastroschízou v závislosti na chirurgické technice
Detail výsledků
400215 
LF Pl 
Sauerová, Pavla 

Studium interakce buněk s biomateriály na bázi kolagenu, hyaluronanu a dalších degradabilních polymerů za účelem jejich aplikace v biomedicíně
Detail výsledků
366415 
PřF 
B-BIO 
Radostná, Tereza 

Evoluční dynamika a hormonální kontrola signálů pro rozpoznávání pohlaví u gekonů čeledi Eublepharidae
Detail výsledků
281315 
PřF 
B-BIO 
Schmiedová, Lucie 

Vliv variability gastrointestinální mikrobioty u vlaštovky obecné na fyziologii a fitness hostitele
Detail výsledků
233315 
FF 
A-PP 
Šebešová, Petra 

Antologie textů k didaktice filosofie s úvodní studií
Detail výsledků
178715 
FSV 
A-EK 
Matysková, Ludmila 

Numerické modelování asymetrických soutěží o více cen
Detail výsledků
294215 
MFF 
B-FYZ 
Pšenička, Milan 

Molekulární simulace hydrotalcitů interkalovaných pravastatinem a fluvastatinem
Detail výsledků
135115 
1. LF 
Sobotka, Roman 

Význam retinolu a retinol binding proteinu (RBP) u nádorů ledvin
Detail výsledků
394815 
PřF 
B-BIO 
Sekereš, Juraj 

Funkční analýza izoforem podjednotky váčkového poutacího komplexu exocyst EXO70 v polaritě rostlinných buněk
Detail výsledků
52315 
MFF 
A-INF 
Libovický, Jindřich 

Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu
Detail výsledků
134415 
2. LF 
Beňová, Barbora 

Časná lokalizace epileptogenní zóny u dětí s tuberózní sklerózou
Detail výsledků
326815 
PřF 
B-BIO 
Coufal, Štěpán 

Role střevní bariéry a nové možnosti v diagnostice nekrotizující enteroklitidy
Detail výsledků
615 
PřF 
B-BIO 
Korábek, Ondřej 

Postglaciální kolonizace Evropy u čtyř velkých hlemýžďovitých plžů (Pulmonata: Helicidae)
Detail výsledků
391715 
MFF 
A-INF 
Schmid, Martin 

Algoritmická teorie her
Detail výsledků
253715 
FF 
A-FGM 
Škodová, Denisa 

Antologie hispanoamerické modernistické poezie
Detail výsledků
174815 
MFF 
A-INF 
Horáček, Jaroslav 

Nové přístupy k matematickému zpracování dat získaných metodou vícedechového vyplavování dusíku z plic a jejich klinické využití
Detail výsledků
191415 
1. LF 
Jeřábek, Štěpán 

Role endoteliální dysfunkce při hodnocení funkční významnosti koronárních stenóz
Detail výsledků
112315 
PřF 
Lettlová, Sandra 

Úloha microRNA-301a v regulaci mitochondriální funkce v rakovinných buňkách
Detail výsledků
201515 
MFF 
A-INF 
Čech, Přemysl 

Využití metrických indexů pro efektivní multimediální exploraci
Detail výsledků
189215 
2. LF 
Elišák, Martin 

Autoimunitní limbická encefalitida jako příčina epilepsie temporálního laloku
Detail výsledků
24215 
MFF 
B-FYZ 
Šimsa, Daniel 

Testy kvantové elektrodynamiky a struktura protonu
Detail výsledků
326515 
MFF 
B-FYZ 
Matvija, Peter 

Vliv pasivace křemíkových povrchů na růst uspořádaných organických vrstev
Detail výsledků
362715 
MFF 
B-FYZ 
Nosek, Tomáš 

Studium oscilací neutrin na experimentu NOvA
Detail výsledků
4315 
1. LF 
Kousal, Bohdan 

Molekulárně genetická charakteristika Usherova syndromu u pacientů českého původu
Detail výsledků
174615 
MFF 
A-INF 
Škoda, Petr 

Adaptivní virtuální screening
Detail výsledků
32215 
PřF 
B-BIO 
Jansová, Denisa 

Svět RNA v savčím oocytu
Detail výsledků
136215 
2. LF 
Čopová, Ivana 

Kalprotektin jako prediktor pro úspěšné navození remise pomocí výhradní enterální výživy
Detail výsledků
270515 
FF 
A-HN 
Sarkisjan, Juraj 

Východní kulty v Hornodunajských římských provinciích
Detail výsledků
309015 
PřF 
B-BIO 
Von Morgen, Patrick 

Úloha fosforylace MRE11 v odpovědi na poškození DNA
Detail výsledků
269415 
PřF 
A-HN 
Kocurek, Jakub 

Plant hunting (lov rostlin) jako fenomén vědy, kultury a mentality 19. a raného 20. století
Detail výsledků
277215 
FF 
A-HN 
Janek, Tomáš 

Římská stavební terakota v oblasti Pannónskeho limitu a v sousedních nadlimitních oblastech.
Detail výsledků
392315 
PřF 
B-CH 
Urban, Michal 

Využití organokatalytického konceptu pro tvorbu sloučenin obsahující kvarterních uhlíkové centrum
Detail výsledků
337815 
1. LF 
Šuk, Jakub 

Indukce hyperbilirubinémie jako nový nástroj k fyziologické obraně před oxidačním stresem
Detail výsledků
368115 
MFF 
B-FYZ 
Doležal, Petr 

Nesoulad supravodivých vlastností LaPd2Al(2-x)Gax s BCS teorií - vliv hydrostatického tlaku
Detail výsledků
188115 
MFF 
B-FYZ 
Valenta, Jaroslav 

Kvantově kritické chování f-elektronových systémů za vysokého tlaku
Detail výsledků
386815 
PřF 
B-GEO 
Řihošek, Jaroslav 

Vliv napěťového pole a přírodních nehomogenit na erozi pískovce v čase
Detail výsledků
387115 
PřF 
B-GEO 
Hrdina, Aleš 

Klasifikace globálních environmentálních systémů dle stupně antropogenní transformace
Detail výsledků
364015 
MFF 
A-INF 
Moudřík, Josef 

Pokročilé metody strojového učení ve hře Go
Detail výsledků
187115 
MFF 
A-INF 
Křen, Tomáš 

Genetické programování v typovaných jazycích
Detail výsledků
389915 
PřF 
B-BIO 
Rotterová, Johana 

Diverzita a evoluce anaerobních nálevníků, ekologicky významné, avšak málo známé skupiny protist
Detail výsledků
915 
MFF 
B-MAT 
Kovařík, Vojtěch 

Deskriptivní vlastnosti Banachových prostorů
Detail výsledků
360015 
PřF 
B-BIO 
Žifčáková, Lucia 

Porovnání ITS nrDNA a alternativních markerů pro metabarcoding hub v environmentálních vzorcích
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200