velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

 
Strana: / 2
> >|
Počet projektů: 328
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
230218 
FSV 
A-SP 
Kuľková, Miroslava 

Podmínky a mechanismy regionální pacifikace: případ Balkánu
792218 
PřF 
B-CH 
Li, Shuo 

Teoretické studium MXenů pro použití v spintronice a katalýze
104218 
PřF 
B-BIO 
Hlaváčová, Jana 

Vliv latentní toxoplazmózy na plodnost člověka
1142218 
FSV 
A-EK 
Godar, Sarah 

Korporátní zisky německých mezinárodních společností
598218 
FF 
A-HE 
Smrž, Jiří 

Podíl cechmistrů na správě pražských měst v raném novověku
558218 
MFF 
B-FYZ 
Vlášková, Kristina 

Elektronové vlastnosti pyrochlorů R2T2O7 se silnou spin-orbitální interakcí
396218 
3. LF 
Liška, Karolína 

Cirkadiánní hodiny v hipokampu a jejich farmakologické ovlivnění s ohledem na terapii kognitivních poruch
178518 
FaF 
Kohelová, Eliška 

Studium cytotoxické aktivity alkaloidů Zephyranthes citrina (Amaryllidaceae) a jejich polosyntetických derivátů
826218 
FF 
A-HE 
Kvočáková, Lucia 

Budovanie identity „českej“ a „slovenskej“ moderny vo vzťahu k idei čechoslovakizmu
978218 
PřF 
B-CH 
Lunkad, Raju 

Studium interakce polyelektrolytů s amfolyty
538218 
PřF 
B-BIO 
Eliášová, Kristýna 

Genomické metody ve studiu evoluční historie ježků rodu Erinaceus
1767618 
PřF 
B-BIO 
Truhlářová, Veronika 

Evoluce zraku u polyploidních ryb
1767318 
PřF 
B-GEO 
Holá, Petra 

Metamorfóza gabroidních hornin tepelsko-barrandienské jednotky
1416218 
PřF 
B-BIO 
Hrůzová, Lucie 

Diverzita kryptického druhového komplexu Trox hispidus (Coleoptera: Scarabaeoidea: Trogidae): integrace několika nezávislých taxonomických přístupů
1686218 
PřF 
B-CH 
Treťjačenko, Vjačeslav 

Evoluce proteinové struktury interakcí s RNA
1506318 
PřF 
B-BIO 
Novotná, Eliška 

Role tyrosinkinázové aktivity mitochondriálního HER2 v rakovině prsu
1516218 
PřF 
B-BIO 
Kössl, Jan 

Mechanismus terapeutického účinku mezenchymálních kmenových buněk při léčbě poškozené rohovky
1426218 
PřF 
B-BIO 
Klebanovych, Anastasiya 

Úloha PAK1 a PAK2 kináz v regulaci organizace mikrotubulů při aktivaci žírných buněk
1501218 
PřF 
B-BIO 
Bendová, Barbora 

Vliv genetické příbuznosti a sociálních interakcí na složení gastrointestinální mikrobioty u dvou poddruhů myši domácí (Mus musculus) – „common-garden“ experiment.
1752218 
PřF 
B-BIO 
Neuwirthová, Eva 

Optické vlastnosti listu ve vztahu ke xeromorfním strukturálním adaptacím listu
276218 
PedF 
A-PP 
Eliášková, Klára 

Historický vývoj výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením
1406218 
PřF 
A-PP 
Machová, Kamila 

Vzájemné vztahy vlastností vyčtených z fotografií obličejů
364218 
2. LF 
Střížová, Zuzana 

Izolace, charakterizace a expanze subpopulací lymfocytů infiltrujících nádory ledvin pro vývoj adoptivní buněčné imunoterapie
1366218 
PřF 
B-BIO 
Kučerová, Jitka 

Import proteinů do hydrogenosomů a mechanismy kontroly kvality hydrogenosomálních proteinů u lidského parazita, Trichomonas vaginalis
506718 
PřF 
B-GEO 
Růžek, Michal 

Vliv depozice N a S na dekompozici organické hmoty v lesních ekosystémech střední Evropy
1270218 
FSV 
A-EK 
Hronec, Martin 

Oceňování aktiv a výběr portfolia ve frekvenční doméně
862218 
FSV 
A-EK 
Mikulka, Jakub 

Efekt výher ve sportovním sázení a loterii na následné chování sázkařů
1206218 
PřF 
B-BIO 
Kuchtiak, Viktor 

Variabilita genů excitačního nervového přenosu u neuropsychiatrických onemocnění
136418 
MFF 
B-FYZ 
Sýkora, Martin 

Testování polovodičových detektorů pro projekt ATLAS Upgrade
938218 
FF 
A-HE 
Kolich, Tomáš 

Spletitý ornament v žánru gotického hororu
744218 
FSV 
A-EK 
Babiak, Mykola 

Učení, skryté růstové perzistence a ceny opcí
1036218 
PedF 
A-PP 
Janyšková, Kristýna 

Fenomén smrti a proces truchlení v kontextu mentálního postižení: Projekt podpůrné skupiny
994218 
FaF 
B-CH 
Kostelanský, Filip 

Syntéza modifikátorů zvyšujících teplotu tání oligonukleotidových sond
1428218 
3. LF 
Gardáš, Dominik 

Studium role isoforem hexokinasy v nádorově transformovaných a netransformovaných buňkách
178218 
KTF 
A-HE 
Bárta Pražák, Tomáš 

Barokní humanista-kazatel Emanuel Arnošt z Valdštejna při Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze
856218 
FF 
A-HE 
Souček, Josef 

Vizualizace antické architektury: zobrazení architektonických exteriérů na římských freskách z Neapolského zálivu
1276818 
PřF 
B-BIO 
Pačes, Jan 

Charakterizace lokalizace a dynamiky profesionálních APC s využitím modelu MHCII-EGFP knock in myši
970218 
FHS 
A-PP 
Petiška, Eduard 

Využívání otevřených vzdělávacích zdrojů studenty environmentálních oborů v České republice
100218 
FF 
A-HE 
Šubrt, Martin 

Britsko-kanadské vztahy 1921–1930
1558218 
PřF 
B-CH 
Ustinova, Kseniya 

Popis interakcí mezi tubulinem a histondeacetylasou 6 na molekulární úrovni
190218 
FSV 
A-FGM 
Audy Martínek, Petra 

Fenomén pasivních uživatelů sociálních sítí a jejich vztah ke značce
1306218 
FaF 
Najpaverová, Simona 

Analýza a riešenie deplécie nutrientov v období gravidity ako prevencia častých patofyziologických symptómov
904218 
PřF 
B-BIO 
Pinc, Jan 

Význam epigenetické variability v evoluci klonálních rostlin
1546218 
PřF 
B-BIO 
Batelka, Jan 

Evoluční historie parazitoidních brouků čeledi vějířníkovití (Coleoptera, Ripiphoridae): od jantarových fosilií z křídy po fylogenomiku
734218 
PřF 
B-BIO 
Heleš, Mário 

Mechanizmy vzniku chemoterapií indukované neuropatické bolesti
1698218 
MFF 
B-FYZ 
Kostka, Filip 

Inverze seismogramů na dynamický model konečného zdroje, aplikace na zemětřesení z roku 2016 u Amatrice ve střední Itálii
590218 
MFF 
B-FYZ 
Knapová, Ingrid 

Studium gamma rozpadu vysoce excitovaných těžkých jader
816218 
FF 
A-FGM 
Neudörfl, Martin 

Kodifikace sarkézské normanštiny
1334218 
PřF 
B-BIO 
Damaška, Albert 

Skákající brouci vítězi v pasivní dispersi: evoluční dynamika a biogeografie bezkřídlých brouků vázaných na mechy.
899018 
FF 
A-PP 
Tichá, Zuzana 

Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů
1236218 
PřF 
Sinica, Viktor 

Studium funkce a struktury TRP ankyrinového receptoru 1: úloha senzorové domény v nocicepčním převodu chemických, teplotních a mechanických podnětů
506918 
PF 
A-TFP 
Dvořák, Marek 

Rekognice osob v trestním řízení
1320218 
PřF 
B-BIO 
Čočková, Zuzana 

Studium role RNA demetylázy FTO v energetickém metabolismu astrocytů
92218 
PřF 
B-BIO 
Forman, Martin 

Evoluce nukleolárních organizátorů jadérka u pavouků (Araneae)
1788218 
FaF 
B-CH 
Khalikova, Maria 

Vývoj a optimalizace klasických i moderních extrakčních metod pro analýzu antivirotik pomocí UHPLC-MS/MS
1758218 
PřF 
B-BIO 
Bauriedlová, Zuzana 

Buněčné a molekulární mechanismy diferenciace exodermis
1190218 
PřF 
B-CH 
Ulč, Jan 

Vývoj nové syntézy azaaromatických sloučenin katalytickou aktivací C-C a C-H vazeb.
90218 
FF 
A-PP 
Vrtišková, Petra 

Indikátory úspěšného přijetí do armády
996218 
MFF 
A-INF 
Kondapaneni, Ivo 

Více-úrovňové Monte-Carlo metody pro efektivní syntézu obrazu
830218 
FF 
A-PP 
Novák, Ondřej 

Česká Databáze Audiovizuálních Podnětů pro Výzkum Emocí
1598218 
PřF 
B-GEO 
Tuhý, Marek 

Remobilizace kontaminantů při požárech v semiaridních prostředích znečištěných metalurgickými a těžebními procesy
556218 
LF HK 
Alaei Faradonbeh, Fatemeh 

Role deficitu železa a Mrp2 transportéru v rozvoji estrogeny-indukované cholestázy
20218 
PedF 
A-PP 
Lorenc, Eva 

E-book metodika elementární výuky hry na klavír 5-7letých dětí
1298218 
MFF 
B-MAT 
Tinková, Magdaléna 

Nerozložitelné prvky a univerzální kvadratické formy
1870218 
FSV 
A-SP 
Dopieralla, Jakub 

Procedurální změny a postavení Senátu v rámci politického systému USA
748618 
PřF 
A-TFP 
Daňková, Zuzana 

Teorie souzení v rané analytické filosofii
507018 
1. LF 
Bartoš, Martin 

Mikro-CT analýza 3D struktury biomateriálů určených pro kostní chirurgii a posouzení vlivu metody binarizace obrazových dat na hodnoty strukturálních parametrů
824218 
FSV 
A-EK 
Štěpánek, Martin 

Zhodnocení dopadů stárnutí populace a migrace na ekonomiku ČR pomocí dynamického CGE modelu překrývajících se generací
1312218 
PřF 
B-CH 
Šimková, Adéla 

Nová třída inhibitorů pro nádorový antigen FAP (fibroblastový aktivační protein)
1178218 
1. LF 
Valeriánová, Anna 

Vliv chronického onemocnění ledvin na echokardiografické parametry se zaměřením na pravostranné srdeční oddíly
976218 
2. LF 
Tesárková, Kristýna 

Vliv genetických aberací na metabolické nastavení leukemických buněk při vzniku a recidivě akutní lymfoblastické leukémie
192418 
PřF 
A-SP 
Ignatyeva, Ekaterina 

Víceúrovňová separace ruských imigrantů v postsocialistickém městě
1630218 
MFF 
B-FYZ 
Opletal, Petr 

Záměnnost hydrostatického tlaku a dopování v fázovém diagramu kvantově kovových feromagnetů
1782218 
1. LF 
Faltusová, Kateřina 

Úloha pozdních progenitorů v regeneraci krvetvorné tkáně.
606218 
FF 
A-HE 
Strnadová, Kristýna 

Vlastnictví jako hřích: Řeholní kanovníci, mniši a majetek v pozdně středověké Anglii a střední Evropě
1098218 
ETF 
A-TFP 
Horáková, Hana 

Výklady Zjevení Janovo 20,1-10 od dob rané církve až do 5. století
766218 
FaF 
B-CH 
Raabová, Hedvika 

Nanovlákenné polymery jako materiály s "omezeným přístupem" pro on-line extrakce biologických vzorků
930218 
1. LF 
B-BIO 
Uhlířová, Jana 

Role TPR při organizaci chromatinu a regulaci transkripce v diferenciujících buňkách C2C12
1064218 
3. LF 
Janků, Karolina 

Filtrace modrého světla jako součást kognitivně behaviorální terapie insomnie
1004218 
MFF 
A-INF 
Kubát, Petr 

Adaptivita v prostředí edge-cloudů.
692818 
1. LF 
A-PP 
Fendrych Mazancová, Adéla 

Neuropsychologické markery časných stádií kognitivního deficitu u Alzheimerovy nemoci a Parkinsonovy nemoci
1588218 
PřF 
B-CH 
Fernandez Alvarez, Roberto 

Příprava polymerních nanostruktur založených na nekovalentních interakcích karboranových klastrů
80218 
FSV 
A-TFP 
Drhlíková, Eva 

Lidská práva z pohledu migrace
80318 
PřF 
B-BIO 
Pagáčová, Lucie 

Analýza miRNA u nádorů asociovaných s lidskými papilomaviry
1732218 
PřF 
B-BIO 
Černá, Barbora 

Úloha RNA-demetylázy FTO v regulaci kognitivních funkcí a normálního ontogenetického vývoje mozku potkana
1612218 
PřF 
B-BIO 
Rosová, Kateřina 

Růst a vývoj larválních křídel v průběhu ontogeneze u hemimetabolních skupin hmyzu se zřetelem na skupinu Palaeodictyopterida
1076218 
PřF 
B-BIO 
Vytlačil, Zdeněk 

Analýza stabilních izotopů v rekonstrukci rezidenční mobility velkomoravské populace
1256218 
FaF 
Štefela, Alžbeta 

Nový buněčný model makrofágů s hepatocyty pro studium zánětlivých onemocnění jater
668218 
FSV 
A-HE 
Vnoučková, Kateřina 

Vliv hranice na příhraniční regiony Jižní Moravy a Dolního Rakouska před a po roce 1989
1780218 
3. LF 
Vejmola, Čestmír 

Percepční změny indukované psilocybinem a jejich elektrofyziologické koreláty v animálním serotonergním modelu schizofrenie
1726218 
MFF 
A-INF 
Hušek, Radek 

Automatizované důkazy v teorii grafů
1740318 
PřF 
B-CH 
Cmunt, Denis 

Využití aktivačních ligandů a nanoprotilátek pro cílenou stimulaci cytotoxicity NK buněk
74218 
PF 
A-TFP 
Králik, Dominik 

Právní regulace transnacionálních podnikatelských seskupení
1450218 
PřF 
B-BIO 
Vlasta, Tomáš 

Populační biologie a genetika kriticky ohrožené kohátky kalíškaté (Tofieldia calyculata)
1154418 
FSV 
A-EK 
Palanská, Tereza 

Daňově motivované převodní ceny v nadnárodních společnostech
1748218 
3. LF 
Trinh, Minh Duc 

Úloha vápníkových kanálů v rozvoji a progresi srdečního selhání u spánkové apnoe
524218 
PřF 
B-BIO 
Weissová, Romana 

Prolyl isomeráza FKBP12 jako regulátor fosforylace proteinu CRMP2A a vývoje nervové soustavy.
1484218 
PřF 
B-CH 
Řáhová, Jaroslava 

Modifikace optoelektronické struktury 2D materiálů a jejich heterostruktur mechanickou deformací
300218 
FF 
A-HE 
Skovajsa, Ondřej 

Paměť a formule v lidové písni
1501718 
MFF 
B-FYZ 
Roskot, Michal 

Konceptuální test z vlnové optiky
1650218 
PřF 
B-BIO 
Basello, Davide Alessandro 

Formování Cajalových tělísek a gemů a jejich role v maturaci a recyklaci snRNP částic
1666218 
PřF 
B-BIO 
Janowicz, Natalia Ewa 

Jsou mitosomy skutečně esenciální?
458218 
PF 
A-TFP 
Válková, Irena 

Právní aspekty poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie
1358218 
PřF 
B-BIO 
Urfusová, Romana 

Promiskuita v Triticeae aneb jak daleko je od pšenice k pýru?
1380218 
FSV 
A-SP 
Pekáček, Ondřej 

Média a Evropská Uprchlická Krize: srovnání mediálního pokrytí a novinářských rutin v mainstreamových a alternativních médiích v České republice
1042218 
FHS 
A-PP 
Marečková, Alena 

Vnímání nahých mužských postav s různým stupněm vzrušení: VPG a Eyetrackingová studie na ženských subjektech
550218 
MFF 
B-MAT 
Los, Tomáš 

Analýza vybraných PDR úloh pro vícefázové interagující směsi
454218 
1. LF 
Laštůvka, Zdeněk 

Hledání a studium myšího modelu hypoxicko-ischemické encefalopatie
1460218 
PřF 
B-BIO 
Bishop, Jordan 

Faktory ovlivňující strukturu společenstev sladkovodních rozsivek v oblasti Východní Antarktidy
988218 
PřF 
B-BIO 
Vacková, Julie 

Vliv cytokinů a růstových faktorů na expresi molekul PD-L1 v nádorech a na účinnost terapie protilátkami blokujícími PD-L1
946218 
FSV 
A-HE 
Zheltova, Ekaterina 

Nacionální identita, transnacionální lokality a jazykové ideologie: Diskursivní praktiky na albánsko-řeckém pomezí
62418 
FTVS 
A-PP 
Polívková, Jitka 

Možnosti využití hyperoxie ve florbalu
1608218 
PřF 
B-CH 
Kretschmer, Jan 

CONCOORD: Kontrolovaná koordinace pro nová radiofarmaka
1742218 
PřF 
A-PP 
Semchenko, Ayten Yesim 

Typy partnerských vztahů v transformující se společnosti
1760218 
PřF 
B-BIO 
Lučanová, Anna 

Habitatové preference a úkrytové chování jediného plošně ubývajícího druhu evropského netopýra
1122218 
PřF 
B-BIO 
Böhmová, Julie 

Evoluce fytofágie jako sekundární strategie parazitických blanokřídlých na příkladu čeledi Megastigmidae (Hymenoptera)
1674218 
PřF 
B-CH 
Knížek, Antonín 

Výzkum nových fotochemických procesů v chemii Marsu a terestrických exoplanet
128218 
PřF 
B-BIO 
Burkartová, Kateřina 

Hledání mechanismů udržujících genetickou identitu bakterií v jednoduchých mikrobiálních ekosystémech
1212218 
PřF 
B-BIO 
Přibylová, Adéla 

Analýza iniciace, dynamiky a mechanizmu transkripčního genového umlčování
890218 
FF 
A-HE 
Johanidesová, Tereza 

Historik umění Václav Mencl a filmová architektura
842218 
MFF 
B-FYZ 
Fatka, Petr 

Metody identifikace geneticky souvisejících planetek
984218 
1. LF 
Musílková, Eva 

Subjektivní olfaktometrie u návykovými látkami indukovaného organického poškození
1722218 
PřF 
Honc, Ondřej 

Opioidy a jejich působení na buňky glioblastomu: vliv na citlivost buněk k cytostatikům
1162218 
FTVS 
A-PP 
Kašparová, Alena 

Hodnocení rytmického cítění u studentů vysokých škol
1626218 
PřF 
B-BIO 
Krajzingrová, Tereza 

Geografická variabilita kontaminace těžkými kovy a její efekty na zdraví a stárnutí u sýkory koňadry (Parus major)
168218 
FHS 
A-TFP 
Gurjanov, Filip 

Interkulturní fenomenologie fotografování
1786218 
3. LF 
Kliková, Monika 

Psychologické a polysomnografické aspekty spánkové obrny
1680218 
PřF 
Rydzyková, Tereza 

(Dis)kooordinace neuronální aktivity při zpracování asociací v animálním modelu psychózy navozené dizocilpinem (MK-801)
812218 
PřF 
B-BIO 
Poláková, Kateřina 

Diversity of anaerobic ciliates and their symbiotic interactions with prokaryotes
693018 
2. LF 
Laczó, Martina 

Využití testů prostorové orientace ve virtuální realitě pro diagnostiku nejčasnějších stádií Alzheimerovy nemoci
1767518 
PřF 
Červenka, Jakub 

Charakterizace neuronální diferenciace lidských nervových kmenových buněk in vitro řízené pomocí růstových faktorů
1434218 
PřF 
A-SP 
Horňáková, Marie 

Proces výběru nového místa bydliště obyvatel Pražského městského regionu
192718 
1. LF 
Lischková, Lucie 

Detekce nanočástic v kondenzátu vydechovaného vzduchu a jiných biologických tekutinách pro hodnocení pracovní expozice zaměstnanců pracujících s nanomateriály
308218 
PřF 
B-GEO 
Bouziane, Kaoutar 

Optimalizace návrhu sítě pro monitorování přízemního ozonu v Jizerských horách
578218 
MFF 
A-INF 
Náplava, Jakub 

Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí
646218 
MFF 
B-FYZ 
Shapko, Dmytro 

Experimentální studium disociativní rekombinace molekulárních iontů s elektrony v teplotním rozsahu 50 - 250 K
1006218 
FaF 
Bukum, Neslihan 

Inhibitory tyrosinkinas jako nástroje k překonání lékové rezistence způsobené karbonyl-redukujícími enzymy
1130218 
MFF 
B-FYZ 
Lörinčík, Juraj 

Spektroskopia dynamických javov v slnečnej koróne
622218 
FF 
A-FGM 
Černá, Karolína 

Kontrastivní studie neologických výpůjček v češtině a ve francouzštině v oblasti internetové komunikace
728218 
2. LF 
Fabián, Ondřej 

Přínos imunohistochemické detekce tkáňových biomarkerů pro predikci biologického chování dětských nespecifických zánětů střevních
980518 
PřF 
B-BIO 
Trumhová, Kateřina 

Sezónní dynamika nárostů spájivých řas rodu Zygnema (Zygnematophyceae)
336218 
2. LF 
Doubková, Martina 

Sledování účinku mechanické stimulace fibroblastům-podobných buněk, izolovaných z tkáně pes equinovarus, jako důležitá součást výzkumu neinvazivní léčby tohoto onemocnění
88218 
FSV 
A-EK 
Adunts, Davit 

Mnohočetné překážky migrace, síťové efekty a důvody pro emigraci
32218 
2. LF 
Kala, Petr 

Vliv kombinované léčby pomocí inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu a inhibitoru solubilní epoxid hydrolázy na progresi chronického srdečního selhání a rozvoj renální dysfunkce u Ren-2 transgenních potkanů s aorto-kavální píštělí.
548518 
PřF 
B-BIO 
Kobercová, Eliška 

Úloha chloroplastové glutaminsyntetázy (GS2) u Arabidopsis thaliana
112218 
PřF 
B-GEO 
Lyach, Roman 

Úlovky rybářsky významných druhů ryb sportovními rybáři v čase a na rozdílných typech sportovních revírů
58218 
MFF 
B-FYZ 
Votavová, Petra 

Studium autoionizujících stavů v atomech a molekulách
1140218 
MFF 
A-INF 
Variš, Dušan 

Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu
468318 
PřF 
B-BIO 
Figura, Tomáš 

Časné fáze ontogenetického vývoje rostlin podčeledi Pyroloideae: regulace klíčení, kultivační postupy a ontogenetický vývoj.
1501318 
MFF 
B-FYZ 
Kučerová, Šárka 

Studium polovodičových nanostruktur ZnO pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM)
22218 
PřF 
B-BIO 
Lustyk, Diana Angela 

Indentifikace genu hybridni sterility na chromozomu X pomocí klasických a nových genetických metod.
496218 
FSV 
A-SP 
Grossová, Veronika 

Děti války v Bosně a Hercegovině: veřejný diskurs v rámci poválečného usmiřování
580218 
1. LF 
Hollý, Petr 

Klinické projevy a neurofyziologické podklady esenciálního a dystonického třesu hlavy
902218 
FTVS 
Skalický, David 

Analýza akustických projevů dýchání jako nástroj detekce bronchiální obstrukce
1286218 
FaF 
B-FYZ 
Jarolímová, Žofie 

Studium fraktálních aspektů tokového a konsolidačního chování farmaceutických pomocných látek jako potenciálních nosičů pro interaktivní směsi s léčivy
258218 
ETF 
A-TFP 
Stehlíková, Daniela 

Pavol a obnova Izraela
702218 
FSV 
A-EK 
Travova, Ekaterina 

Pod tlakem? Hodnocení výkonu policistů jako motivace k podvádění: Případ drogových zločinů v Rusku
228218 
1. LF 
A-PP 
Krejčová, Lucie 

Psychofyziologické aspekty ženského orgasmu
572218 
FF 
A-SP 
Lhotáková, Zuzana 

Práva přírody jako argument v řešení sociálně-environmentálních konfliktů v andských zemích
976518 
MFF 
A-INF 
Helcl, Jindřich 

Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu
1494218 
PřF 
A-PP 
Sýkorová, Kateřina 

Vztah zrzavé barvy vlasů, osobnosti a zdraví v rámci teorie životní historie
270218 
PF 
A-TFP 
Csukás, Adam 

Právny poriadok Českobratskej cirkvi evanjelickej – dejiny a súčasnosť
514218 
MFF 
B-FYZ 
Polášková, Eliška 

Studium prostoročasů s NUT parametry v obecné teorii relativity
786218 
FF 
A-FGM 
Dušek Pražáková, Jana 

Migrace a adolescence v literárních textech současných švýcarských exofonních autorek
1570218 
PřF 
B-BIO 
Jindrová, Anna 

Regulace translace v savčích oocytech a raných embryích
1698318 
PedF 
A-HE 
Chalupová, Helena 

Prameny k dějinám česko-rumunských vztahů v předmoderní době
322218 
2. LF 
Herma, Tomáš 

Operační přístup do karpometakarpového kloubu palce ve vztahu k ramus superficialis nervi radialis: anatomická studie s klinickými implikacemi
218218 
FSV 
A-EK 
Šoltés, Michal 

Získávání informací v ekonomii: Experiment
1084218 
FSV 
A-SP 
Sedláček, Jakub 

Celebrita nových médií: Proměna světa celebrit v éře sociálních sítí
620218 
FF 
A-HE 
Kohoutková, Kateřina 

Ella Böhlendorf. Příspěvek k podobě každodenního života německých kolonistů v jižní částí Chile ve druhé polovině 19. století.
1848218 
KTF 
A-HE 
Lorencová, Veronika 

Olomoucké kresby Paola Paganiho v kontextu jeho tvorby
1832218 
3. LF 
A-PP 
Plechatá, Adéla 

Akceptovatelnost imerzivní virtuální reality a její přínosnost ve srovnání s méně imerzivními technologiemi v diagnostice a remediaci kognitivního deficitu u zdravé stárnoucí populace
976718 
2. LF 
Plachý, Lukáš 

Hledání genetické příčiny malého růstu pomocí metod sekvenování nové generace jako cesta k optimalizaci diagnostiky a terapie dětí s familiárně malým vzrůstem
1072218 
PřF 
B-CH 
Skála, Kristián 

Modulace aktivity proteinu Bax studovaná pohledem fluorescenční mikroskopie
508718 
FSV 
A-EK 
Hrendash, Taras 

Patenty: zrychlený přezkum a vliv na jejich komercializace
693118 
PřF 
B-CH 
Bosáková, Tereza 

Studium vlivu steroidních hormonů na fertilitu spermií pokročilými analytickými a biochemickými metodami
1196218 
PřF 
B-BIO 
Sejfová, Zuzana 

Cyanomitra oritis – chování a kinematika letu během krmení
464218 
FF 
A-FGM 
Janečková, Hana 

Performanční strategie a genderové perspektivy v genealogiích současného umění a uměleckých institucích
386218 
PřF 
B-CH 
Holubová, Monika 

Chemicky modifikované glykogeny jako potenciální makromolekulární terapeutika amyloidóz
1590218 
PřF 
B-BIO 
Čechová, Markéta 

Klasifikace pohlaví na základě lebky s ohledem na senescenční změny a tloušťku měkkých tkání obličeje: modelování dat za využití principů virtuální antropologie.
612218 
FF 
A-HE 
Hrdinová, Lenka 

Rod Kinských ve 20. století
1154218 
1. LF 
A-PP 
Motýl, Jiří 

Adaptace neuropsychologických testů pro zvýšení senzitivity hodnocení časné poruchy kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou
1502018 
PřF 
B-BIO 
Nekola Nováková, Julie 

Koreláty altruismu v rámci zdraví a fyzických charakteristik u člověka
900418 
FSV 
A-EK 
Ehrenbergerová, Dominika 

Interakce měnové a makroprudenční politiky a dopady nových makroprudenčních opatření
552318 
FF 
A-PP 
Plachý, Jakub 

Rozvoj psychologické metodologie skrze integraci Explikačního interview a Deskriptivní fenomenologicko-psychologické metody
684218 
FF 
A-PP 
Javora, Ondřej 

Role příběhu v multimediálních výukových materiálech
756218 
2. LF 
Tomšů, Júlia 

Studium interakcí kožních a kmenových buněk s modifikovanými nanovlákennými materiály pro konstrukci kompletní kožní náhrady
1360218 
PřF 
B-BIO 
Látrová, Klára 

Struktura a funkce bakteriocinů odvozených z fágů, produkovaných bakterií Pragia fontium
38318 
FF 
A-HE 
Šmigol, Ondřej 

Politika vlád Margaret Thatcherové vůči střední Evropě
954218 
2. LF 
Bloomfield, Markéta 

Detekce vrozených poruch signalizační kaskády interleukin 12/ interferon gama u českých pacientů s mykobakteriálními infekcemi
130318 
FF 
A-HE 
Janovský, Martin 

Křehká stabilita – úživnost polních systémů ve středověkých Čechách
898918 
FaF 
Matthios, Andreas 

PKPD modelování distribuce rifampicinu s prostorovým rozlišením a možné klinické důsledky.
1550218 
PřF 
B-BIO 
Metlička, Jáchym 

Identifikace a charakterizace interaktorů GAP2 proteinu aktivujícího RAB GTPázy z Arabidopsis thaliana
1834218 
3. LF 
Bezděková, Dagmar 

Vliv tau reaktivních protilátek z lidské plazmy na buněčný model tauopatie
614218 
FF 
A-FGM 
Cvrčková, Anna 

Dana Kalvodová a její výzkum divadla v S´-čchuanu
980718 
3. LF 
Grochol, Lukáš 

Analýza cirkulujících epitelových buněk u pacientů s nespecifickými střevními záněty ve vztahu k účinnosti biologické léčby a časné detekci relapsu onemocnění
1610218 
PřF 
Ogan, Betül Melike 

Funkční charakterizace nádorových kmenových buněk močového měchýře v xenotransplantačních modelech NSG myši a zebřičky
624218 
FSV 
A-SP 
Wirthová, Jitka 

Formování vzdělávacích nároků v současném pedagogickém diskurzu
1408618 
PřF 
B-GEO 
Fraindová, Kateřina 

Změny biogeochemismu vodních toků v pramenných oblastech
78318 
PřF 
B-GEO 
Lendzioch, Theodora 

Monitoring habitatů horských rašelinišť pomocí bezpilotních systémů (UAV) a multispektrální digitální fotogrammetrie.
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|