velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

 
Strana: / 4
> >|
Počet projektů: 328
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
1474218 
PřF 
B-BIO 
Čermák, Vojtěch 

Role proteinu SPT6L v RNA interferenci
1586218 
1. LF 
B-BIO 
Renešová, Nicol 

Reoxygenace ischemické kostní dřeně jako model reperfuzního tkáňového poškození
390218 
LF Pl 
Skalický, Adam 

Bevacizumabem vyvolané změny cévního systému jater a jeho vliv na jaterní regeneraci
548418 
FF 
A-FGM 
Ulman, Vít 

Jazykový kontakt mezi japonskými a korejskými dialekty v oblasti Korejského průlivu – terénní výzkum
340218 
PřF 
B-BIO 
Stiblíková, Pavlína 

Dynamika prostorového uspořádání kořenového systému vzhledem k heterogenitě půdy
1468218 
3. LF 
Štěpánková, Maria 

Efekt operační stabilizace na hojení zlomenin žeber u experimentálního modelu prasete
1278218 
FSV 
A-EK 
Štěpánková, Barbora 

Kreditní migrační matice založené na datech bank a hospodářský cyklus
1030218 
PřF 
B-BIO 
Mikulášová, Tereza 

Vliv Hyper IL-6 na erytropoézu Dánia
544218 
MFF 
B-MAT 
Peksová, Lada 

Vyšší struktury v kvantové teorii pole
86218 
2. LF 
Lukeš, Julius 

Nový mechanismus vzniku transientní myeloproliferativní poruchy
1734218 
FSV 
A-FGM 
Zunová, Anna 

Postoj studentů žurnalistiky k novinářské etice: Porovnání České republiky s USA
18218 
PřF 
B-BIO 
Zimmann, Nadine 

Analýza lysosomů Trichomonas vaginalis
620618 
FF 
A-HE 
Andresová, Klára 

Raně novověké vojenské příručky středovýchodní Evropy
1767418 
PřF 
B-BIO 
Veselá, Ludmila 

Molekulární mechanismus funkce ARE proteinu Lmr(C) u Streptomyces lincolnensis a jeho homologů nalézajících se u Streptomyces coelicolor
1308218 
PřF 
B-BIO 
Kolátková, Viktorie 

Přehlížená nádorovka Plasmodiophora cf. halophilae (Endomyxa: Phytomyxea) jako příklad souběžného Lessepského migranta do Středozemního moře
170218 
PřF 
B-BIO 
Le, Tien 

Anaerobní peroxizomy u Archamoeb
1277018 
MFF 
A-INF 
Novotná, Jana 

Barvení a související problémy pro H-free grafy
1132218 
1. LF 
Kábelová, Adéla 

Nutrigenetické a nutrigenomické aspekty působení nutraceutik v prevenci metabolického syndromu
34218 
PF 
A-TFP 
Drápal, Jakub 

Analýza efektivity nepodmíněného trestu odnětí svobody z hlediska recidivy
1568218 
FaF 
Vagiannis, Dimitrios 

Interakce nových protinádorových léčiv s ABC lékovými efluxními transportéry a cytochromy P450; jejich role v mnohočetné lékové rezistenci
1654218 
PřF 
B-CH 
Franc, Michael 

Příprava spirocyklických sloučenin za využití synergické katalýzy
642218 
PřF 
B-BIO 
Cibulková, Simona 

Využití 3D modelů artikulačních ploch pánevních kostí v odhadu věku dožití podle kostry
1618218 
PřF 
B-CH 
Filandrová, Růžena 

Vliv genomové sekvence na interakce DNA s transkripčními faktory
536218 
KTF 
A-HE 
Falátková, Michaela 

Překlad a analýza itineráře De locis sanctis Adomnána z Iony
1278918 
MFF 
B-MAT 
Buriánková, Eva 

Multilineární Fourierovy multiplikátory a singulární integrály
1056718 
FTVS 
A-PP 
Havel, Rostislav 

Standardizace evaluačního nástroje pro ověřování standardu základního vzdělávání v oboru tělesné výchovy
80518 
PřF 
B-BIO 
Kučerová, Ivana 

Ověření druhových hranic mezi klinicky významnými geofilními druhy Arthroderma pomocí multidisciplinárního přístupu
660218 
MFF 
B-FYZ 
Gabriel, Vít 

Studium fyzikálních procesů probíhajících při vytváření tenkých vrstev různých materiálů spojitými i pulzními metodami
1390218 
FSV 
A-EK 
Hanus, Luboš 

Frekvenčně charakteristický přenos informace v ekonomických systémech
1198218 
PřF 
B-BIO 
Filipovská, Eva 

Úloha Jak/STAT signální kaskády pro funkci astrocytů v suprachiasmatickém jádře potkana
448218 
2. LF 
Hefka Blahnová, Veronika 

Bifazický nosič pro regeneraci osteochondrálního defektu
782218 
FF 
A-SP 
Ort, Jan 

"'Here is no difference between Roma and gadže.' Negotiating power, color and gender in an East Slovak village since 1945." Zpracování a publikování komplexní etnografie vybrané východoslovenské vesnice.
696318 
FSV 
A-EK 
Kyrychenko, Olexiy 

Neexistuje žádná reakce úmrtnosti kojenců na environmentální předpisy v Indii? Revizní cvičení
1792218 
3. LF 
Krajčovič, Branislav 

Koordinace neuronální aktivity u modelu schizofrenie neonatální lézí ventrálního hipokampu
476318 
PřF 
B-GEO 
Mrkva, Luboš 

Vliv změny klimatu na jakost vod ve venkovských oblastech: povodí Mastníku a jeho vliv na Slapskou přehradní nádrž
504218 
PřF 
B-BIO 
Bělová, Magdalena 

Role sociálního učení při vzniku averze vůči aposematické kořisti u sýkor (Paridae)
670218 
MFF 
B-MAT 
Pelech, Petr 

Gradientní polykonvexita v rámci rychlostně nezávislých procesů
976718 
2. LF 
Plachý, Lukáš 

Hledání genetické příčiny malého růstu pomocí metod sekvenování nové generace jako cesta k optimalizaci diagnostiky a terapie dětí s familiárně malým vzrůstem
890218 
FF 
A-HE 
Johanidesová, Tereza 

Historik umění Václav Mencl a filmová architektura
1154218 
1. LF 
A-PP 
Motýl, Jiří 

Adaptace neuropsychologických testů pro zvýšení senzitivity hodnocení časné poruchy kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou
1502018 
PřF 
B-BIO 
Nekola Nováková, Julie 

Koreláty altruismu v rámci zdraví a fyzických charakteristik u člověka
900418 
FSV 
A-EK 
Ehrenbergerová, Dominika 

Interakce měnové a makroprudenční politiky a dopady nových makroprudenčních opatření
552318 
FF 
A-PP 
Plachý, Jakub 

Rozvoj psychologické metodologie skrze integraci Explikačního interview a Deskriptivní fenomenologicko-psychologické metody
464218 
FF 
A-FGM 
Janečková, Hana 

Performanční strategie a genderové perspektivy v genealogiích současného umění a uměleckých institucích
386218 
PřF 
B-CH 
Holubová, Monika 

Chemicky modifikované glykogeny jako potenciální makromolekulární terapeutika amyloidóz
888218 
PF 
A-TFP 
Moravec, Jiří 

Finančněprávní aspekty globálních platebních systémů
1188218 
MFF 
B-FYZ 
Tuharin, Kostyantyn 

Pokročilá diagnostika výboje plazmatické trysky s dutou katodou pro depozice oxidových tenkých vrstev
314218 
FF 
A-FGM 
Švec, Michal 

Dějiny finské poezie ve světle soudobé finské literární vědy
842218 
MFF 
B-FYZ 
Fatka, Petr 

Metody identifikace geneticky souvisejících planetek
984218 
1. LF 
Musílková, Eva 

Subjektivní olfaktometrie u návykovými látkami indukovaného organického poškození
1722218 
PřF 
Honc, Ondřej 

Opioidy a jejich působení na buňky glioblastomu: vliv na citlivost buněk k cytostatikům
1162218 
FTVS 
A-PP 
Kašparová, Alena 

Hodnocení rytmického cítění u studentů vysokých škol
1626218 
PřF 
B-BIO 
Krajzingrová, Tereza 

Geografická variabilita kontaminace těžkými kovy a její efekty na zdraví a stárnutí u sýkory koňadry (Parus major)
1610218 
PřF 
Ogan, Betül Melike 

Funkční charakterizace nádorových kmenových buněk močového měchýře v xenotransplantačních modelech NSG myši a zebřičky
624218 
FSV 
A-SP 
Wirthová, Jitka 

Formování vzdělávacích nároků v současném pedagogickém diskurzu
1408618 
PřF 
B-GEO 
Fraindová, Kateřina 

Změny biogeochemismu vodních toků v pramenných oblastech
368218 
PřF 
B-CH 
Skalová, Štěpánka 

Elektrochemická analýza protinádorových léčiv v mikro-objemové voltametrické cele
712218 
FSV 
A-SP 
Klosek, Kamil Christoph 

Zahraniční intervence v občanských válkách: role firemních zájmů jako faktoru motivujícího intervenci třetího státu
1604218 
PřF 
B-BIO 
Štěpánová, Nikola 

Zvýšení efektivity somatické embryogeneze jehličnanů aplikací aromatických cytokininů: role rovnováhy reaktivních forem kyslíku
316218 
2. LF 
Bakardjieva, Marina 

Poruchy mechanismu vývoje, aktivace, proliferace a apoptózy lymfocytů u PID
850218 
MFF 
B-MAT 
Bartoš, Ondřej 

Cílově-orientované adaptivní metody pro numerické řešení PDR
616218 
FF 
A-PP 
Jelínek, Jakub 

Emoční inteligence, regulace emocí a jejich diference u osob obou pohlaví a osob s různou sexuální orientací
1480218 
PedF 
A-PP 
Dunovská, Marie 

Transdidaktické inovace v počátku hudebního vzdělávání v základní škole
1501818 
PřF 
B-GEO 
Sýkora, Jan 

Diferenciace proměn vnitřního města Prahy a jejich dopady na dlouhodobé rezidenty
1346218 
PřF 
B-BIO 
Martinčová, Michaela 

Vzájemná interakce vybraných genů AHL, potenciálních růstových regulátorů
1072218 
PřF 
B-CH 
Skála, Kristián 

Modulace aktivity proteinu Bax studovaná pohledem fluorescenční mikroskopie
168218 
FHS 
A-TFP 
Gurjanov, Filip 

Interkulturní fenomenologie fotografování
1786218 
3. LF 
Kliková, Monika 

Psychologické a polysomnografické aspekty spánkové obrny
1680218 
PřF 
Rydzyková, Tereza 

(Dis)kooordinace neuronální aktivity při zpracování asociací v animálním modelu psychózy navozené dizocilpinem (MK-801)
308218 
PřF 
B-GEO 
Bouziane, Kaoutar 

Optimalizace návrhu sítě pro monitorování přízemního ozonu v Jizerských horách
82318 
1. LF 
Jedličková, Jana 

Molekulárně genetické příčiny vývojových onemocnění předního segmentu oka
748818 
FF 
A-SP 
Hejnová, Kateřina 

Typologie přístupů pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí v situacích rozvodu nebo rozchodu rodičů a faktory ovlivňující existenci jednotlivých typů
508818 
PF 
A-TFP 
Šmirausová, Petra 

Právní úprava proti vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti přímých daní v kontextu práva Evropské unie a mezinárodního práva
984318 
PF 
A-TFP 
Šobora, Jan 

Srovnání regulatorních přístupů ke sdílené ekonomice ve vybraných evropských zemích s ohledem na možnou budoucnost regulace v České republice
1394218 
PřF 
B-BIO 
Štorchová, Radka 

Funkce Wip1 fosfatázy na chromatinu
508718 
FSV 
A-EK 
Hrendash, Taras 

Patenty: zrychlený přezkum a vliv na jejich komercializace
693118 
PřF 
B-CH 
Bosáková, Tereza 

Studium vlivu steroidních hormonů na fertilitu spermií pokročilými analytickými a biochemickými metodami
1590218 
PřF 
B-BIO 
Čechová, Markéta 

Klasifikace pohlaví na základě lebky s ohledem na senescenční změny a tloušťku měkkých tkání obličeje: modelování dat za využití principů virtuální antropologie.
578218 
MFF 
A-INF 
Náplava, Jakub 

Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí
1140218 
MFF 
A-INF 
Variš, Dušan 

Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu
1374218 
MFF 
B-FYZ 
Ridzoňová, Katarína 

Transport náboja v halogenidových perovskitoch
870218 
2. LF 
B-BIO 
Vallová, Jana 

Vliv změn extracelulární matrix a perineuronálních sítí na zachování paměti
1250218 
FSV 
A-EK 
Brož, Václav 

Pokuty americkým bankám a systémové riziko: přístup na základě asymetrických přelivů volatility
612218 
FF 
A-HE 
Hrdinová, Lenka 

Rod Kinských ve 20. století
1834218 
3. LF 
Bezděková, Dagmar 

Vliv tau reaktivních protilátek z lidské plazmy na buněčný model tauopatie
468318 
PřF 
B-BIO 
Figura, Tomáš 

Časné fáze ontogenetického vývoje rostlin podčeledi Pyroloideae: regulace klíčení, kultivační postupy a ontogenetický vývoj.
1501318 
MFF 
B-FYZ 
Kučerová, Šárka 

Studium polovodičových nanostruktur ZnO pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM)
812218 
PřF 
B-BIO 
Poláková, Kateřina 

Diversity of anaerobic ciliates and their symbiotic interactions with prokaryotes
914218 
2. LF 
Halmová, Hana 

Chemokiny v mozkomíšním moku v kontextu nových biomarkerů zánětlivých demyelinizačních onemocnění a jejich potenciál pro klinickou praxi
1766318 
MFF 
A-INF 
Opler, Michal 

Algoritmické a enumerativní vlastnosti permutačních tříd
1196218 
PřF 
B-BIO 
Sejfová, Zuzana 

Cyanomitra oritis – chování a kinematika letu během krmení
614218 
FF 
A-FGM 
Cvrčková, Anna 

Dana Kalvodová a její výzkum divadla v S´-čchuanu
980718 
3. LF 
Grochol, Lukáš 

Analýza cirkulujících epitelových buněk u pacientů s nespecifickými střevními záněty ve vztahu k účinnosti biologické léčby a časné detekci relapsu onemocnění
693018 
2. LF 
Laczó, Martina 

Využití testů prostorové orientace ve virtuální realitě pro diagnostiku nejčasnějších stádií Alzheimerovy nemoci
1767518 
PřF 
Červenka, Jakub 

Charakterizace neuronální diferenciace lidských nervových kmenových buněk in vitro řízené pomocí růstových faktorů
1434218 
PřF 
A-SP 
Horňáková, Marie 

Proces výběru nového místa bydliště obyvatel Pražského městského regionu
1006218 
FaF 
Bukum, Neslihan 

Inhibitory tyrosinkinas jako nástroje k překonání lékové rezistence způsobené karbonyl-redukujícími enzymy
80918 
MFF 
B-FYZ 
Veselý, Jiří 

Studium symetrických prostoročasů v Einsteinově gravitaci
684218 
FF 
A-PP 
Javora, Ondřej 

Role příběhu v multimediálních výukových materiálech
756218 
2. LF 
Tomšů, Júlia 

Studium interakcí kožních a kmenových buněk s modifikovanými nanovlákennými materiály pro konstrukci kompletní kožní náhrady
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|