velikost textu

Projekty pro rok 2013 - Přijaté nové projekty 2013

 
Strana: / 23
> >|
Počet projektů: 341
▼+▲+Kód 
▼+▲+Fakulta 
[1]Sekce 
▼+▲+Řešitel 

▼+▲+Název
906613 
LF HK 
Hrnčířová, Lucia 

Vliv konzervačních látek na složení mikrobiomu a vznik Crohnovy nemoci u geneticky predisponovaného hostitele
248213 
2. LF 
Roženková, Klára 

Molekulárně genetická analýza pacientů s perzistentní hyperinzulinemickou hypoglykémií a vztah genotyp-fenotyp
926213 
FaF 
Andrýs, Rudolf 

Izolace lidských jaterních membránově vázaných karbonylredukujících enzymů pomocí originálního afinitního nosiče a jejich následná identifikace a charakterizace
568213 
2. LF 
Rejlová, Kateřina 

Regulace exprese HOX genů v hematopoéze a leukemogenezi
26213 
1. LF 
Rusinová, Kateřina 

Rozvoj transplantačního programu v ČR – rozšíření o kontrolované dárce zemřelé důsledkem nevratné zástavy krevního oběhu (Maastricht 3). Prospektivní longitudinální kohortová studie sledující prediktory úmrtí do 60 min od přechodu na paliativní péči. Kritický rozbor právních, etických a medicínských aspektů a vytvoření doporučeného protokolu postupu.
424213 
2. LF 
Daňková, Jana 

Nanovlákenný nosič pro řízenou diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk s využitím trombocytů.
842313 
2. LF 
Boušová, Kristýna 

Lokalizace a charakterizace vazebných míst pro Ca2+ vázající proteiny a fosfatidyl inositol fosfáty na intracelulárních koncích receptoru TRPM4
198213 
2. LF 
Kalfusová, Alena 

Molekulární charakteristika a diagnostika gastrointestinálních stromálních nádorů
528513 
1. LF 
Dluhošová, Martina 

Transkripční faktor Ctcf a jeho mechanismus interakce s DNA v leukemických buňkách
956213 
FTVS 
Hadraba, Daniel 

Stavební proteiny extracelulární matrix detekované obrazovými a reologickými metodami.
1158413 
FaF 
Vařejčková, Michala 

Sledování vlivu cholesterolu a statinů na tkáňový a solubilní endoglin in vitro
736213 
LF HK 
Hrebíková, Hana 

Příprava decelularizovaných tkáňových skafoldů pro osídlení kmenovými buňkami
434313 
PřF 
Hodúlová, Miloslava 

Funkční ekogenomika metabolického syndromu
1220313 
LF HK 
Šalovská, Barbora 

Radiosensibilizující efekt inhibice DNA reparace u linií MOLT-4 a SAOS-2: Fosfoproteomická analýza ozářených nádorových buněk
800313 
2. LF 
Krausová, Barbora 

Studium úlohy cholesterolu v modulaci funkčních a farmakologických vlastností NMDA receptoru
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|