velikost textu

Projekty pro rok 2013 - Přijaté nové projekty 2013

 
Strana: / 23
> >|
Počet projektů: 341
▼+▲+Kód 
▼+▲+Fakulta 
[1]Sekce 
▼+▲+Řešitel 

▼+▲+Název
248213 
2. LF 
C-C4 
Roženková, Klára 

Molekulárně genetická analýza pacientů s perzistentní hyperinzulinemickou hypoglykémií a vztah genotyp-fenotyp
424213 
2. LF 
C-C4 
Daňková, Jana 

Nanovlákenný nosič pro řízenou diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk s využitím trombocytů.
198213 
2. LF 
C-C4 
Kalfusová, Alena 

Molekulární charakteristika a diagnostika gastrointestinálních stromálních nádorů
842313 
2. LF 
C-C4 
Boušová, Kristýna 

Lokalizace a charakterizace vazebných míst pro Ca2+ vázající proteiny a fosfatidyl inositol fosfáty na intracelulárních koncích receptoru TRPM4
906613 
LF HK 
C-C4 
Hrnčířová, Lucia 

Vliv konzervačních látek na složení mikrobiomu a vznik Crohnovy nemoci u geneticky predisponovaného hostitele
26213 
1. LF 
C-C4 
Rusinová, Kateřina 

Rozvoj transplantačního programu v ČR – rozšíření o kontrolované dárce zemřelé důsledkem nevratné zástavy krevního oběhu (Maastricht 3). Prospektivní longitudinální kohortová studie sledující prediktory úmrtí do 60 min od přechodu na paliativní péči. Kritický rozbor právních, etických a medicínských aspektů a vytvoření doporučeného protokolu postupu.
956213 
FTVS 
C-C4 
Hadraba, Daniel 

Stavební proteiny extracelulární matrix detekované obrazovými a reologickými metodami.
568213 
2. LF 
C-C4 
Rejlová, Kateřina 

Regulace exprese HOX genů v hematopoéze a leukemogenezi
926213 
FaF 
C-C4 
Andrýs, Rudolf 

Izolace lidských jaterních membránově vázaných karbonylredukujících enzymů pomocí originálního afinitního nosiče a jejich následná identifikace a charakterizace
528513 
1. LF 
C-C4 
Dluhošová, Martina 

Transkripční faktor Ctcf a jeho mechanismus interakce s DNA v leukemických buňkách
360213 
2. LF 
C-C3 
Hoňková, Lenka 

Mechanismy a znaky přestavby dýchacích cest u průduškového astmatu a jiných obstruktivních respiračních onemocnění.
632513 
2. LF 
C-C3 
Heřmanová, Ivana 

Vliv L-asparaginázy na metabolické a signální dráhy leukemických buněk
1402213 
1. LF 
C-C3 
Přistoupilová, Anna 

Vývoj a validace metody pro cílené resekvenování genů podmiňujících dědičné metabolické poruchy
1404213 
FaF 
C-C3 
Kopečná, Monika 

Studium akcelerantů transdermální permeace léčiv
1158413 
FaF 
C-C3 
Vařejčková, Michala 

Sledování vlivu cholesterolu a statinů na tkáňový a solubilní endoglin in vitro
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|