velikost textu

Filozofie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6101V004
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFilozofie
AngličtinaPhilosophy
LatinaPhilosophia

Rady

Oborová rada Filozofie (D; 6101V004; 4 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Filozofický ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti filozofie, s užším zaměřením na filozofii výchovy. Ovládá ontologické, gnozeologické a etické předpoklady filosofického myšlení na poli výchovy a vzdělávání, a to jak z hlediska diachronního, tak synchronního. Studiem získal předpoklady porozumět habituálnímu charakteru výchovy a vzdělávání z hlediska filozofického, a může tak přispět k rozvoji evropského a planetárního myšlení v rámci vzdělanostní společnosti. Absolvent je připraven pro edukačně vědeckou činnost na vysoké škole, v relevantních výzkumných ústavech, ale také pro činnost politickou z obecně prospěšného hlediska.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate of doctoral programme is capable of research activity in the area of philosophy, particularly the philosophy of education. He is acquainted with ontological, gnoseological and ethical assumptions of philosophical thinking from both diachronic and synchronic aspect. He understands the habitual nature of education from a philosophical viewpoint and can contribute to the development of European and planetary thinking. The graduate is prepared for educational and scientific work at university or a research institute as well as for generally beneficial political aktivity

Charakteristika

Profil absolventa

Der Absolvent des Doktor-studiums wird auf die kreative Forschungstätigkeit im Gebiet der Philosophie, mit der engeren Orientation auf Philosophie der Erziehung vorbereitet. Er beherrscht die ontologischen, gnozeologischen und ethischen Voraussetzungen des philosophischen Denkens im Bereich der Erziehung und der Bildung und das sowohl von dem diachronen als auch synchronen Standpunkt gesehen.
Er hat durch das philosophische Studium die Voraussetzungen zur Verständigung des habituellen Charakters der Erziehung und der Bildung gewonnen und er kann zur Entwicklung des europäischen und planetarischen Denkens im Rahmen der ausgebildeten Gesellschaft beitragen.