text size

Physics Education and General Problems of Physics

Study branch

Study branch code 1701V051
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechDidaktika fyziky a obecné otázky fyziky
EnglishPhysics Education and General Problems of Physics
LatinArs didactica physicae praecipiendae ac physicae doctrina generalis

Boards

of Physics Education and General Problems of Physics (D; 1701V051; 1701V051; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)Subject area board of Physics Education and General Problems of Physics (D; 1701V051; 1701V051; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Mathematics and Physics accredited not taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Astronomical Institute accredited Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent má hlubší znalosti z fyziky, didaktiky fyziky a pedagogicko-psychologických disciplín, resp. filozofie či historie fyziky a je připraven k samostatné vědecké práci v různých oblastech didaktiky fyziky nebo filozofie a historie fyziky. Při specializaci na didaktiku fyziky je absolvent schopen řešit problémy související s fyzikálním vzděláváním na základních a středních školách, navrhovat, realizovat a vyhodnocovat výzkum v oblasti vzdělávání ve fyzice. Absolventi se uplatní na katedrách připravujících učitele fyziky pro základní a střední školy, na vědeckých pracovištích, v pedagogických institucích, na řídicích místech v oblasti školství a jako velmi kvalitní učitelé základních, středních a vyšších odborných škol.

Study profile

Learning outcomes

The graduate has deeper knowledge in physics, physics education, pedagogical-psychological disciplines or philosophy and history of physics and is prepared to independent research work in various braches of physics education or philosophy and history of physic. Graduate specialized in physics education is able to solve problems connected with physic education on secondary school level and to plan, conduct and evaluate research in the field of physics education. The graduates will find employment at university departments providing pre-service physics teacher training, in scientific and pedagogical institutions, in management positions in school system and as a highly qualified teachers at junior and senior secondary schools and at colleges.