velikost textu

Teoretická a evoluční biologie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1526
Kód studijního oboru 1501V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaTeoretická a evoluční biologie
AngličtinaTeoretical and evolutionary biology
LatinaBiologia theoretica atque biologia evolutionis

Rady

Garant studijního programu Teoretická a evoluční biologie (D; 1501V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Teoretická a evoluční biologie (D; 1501V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorský program TEB poskytuje nadstavbové studium zejména magistrům biologie, matematiky, filosofie a příbuzných oborů, kteří se hodlají profesionálně věnovat vědecké práci v oblasti evoluční biologie při využívání experimentálních i teoretických metod případně v biologii teoretické. Cílem programu je rozvíjet základy biologických disciplin (evoluční biologie, evo-devo, developmental systems theories, matematické modelování v nejrůznějších oblastech biologie, morfogeneze), věnovat se studiím homologií, mimetickým studiím apod. Frekventanti studia budou vzděláváni, dle své specializace, v nejnovějších poznatcích svých oborů a vedeni k samostatné vědecké práci. Hlavní součástí studia však je doktorský projekt, jehož tematické vymezení, rozvrh a postup řešení jsou v hlavní míře vlastním úkolem uchazeče; úkolem je tedy rozvoj samostatnosti a tvůrčího potenciálu studenta, úlohou školitele je tyto kvality aktivně stimulovat. Absolvent studia by měl být rutinovaným odborníkem schopným samostatné výzkumné činnosti, s širokým spektrem uplatnění ve výzkumných týmech odpovídajícího zaměření, případně i v jiných organizacích, kde je příslušná kvalifikace vyžadována. Samozřejmou součástí studia je navázání pracovních kontaktů se zahraničními kolegy, zpravidla (nikoli však výlučně) prostřednictvím několikaměsíčního zahraničního pobytu na zahraničním pracovišti.

Profil absolventa

Specialista pro vysoce kvalifikovanou vědecko-výzkumnou práci v oblasti studia zákonitostí vzniku a vývoje života, případně ke studiu libovolných biologických jevů pomocí metodického aparátu teoretické biologie. Absolventi získají velmi širokou teoretickou i metodickou průpravu orientovanou na obecné aspekty teorie a epistemologie tzv. věd o životě (Biosciences). Široká komplexní teoretická i metodická biologická erudice, doplněná „nadstavbou“ diferencovaného odborného specializačního zaměření, dává absolventům možnost uplatnění především ve všech typech vědecko-výzkumných ústavů jak teoretického, metodologicko-historického, tak i aplikovaného biologického výzkumu.

Charakteristika

Profil absolventa

A specialist in area of life's origins and evolution. The student will receive a broad theoretical and methodical training oriented towards epistemology and theory in Biosciences. This erudition is supplemented by student's special training in some particular area(s) of biology - therby qualifying her/him for the work in a broad spectrom of research, e.g. theoretical biology, mathematical biology and modelling, history of science, and last but not least, standard experimental biology.

Charakteristika

Profil absolventa

Experte für hochqualifizierte wissenschaftliche Forschung über die Gesetzmäßigkeiten des Entstehens und der Entwicklung von Leben. Den Absolventen wird umfassendes theoretisches und methodisches Wissen in Bezug auf die Aspekte der Theorie und Epistemologie der Lebenswissenschaften (Biosciences) vermittelt, wobei durch differenzierte fachliche Spezialisierung die Qualifikation sowohl in theoretischen und methodologisch-historischen, als auch in angewandten biologischen Forschungsbereichen ermöglicht wird.