velikost textu

Fyzická geografie a geoekologie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1306
Kód studijního oboru 1301V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFyzická geografie a geoekologie
AngličtinaPhysical Geography and Geoecology
LatinaGeographia physica et geooecologia

Rady

Garant studijního programu Fyzická geografie a geoekologie (D; 1301V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Fyzická geografie a geoekologie (D; 1301V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu má tyto znalosti: Široký obecně geografický základ a důkladné teoretické znalosti fyzické geografie jako celku, schopnost uskutečňovat fyzickogeografickou syntézu. Má hluboké teoretické znalosti ve své specializaci, některé z dílčích disciplín fyzické geografie (geomorfologie, klimatologie, hydrologie, pedogeografie, biogeografie, geoekologie), případně v jejich kombinacích. Ovládá metody terénního výzkumu, metody výpočetní, statistické, geoinformatické a GIS a má dobrou znalost nejméně jednoho světového jazyka. To vše mu umožňuje vědeckovýzkumnou činnost, rozsáhlé uplatnění v aplikovaném výzkumu, v různých akademických a vědeckých institucích i ve státní správě.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate of the Ph.D. study program has obtained the following knowledge: an extensive base in general geography and solid theoretical knowledge of physical geography as a whole. The graduate has deep theoretical knowledge in his/her specialization, as well as in some of the branches of physical geography (geomorphology, climatology, hydrology, pedogeography, biogeography, geoecology) or their combination. The graduate grasps the methods of field research, calculations, statistics, geoinformatics and GIS, and has good knowledge of at least one worldwide language. The graduate is thus able to perform both scientific and research work, as well as applied research, in different academic and scientific institutions and in public administration.