velikost textu

Philosophy and History of Science

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P6144
Kód studijního oboru 6101V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFilozofie a dějiny přírodních věd
AngličtinaPhilosophy and History of Science
LatinaPhilosophia atque historia scientiarum naturalium

Rady

Garant studijního programu Philosophy and History of Science (D; 6101V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Philosophy and History of Science (D; 6101V000; 4 roky; PřF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Filozofie a dějiny přírodních věd disponuje rozsáhlými znalostmi v oboru filosofických a metodologických východisek přírodovědeckých disciplín (především biologie), jakož i zevrubnou znalostí jejich historie. Má také rozšířené znalosti cizích jazyků (často i klasických) a specializované dovednosti pro práci s odbornou literaturou, získané prací s pramennými texty. Vedle toho disponuje specializovanějšími poznatky podle zaměření své doktorské práce, neboť studium je výrazně individuální – každý student má svého školitele, podle jehož návrhu určuje oborová rada skladbu jeho individuálního studijního plánu.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate of the doctoral study program in Philosophy and the History of Natural Science possesses extensive knowledge in the field of philosophical and methodological foundations of the scientific disciplines (primarily biology), as well as thorough familiarity with their history. He/she has a wide knowledge of languages (frequently including classical) and specialized skills in work with scientific and scholarly literature, acquired through work with the source texts. Moreover, they have more specialized knowledge at their disposal, depending on the topic of his/her doctoral thesis, since the study is highly individual – each student has his or her own supervisor, according to whose proposal the departmental board determines the structure and content of the student’s study plan.