velikost textu

Jewish Studies

Studijní obor

Kód studijního oboru 6141V018
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaJudaistika
AngličtinaJewish Studies
LatinaStudia religionis, cultus humanitatisque Iudaicae

Rady

Oborový garant Jewish Studies (D; 6141V018; 4 roky; HTF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Jewish Studies (D; 6141V018; 4 roky; HTF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Husitská teologická fakulta akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorský studijní program teologie, studijní obor judaistka se standardní dobou studia 4 roky připravuje studenty k samostatnému vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti židovských studií. Studijní obor umožní odbornou profilaci studenta na základě jeho individuálního studijního plánu. Studijní obor rozvíjí myšlenkové dědictví judaistiky a aplikuje je do současné náboženské situace judaismu. Předmětem studia jsou židovské dějiny a kultura, synagogální liturgie, židovská náboženská filozofie, rabínská literatura, četba a interpretace vybraných textů babylónského Talmudu, hebrejština rabínských textů. Cílem studia je vědecká příprava špičkových odborníků schopných samostatné vědecké práce v oboru Židovských studií. Obor není vyhraněn národnostně nebo konfesně, ale vykládá judaismus jako náboženský fenomén v historických kontextech s přesahy do současné problematiky. Poznání duchovních hodnot judaismu umožní absolventům hlubší porozumění křesťanství, zejména jeho etice.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje důkladné znalosti oboru judaistika na soudobé úrovni, zná dějiny svého oboru a je obeznámen se současnými oborovými trendy. Je schopen získat nové poznatky, analyzovat je, kriticky reflektovat a vykládat v jejich specifickém a interdisciplinárním kontextu. Osvojil si standardní odbornou úroveň světového jazyka a prohloubil znalost klasického jazyka. Je schopen analyzovat a interpretovat židovské náboženské texty v pramenném jazyce a využívat odbornou sekundární literaturu. Absolvent získává takové znalosti a dovednosti v oboru judaistika, které mu umožní se profesně realizovat v blízkém povolání. Absolvent je připraven k tomu, aby působil jako akademický pracovník na vysokých školách, vědecký pracovník v oblasti společenských věd, vedoucí pracovník v neziskové, kulturní a státní organizaci.

Charakteristika

The doctoral study programme “Theology”, the branch of study “Jewish studies” with standard length of study of four years prepares students for independent scientific research and independent creative activities in the area of Jewish studies. The branch of study enables students to specialize in their profession according to his or her individual study plan. The branch of study develops intellectual legacy of Jewish studies and applies that in the contemporary religious situation of Judaism. The subject of the studies is Jewish history and culture, synagogue liturgy, Jewish religious philosophy, rabbi literature, reading and interpretation of selected texts of Babylonian Talmud and Hebrew language of rabbi texts. The goal of the studies is a scientific preparation of first-rate experts that are capable of independent scientific work in the area of Jewish studies. The branch is not nationally or confessionally defined but interprets Judaism as a religious phenomenon in the historical contexts overlapping intopresent problems. Learning about spiritual values of Judaism enables students to deepen their understanding of Christianity, primarily its ethics.

Profil absolventa

A graduate proves detailed knowledge in the area of Jewish studies at contemporary level, knows history of his or her branch of study and is acquainted with contemporary trends in the branch. He or she is able to acquire new knowledge, analyze that, reflect that critically and interpret that in its specific and interdisciplinary context. He or she has acquired standard scientific level of world language and deepened knowledge of classical language. He or she is able to analyze and interpret Jewish religious texts in source language and use scientific secondary literature. A graduate acquires such knowledge and skills in the area of Jewish studies that enable him or her to fulfill themselves in close profession. A graduate is prepared for working as a member of the academic staff at the university, a scientific worker in the area of social sciences, a manager in a non-profit, cultural and state organization.