velikost textu

Dějiny křesťanského umění

Studijní obor

Kód studijního oboru 8109V001
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDějiny křesťanského umění
AngličtinaHistory of Christian Art
LatinaHistoria artium Christianarum

Rady

Oborová rada Dějiny křesťanského umění (D; 8109V001; 3 roky; KTF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Katolická teologická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorský studijní program „Obecná teorie a dějiny umění a kultury“, studijní obor „Dějiny křesťanského umění“ je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti dějin výtvarného umění umožňující soustředění zvláštního zájmu na souvislosti s dějinami a tradicemi křesťanství. Důraz je kladen na interdisciplinární propojení dějin umění s příbuznými obory, jako je obecná historie, církevní dějiny, pomocné vědy historické, archeologie, křesťanská ikonografie, literární věda a teologické nauky (především biblistika a liturgika). Standardní doba studia je tři roky. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci. Obor dějiny křesťanského umění se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje. Ke specializacím se řadí: Křesťanské umění středověku; Křesťanské umění novověku; Umění 19. a 20. století; Ikonografie křesťanského umění. Doktorský studijní program tak ve svém spektru zaměření navazuje a svým významem podstatně prohlubuje stávající magisterský studijní obor „Dějiny křesťanského umění“.

Profil absolventa

Vzdělání v doktorském studijním oboru „Dějiny křesťanského umění“ poskytuje absolventovi intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku specializovaných dějin umění na filozofických či teologických fakultách, pro odbornou práci na specializovaných uměleckohistorických pracovištích (Ústav dějin umění AV ČR, Památkové ústavy, odborná oddělení Národní galerie či regionálních galerií), v redakcích, nakladatelstvích či v oblasti znalectví uměleckých děl. Absolvent získává praxi ve vědeckém uměleckohistorickém bádání a je schopen samostatné vědecké práce.

Charakteristika

The doctoral subject of study "Theory and History of Art and Culture" or "History of Christian Art" are focused on scientific research and independent creative activity in the sphere of history of art enabling the concentration on the connections between the history and Christian traditions. The emphasis is laid on the interdisciplinary connections of history of art with history, Church history, auxiliary historical sciencies, archeology, Christian iconography and liturgy.The problems of art in various epochs with facultative emphasis on connections with Christianity are the subject of study. The aim of study is to prepare students for independent scientific research in the subject with the specialization in the following circles. The subject of study "History of Christian Art" is according to the further specialization of thesis focused on the following circles: Medieval Christian Art /Bohemian, World/; Modern Christian Art /Bohemian, World/; Art of 19th and 20th Centuries /Bohemian, World/; Iconography of Christian Art.

Profil absolventa

The education in the doctoral subject of study "History of Christian Art" gives the graduate intelectual and lawful qualifications of teaching the history of art at philosofical and theological faculties, for work at specialized art-historical places of work /The Institute of History of Art at the Academy of Science, institutes for Care of Historical Monuments, departments of the National Gallery or regional galleries, in editing magazines or books or to work as a connoisseur of works of art. The graduate will gain the experience in scientific art-historical research and he/she is capable of independent scientific work.