velikost textu

English Language

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V008
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAnglický jazyk
AngličtinaEnglish Language
LatinaLingua Anglica

Rady

Oborový garant English Language (D; 7310V008; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)Oborová rada English Language (D; 7310V008; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Předmětem studijního oboru Anglický jazyk je výzkum anglického jazyka na všech základních rovinách, morfologické, syntaktické, lexikálně-sémantické a promluvové, a to jak v dimenzi synchronní, tak diachronní. Základním teoretickým východiskem je současný funkční strukturalismus odvíjející se od učení Pražské školy, který je obohacen o vlivy soudobých teoretických proudů charakteristických pro současnou evropskou a anglo-americkou anglistiku. Významné rysem je uplatnění metod korpusové lingvistiky a elektronických jazykových korpusů (jednojazyčných a paralelních) u jevů, pro něž korpusy mohou poskytnout výzkumný materiál. Integrální součást je i kontrastivní přístup u jevů konfrontačně podnětných. Podle povahy výzkumného tématu mají jednotlivé projekty cíle nejen teoretické, nýbrž i aplikované.
Vedle základních lingvistických disciplín, které jsou těžištěm studijního programu/oboru a odborné kvalifikace doktorandů v oblasti anglické lingvistiky počínaje úvodem do metodologických základů oboru a jeho vývoje, zahrnuje program i disciplíny speciální, potřebné k výzkumu dané problematiky anglického jazyka. V návaznosti na obecnou teoreticko-praktickou průpravu (filozofie, jazyk) je smyslem doktorského studia prohloubení schopnosti doktorandů samostatně a kriticky přistupovat k dílčím lingvistickým tématům anglického jazyka, rozšíření komplexních vědomostí z oboru a osvojení si kritického přístupu k práci s prameny a odbornou literaturou.

Profil absolventa

Absolvent je anglista-odborník na anglický jazyk, resp. anglickou lingvistiku, s všestrannou orientací v oboru. Díky požadavku publikační a konferenční činnosti v rámci doktorského programu je absolvent dobře připraven po teoretické i praktické stránce. Je si vědom nutnosti sledovat vývoj v oboru, dokáže si samostatně doplňovat vzdělání a podle potřeby se specializovat, je schopen samostatně publikovat, koncipovat a vést vlastní vysokoškolské kurzy. Důraz na odbornou a jazykovou kompetenci predisponuje absolventa i pro výzkum a výuku v zahraničí, dává mu možnost ucházet se o vlastní grantové projekty a zapojovat se do spolupráce se zahraničními partnery.

Charakteristika

The main objective of the study program English Language is research on English at all the fundamental levels, morphological, syntactic, lexico-semantic, and the that of discourse, both in the synchronic and the diachronic dimension. The theoretical starting point is modern functional structuralism, deriving from the tenets of the Prague Linguistic Circle, and enriched by the contemporary theoretical trends characteristic of the present-day European and Anglo-American English linguistics. Its significant feature is the application of corpus linguistics methodology and electronic corpora (monolingual and parallel) in the study of linguistic phenomena for which corpora may provide useful research data. An integral part of the research is the use of a contrastive approach wherever contributing to the clarification of the linguistic features under study. Depending on the nature of the research topic, the goals of projects may be not only theoretical, but also of practical relevance.

In addition to the foundation areas of study which form the basis of the study program and of the doctoral students’ theoretical knowledge in English linguistics (starting with an introduction to methodology of the field and its development), the program also includes special courses necessary to the research of the elected English language topics. Related to the general theoretical-applied preparation (philosophy, practical language), the aim of the doctoral studies is to enhance the doctoral students’ capacity for independent and critical approaches towards specific linguistic topics in the English language, to increase their comprehensive knowledge of their field continuously and have them adopt mature and critical examination and use of sources and literature.

Profil absolventa

The graduate is a specialist in the English language and English linguistics, displaying a comprehensive knowledge of the field. Owing to the requirement of publishing and conference activities in the PhD program, the graduate is well prepared in both theoretical and practical areas. Cognizant of the necessity to follow the developments in the field, the graduate is capable of continuous self-education, can specialize as required, publish on their own, conceive and teach their own university-level courses. The emphasis on specialist and linguistic competence also predisposes the graduate for research and teaching abroad, and allows them to submit their own grant projects and take part in collaborative research with partners abroad.