text size

České dějiny

Study branch

Study branch code 7105V012
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechČeské dějiny
EnglishCzech History
LatinHistoria Bohemica

Boards

of České dějiny (D; 7105V012; 7105V012; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of České dějiny (D; 7105V012; 7105V012; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited to complete the studies of current students taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of History accredited to complete the studies of current students Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorandského studia představuje kriticky myslící osobnost se znalostí českých dějin v širším evropském i světovém kontextu a geografických souvislostech. Je od něj očekávána znalost moderních metod historické práce, systematické zpracovaní vybrané problematiky, způsobilost analyzovat texty i mediální sdělení obecně, znalost moderních jazyků a širší kulturní povědomí. Výsledky historické práce je schopen zprostředkovat odborné i neodborné veřejnosti. Absolvent studia nalezne uplatnění nejen ve vědecko-výzkumné a akademické sféře, ale i jako pracovník v médiích, státní správě, muzeích s kulturním a historickým zaměřením či neziskovém sektoru.

Study profile

Learning outcomes

The Ph.D. graduate has a deep knowledge of Czech History within a broader European, global and geographical context and is capable of critical reflection. He/she is expected to be acquainted with modern methods of historical research, systemic processing of material related to selected issues, analysis of texts and media communications generally and of modern languages, and to have good cultural background knowledge. The graduate is able to present the results of historical work to both the professional and lay public. The programme provides specialised training leading to professions in research and the academic sphere, and also in the media, public administration, cultural and historical museums or in the non-for-profit sector.