velikost textu

Anglistika - amerikanistika

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310R014
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAnglistika - amerikanistika
AngličtinaEnglish and American Studies
LatinaPhilologia Anglica Britanniae et Americae gentium

Rady

Oborový garant Anglistika - amerikanistika (B; 7310R014; 3 roky; FF; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium anglického jazyka svou koncepcí zahrnuje všechny základní disciplíny a umožňuje tak komplexní popis angličtiny. Metodologickým východiskem je funkční strukturalismus Pražské lingvistické školy, jehož aplikace na popis angličtiny je zároveň koncepčně a terminologicky kompatibilní s přístupy uplatňovanými ve standardních britsko-amerických akademických popisech angličtiny. Lingvistická složka programu obsahuje tři komplementární komponenty: teoretický lingvistický popis, aplikovanou lingvistickou, tj. didakticko-metodologickou průpravu a praktickou jazykovou přípravu. Teoretický popis se zaměřuje na fonetiku a fonologii angličtiny, základní gramatické disciplíny, tj. morfologii a syntax, a dále na rovinu lexikální (lexikologie), úvod do roviny textově-komunikační (stylistika, pragmatika, analýza diskurzu) a do lingvistiky historické se zaměřením na vývoj angličtiny. Součástí přípravy je i seznámení s prací s jazykovými korpusy (jednojazyčnými i paralelními). Didaktika a metodologie výuky anglického jazyka seznamuje studenty se základními metodami a principy výuky. Hlavním cílem výuky praktického jazyka je osvojení zásad akademického písemného projevu, ale i základních návyků při překladu z angličtiny a do angličtiny.
Literárně-kulturní složka programu je zacílena tak, aby absolvent dokonale ovládl mluvenou a psanou angličtinu, byl schopen efektivně komunikovat v anglicky mluvícím prostředí, dokázal psát náročné odborné i populární texty v angličtině a zvládl základní metody výzkumu v oblasti angloamerických kultur. Absolvent je do hloubky obeznámen s celou šíří literární historie Britských ostrovů a Severní Ameriky, která je studována vždy v kulturním, historickém a politickém kontextu dané oblasti a doby. Absolvent též disponuje základní znalostí metodologie srovnávacích kulturních studií, literární teorie a obecného kritického myšlení o literatuře.

Profil absolventa

Absolvent má dokonalou znalost běžné angličtiny a historických, politických ikulturních reálií anglicky mluvících zemí (s důrazem na Británii a USA), spolehlivou znalost odborné angličtiny ve filologických oborech a kvalitníznalost základů těchto disciplín: lingvistika angličtiny (úvod do jazykovědy; fonologie a fonetika, morfologie, syntax, historická mluvnice angličtiny), literární teorie, dějiny anglické a americké literatury. Má široké uplatnění tam, kde potřebují vysokoškolsky vzdělané pracovníky s kvalitní znalostí angličtiny, dějin a kultury anglicky mluvících zemí. Absolvent zvládl jazyk na úrovni C 1 Společného evropského referenčního rámce.

Charakteristika

The study of the English language comprises all basic disciplines and so facilitates a complex approach. The methodological premise is the functional structuralism of The Prague Linguistic School, whose application in the study of English is designed to be conceptually and terminologically compatible with the methods used in standard British and American academic studies of the English language. The linguistic part includes three complementary components: theoretical linguistic description, applied linguistics (i.e. ELT-methodological expertise) and practical language training. The theoretical description focuses on English phonetics and phonology, basic grammar disciplines, i.e. morphology and syntax, the lexical level (lexicology), introduction to text analysis (stylistics, pragmatics, discourse analysis) and English historical linguistics. Studies also include an introduction to language corpora. ELT trains students in basic methods and principles of English language teaching. The primary aim of practical language teaching is to help students master the principles of academic discourse, and also develop some basic habits of translation from and into English.
The literary component of the programme is aimed at producing graduates capable of speaking and writing in fluent English, of efficiently communicating in an Anglophone environment, of writing complex academic and popular texts in English, and who have mastered basic methods of research in the field of Anglo-American culture. Graduates have been trained in depth in the rich literary history of the British Isles and North America, having studied the cultural, historical and political contexts of a given time and region. Graduates have basic knowledge of comparative cultural methodology, literary theory and general critical thinking about literature.

Profil absolventa

Graduates have a thorough knowledge of everyday English and the historical, political and cultural background of English-speaking countries (with special reference to Britain and the USA), a sound knowledge of the special register of English in the field of language and literature and an excellent grounding inthe following disciplines: English linguistics (introduction to linguistics, phonology and phonetics, morphology, syntax, English historical grammar), theory of literature, history of English and American literature. They can fulfil a wide range of functions in any company or institution requiring graduates with an excellent command of English and awareness of the history and culture of English-speaking countries. The graduates' linguistic proficiency corresponds to level C 1 of the Common European framework standards.