velikost textu

Slovanské literatury

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V163
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSlovanské literatury
AngličtinaSlavic Literature Studies
LatinaLitterae Slavorum

Rady

Oborový garant Slovanské literatury (D; 7310V163; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Slovanské literatury (D; 7310V163; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent je veden k tomu, aby získal průpravu k samostatné tvůrčí, případně vědecké práci v oboru slovanských literatur. Má soustavnou znalost konkrétní slovanské literatury, na kterou se specializoval. Důraz je kladen rovněž na rozhled po literatuře evropské a po moderní literární teorii. Na základě současného stavu bádání je schopen formulovat cíle svého zájmu a volit aktuální přístup k jejich řešení. Byl podněcován k publikační činnosti a účasti na mezinárodních konferencích, což předpokládá orientaci v současných odborných periodikách a ve fungování institucí slavistických oborů. Je schopen odborné komunikace v cizích jazycích, a to jak ústní, tak písemné. Získal zkušenosti z veřejného vystupování a většinou i z pedagogického působení.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate is prepared for independent creative and scientific work in the field of Slavic Literatures. He/she has a consistent knowledge of the Slavic literature of his/her specialisation. The programme emphasises also the perspective of European literature and modern literary theory. Leaning on the current state of research, the graduate is able to set the objectives of his/her subject of interest and to study it applying modern approaches. He/she has been encouraged to publish and participate in international conferences, which presumes familiarity with specialised journals and the activities of institutions dealing with Slavistic disciplines. The graduate is able to communicate technical issues in foreign languages, both orally and in writing. He/she has acquired experience in public presentation and, as a rule, in teaching.