text size

Filmová studia

Study branch

Study branch code 8104R017
Type of study programme bachelor’s
Form of study full-time
Standard length of study 3 years
Title bachelor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechFilmová studia
EnglishCinema Studies
LatinStudia artium cinematographicarum

Boards

of Filmová studia (B; 8104R017; 8104R017; 3 years; FF; cs; P; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited taught link Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Obor filmová studia navrhovaný k reakreditaci je koncipován jako tříleté jednooborové bakalářské studium. Obsahuje obecný základ studia na FF UK (světový jazyk, základy filozofie, tělesná výchova), předměty teorie filmu, historie světového, českého a slovenského filmu a blok volitelných předmětů z jiných oborů. Při studiu se klade důraz na písemné práce různého druhu a na aktivní účast v seminářích (diskuse na daná témata, analýza textu, rozvíjení schopnosti kritického myšlení a psaní, historická kritika a analýza pramenů, rešerše z archivních fondů, z periodického tisku a literatury, úvody k filmům v artových kinech, dramaturgie filmových filmových festivalů apod.). Studium podporuje rozvíjení komunikačních schopností studentů, včetně schopností formulovat problém, strukturovaně ho popsat a v základní míře též zařadit do širších souvislostí. Cílem je vychovat kvalifikovaného filmového odborníka schopného uplatnit se v široké škále oborových profesí neakademického typu i pokračovat v navazujícím magisterském studiu filmových studií.

Learning outcomes

Absolvent získá vědomosti o světových dějinách kinematografie i o historii českého a slovenského filmu, osvojí si základní znalost hlavních směrů filmové teorie a estetiky filmu i vědomí o hlavních tématech diskutovaných v současném bádání. Má velmi dobrou znalost přinejmenším jednoho světového jazyka. Může se uplatnit jako redaktor v oborových i šíře kulturních časopisech, v kulturních rubrikách denního tisku nebo jako nakladatelský redaktor. Může působit jako kvalifikovaný filmový kritik a publicista, nalezne uplatnění jako organizátor, dramaturg, lektor, PR pracovník apod. ve štábech filmových festivalů a filmové produkce, uplatní se jako odborný pracovník oborových i dalších kulturních institucí, případně ve státní správě.

Study profile

The field of film studies proposed for re-accreditation is organized as a three-year undergraduate study. It includes general core of the Faculty of Arts (world language, intro to philosophy, physical education ), courses in film theory, history of the world cinema, the Czech and Slovak film and a series of elective courses from other disciplines. The emphasis is on written assignments of various types, and active participation in seminars (discussion on the topic, text analysis, development of critical thinking and writing skills, historical criticism and analysis of sources, archival research, study of periodicals and literature, introductory texts for films in art house cinemas, dramaturgy, film festivals, etc.). The study supports the development of students’ communication skills, including the ability to formulate the problem in a structured way and to include it a broader context. The aim is to train qualified film experts capable to succeed in a wide range of professional careers outside the academia and to continue in the M.A. program in film studies.

Learning outcomes

B.A. graduates are familiar with the history of world cinema and of Czech and Slovak film. They have basic knowledge of the main developments in film theory and aesthetics and become acquainted with the major current research themes. The B.A. program graduates have a very good command of at least one foreign language. They may seek positions as editors of specialized film or other cultural periodicals, of newspaper cultural sections or work as copyreaders. They may go on to careers of qualified film critics and writers, or find employment as organizers, programmers, instructors, in public relations etc., or as members of film festival organization and film production teams. They may also pursue careers as experts employed by film sector and other cultural institutions, even work in state administration.