velikost textu

Pathological Anatomy

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5145
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Hradci Králové akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Patologie je jedním z nejrozsáhlejších medicínských oborů. Z dlouhodobého záměru LF HK se Fingerlandův ústav patologie, na němž probíhá příprava doktorandů, soustřeďuje zejména na výzkum v oblastech onkopatologie a kardiovaskulární patologie. Proto také většina témat disertací vychází z těchto oblastí.
Kvalitativní vzestup úrovně oboru v posledních letech je dán širokým využitím novým metod - imunohistochemie a molekulární genetiky.
Součástí studijního programu je i obor soudního lékařství, který na základní kmen patologie staví svou speciální problematiku.
Charakteristickým rysem patologie je široká interdisciplinární spolupráce.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Patologie si v průběhu studia osvojil hluboké znalosti v oboru patologické anatomie, resp. soudního lékařství. Zvládá základní metody (nekropsie, cytologie, biopsie) i moderní postupy (molekulární genetika, imunohistochemie, aj.). Zvládá základní metody vědeckého výzkumu. Samostatně získává a analyzuje vědecké informace, je schopen je tvůrčím způsobem zpracovat a připravit návrh výzkumného projektu. Výsledky své práce prezentuje formou přednášek, posterů i publikací. Je schopen aktivně komunikovat v angličtině a pracovat v rámci mezinárodního výzkumného týmu. Umí porozumět širší problematice v rámci biomedicínského výzkumu a uvědomuje si interdisciplinární a klinické souvislosti svého oboru.

Charakteristika

Pathology is one of the most extensive and demanding medical subjects. In relation to the long - dated scientific program of our Faculty of Medicine, the main aim of The Fingerland Department of Pathology, where instruction of the students takes place, is oncopathology and pathology of the cardiovascular system. Therefore most research topics are based on these subjects. The recent qualitative increase in pathology is based on introduction of modern methods - immunohistochemistry and molecular genetics.
Included in the study subject Pathology is also forensic medicine with its special demands.
A characteristic feature of pathology is its wide interdisciplinary approach.

Profil absolventa

Graduates of the doctoral (Ph.D.) study program Pathology gain during their postgraduate study deep knowledge in pathological anatomy/ forensic medicine. They can manage basic methods (necropsy, cytology, biopsy) as well as advanced procedures (molecular genetics, immunohistochemistry, etc.) in their scientific research. They can obtain, analyse and process scientific information and prepare a grant or a project proposal. Graduates present the results of their work in the form of lectures, posters as well as full text publications. They are able to communicate in English and work as members of international teams. They understand interdisciplinary and clinical aspects of their work in the broad context of biomedical research.