velikost textu

Adiktologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 5345V022
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAdiktologie
AngličtinaAddictology
LatinaAddictologia

Rady

Oborová rada Adiktologie (D; 5345V022; 4 roky; 1.LF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorský studijní program adiktologie vede studenty k analýze různých faktorů rizikového prostředí pro škodlivé užívání návykových látek a pro závislostní chování. Jádrem programu je klinický výzkum a praxe zaměřené na oblast duševního zdraví a dále potom výzkum v oblasti veřejného zdraví, jejichž výstupy představují podklady pro na důkazech založené rozhodování ve zdravotní politice v souvislosti s užíváním návykových látek. Jádrem programu je metodologické vedení k transdisciplinárnímu výzkumu v oboru adiktologie a kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod, které jsou v oboru adiktologie sjednoceny do komplexního epistemologického rámce.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu v oboru adiktologie získává komplexní vzdělání, jehož cílem je dosažení (i) transdisciplinární výzkumné excelence v identifikaci jednotlivých faktorů rizikového prostředí pro škodlivé užívání návykových látek a závislostní chování, (ii) pokročilé znalosti a dovednosti o klinické práci v oboru adiktologie a (iii) teoretický vhled do veřejno-zdravotní problematiky v oboru adiktologie. Absolvent doktorského studijního programu získává hluboké porozumění oboru adiktologie a jeho ukotvení v teorii, politice a jejích intervencích, a to v rámci studia závislostního chování a jeho rizikových faktorů z transdisciplinární perspektivy. Kombinace třech pilířů studia poskytla absolventům programu expertízu v transdisciplinárním adiktologickém výzkumu aplikovaném na klinické evaluace a hodnocení efektivnosti veřejno-zdravotních politik. Díky tomu jsou absolventi programu dobře připraveni na potřeby praxe v oboru vědy a výzkumu, stejně jako na expertní pozice ve veřejném i v soukromém sektoru. Jejich transdisciplinární východiska jim umožňují spolupracovat s kolegy z celé řady disciplín, komunikovat výsledky svého výzkumu manažerům a decision-makerům na mezi-resortní úrovni, a ujímat se vedoucích pozic na vysokém stupni odbornosti.
Absolvent doktorského studijního programu adiktologie je schopen provádět pokročilé výzkumné metody, které umožňují rozšíření znalostí transdisciplinárního oboru adiktologie prostřednictvím identifikace nových faktorů rizikového prostředí a jejich významu pro rozvoj škodlivého užívání návykových látek a závislostního chování.

V rámci své výzkumné práce dokáže absolvent doktorského studijního programu adiktologie:
• provést hloubkovou rešerši literatury na dané téma a zpracovat ji pro potřeby výzkumu a výuky
• vytvořit nezávislý výzkumný design pro aplikovaný výzkum v oboru adiktologie a realizovat výzkumnou studii
• publikovat výsledky výzkumu v domácím a zahraničním odborném periodiku a v dalších typech odborných výstupů
• vyučovat studenty na pregraduální úrovni, prezentovat výsledky jeho práce na workshopech, konferencích a odborných setkáních
• vyhodnotit nova paradigmata a jejich přínos v oblasti užívání návykových látek a závislostního chování a jejich dlouhodobý dopad a využití
• nezávisle vyřešit komplikované etické dilema, s využitím kreativních pracovních postupů, a získané výsledky aplikovat
• komunikovat výsledky své práce směrem k odbornému publiku na domácí a mezinárodní úrovni (alespoň v jednom cizím jazyce)
• naplánovat další vzdělávací aktivity a strategie v této oblasti a dlouhodobě plánovat zdroje financování pro praktickou práci a pro výzkum.

Charakteristika

PHD program in addictology covers trans-disciplinary knowledge in addictology and the skills to independently design and conduct studies of the various factors in the risk environment of substance use and addictive behaviours—from the individual to the policy level. Aiming to contribute to evidence-based decision making, the core of the program is in clinical work and public health research with a participatory community focus. Central to the programme are methodological guidance and support for trans-disciplinary addictology research with an emphasis on combining quantitative and qualitative research methods from various disciplines into a common epistemological framework.

Profil absolventa

Graduate of the doctoral programme in addictology has received a comprehensive education aimed at (i) transdisciplinary research excellence in identifying factors of risk environment in addictology, (ii) advanced knowledge and skills in the clinical practice in addictology, and (iii) theoretical background for public health perspective in addictology. Students of the doctoral program have gained a deep understanding of addictology ramifications for theory, policy and interventions, studying addictive behaviours in their risk environment from a transdisciplinary perspective. The combination of the cornerstones of the study programme provide the graduates with advanced trans-disciplinary knowledge in addictology and the skills to independently design and conduct studies of the various factors in the risk environment of substance use and addictive behaviours—from the individual to the policy level . Aiming to contribute to evidence-based decision making, the core of the program is in clinical and public health research with a participatory community focus. Central to the programme are methodological guidance and support for trans-disciplinary addictology research with an emphasis on combining quantitative and qualitative research methods from various disciplines into a common epistemological framework.

Within his scientific work, graduate of addictology PHD programme is capable of:
• conducting a deep literature review on the topic and proceed it for the needs of education and research
• performing independent research design of basic or applied research in the field of addictology and conducting a research study
• publish his study results in domestic and foreign periodic and other types of scientific writing
• teaching students on pregradual levels, present the results of his work on workshops, conferences and scientific meetings
• assessment of new paradigm contributions to substance use and addictive behaviour regards to long term societal impacts of their use
• independent solving of a complicated ethical dilemma at creative work and use of its outcomes
• is able to communicate results of his work towards scientific public on domestic and international level (in at least one foreign language)
• is capable of planning of further educational activities and strategies in the field and of long term planning of funding sources for practice and research work