text size

Bioethics

Study programme without branches

Study programme code P5183
Study branch code 5103V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction English

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Doktorský studijní program (PhD) bioetika se zabývá etickými otázkami provázejícími zdravotní a lékařskou péči od diagnostiky a terapie přes prevenci a experiment až po transplantace orgánů a tkání. Klíčovými tématy jsou informovaný konsensus, dignita lidské bytosti a zdraví či kvalita lidského života. Dalšími oblastmi jsou normativní stránka lékařské genetiky a kmenových buněk, získávání a ochrana informací týkajících se pacienta či spravedlivé rozdělení prostředků ve zdravotnictví. Kromě toho má bioetika též úzkou vazbu na některé jiné obory, přičemž jde hlavně o filosofii medicíny, morální psychologii, neuroetiku, etologii člověka a zdravotnické právo. Svou metodou se bioetika řadí k filosofii a standardní doba studia je 4 roky.

Study profile

Learning outcomes

Doctoral study programme (PhD) bioethics is concerned about ethical questions accompanying health and medical care from diagnostics and therapy through prevention and experimentation to transplantation of organs and tissues. Pivotal themes include informed consent, dignity of the human being and health or quality of life. Other fields are the normative facet of genetics and stem cells, collection and protection of information regarding patients and just allocation of means in health care. In addition bioethics has a tight affinity to some further disciplines like philosophy of medicine, moral psychology, neuroethics, ethology of humans and medical law. Regarding method bioethics belongs to philosophy while the standard span of study is 4 years.