velikost textu

Digitalizace, popis pomocí metadat a jejich formáty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Digitalizace, popis pomocí metadat a jejich formáty
Název v angličtině:
Digitalization, metadata description and metadata formats
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Hutař, Ph.D.
Školitel:
Stanislav Kalkus, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Id práce:
25756
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
digitalizace; dlouhodobá ochrana digitálních dat; metadata; aplikační profil metadat; důvěryhodný digitální repozitář; nástroje; OAIS; PREMIS; MIX; METS; MODS; ALTO XML
Klíčová slova v angličtině:
digitisation; long-term preservation; metadata; metadata application profile; trusted digital repository; tools; OAIS; PREMIS; MIX; METS; MODS; ALTO XML
Abstrakt:
Abstrakt (CZ) Disertační práce je věnována problematice digitalizace, metadatového popisu a souvislostem, které tyto procesy spojují. V posledních letech se k těmto běžným tématům pojí také logická dlouhodobá ochrana digitálních dat, která je na metadatech a tedy i na procesech digitalizace, kde metadata vznikají, do velké míry závislá. První úvodní kapitoly disertační práce se zabývají digitalizací, teoretickými a praktickými problémy dlouhodobé ochrany digitálních dat s důrazem na metadata. Rozebrán je z pohledu metadat i referenční rámec OAIS, který je východiskem pro dnešní podobu ochranných metadat i podobu digitálních repozitářů. Metadatům se věnují také další kapitoly disertační práce. Je analyzován obecný vývoj metadat s důrazem na administrativní, ochranná a technická metadata používaná v paměťových institucích. Podobné hledisko má i následující kapitola o využívání metadat v Národní knihovně České republiky (dále NK ČR). Ta popisuje vývoj používání metadat ve dvou obdobích až do současnosti a nabízí i komentáře k tomu, jak praxe a používání standardů metadat reflektovaly potřeby dlouhodobé ochrany digitálních dat. Jedna z posledních částí práce se zabývá způsoby uložení dat a problematikou certifikace repozitářů. Praktickou částí práce a výstupem několikaletého výzkumu je návrh metadatového profilu pro masovou (robotickou) digitalizaci novodobých monografií a periodik v projektu Národní digitální knihovna (NDK). Profil obsahuje schémata METS, PREMIS, Dublin Core, MIX, MODS a ALTO XML. Návrh byl v méně rozpracované podobě součástí Zadávací dokumentace projektu NDK v létě 2011. Od podzimu 2011 se podle profilu vytvářejí také metadata v projektu NK ČR ANL+ (analytické zpracování periodik). Klíčová slova: digitalizace; dlouhodobá ochrana digitálních dat; metadata; aplikační profil metadat; důvěryhodný digitální repozitář; nástroje; OAIS; PREMIS; MIX; METS; MODS; ALTO XML
Abstract v angličtině:
Abstract (EN) This thesis is dedicated to the processes of digitization and metadata description, as well as the links that connect them. In recent years, another topic has been becoming relevant for both mentioned processes – the logical long-term preservation of digital objects. Long-term preservation is dependent on metadata and therefore on the processes of digitization, when some important metadata is created. The first introductory chapter of the thesis briefly describes, with an emphasis on metadata, digitization and theoretical and practical problems of long-term preservation of digital objects. The OAIS reference framework is also analysed, since it is the background for digital preservation and present preservation metadata standards. OAIS is also important for the shape and functionality of digital repositories. Metadata is also the topic of the next chapter of the thesis. General metadata use and its development are discussed, with emphasis on administrative, technical and preservation metadata. The following chapter focuses on the use of metadata in the National Library of the Czech Republic. It describes the evolution during two periods leading up to the present. This section includes comments on how long-term preservation has been reflected in used metadata standards. The second-to-last part of the thesis deals with data storage possibilities and the issue of digital repository certification. The practical part of the work and the research output is a metadata application profile proposal for mass (robotic) digitization of modern monographs and periodicals for the National Digital Library project (NDK). The profile contains metadata schemas METS, PREMIS, Dublin Core, MIX, MODS and ALTO XML. The proposal was (in a less developed form) part of the call for tender documentation for NDK projects in summer 2011. Since autumn 2011, metadata from the project ANL+ (periodicals analytical description) has been created according to that profile. Keywords: digitisation; long-term preservation; metadata; metadata application profile; trusted digital repository; tools; OAIS; PREMIS; MIX; METS; MODS; ALTO XML
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Hutař, Ph.D. 8.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Hutař, Ph.D. 433 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Hutař, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Hutař, Ph.D. 1.23 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Stanislav Kalkus, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Bratková, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 60 kB