Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 137)
 
   Přihlásit přes CAS

Obhajoba rigorózní práce

Podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy oznamujeme, že

dne 8. listopadu 2019 v 11:30 hodin

se koná obhajoba rigorózní práce: Mgr. Michaela Bastlová

název práce:Zálohy na podíl na zisku v kapitálových obchodních
korporacích
druh studia:rigorózní řízení
studijní program:N6805 Právo a právní věda
obor:6835 Právo
školitel:
konzultant(i):

oponent(i): JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (Katedra obchodního práva)


místo konání:PF UK m. 212

Závěrečná práce je zpřístupněna k veřejnému nahlédnutí nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby u referentky pro státní rigorózní zkoušky v úředních hodinách studijního oddělení. Nahlédnutí bude umožněno po předchozí domluvě.
Katedra, na které je práce zadána: Katedra obchodního práva

Obhajoba se koná za předpokladu, že účastník rigorózního řízení splnil podmínky stanovené Rigorózním řádem Univerzity Karlovy v Praze a Opatřením děkana č. 7/2010 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK