Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS

Obhajoba rigorózní práce

Podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy oznamujeme, že

dne 19. října 2017 v 11:00 hodin

se koná obhajoba rigorózní práce: JUDr. Vojtěch Blažek

název práce:Princip subsidiarity občanského zákoníku ve vztahu k zákoníku
práce a některé jeho konkrétní projevy v pracovněprávních
vztazích
druh studia:rigorózní řízení
studijní program:N6805 Právo a právní věda
obor:6835 Právo
školitel:
konzultant(i):

oponent(i): JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení)
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení)

místo konání:PF UK m. 135

Závěrečná práce je zpřístupněna k veřejnému nahlédnutí nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby u referentky pro státní rigorózní zkoušky v úředních hodinách studijního oddělení. Nahlédnutí bude umožněno po předchozí domluvě.
Katedra, na které je práce zadána: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Obhajoba se koná za předpokladu, že účastník rigorózního řízení splnil podmínky stanovené Rigorózním řádem Univerzity Karlovy v Praze a Opatřením děkana č. 7/2010 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK