Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 137)
 
   Přihlásit přes CAS

Obhajoba rigorózní práce

Podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy oznamujeme, že

dne 6. září 2017 ve 13:00 hodin

se koná obhajoba rigorózní práce: JUDr. Zdeněk Bezpalec

název práce:Společné jmění manželů se zaměřením na jeho zánik a vypořádání
v právní úpravě České republiky s přihlédnutím k úpravě ve Velké
Británii
druh studia:rigorózní řízení
studijní program:N6805 Právo a právní věda
obor:6835 Právo
školitel:doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (Katedra občanského práva)
konzultant(i):

oponent(i): JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. (Katedra občanského práva)


místo konání:PF UK m. 131

Závěrečná práce je zpřístupněna k veřejnému nahlédnutí nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby u referentky pro státní rigorózní zkoušky v úředních hodinách studijního oddělení. Nahlédnutí bude umožněno po předchozí domluvě.
Katedra, na které je práce zadána: Katedra občanského práva

Obhajoba se koná za předpokladu, že účastník rigorózního řízení splnil podmínky stanovené Rigorózním řádem Univerzity Karlovy v Praze a Opatřením děkana č. 7/2010 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK