Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  Kontaktní údaje

  Ulice: J. Martího 31
  Město: Praha 6
  PSČ: 162 52
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.ftvs.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Zeithammerová Markéta
  Telefon: +420220172075
  E-mail: prijimacky@ftvs.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2018
  Termín přijímací zkoušky:

  Talentové zkoušky z tělesné výchovy:
  Řádný termín:  21. a 22. 4. 2018

  Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu
  pouze pro bakalářský studijní obor Vojenská tělovýchova:
  Řádný termín:  23. 4. 2018

  Písemné zkoušky:
  Řádný termín:  4. - 7. 6. 2018

  Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)) se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy partnerských fakult:

  http://www.ff.cuni.cz/
  http://www.natur.cuni.cz/
  http://www.mff.cuni.cz/

  Náhradní termín přijímací zkoušky:

  Talentové zkoušky z tělesné výchovy:
  Náhradní termín:  12. a 13. 5. 2018

  Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu
  pouze pro bakalářský studijní obor Vojenská tělovýchova:
  Náhradní termín:  14. 5. 2018

  Písemné zkoušky:
  Náhradní termín:  18. - 19. 6. 2018

  Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)) se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy partnerských fakult:

  http://www.ff.cuni.cz/
  http://www.natur.cuni.cz/
  http://www.mff.cuni.cz/

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600 Kč
  Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud neuvedete při platbě variabilní symbol, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení:

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů.
  Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech a studijních oborech rozhoduje děkan/ka na jednání hlavní přijímací komise před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu.
  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu písemných přijímacích zkoušek na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.

  Je-li součástí ověřování podmínek přijetí ke studiu přijímací zkouška, zašle fakulta uchazeči pozvánku prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity s vyrozuměním o jejích pravidlech a průběhu nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  Ověřování podmínek doložitelných doklady:
  Uchazeči o studium v bakalářských studijních programech a oborech, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkanem/děkankou, budou přijati až po předložení dokladu o ukončení vzdělání požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, doklad o nostrifikaci středního vzdělání aj.).

  Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení po písemné části přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty osobně nebo doporučeně poštou, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí.
  Vysoká škola v řízeních podle ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.
  V případě absolvování maturitní zkoušky v září doručí uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 22. 10. 2018). Úspěšný uchazeč, který nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání, nemůže být přijat.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan/ka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
  V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do pěti pracovních dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně. Pětidenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště.
  V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do pěti pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.  Pětidenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště.
  V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.
  Děkan/ka může povolit zkoušku v náhradním termínu uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu.
  Další náhradní termín se nepřipouští.

  Náležitosti přihlášky:

  Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá elektronickou přihlášku. Elektronický formulář najdete na https://is.cuni.cz/studium v modulu Přijímací řízení.

  Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými přílohami a uhradit poplatek do 23:59:59 dne 28. 2. 2018. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  Podmínkou zahájení přijímacího řízení je řádné podání přihlášky včetně příloh.

  Stanovené přílohy:
  1. Potvrzení sportovního či tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen studia na UK FTVS“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o sportovního či tělovýchovného lékaře. Lékařská prohlídka musí být platná do 15. 5. 2018 včetně. Upozorńujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání.

  2. Uchazeči se speciálními potřebami mohou požádat o modifikaci písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  3. Uchazeči se speciálními potřebami o studium bakalářského studijního oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami mohou požádat o modifikaci talentových přijímacích zkoušek a písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  Další informace k přihlášce:
  1. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály.

  2. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden obor, je třeba vyplnit a elektronicky „odeslat“ odpovídající počet přihlášek. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře.

  3. Nemá-li přihláška ke studiu předepsané přílohy nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky,  fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto následku musí být uchazeč poučen.

   

  Kontaktní osoba: Zeithammerová Markéta
  Telefon: +420220172075
  Fax na studijní odbor: +420242454720
  E-mail: zeithammerova@ftvs.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2018
  Termín přijímací zkoušky:

  Písemné zkoušky:
  Řádný termín:  4. - 7. 6. 2018

  Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (navazující magisterské obory Učitelství pro střední školy – tělesná výchova (dvouoborové)) se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy partnerských fakult:

  http://www.ff.cuni.cz/
  http://www.natur.cuni.cz/
  http://www.mff.cuni.cz/

  Náhradní termín přijímací zkoušky:

  Písemné zkoušky:
  Náhradní termín:  18. - 19. 6. 2018

  Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (navazující magisterské obory Učitelství pro střední školy – tělesná výchova (dvouoborové)) se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy partnerských fakult:

  http://www.ff.cuni.cz/
  http://www.natur.cuni.cz/
  http://www.mff.cuni.cz/

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600 Kč
  Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud neuvedete při platbě variabilní symbol, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení:

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů.
  Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech a studijních oborech rozhoduje děkan/ka na jednání hlavní přijímací komise před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu.
  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu písemných přijímacích zkoušek na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.

  Je-li součástí ověřování podmínek přijetí ke studiu přijímací zkouška, zašle fakulta uchazeči pozvánku prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity s vyrozuměním o jejích pravidlech a průběhu nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  Ověřování podmínek doložitelných doklady:
  Uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech a oborech, kteří úspěšně složí  přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkankou, budou přijati až po předložení dokladu o ukončení studia požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysokoškolský diplom včetně dodatku k diplomu, osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR).

  Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkanem/děkankou, doručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení studia ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení po písemné části přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty osobně nebo doporučeně poštou, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí. 
  Vysoká škola v řízeních podle ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.
  V případě absolvování maturitní zkoušky v září doručí uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 22. 10. 2018). Úspěšný uchazeč, který nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení studia, nemůže být přijat.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan/ka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
  V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do pěti pracovních dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně. Pětidenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště.


  V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do pěti pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.  Pětidenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště.
  V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.

  Děkan/ka může povolit zkoušku v náhradním termínu uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu.
  Další náhradní termín se nepřipouští.

  Náležitosti přihlášky:

  Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá elektronickou přihlášku. Elektronický formulář najdete na https://is.cuni.cz/studium v modulu Přijímací řízení.

  Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými přílohami a uhradit poplatek do 23:59:59 dne 28. 2. 2018. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  Podmínkou zahájení přijímacího řízení je řádné podání přihlášky včetně příloh.

  Stanovené přílohy:
  1. Potvrzení sportovního či tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen studia na UK FTVS“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o sportovního či tělovýchovného lékaře. Lékařská prohlídka musí být platná do 15. 5. 2018 včetně. Upozorńujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání.

  2. Uchazeči se speciálními potřebami mohou požádat o modifikaci písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  3. Uchazeči se speciálními potřebami o studium bakalářského studijního oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami mohou požádat o modifikaci talentových přijímacích zkoušek a písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  Další informace k přihlášce:
  1. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály.

  2. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden obor, je třeba vyplnit a elektronicky „odeslat“ odpovídající počet přihlášek. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře.

  3. Nemá-li přihláška ke studiu předepsané přílohy nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky,  fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto následku musí být uchazeč poučen.

   

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Kateřina Wojasová
  Telefon: +420220172007
  E-mail: wojasova@ftvs.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 30.4.2018
  Termín přijímací zkoušky: 6.,7.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 19.6.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 500
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 550
  Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky nebo rodné číslo. Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze převodem z účtu nebo složenkou. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení:

  Elektronická přihláška se doručuje odesláním v elektronickém systému.  Listiná přihláška se doručuje na adresu UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6 do 30.4.2018, poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je splatný stejným způsobem jako v případě přihlášky elektronické.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkanka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.

  V případě onemocnění v den zkoušky musí uchazeč doručit do dvou dnů lékařské potvrzení
  a žádost o náhradní termín na adresu UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně na adresu UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6. Dvoudenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště.

  Další náhradní termín se nepřipouští.

  „V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu“.

  Náležitosti přihlášky:

  Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá přihlášku v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Elektronický formulář najdete na http://is.cuni.cz/studium.

  ·         Poplatek  za úkony spojené s přijímacím řízením:

            Elektronická přihláška: 500 Kč

            Listinná přihláška: 550 Kč.

            Poplatek  za úkony spojené s přijímacím řízením je podle Opatření děkanky č. 4/2017 čl. 2 odst. 3 nevratný.

  ·         Banka: Komerční banka Praha 6

  ·         Číslo účtu: 43-9685580247/0100

  ·         Variabilní symbol: 
  Elektronická přihláška: ID elektronické přihlášky.

  Listinná přihláška: Rodné číslo uchazeče

  Pokud neuvedete variabilní symbol, platba nebude přiřazena k přihlášce!

  ·         Platba je možná pouze převodem z účtu nebo složenkou.

  S přihláškou uchazeč odevzdá přílohy požadované v podmínkách přijímacího řízení.

   

  Elektronickou přihlášku uchazeč v systému potvrdí a odešle.

  Listinnou přihlášku uchazeč vlastnoručně podepíše a:

  ·         zašle doporučeně do 30. 4. 2018 na UK FTVS, J. Martího 31, 162 52 Praha 6
  (datum na poštovním razítku musí být nejpozději z 30. 4. 2018),

  ·         předá osobně do 30. 4. 2018 do podatelny UK FTVS, J. Martího 31, 162 52 Praha 6.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: 19.1.2018

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: x
  Konstantní symbol pro platbu převodem: x
  Banka: Komerční banka
  Účet: 43-9685580247/0100
  IBAN: CZ23 0100 0000 4396 8558 0247
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Ortotik-protetik kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Management tělesné výchovy a sportu prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk a literatura (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační. Konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační. Konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport MA - Etika sportu a integrita prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Management tělesné výchovy a sportu prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstva — Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství matematiky (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Kinantropologie Kmenový obor: Kinantropologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Kinantropologie Kmenový obor: Kinantropologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Kinantropologie Kmenový obor: Kinantropologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Kinantropologie Kmenový obor: Kinantropologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen