Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  zavřít

  • Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů v akademickém roce 2019/2020 nebyly dosud zveřejněny.

  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  Kontaktní údaje

  Ulice: J. Martího 31
  Město: Praha 6
  PSČ: 162 52
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.ftvs.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Datum zasedání AS: 18.09.2018
  Kontaktní osoba: Škábová Helena
  Telefon: +420220172075
  E-mail: prijimacky@ftvs.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640
  Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 18.1. 2019
  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů.
  Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech a studijních oborech rozhoduje děkanka na jednání hlavní přijímací komise před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu.
  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu písemných přijímacích zkoušek na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.

  Ověřování podmínek doložitelných doklady:
  Uchazeči o studium v bakalářských studijních programech a oborech, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkankou, budou přijati až po předložení dokladu o ukončení vzdělání požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, doklad o nostrifikaci středního vzdělání aj.).

  Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení po písemné části přijímací zkoušky, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí. (tzn. nejlépe do konce června 2019, nejpozději však do 30. 9. 2019), na studijní oddělení fakulty osobně nebo doporučeně poštou. U  oborů/programů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška, doručí uchazeč Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“. 
  Vysoká škola v řízeních podle ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.
  V případě absolvování maturitní zkoušky v září doručí uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 30. 9. 2019). Úspěšný uchazeč, který nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání, nemůže být přijat.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkanka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
  V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkanka tuto lhůtu prominout.
  V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do 3 pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.
  V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.
  Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce dle přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy – Řádu přijímacího řízení. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu.
  Další náhradní termín se nepřipouští.

  Uchazeči o studium v cizím jazyce:

  Pro uchazče o studium v cizím jazyce nejsou vypsány přijímací zkoušky. Tito studenti doloží ověřený doklad o středoškolském vzdělání (maturitní vysvědčení), Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“. 

  Náležitosti přihlášky:

  Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá pouze elektronickou přihlášku. Elektronický formulář najdete na https://is.cuni.cz/studium v modulu Přijímací řízení.

  Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými přílohami a uhradit poplatek do 23:59:59 dne 28. 2. 2019. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  Stanovené přílohy:

  pro studijní programy s talentovou zkouškou

  1. Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná tělovýchovného lékaře. Lékařská prohlídka musí být platná po celou dobu přijímacího řízení. Uchazeč předkládá toto potvrzení současně s přihláškou.

  2. Uchazeči se speciálními potřebami mohou požádat o modifikaci písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  3. Uchazeči se speciálními potřebami o studium bakalářského studijního oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami mohou požádat o modifikaci talentových přijímacích zkoušek a písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  Další informace k přihlášce:
  1. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály.

  2. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden obor/program, je třeba vyplnit a elektronicky „odeslat“ odpovídající počet přihlášek. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení od tělovýchovného lékaře.

  3. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li doloženo, že přihláška byla řádně uhrazena, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, přijímací řízení bude zastaveno a následně zasláno Rozhodnutí o nepřijetí.  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

   

  Datum zasedání AS: 18.09.2018
  Kontaktní osoba: Škábová Helena
  Telefon: +420220172075
  E-mail: skabova@ftvs.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640
  Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 18.1.2019
  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů.
  Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech a studijních oborech rozhoduje děkanka na jednání hlavní přijímací komise před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu.
  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu písemných přijímacích zkoušek na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.

  Ověřování podmínek doložitelných doklady:
  Uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech a oborech, kteří úspěšně složí  přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkankou, budou přijati až po předložení:

  1. Dokladu o ukončení studia požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysokoškolský diplom včetně dodatku k diplomu, osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR). 

  2. Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč„ schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“. 

  Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí originál Potvrzení od tělovýchovného lékaře a úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení studia ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení po písemné části přijímací zkoušky, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí (tzn. nejlépe do konce června 2019, nejpozději však do 30. 9. 2019), na studijní oddělení fakulty osobně nebo doporučeně poštou.
  Vysoká škola v řízeních podle ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.
  V případě absolvování státní závěrečné zkoušky v září doručí uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 30. 9. 2019). Úspěšný uchazeč, který nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení studia, nemůže být přijat.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkanka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
  V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně.
  V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.  Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkanka tuto lhůtu prominout.
  V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.
  Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce dle přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy – Řádu přijímacího řízení. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu.
  Další náhradní termín se nepřipouští.

  Náležitosti přihlášky:

  Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá pouze elektronickou přihlášku. Elektronický formulář najdete na https://is.cuni.cz/studium v modulu Přijímací řízení.

  Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými přílohami a uhradit poplatek do 23:59:59 dne 28. 2. 2019. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  Stanovené přílohy:

  Uchazeči se speciálními potřebami mohou požádat o modifikaci písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  Další informace k přihlášce:
  1. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály.

  2. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden studjiní program/obor, je třeba vyplnit a elektronicky „odeslat“ odpovídající počet přihlášek. 

  3. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li doloženo, že přihláška byla řádně uhrazena, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, přijímací řízení bude zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

   

  Obecné informace

  Informace o fakultě: Fakulta tělesné výchovy a sportu (dále jen UK FTVS) je vysokoškolským pracovištěm, které rozvíjí společenskovědní, biomedicínské, pedagogické a oborové disciplíny patřící do vědního oboru kinantropologie a biomechaniky. V oblasti vzdělávání se fakulta zaměřuje na profesní přípravu budoucích středoškolských a vysokoškolských učitelů, trenérů, instruktorů, fyzioterapeutů, řídících pracovníků, manažerů a dalších odborníků v oblasti pohybové a zdravotní výchovy, rekreačního, výkonnostního a profesionálního sportu pro specifická edukační prostředí na různých stupních státní a veřejné správy i v privátním sektoru. V badatelské činnosti se fakulta orientuje na výzkum biologických, psychologických a sociálních aspektů pohybové činnosti člověka, dále na výzkum podmínek, průběhu a efektů vyučovacího, tréninkového, zdravotně rekondičního a fyzioterapeutického procesu ve specifickém edukačním prostředí a u různých skupin populace. Jedním z výchovně-vzdělávacích cílů fakulty je zapojování studentů do řešení výzkumných úkolů kateder a laboratoří. Fakulta nabízí zdravotní péči a stravování všem studentům a dále omezenou kapacitu ubytování na koleji v areálu UK FTVS. Uchazeči musí prokázat pohybové a odborné předpoklady odpovídající požadavkům jednotlivých studijních programů a oborů UK FTVS.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: x
  Konstantní symbol pro platbu převodem: x
  Banka: Komerční banka
  Účet: 43-9685580247/0100
  IBAN: CZ23 0100 0000 4396 8558 0247
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky

  Počty

  Celkový počet studentů: 1831
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 2847
  Z toho do bakalářských studijních programů: 2175
  Z toho do magisterských studijních programů: 635

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Studijní program je uskutečňován bez specializace
  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Fitness Coach Fitness Coach prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen Studijní program je uskutečňován bez specializace
  Kondiční trenér Kondiční trenér prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Kondiční trenér Kondiční trenér kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Management tělesné výchovy a sportu Management tělesné výchovy a sportu prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Specializace ve zdravotnictví Ortotik-protetik kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Volbu specializace student provede při zápisu předmětů do letního semestru 1. ročníku
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Volbu specializace student provede při zápisu předmětů do letního semestru 1. ročníku
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Trenér Trenér prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Trenér Trenér prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen Studijní program je uskutečňován bez specializace
  Trenér Trenér kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Management tělesné výchovy a sportu Management tělesné výchovy a sportu prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  Master of Arts in Sports Ethics and Integrity Master of Arts in Sports Ethics and Integrity prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen volbu specializace student provede při zápisu do studia
  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen volbu specializace student provede při zápisu do studia
  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen volbu specializace student provede při zápisu do studia
  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Program umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu