Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Matematicko-fyzikální fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: MFF UK - Ke Karlovu 3
  Město: Praha 2
  PSČ: 121 16
  Obec: Praha
  Internetová adresa: https://www.mff.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Andrea Kadlecová
  Telefon: +420 951 551 262
  E-mail: andrea.kadlecova@matfyz.cuni.cz

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Datum konání: 21. 11. 2023
  Místo konání: V Holešovičkách 747/2, Praha 8, areál MFF UK, nebo dle situace přes webové aplikace
  Čas konání: 9:00 - 16:00 hodin
  Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Veverka
  telefon: 951 551 660
  mail: veverka@dekanat.mff.cuni.cz

  http://www.mff.cuni.cz/verejnost/dod/
  Informace o přijímacím řízení: **Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce**

  **Důležité termíny**

  Termín doložení znalosti češtiny: do 31. 7. 2024
  Termín doložení dosažení středního vzdělání s maturitou: do 31. 7. 2024

  Termíny žádostí o upuštění od přijímací zkoušky:
  do 31. 3. 2024 v případě bodu 1.
  do 30. 4. 2024 v případě bodů 2.- 3.
  do 24. 5. 2024 v případě bodů 4.- 6.
  do 31. 3. 2024 v případě bodu 7.

  **Podmínky přijetí**

  Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou; splnění této podmínky uchazeč musí doložit úředně ověřenou kopií dokladu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných a jazykových schopností uchazečů.

  1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky upuštěno – viz níže. U studijních programů uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající program.
  2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka, musejí doložit dostatečnou znalost jazyka:
  - buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého souvislého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR, nebo
  - dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo
  - doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo
  - doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého nebo slovenského jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

  Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2024 (platí pro všechny výše uvedené možnosti doložení jazykových schopností).

  Ke studiu všech studijních programů kromě programu Informatika budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek. Ke studiu studijního programu Informatika budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek a bylo u nich od odborné přijímací zkoušky upuštěno; a dále uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek a kteří úspěšně vykonají odbornou přijímací zkoušku, a v pořadí uchazečů se umístí na takových místech, která doplní celkový počet přijatých uchazečů na 400. Pokud bude od přijímací zkoušky do programu Informatika upuštěno u 350 nebo více uchazečů, bude kromě nich přijato ještě 50 uchazečů, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek a kteří úspěšně vykonají odbornou přijímací zkoušku, a v pořadí uchazečů se umístí do 50.místa včetně. V každém případě tedy bude ke studiu přijato alespoň 50 uchazečů, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku.

  V případě studijního programu Informatika u všech jeho specializací si student volí konkrétní specializaci do konce druhého ročníku studia.

  Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2024, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

  **Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky**

  Pro všechny otevírané studijní programy (tj. Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie, Matematické modelování, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání a Informatika) je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky (prominutí) požádají, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:

  1. ukončili nebo ukončí ve školním roce 2022/23 nebo 2023/2024 středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nepřevyšuje 1,5 u uchazečů do všech studijních programů kromě programu Informatika. U uchazečů do programu Informatika nesmí celkový průměr známek z matematiky být vyšší než 1,4;
  2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního (resp. celoštátneho) kola Matematické olympiády (kategorie A nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A) nebo Olympiády v informatike (kategorie A) nebo byli v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D), Astronomické olympiády (kategorie AB nebo CD) či Olympiády v informatike (kategorie A) nebo postoupili v České lingvistické olympiádě do ústředního kola;
  3. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování nebo Korespondenčního semináře M&M, které pořádá MFF UK;
  4. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České republice ve školním roce 2022/23 nebo 2023/24 a úspěšně složili zkoušku Matematika rozšiřující (organizace CERMAT) s procentuální úspěšností více než 67%;
  5. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve školním roce 2022/23 nebo 2023/24 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli úspěšnosti v testu alespoň 75%;
  6. absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětů Calculus AB nebo Calculus BC s výsledkem 5 a 4. Splnění této podmínky musí uchazeč doložit oficiální cestou prostřednictvím organizace Centrum pro talentovanou mládež;
  7. umístili se do třetího místa v jedné z kategorií soutěže České hlavičky, kterou vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT z.ú. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tuto skutečnost doloží ověřenou kopií diplomu či potvrzením od vyhlašovatele.

  **Podepsanou žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky s uvedením identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky a veškeré úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti je nutné doručit poštou na studijní oddělení MFF UK nejpozději**

  - do 31. 3. 2024 v případě bodu 1.
  - do 30. 4. 2024 v případě bodů 2.- 3.
  - do 24. 5. 2024 v případě bodů 4.- 6.
  - do 31. 3. 2024 v případě bodu 7.

  Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám nebude brán zřetel. Formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm.

  Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve v průběhu dubna.

  Začátkem května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. Uchazeči žádající o upuštění od přijímací zkoušky na základě bodů 4, 5 nebo bodu 6 tak mohou učinit až do 24. 5. 2024, tedy i po obdržení pozvánky na přijímací zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

  U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  **Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení**

  Pro všechny studijní programy (tj. Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie, Matematické modelování, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání a Informatika obsahuje tato zkouška deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.

  V případě studia Matematika zaměřená na vzdělávání – program na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška dvě části – část na MFF UK ověřující předpoklady ke studiu matematiky na MFF UK, a část na FF UK, ověřující předpoklady ke studiu humanitního programu na FF UK. Část zkoušky na MFF UK má stejnou strukturu jako přijímací zkouška na programy uskutečňované plně na MFF UK popsaná výše. Část zkoušky na FF UK je popsána na webových stránkách FF UK https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/.

  Přijímací zkouška konaná v náhradním termínu má stejnou podobu i kritéria hodnocení jako přijímací zkouška v řádném termínu.

  U přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

  MFF organizuje v rámci celoživotního vzdělávání Přípravný kurz k maturitě a přijímacím zkouškám. Bližší informace najdete na adrese:
  https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/pripravny-kurz

  **Odlišné podmínky pro přijetí**

  Odlišné podmínky platí pro přijetí uchazečů, kteří zahájili studium bakalářského studijního programu Informatika, Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie nebo Matematické modelování na MFF UK (§ 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění) a tohoto studia posléze zanechali nebo jim bylo ukončeno. Uchazeči jsou podle těchto podmínek přijímáni pouze ke studiu programů zaměřených na vzdělávání, tedy Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání a Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání.

  Odlišné podmínky pro přijetí spočívají v tom, že uchazeč není povinen prokázat splnění podmínek stanovených výše v Podmínkách pro přijetí, ale musí prokázat, že splňuje požadavky stanovené níže v této části.

  Uchazeč může být na základě odlišných podmínek pro přijetí přijat ke studiu za předpokladu, že nejpozději 2. září 2024 řádně podal přihlášku ke studiu (v listinné podobě) a zaplatil příslušný poplatek a zároveň nejpozději do 2. září 2024 doručí na studijní oddělení MFF UK odůvodněnou žádost o přijetí ke studiu na základě splnění odlišných podmínek.

  Uchazeč může být přijat, pokud zahájil studium bakalářského studijního programu Informatika, Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie nebo Matematické modelování na MFF UK a toto studium mu bylo ukončeno nebo jej zanechal, a od doby, kdy přestal být studentem takového programu, uplynul k poslednímu dni pro podání přihlášky (2. 9. 2024) méně než 1 rok. Zároveň v posledním akademickém roce předchozího studia získal alespoň 30 kreditů.

  O přijetí rozhoduje děkan nejpozději 16. září 2024.

  V případě, že uchazeč je přijat ke studiu na základě odlišných podmínek přijetí, nastupuje ke studiu vždy od 1. ročníku. Splnění předmětů, vystudovaných v předchozím studiu na MFF UK, může být uchazeči uznáno obdobně v souladu s čl. 12 Pravidel pro organizaci studia na MFF.
  Náležitosti přihlášky: **Náležitosti přihlášky**

  - Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní programy není omezen, pro každý zvolený studijní program musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.
  - Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
  - Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč specifický symbol, který pro něj vygeneroval Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
  - Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést platební kartou nebo bankovním převodem. Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad doloží také každý uchazeč z ČR i ze zahraničí, který provede platbu až po 21. 3. 2024. Doklad zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 3. 2024 (pro urychlení e-mailem).

  Údaje pro platbu v rámci ČR:
  Banka: Komerční banka
  Účet: 21210277/0100
  IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
  SWIFT: KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 1
  Specifický symbol: ID přihlášky

  - Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2024, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
  - Pokud v přihlášce uchazeč označí, že žádá o modifikaci přijímací zkoušky z důvodu speciálních potřeb vyplývajících ze zdravotního stavu, je povinen tuto žádost doložit současně s přihláškou, tedy nejpozději do 31. 3. 2024. Do elektronické přihlášky v takovém případě nahraje aktuální lékařskou zprávu či vyjádření příslušného odborného pracoviště se specifikací jeho potřeb. Obecný postup při podávání žádosti je popsán na stránce https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-23.html
  - Uchazeči, kteří předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:
  - doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo
  - doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
  - zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez
  dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo
  - zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč) - úředně ověřené doklady je v tomto případě nutné zaslat v listinné podobě na adresu studijního oddělení MFF nejpozději do 30. 6. 2024.

  - Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol (**nevztahuje se na střední školy na Slovensku**) a další informace naleznete na webových stránkách fakulty https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/organizace-studia/posouzeni-stredoskolskeho-vzdelani-pro-uchazece-o-bakalarske-studium.

  Pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, je termín pro doložení dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nejpozději 22. 10. 2024.

  **Dokud uchazeč nedoloží doklad o ukončeném středoškolském vzdělání (případně doklad o znalosti českého jazyka), nebude přijat ke studiu ani pozván k zápisu.**

  V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena, má se za to, že přihláška nebyla podána. Pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši a tento nedostatek není odstraněn ani v dodatečně stanovené lhůtě, přijímací řízení se zastavuje.

  Další informace naleznete "zde":https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/.
  Kontaktní osoba: Andrea Kadlecová
  Telefon: +420 951 551 262
  E-mail: andrea.kadlecova@matfyz.cuni.cz

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Datum konání: 21. 11. 2023

  Místo konání: V Holešovičkách 747/2, Praha 8, areál MFF UK, nebo dle situace přes webové aplikace.
  Čas konání: 9:00 - 16:00 hodin
  Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Veverka
  telefon: 951 551 660
  mail: veverka@dekanat.mff.cuni.cz

  http://www.mff.cuni.cz/verejnost/dod/
  Informace o přijímacím řízení: **Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce**

  **Důležité termíny**

  Termín doložení znalosti češtiny: do 31. 7. 2024
  Termín doložení dosažení bakalářského nebo magisterského vzdělání: do 30. 9. 2024
  Termín žádostí o upuštění od přijímací zkoušky: do 28. 2. 2024

  **Podmínky přijetí**

  Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

  Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí poštou co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2024, úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.

  Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných, případně i jazykových schopností uchazečů.
  1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou tvořenou jednou, nebo v případě sdruženého studia dvěma částmi; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky nebo její části upuštěno – viz níže. Do každého studijního programu jsou ke studiu přijati všichni uchazeči splňující požadované odborné i jazykové schopnosti. U programů sdruženého studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající program.
  2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka či absolvování vysokoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice na školách s českým nebo slovenským jazykem výuky, musejí doložit dostatečnou znalost českého nebo slovenského jazyka:
  - buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého souvislého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR vyučující v českém nebo slovenském jazyce, nebo
  - dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo
  - doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo
  - doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého nebo slovenského jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

  Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2024 (platí pro všechny výše uvedené možnosti doložení jazykových schopností).

  Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

  **Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky**

  **Pro studijní programy**
  Astronomie a astrofyzika,
  Biofyzika a chemická fyzika,
  Částicová a jaderná fyzika,
  Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie,
  Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů,
  Fyzika povrchů a plazmatu,
  Geofyzika a fyzika planet,
  Matematické a počítačové modelování ve fyzice,
  Optika a optoelektronika,
  Teoretická fyzika,
  Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
  Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
  Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
  Informatika – Softwarové systémy,
  Informatika – Teoretická informatika,
  Informatika – Umělá inteligence,
  Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her,
  Finanční a pojistná matematika,
  Matematická analýza,
  Matematické modelování ve fyzice a technice,
  Matematické struktury,
  Matematika pro informační technologie,
  Numerická a výpočtová matematika,
  Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie,
  Učitelství matematiky pro střední školy,
  Učitelství fyziky pro střední školy,
  Učitelství informatiky pro střední školy a
  Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

  je od odborné přijímací zkoušky na navazující magisterské studium, nebo od její části, upuštěno na základě předchozího bakalářského studia dle podmínek uvedených dále.

  O upuštění od přijímací zkoušky nebo její části **je nutno požádat** bezprostředně po podání přihlášky.
  Upuštění není možné u uchazečů, kteří se hlásí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu podle nových akreditací platných od akademického roku 2020/21 a kteří již předtím studovali studijní obor navazujícího magisterského studia podle akreditací platných v akademickém roce 2018/19, jenž odpovídá programu, na který se hlásí. Zároveň upuštění není možné u uchazečů, kteří již studovali studijní program podle nových akreditací platných od roku 2020/21 a hlásí se znovu do stejného studijního programu pro akademický rok 2024/25.

  Pro upuštění od odborné přijímací zkoušky je nutno splnit jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doložit v žádosti.

  **Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů**
  Astronomie a astrofyzika,
  Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie,
  Geofyzika a fyzika planet,
  Matematické a počítačové modelování ve fyzice

  je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního programu Matematické modelování B0541A170014, bakalářského studijního oboru Obecná fyzika 1701R026 nebo studijního programu Fyzika B0533A110001.

  **Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů**
  Biofyzika a chemická fyzika,
  Částicová a jaderná fyzika,
  Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů,
  Fyzika povrchů a plazmatu,
  Optika a optoelektronika,
  Teoretická fyzika

  je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná fyzika 1701R026 nebo studijního programu Fyzika B0533A110001.

  **Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu**
  Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
  je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Fyzika zaměřená na vzdělávání 7504R183 – Matematika se zaměřením na vzdělávání 7504R015 nebo programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání B0114A110001 se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání B0114A170004.

  Pokud je uchazeč o studium absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná fyzika (1701R026) nebo studijního programu Fyzika (B0533A110001) a hlásí se ke studiu studijního programu Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy, bude konat pouze ústní část přijímací zkoušky.

  **Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů**
  Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
  Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
  Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
  Informatika – Softwarové systémy,
  Informatika – Teoretická informatika,
  Informatika – Umělá inteligence,
  Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her

  je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářských studijních oborů
  Obecná informatika 1801R008,
  Softwarové a datové inženýrství 1801R049,
  Programování a softwarové systémy 1801R048,
  Programování 2612R054,
  Správa počítačových systémů 2612R055,
  Aplikace softwarového inženýrství 3901R056,
  Aplikovaná informatika 3901R057 a 1802R001,
  Bezpečnost a informační technologie 1802R007,
  Informační systémy a management 1802R032,
  Informační technologie 1802R007,
  Informatika a počítačové vědy 1801R034,
  Inteligentní systémy 2612R027,
  Internet věcí 1801R058,
  Inženýrská informatika 3902R023,
  Manažerská informatika 6209RR02,
  Matematická informatika 3901R058 a 1801R006,
  Paralelní a distribuované systémy 1801R021,
  Počítačová grafika a zpracování obrazu 1801R020,
  Počítačové hry a grafika 1801R059,
  Počítačové inženýrství 1801R037,
  Počítačové sítě a komunikace 1801R022,
  Počítačové systémy 2612R034,
  Počítačové systémy a zpracování dat 1801R024,
  Robotika 2301R013,
  Software 1801R060,
  Softwarové inženýrství 3902R031,
  Softwarové inženýrství 1801R040,
  Softwarové systémy 1801R035,
  Teoretická informatika 1801R010,
  Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka 1801R025,
  Web a multimédia 2612R062,
  Webové a softwarové inženýrství 1801R040
  Znalostní inženýrství 1801R045

  nebo programů
  Otevřená informatika B0613A140001
  Informatika B0613A140003
  Programování a vývoj aplikací B0613A140004
  Informatika B0613A140006,
  Informační technologie B0613A140016.

  **Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů** Matematická analýza a Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná matematika 1101R023 nebo studijního programu Obecná matematika B0541A170011.

  **Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu** Finanční a pojistná matematika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru
  Obecná matematika 1101R023,
  nebo studijních programů
  Obecná matematika B0541A170011
  Finanční matematika B0542A170001.

  **Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů** Numerická a výpočtová matematika a Matematické modelování ve fyzice a technice je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru
  Obecná matematika 1101R023,
  nebo studijních programů
  Obecná matematika B0541A170011
  Matematické modelování B0541A170014.

  **Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů** Matematické struktury je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářských studijních oborů
  Obecná matematika 1101R023,
  Matematické metody informační bezpečnosti 1801R013,
  Matematika pro informační technologie 1103R041
  nebo studijních programů
  Obecná matematika B0541A170011
  Matematika pro informační technologie B0541A170003.

  **Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu** Matematika pro informační technologie je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijních oborů
  Matematické metody informační bezpečnosti 1801R013,
  Matematika pro informační technologie 1103R041,
  Obecná matematika 1101R023,
  Obecná informatika 1801R008,
  Informatika a počítačové vědy 1801R034,
  Matematické inženýrství 3901R021,
  Matematická informatika 3901R058,
  Bezpečnost a informační technologie 1802R007,
  nebo studijních programů
  Obecná matematika B0541A170011
  Matematika pro informační technologie B0541A170003.

  **Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu** Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání 7504R015 – Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání 7504R003 nebo programu Matematika se zaměřením na vzdělávání B0114A170004 se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání B0114A170005.

  **Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu** Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství informatiky pro střední školy je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání 7504R015 – Informatika se zaměřením na vzdělávání 1802R023 nebo programu Matematika se zaměřením na vzdělávání B0114A170004 se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání B0114A140002.

  **Od části přijímací zkoušky** ověřující matematické předpoklady ke studiu je upuštěno u uchazečů o magisterské studium studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem program z FF UK, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání 7504R015 a libovolného dalšího oboru; nebo programu Matematika se zaměřením na vzdělávání B0114A170004 se sdruženým studiem libovolného dalšího programu se zaměřením na vzdělávání. Upuštění od třetí části přijímací zkoušky se řídí podmínkami přijímacího řízení FF UK.

  **Podepsanou a doloženou žádost (vč. uvedení identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky) o upuštění od přijímací zkoušky je třeba poslat poštou bezprostředně po podání přihlášky. Doložení musí uvádět jak název studijního programu/oboru, tak příslušný kód studijního programu/oboru SIMS, který musí být potvrzen příslušnou vysokou školou. Nebude-li žádost podána a doložena do 29. 2. 2024, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.**

  Žádost je nutno zaslat poštou na studijní oddělení MFF UK v listinné podobě. Formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/casto-kladene-dotazy. Žádost je nutno doložit buď úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu, nebo potvrzením o studiu bakalářského studijního programu opravňujícího k upuštění od přijímací zkoušky (viz výše). V případě, že bude od přijímací zkoušky upuštěno na základě potvrzení o studiu bakalářského studijního programu/oboru, je nutno do termínu 30. 9. 2024 tento studijní program úspěšně absolvovat.

  Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve v průběhu března.

  Koncem dubna zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku.

  U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  **Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení**

  **V případě programů**
  Astronomie a astrofyzika,
  Biofyzika a chemická fyzika,
  Částicová a jaderná fyzika,
  Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie,
  Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů,
  Fyzika povrchů a plazmatu,
  Geofyzika a fyzika planet,
  Matematické a počítačové modelování ve fyzice,
  Optika a optoelektronika,
  Teoretická fyzika

  je tato zkouška písemná a tvoří ji 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 120 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

  **V případě programů**
  Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
  Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
  Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
  Informatika – Softwarové systémy,
  Informatika – Teoretická informatika,
  Informatika – Umělá inteligence,
  Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her,
  Finanční a pojistná matematika,
  Matematická analýza,
  Matematické modelování ve fyzice a technice,
  Matematické struktury,
  Matematika pro informační technologie,
  Numerická a výpočtová matematika
  Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

  je tato zkouška písemná a tvoří ji 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

  **V případě sdružených programů**
  Učitelství matematiky pro střední školy,
  Učitelství fyziky pro střední školy,
  Učitelství informatiky pro střední školy
  Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

  uskutečňovaných plně na MFF UK má tato zkouška dvě části, písemnou a ústní.

  Písemnou část tvoří 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 20 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů.

  V ústní části zkoušky uchazeči prokazují základní znalosti a dovednosti z učitelské propedeutiky v rozsahu předmětů Úvod do psychologie a Pedagogická propedeutika ze studijního plánu maior studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání a schopnosti aplikovat teoretické znalosti při řešení modelových situací z pedagogické praxe. Maximální počet bodů za ústní část zkoušky je 20.

  Body z obou částí zkoušky se sčítají, maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 50 bodů ze 100 možných.

  Pokud je uchazeč o studium absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná fyzika (1701R026) nebo studijního programu Fyzika (B0533A110001) a hlásí se ke studiu studijního programu Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy, bude konat pouze ústní část přijímací zkoušky. V takovém případě je možné získat maximálně 20 bodů a bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 10 bodů z 20 možných.

  **V případě programu**
  Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem programu na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška tři části.
  - První část ověřuje matematické předpoklady ke studiu a tvoří ji dvě úlohy. Na vypracování zkoušky je 40 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 20 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů.
  - Druhá část zkoušky je ústní a uchazeči v ní prokazují základní znalosti a dovednosti z učitelské propedeutiky v rozsahu předmětů Úvod do psychologie a Pedagogická propedeutika ze studijního plánu maior studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání a schopnosti aplikovat teoretické znalosti při řešení modelových situací z pedagogické praxe. Maximální počet bodů za ústní část zkoušky je 20. Body za písemnou a ústní část zkoušky se sčítají, maximální celkový počet bodů je 60. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 30 bodů z 60 možných.
  - Třetí část ověřuje předpoklady ke studiu oboru FF UK a její podoba je určena podmínkami přijímacího řízení FF UK pro daný obor, viz https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11210

  Přijímací zkouška konaná v náhradním termínu má stejnou podobu i kritéria hodnocení jako přijímací zkouška v řádném termínu.

  **Skladba úloh písemné zkoušky pro jednotlivé studijní programy je následující:**

  **Studijní programy**
  Astronomie a astrofyzika,
  Biofyzika a chemická fyzika,
  Částicová a jaderná fyzika,
  Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie,
  Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů,
  Fyzika povrchů a plazmatu,
  Geofyzika a fyzika planet,
  Matematické a počítačové modelování ve fyzice,
  Optika a optoelektronika,
  Teoretická fyzika
  - Fyzika (4 úlohy)

  **Studijní program**
  Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
  - Fyzika (2 úlohy)
  - Matematika (2 úlohy)

  **Studijní programy**
  Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
  Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
  Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
  Informatika – Softwarové systémy,
  Informatika – Teoretická informatika,
  Informatika – Umělá inteligence,
  Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her
  - Informatika (4 úlohy)

  **Studijní programy**
  Matematická analýza,
  Matematické modelování ve fyzice a technice,
  Matematické struktury,
  Matematika pro informační technologie,
  Numerická a výpočtová matematika,
  Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
  - Matematika (4 úlohy)

  **Studijní program**
  Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství informatiky pro střední školy
  - Matematika (2 úlohy)
  - Informatika (2 úlohy)

  **Studijní program**
  Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
  - Matematika (2 úlohy)
  - Deskriptivní geometrie (2 úlohy)

  **Studijní program**
  Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem programu na FF
  - Matematika (2 úlohy)
  - další část v závislosti na programu dle požadavků FF UK

  **Studijní program**
  Finanční a pojistná matematika
  - Matematika (2 úlohy)
  - Pravděpodobnost a statistika (1 úloha)
  - Finanční matematika (1 úloha)

  U písemné odborné přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.
  Náležitosti přihlášky: **Náležitosti přihlášky**

  - Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní programy není omezen, pro každý zvolený studijní program musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.
  - Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči studijním informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
  - Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč specifický symbol, který pro něj vygeneruje Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
  - Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést platební kartou nebo bankovním převodem. Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad doloží také každý uchazeč z ČR i ze zahraničí, který provede platbu až po 22. 2. 2024. Doklad zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 29. 2. 2024 (pro urychlení e-mailem).

  **Údaje pro platbu v rámci ČR:**
  Banka: Komerční banka
  Účet: 21210277/0100
  IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
  SWIFT: KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 1
  Specifický symbol: vygenerovaný studijním informačním systémem

  - Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2024 úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.
  - Pokud v přihlášce uchazeč označí, že žádá o modifikaci přijímací zkoušky, z důvodu speciálních potřeb vyplývajících ze zdravotního stavu, je povinen tuto žádost doložit současně s přihláškou, tedy nejpozději do 29. 2. 2024. Do elektronické přihlášky v takovém případě nahraje aktuální lékařskou zprávu či vyjádření příslušného odborného pracoviště se specifikací jeho potřeb. Obecný postup při podávání žádosti je popsán na stránce https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-23.html
  - Uchazeči, kteří předchozí vysokoškolské vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:
  - doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); nebo
  - zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska); nebo
  - zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). Úředně ověřené doklady je v tomto případě nutné zaslat v listinné podobě na adresu studijního oddělení MFF nejpozději do 30. 6. 2024.
  - Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol a další informace naleznete na webových stránkách fakulty https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/organizace-studia/uznavani-zahranicniho-vysokoskolskeho-vzdelavani.

  **Dokud uchazeč nedoloží doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání (případně doklad o znalosti českého jazyka), nebude přijat ke studiu ani pozván k zápisu.**

  V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, přijímací řízení se zastavuje.

  Další informace naleznete "zde":https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. D. Zádrapová, Ing. D. Rejnušová
  Telefon: +420 951 551 223
  E-mail: dagmar.zadrapova@mff.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Všechny doktorské studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Podmínky přijímacího řízení 2024/2025 pro všechny doktorské programy v českém jazyce na MFF UK s výjimkou programu Bioinformatika a výpočetní biologie


  Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření předpokladů uchazečů pro vědeckou práci na fakultě v rámci doktorského studia, kterými jsou zejména odborné a jazykové znalosti, a dále schopnosti samostatné tvůrčí práce a týmové spolupráce. Tyto schopnosti se posuzují především na základě materiálů předložených s přihláškou ke studiu a na základě̌ výsledku ústní příjímací zkoušky.
  Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky.
  Důležitá data:
  • Podání přihlášky: do 30.4.2024
  • Doporučující dopis: do 30.4.2024
  • Podání žádosti o prominutí jazykové zkoušky: do 30.4.2024
  • Pozvánka na přijímací zkoušku – polovina května 2024
  • Žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky včetně podkladů v případě bodů 1. - 3. a 5. - 6. uvedených níže musí být podána nejpozději do 31. 5. 2024
  • Žádost o upuštění od odborné části přijímací zkoušky včetně podkladů podle bodu 4. uvedeného níže musí být podána nejpozději do 16. 6. 2024
  • Řádný termín přijímací zkoušky 17. a 18.6.2024
  • Náhradní termín přijímací zkoušky: 25.6.2024, lze o něj požádat ze závažných důvodů.
  • Dodání dokladu o absolvování Mgr. studia do 30.9.2024. Pokud uchazeč má podanou žádost o uznání zahraničního vzdělání a dosud o ní nebylo rozhodnuto, lhůta pro dodání dokladu se prodlužuje do 22.10.2024. Stejně tak se lhůta pro dodání dokladu o absolvování Mgr. studia prodlužuje do 22.10.2024 pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2024.

  Přijetí ke studiu
  Ke studiu všech studijních programů v českém jazyce kromě programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky budou přijati ti uchazeči, kteří
  • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny její povinné přílohy,
  • úspěšně složili odbornou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno,
  • úspěšně složili jazykovou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno.
  Do programu Obecné otázky fyziky a didaktika fyziky v českém jazyce budou přijati ti uchazeči, kteří
  • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny její povinné přílohy,
  • úspěšně složili odbornou část přijímací zkoušky a v pořadí uchazečů se umístili mezi prvními třemi,
  • úspěšně složili jazykovou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno.

  Popis ověření a kritéria hodnocení
  Pozvánka k přijímací zkoušce
  K přijímací zkoušce budou pozváni ti uchazeči, kteří
  • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a její povinné přílohy 2,3 a 4
  • zaplatili poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
  • do poloviny května 2024 jim nebylo vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky.
  V polovině května 2024 zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.
  Přijímací zkouška
  Přijímací zkouška do všech studijních programů s výjimkou programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky:
  Přijímací zkouška má dvě části, odbornou a jazykovou. Odborná část přijímací zkoušky se koná formou rozpravy s uchazečem k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Komise při ní uchazeči položí tři otázky vztahující se k základním oblastem programu, na který se hlásí. U odpovědí komise posuzuje zejména věcnou správnost, znalost oboru, a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Každou odpověď komise hodnotí výrokem Prospěl/Neprospěl. Uchazeč musí získat hodnocení Prospěl za všechny tři odpovědi. Pokud uchazeč doloží, že si jako budoucí téma vybral jedno z témat navržených fakultou a má souhlas budoucího školitele s vedením tohoto tématu, či pokud před komisí obhájí anotaci svého vlastního tématu, stačí mu k úspěšnému vykonání přijímací zkoušky pouze dva výsledky Prospěl ze tří otázek.
  Přijímací zkouška do programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky:
  Přijímací zkouška má dvě části, odbornou a jazykovou. Odborná část přijímací zkoušky se koná formou rozpravy s uchazečem k problematice studijního programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky. Komise při ní uchazeči položí tři otázky vztahující se k základním oblastem programu. U odpovědí komise posuzuje zejména věcnou správnost, znalost oboru, a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Každou odpověď komise hodnotí body v rozmezí 0-30 bodů, uchazeč tedy může získat maximálně 90 bodů. Uchazeč úspěšně složí odbornou část přijímací zkoušky v případě, že získá alespoň 60 bodů. V případě, že zkoušku složí úspěšně více než 3 uchazeči, sestaví komise pořadí uchazečů podle počtu získaných bodů. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří úspěšně složí obě části přijímací zkoušky a v odborné části přijímací zkoušky získají nejvyšší počet bodů.
  Jazyková část přijímací zkoušky:
  Nedílnou součástí přijímací zkoušky je i prověření znalosti anglického jazyka formou písemného testu konaného prezenční formou, ve kterém může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné absolvování tohoto testu je nutné získat alespoň 50 bodů. V případě, že se uchazeč nemůže z objektivních důvodů zúčastnit prezenčního testu, je možné tento test vykonat za stejných podmínek online formou na Katedře jazykové přípravy MFF UK. Student musí v takovém případě nejpozději v den konání zkoušky kontaktovat studijní oddělení a seznámit ho s oněmi důvody.

  Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky
  Podmínky pro upuštění od odborné části přijímací zkoušky
  Od odborné části přijímací zkoušky do studijního programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky nelze upustit. Od odborné části přijímací zkoušky je upuštěno u uchazečů do všech studijních programů s výjimkou programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky, kteří si zvolí jedno z témat nabízených fakultou, získají souhlas budoucího školitele a navíc splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
  1. hlásí se do některého studijního programu z oblastí vzdělávání Informatika nebo Matematika a jejich práce byla oceněna v soutěži SVOČ v informatice, matematice nebo didaktice matematiky,
  2. jejich práce byla oceněna v Česko-slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice (pro stud. programy z oblasti vzdělávání Fyzika),
  3. jsou autory původní vědecké práce v oboru, na který se hlásí, a která byla publikovaná nebo k publikaci přijatá v recenzovaném mediu indexovaném v databázi MathScinet, SCOPUS nebo ISI Web of Knowledge,
  4. v akademickém roce 2023/2024 se stali na MFF UK absolventy některého navazujícího magisterského studijního programu z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika nebo Matematika a u každé části státní závěrečné zkoušky byli klasifikováni „výborně“ nebo „velmi dobře“,
  5. v akademických letech 2022/23 a 2023/24 získali na MFF UK v některém navazujícím magisterském studijním programu z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika nebo Matematika alespoň 120 kreditů a jejich prospěchový průměr (podle Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 8, odst. 13) nepřevyšoval 1,5, při klasifikaci 1 = „výborně“, 2 = „velmi dobře“, 3 = „dobře“,
  6. dosáhli jiných mimořádných úspěchů dokládajících předpoklady pro doktorské studium,
  O upuštění od odborné přijímací zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v případě bodů 1. - 3. a 5. - 6. nejpozději do 31. 5. 2024 a v případě bodu 4. nejpozději do 16. 6. 2024.
  Podmínky pro upuštění od jazykové části přijímací zkoušky
  Od jazykové části přijímací́ zkoušky z angličtiny bude upuštěno u uchazečů, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek:
  A. Uchazeč doloží, že absolvoval alespoň dva roky vysokoškolského nebo středoškolského vzdělaní v anglickém jazyce v některé z těchto zemí: Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA, Jihoafrická republika, Malta nebo Indie.
  B. Uchazeč složil alespoň jednu z níže uvedených zkoušek a dosáhl alespoň níže uvedeného minimálního bodového zisku nebo úrovně (je-li stanovena):
  • všeobecná statní jazyková zkouška z angličtiny v České republice,
  • zkouška z Anglického jazyka – NJAZ091 nebo ekvivalentní́ - na MFF UK,
  • TOEFL (paper) – 533 bodů,
  • TOEFL (computer) – 200 bodů,
  • TOEFL (internet) – 72 bodů,
  • IELTS – 6 bodů,
  • C2 Proficiency (dříve nazývaný CPE) - Pass
  • C1 Advanced (dříve nazývaný CAE) - Pass
  • B2 First (dříve nazývaný FCE) – Známka A, B
  • ESOL International (B2 - C2)
  O upuštění od jazykové zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v termínech stanovených výše.
  Náležitosti přihlášky: PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
  Přihláška se podává výhradně elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou. Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
  V přihlášce uchazeč kromě osobních údajů musí uvést zejména studijní program, do kterého se hlásí, a předpokládané téma disertace.
  PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY
  A. Povinné
  1. Doklad o ukončení studia v magisterském studijním programu.
  Ke každé podané přihlášce uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2024, úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, připadně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Pokud uchazeč má podanou žádost o uznání zahraničního vzdělání a dosud o ní nebylo rozhodnuto, lhůta pro dodání dokladu se prodlužuje do 22. 10. 2024. Stejně tak se lhůta pro dodání dokladu o absolvování Mgr. studia prodlužuje do 22. 10. 2024 pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2024.
  Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů magisterského studia na MFF UK.
  Uchazeči, kteří předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:
  • doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo
  • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (doklad ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo
  • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč).
  2. Minimálně jeden doporučující dopis (autor dopisu jej zašle mailem na adresu phd@mff.cuni.cz do 30. 4. 2024).
  3. Odborný životopis.
  4. Motivační dopis.
  B. Volitelné
  • Žádost o prominutí jazykové zkoušky a její přílohy.
  • Stručnou anotaci tématu disertace v případě, že si uchazeč nevybere ze seznamu témat nabízených fakultou.
  POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM
  Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatku je 780 Kč. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč jako specifický symbol číslo, které pro něj vygeneruje studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; platby v hotovosti fakulta nepřijímá. Při platbě bankovním převodem je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky (to se týká především plateb ze zahraničí). Bankovní spojení pro platbu:
  Banka: Komerční banka
  Účet: 21210277/0100
  IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
  SWIFT: KOMB CZ PP
  Variabilní symbol: 1
  Konstantní symbol: bezhotovostní platba 0308, složenkou 0179
  Specifický symbol: vygenerovaný informačním systémem

  V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0179
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 21210277/0100
  IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 1
  Specifický symbol: ID přihlášky

  Počty

  Celkový počet přihlášených uchazečů: 2229
  Z toho do bakalářských studijních programů: 1698
  Z toho do magisterských studijních programů: 531

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Computer Science Computer Science prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Finanční matematika Finanční matematika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Fyzika Fyzika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Fyzika se zaměřením na vzdělávání Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Fyzika se zaměřením na vzdělávání Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Informatika Informatika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematické modelování Matematické modelování prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika pro informační technologie Matematika pro informační technologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Obecná matematika Obecná matematika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Astronomie a astrofyzika Astronomie a astrofyzika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Atmospheric Physics, Meteorology and Climatology Atmospheric Physics, Meteorology and Climatology prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Biofyzika a chemická fyzika Biofyzika a chemická fyzika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Biophysics and Chemical Physics Biophysics and Chemical Physics prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Computational Mathematics Computational Mathematics prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Computer Science - Artificial Intelligence Computer Science - Artificial Intelligence prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Computer Science - Discrete Models and Algorithms Computer Science - Discrete Models and Algorithms prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Computer Science - Language Technologies and Computational Linguistics Computer Science - Language Technologies and Computational Linguistics prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Computer Science - Software and Data Engineering Computer Science - Software and Data Engineering prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Computer Science - Software Systems Computer Science - Software Systems prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Computer Science - Theoretical Computer Science Computer Science - Theoretical Computer Science prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Computer Science - Visual Computing and Game Development Computer Science - Visual Computing and Game Development prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Částicová a jaderná fyzika Částicová a jaderná fyzika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Financial and Insurance Mathematics Financial and Insurance Mathematics prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Finanční a pojistná matematika Finanční a pojistná matematika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Fyzika povrchů a plazmatu Fyzika povrchů a plazmatu prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Geofyzika a fyzika planet Geofyzika a fyzika planet prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Informatika - Diskrétní modely a algoritmy Informatika - Diskrétní modely a algoritmy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Informatika - Softwarové a datové inženýrství Informatika - Softwarové a datové inženýrství prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Informatika - Softwarové systémy Informatika - Softwarové systémy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Informatika - Teoretická informatika Informatika - Teoretická informatika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Informatika - Umělá inteligence Informatika - Umělá inteligence prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Matematická analýza Matematická analýza prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Matematické a počítačové modelování ve fyzice Matematické a počítačové modelování ve fyzice prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Matematické modelování ve fyzice a technice Matematické modelování ve fyzice a technice prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Matematické struktury Matematické struktury prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Matematika pro informační technologie Matematika pro informační technologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Mathematical Analysis Mathematical Analysis prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Mathematical Modelling in Physics and Technology Mathematical Modelling in Physics and Technology prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Mathematical Structures Mathematical Structures prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Mathematics for Information Technologies Mathematics for Information Technologies prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Numerická a výpočtová matematika Numerická a výpočtová matematika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Optics and Optoelectronics Optics and Optoelectronics prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Optika a optoelektronika Optika a optoelektronika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Particle and Nuclear Physics Particle and Nuclear Physics prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Physics of Condensed Matter and Materials Physics of Condensed Matter and Materials prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Probability, Mathematical Statistics and Econometrics Probability, Mathematical Statistics and Econometrics prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Surface and Plasma Physics Surface and Plasma Physics prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teoretická fyzika Teoretická fyzika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství fyziky pro střední školy Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro střední školy Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro střední školy Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro střední školy Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro střední školy Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro střední školy Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Algebra, teorie čísel a matematická logika Algebra, number theory, and mathematical logic prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Algebra, teorie čísel a matematická logika Algebra, number theory, and mathematical logic kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Algebra, teorie čísel a matematická logika Algebra, teorie čísel a matematická logika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Algebra, teorie čísel a matematická logika Algebra, teorie čísel a matematická logika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Atmospheric physics, meteorology and climatology Atmospheric physics, meteorology and climatology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Atmospheric physics, meteorology and climatology Atmospheric physics, meteorology and climatology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Bioinformatics and computational biology Bioinformatics and computational biology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Bioinformatics and computational biology Bioinformatics and computational biology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Bioinformatika a výpočetní biologie Bioinformatika a výpočetní biologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Bioinformatika a výpočetní biologie Bioinformatika a výpočetní biologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Computational linguistics Computational linguistics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Computational linguistics Computational linguistics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Computational mathematics Computational mathematics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Computational mathematics Computational mathematics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Computer Science - Software Systems Computer Science - Software Systems prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Computer Science - Software Systems Computer Science - Software Systems kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Computer Science - Visual computing and computer games Computer Science - Visual computing and computer games prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Computer Science - Visual computing and computer games Computer Science - Visual computing and computer games kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Částicová a jaderná fyzika Částicová a jaderná fyzika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Částicová a jaderná fyzika Částicová a jaderná fyzika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzika nanostruktur a nanomateriálů Fyzika nanostruktur a nanomateriálů prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzika nanostruktur a nanomateriálů Fyzika nanostruktur a nanomateriálů kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzika povrchů a rozhraní Fyzika povrchů a rozhraní prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzika povrchů a rozhraní Fyzika povrchů a rozhraní kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzika Země a planet Fyzika Země a planet prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzika Země a planet Fyzika Země a planet kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  General Questions of Mathematics and Computer Science General Questions of Mathematics and Computer Science prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  General Questions of Mathematics and Computer Science General Questions of Mathematics and Computer Science kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Geometrie, topologie, a globální analýza Geometrie, topologie, a globální analýza prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Geometrie, topologie, a globální analýza Geometrie, topologie, a globální analýza kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Geometry, topology, and global analysis Geometry, topology, and global analysis prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Geometry, topology, and global analysis Geometry, topology, and global analysis kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Informatika - Softwarové systémy Informatika - Softwarové systémy prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Informatika - Softwarové systémy Informatika - Softwarové systémy kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Kvantová optika a optoelektronika Kvantová optika a optoelektronika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Kvantová optika a optoelektronika Kvantová optika a optoelektronika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Matematická analýza Matematická analýza prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Matematická analýza Matematická analýza kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Matematická lingvistika Matematická lingvistika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Matematická lingvistika Matematická lingvistika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Matematické a počítačové modelování Matematické a počítačové modelování prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Matematické a počítačové modelování Matematické a počítačové modelování kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Mathematical analysis Mathematical analysis prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Mathematical analysis Mathematical analysis kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Mathematical and computer modeling Mathematical and computer modeling prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Mathematical and computer modeling Mathematical and computer modeling kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Numerická a výpočtová matematika Numerická a výpočtová matematika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Numerická a výpočtová matematika Numerická a výpočtová matematika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Obecné otázky matematiky a informatiky Obecné otázky matematiky a informatiky prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Obecné otázky matematiky a informatiky Obecné otázky matematiky a informatiky kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Particle and Nuclear Physics Particle and Nuclear Physics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Particle and Nuclear Physics Particle and Nuclear Physics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physics Education and General Problems of Physics Physics Education and General Problems of Physics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physics of Condensed Matter and Materials Research Physics of Condensed Matter and Materials Research prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physics of Condensed Matter and Materials Research Physics of Condensed Matter and Materials Research kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physics of nanostructures and nanomaterials Physics of nanostructures and nanomaterials prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physics of nanostructures and nanomaterials Physics of nanostructures and nanomaterials kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physics of Plasmas and Ionized Media Physics of Plasmas and Ionized Media prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physics of Plasmas and Ionized Media Physics of Plasmas and Ionized Media kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physics of Surfaces and Interfaces Physics of Surfaces and Interfaces prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physics of Surfaces and Interfaces Physics of Surfaces and Interfaces kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physics of the Earth and Planets Physics of the Earth and Planets prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physics of the Earth and Planets Physics of the Earth and Planets kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Probability and statistics, econometrics and financial mathematics Probability and statistics, econometrics and financial mathematics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Probability and statistics, econometrics and financial mathematics Probability and statistics, econometrics and financial mathematics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Quantum Optics and Optoelectronics Quantum Optics and Optoelectronics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Quantum Optics and Optoelectronics Quantum Optics and Optoelectronics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Teoretická informatika a umělá inteligence Teoretická informatika a umělá inteligence prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Teoretická informatika a umělá inteligence Teoretická informatika a umělá inteligence kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail