Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Matematicko-fyzikální fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: MFF UK - Ke Karlovu 3
  Město: Praha 2
  PSČ: 121 16
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.mff.cuni.cz/

  Bakalářské studijní programy

  Datum zasedání AS: 23.05.2018
  Kontaktní osoba: Andrea Kadlecová
  Telefon: +420 951 551 262
  E-mail: andrea.kadlecova@mff.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640 Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 690 Kč

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 22.11.2018
  http://www.mff.cuni.cz/verejnost/dod/
  Informace o přijímacím řízení: **Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce**

  **Podmínky přijetí**

  Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou; splnění této podmínky uchazeč musí doložit úředně ověřenou kopií dokladu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných a jazykových schopností uchazečů.

  1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky upuštěno – viz níže. U studijních programů uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající program.
  2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka, musí doložit dostatečnou znalost jazyka buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR, nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2019.

  Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek. Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2019, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.


  **Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky**

  Pro všechny otevírané studijní programy (tj. *Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie, Matematické modelování, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání a Informatika se specializacemi Programování a vývoj software, Umělá inteligence, Systémové programování, Databáze a web, Obecná informatika a Počítačová grafika, vidění a vývoj her*) je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky (prominutí) požádají, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:

  1. ukončili nebo ukončí ve školním roce 2017/18 nebo 2018/2019 středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nepřevyšuje 1.5;
  2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního (resp. celoštátneho) kola Matematické olympiády (kategorie A nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A) nebo Olympiády v informatike (kategorie A) nebo byli v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D) či Olympiády v informatike (kategorie A) nebo postoupili v České lingvistické olympiádě do národního kola;
  3. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování nebo Korespondenčního semináře M&M, které pořádá MFF UK;
  4. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České republice ve školním roce 2017/18 nebo 2018/19 a úspěšně složili zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT);
  5. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve školním roce 2017/18 nebo 2018/19 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli úspěšnosti v testu alespoň 75%;
  6. absolvovali ve školním roce 2017/18 nebo 2018/19 mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětů Calculus AB nebo Calculus BC s výsledkem 5 a 4.

  **Podepsanou žádost (formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese "zde":https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm) o upuštění od odborné přijímací zkoušky s uvedením identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky je nutné podat a veškeré úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti doručit poštou nebo osobně na studijní oddělení MFF UK nejpozději**

  - do 31. 3. 2019 v případě bodu 1.
  - do 30. 4. 2019 v případě bodů 2.- 3.
  - do 24. 5. 2019 v případě bodů 4.- 6.

  Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám nebude brán zřetel.
  Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve začátkem dubna.

  Začátkem května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. Uchazeči žádající o upuštění od přijímací zkoušky na základě bodů 4, 5 nebo bodu 6 tak mohou učinit až do 24. 5. 2019, tedy i po obdržení pozvánky na přijímací zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

  U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  **Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení**

  Pro všechny studijní programy (tj. *Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie, Matematické modelování, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání a Informatika se specializacemi Programování a vývoj software, Umělá inteligence, Systémové programování, Databáze a web, Obecná informatika a Počítačová grafika, vidění a vývoj her*) obsahuje tato zkouška deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).

  Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.

  V případě studijního programu Informatika u všech jeho specializací si student volí konkrétní specializaci do konce druhého ročníku studia.

  V případě studia Matematika zaměřená na vzdělávání – program na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška dvě části – část na MFF UK ověřující předpoklady ke studiu matematiky na MFF UK, a část na FF UK, ověřující předpoklady ke studiu humanitního programu na FF UK. Část zkoušky na MFF UK má stejnou strukturu jako přijímací zkouška na programy uskutečňované plně na MFF UK popsaná výše. Část zkoušky na FF UK je popsána na webových stránkách FF UK viz "zde":https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/mezifakultni-studium-20182019/.

  Přijímací zkouška konaná v náhradním termínu má stejnou podobu i kritéria hodnocení jako přijímací zkouška v řádném termínu.

  U přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.
  Náležitosti přihlášky: **Náležitosti přihlášky**

  - Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní obory není omezen, pro každý zvolený studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.
  - Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
  - Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč specifický symbol, který pro něj vygeneroval Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
  - Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést platební kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (poštovní poukázkou pouze v rámci ČR). Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad doloží také každý uchazeč z ČR i ze zahraničí, který provede platbu až po 24. 3. 2019. Doklad zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 3. 2019 (pro urychlení e-mailem).

  *Údaje pro platbu v rámci ČR:*
  Banka: Komerční banka
  Účet: 21210277/0100
  IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
  SWIFT: KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 1
  Specifický symbol: vygenerovaný studijním informačním systémem

  - Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2019 úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči, kteří předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol a další informace naleznete na "příslušných webových stránkách":https://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/os/nostrifikace.htm fakulty. Úředně ověřené doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu studijního oddělení MFF nejpozději do 30.6.2019. Pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, je termín pro doložení dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nejpozději 22. 10. 2019. Dokud uchazeč nedoloží doklad o ukončeném středoškolském vzdělání, nebude přijat ke studiu ani pozván k zápisu.
  - V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

  Další informace naleznete "zde":https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/.
  Datum zasedání AS: 23.05.2018
  Kontaktní osoba: Andrea Kadlecová
  Telefon: +420 951 551 262
  E-mail: andrea.kadlecova@mff.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640 Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 690 Kč

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 22.11.2018
  http://www.mff.cuni.cz/verejnost/dod/
  Informace o přijímacím řízení: **Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce**

  **Podmínky přijetí**
  Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

  Splnění této podmínky uchazeč musí doložit úředně ověřenou kopií dokladu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných, případně i jazykových schopností uchazečů.

  1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou tvořenou jednou, nebo v případě dvouoborového studia, dvěma částmi; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky nebo její části upuštěno – viz níže. Na každý studijní obor jsou ke studiu přijati všichni uchazeči splňující požadované odborné i jazykové schopnosti. U oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající obor.
  2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice, musí doložit dostatečnou znalost jazyka buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR, nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2019.

  Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

  Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2019 úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.


  **Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky**

  Pro studijní programy Fyzika, Informatika a Matematika je od odborné přijímací zkoušky na navazující magisterské studium, nebo od její části, upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části (prominutí) požádají, obor, na který se hlásí, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:

  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Fyzika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná fyzika 1701R026.

  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Fyzika dvouoboru Učitelství fyziky – Učitelství matematiky je dále upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání 7504R183.

  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Informatika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního programu Informatika B1801, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.

  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika oborů Matematické struktury, Matematická analýza, Numerická a výpočtová matematika, Matematické modelování ve fyzice a technice, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Finanční a pojistná matematika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná matematika 1101R023, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí, bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.

  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika obor Matematika pro informační technologie (dříve název oboru Matematické metody informační bezpečnosti) je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Matematické metody informační bezpečnosti 1801R013, nebo Obecná matematika 1101R023, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí, bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.

  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika dvouoboru Učitelství matematiky – Učitelství deskriptivní geometrie je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání – Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí, bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.

  Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika dvouoboru Učitelství matematiky – Učitelství informatiky je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání – Informatika se zaměřením na vzdělávání nebo oboru Obecná matematika 1101R023, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí, bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.

  Od části přijímací zkoušky ověřující matematické předpoklady ke studiu je dále upuštěno u uchazečů o magisterské studium studijního programu Matematika dvouoboru Učitelství matematiky – obor z FF UK, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání a libovolného dalšího oboru. Upuštění od druhé části přijímací zkoušky se řídí podmínkami přijímacího řízení FF UK.

  Podepsanou a doloženou žádost (vč. uvedení identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky) o upuštění od přijímací zkoušky je třeba podat současně s přihláškou, nejpozději však do 28. 2. 2019. Žádost v listinné podobě (formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese "zde":https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm) je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK a zároveň doložit buď úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu, nebo potvrzením studijního oddělení té fakulty nebo vysoké školy, kde byl nebo je příslušný bakalářský studijní program studován. Nebude-li v termínu stanoveném pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky žádost podána a doložena, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

  Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve začátkem března.

  U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.  **Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení**

  V případě oborů uskutečňovaných plně na MFF UK je tato zkouška písemná a tvoří ji 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

  V případě dvouborového studia Učitelství matematiky – obor na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška dvě části. První část ověřuje matematické předpoklady ke studiu a tvoří ji dvě úlohy za 25 bodů. Na vypracování zkoušky je 38 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 50. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 20 bodů z 50 možných. Druhá část ověřuje předpoklady ke studiu oboru FF UK a její podoba je určena podmínkami přijímacího řízení FF UK pro daný obor. Část zkoušky na FF UK je popsána na webových stránkách FF UK viz "zde":https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/mezifakultni-studium-20182019/.

  Přijímací zkouška konaná v náhradním termínu má stejnou podobu i kritéria hodnocení jako přijímací zkouška v řádném termínu.

  Skladba úloh pro jednotlivé studijní programy a obory je následující:

  **Studijní program Fyzika**

  - dvouoborové studium Učitelství fyziky – Učitelství matematiky
  - Fyzika (2 úlohy)
  - Matematika (2 úlohy)
  - ostatní obory
  - Fyzika (4 úlohy)

  **Studijní program Informatika**

  - všechny obory
  - Informatika (4 úlohy)

  **Studijní program Matematika**

  - dvouoborové studium Učitelství matematiky – Učitelství informatiky
  - Matematika (2 úlohy)
  - Informatika (2 úlohy)
  - dvouoborové studium Učitelství matematiky – Učitelství deskriptivní geometrie
  - Matematika (2 úlohy)
  - Deskriptivní geometrie (2 úlohy)
  - dvouoborové studium Učitelství matematiky – obor na FF UK
  - Matematika (2 úlohy)
  - druhá část v závislosti na oboru dle požadavků FF UK
  - obor Finanční a pojistná matematika
  - Matematika (2 úlohy)
  - Pravděpodobnost a statistika (1 úloha)
  - Finanční matematika (1 úloha)
  - ostatní obory
  - Matematika (4 úlohy)

  U písemné odborné přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.
  Náležitosti přihlášky: **Náležitosti přihlášky**

  - Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní obory není omezen, pro každý zvolený studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.
  - Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči studijním informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
  - Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč specifický symbol, který pro něj vygeneruje Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
  - Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést platební kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (poštovní poukázkou pouze v rámci ČR). Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad doloží také každý uchazeč z ČR i ze zahraničí, který provede platbu až po 22. 2. 2019. Doklad zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 28. 2. 2019 (pro urychlení e-mailem).

  **Údaje pro platbu v rámci ČR:**
  Banka: Komerční banka
  Účet: 21210277/0100
  IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
  SWIFT: KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 1
  Specifický symbol: vygenerovaný studijním informačním systémem


  - Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2019 úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.
  - Uchazeči, kteří předchozí vysokoškolské vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol a další informace naleznete na "webových stránkách fakulty":https://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/os/nostrifikace.htm. Úředně ověřené doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu studijního oddělení MFF nejpozději do 30.6.2019.
  - V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

  Další informace naleznete "zde":https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/.

  Doktorské studijní programy

  Datum zasedání AS: 07.11.2018
  Kontaktní osoba: Mgr. D. Zádrapová, Ing. D. Rejnušová
  Telefon: +420 951 551 223
  E-mail: dagmar.zadrapova@mff.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 540 Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 590 Kč

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 22.11.2018
  http://www.mff.cuni.cz/verejnost/dod/
  Informace o přijímacím řízení: Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření předpokladů uchazečů pro vědeckou práci na fakultě v rámci doktorského studia, kterými jsou zejména odborné a jazykové znalosti, a dále schopnosti samostatné tvůrčí práce a týmové spolupráce. Tyto schopnosti se posuzují především na základě materiálů předložených s přihláškou ke studiu a na základě výsledku ústní přijímací zkoušky.

  Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky.

  - Podání přihlášky do 30.4.2019
  - Řádný termín přijímací zkoušky 20.6.2019 – 21.6.2019
  - Náhradní termín přijímací zkoušky: 28. 6. 2019, lze o něj požádat ze závažných důvodů
  - Podání žádosti o prominutí jazykové zkoušky do 30.4.2019
  - Dodání dokladu o absolvování Mgr. studia do 30.9.2019. Pokud uchazeč má podanou žádost o uznání zahraničního vzdělání a dosud o ní nebylo rozhodnuto, lhůta pro dodání dokladu se prodlužuje do 22.10.2019. Stejně tak se lhůta pro dodání dokladu o absolvování Mgr. studia prodlužuje do 22.10.2019 pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2019.


  **Přijetí ke studiu**

  Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří
  - ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny její povinné přílohy
  - bylo upuštěno od odborné části přijímací zkoušky nebo ji úspěšně složili
  - úspěšně složili jazykovou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno

  Popis ověření a kritéria hodnocení

  **Pozvánka k přijímací zkoušce**

  K přijímací zkoušce budou pozváni ti uchazeči, kteří
  - ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a její povinné přílohy 2,3 a 4
  - zaplatili poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
  - do poloviny května 2019 jim nebylo vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky.

  V polovině května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

  **Přijímací zkouška**

  Přijímací zkouška má dvě části, odbornou a jazykovou. Odborná část přijímací zkoušky se koná formou rozpravy s uchazečem k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Komise při ní uchazeči položí tři otázky vztahující se k základním oblastem programu, na který se hlásí. U odpovědí komise posuzuje zejména věcnou správnost, znalost oboru, a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Každou odpověď komise hodnotí výrokem Prospěl/Neprospěl. Uchazeč musí získat hodnocení Prospěl za všechny tři odpovědi. Pokud uchazeč doloží, že si jako budoucí téma vybral jedno z témat navržených fakultou a má souhlas budoucího školitele s vedením tohoto tématu, či pokud před komisí obhájí anotaci svého vlastního tématu, stačí mu k úspěšnému vykonání přijímací zkoušky pouze dva výsledky Prospěl ze tří otázek.
  Nedílnou součástí přijímací zkoušky je i prověření znalosti anglického jazyka formou písemného testu se 100 otázkami (doplňování slov do vět). Pro úspěšné absolvování tohoto testu je nutné prokázat znalosti anglického jazyka alespoň na úrovni B2 tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR), což odpovídá 50 správným odpovědím.

  **Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky**

  Podmínky pro upuštění od odborné části přijímací zkoušky

  Od odborné části přijímací zkoušky je upuštěno u uchazečů, kteří si zvolí jedno z témat nabízených fakultou, získají souhlas budoucího školitele a navíc splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
  1. hlásí se do některého studijního programu z oblastí vzdělávání Informatika nebo Matematika a jejich práce byla oceněna v soutěži SVOČ v informatice, matematice nebo didaktice matematiky,
  2. jejich práce byla oceněna v Česko-Slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice (pro stud. programy z oblasti vzdělávání Fyzika),
  3. jsou autory původní vědecké práce v oboru, na který se hlásí, a která byla publikovaná nebo k publikaci přijatá v recenzovaném mediu indexovaném v databázi MathScinet, SCOPUS nebo ISI Web of Knowledge,
  4. v ak. roce 2018/2019 se stali absolventy navazujícího magisterského studijního programu Fyzika, Informatika nebo Matematika a u každé části státní závěrečné zkoušky byli klasifikováni „výborně“ nebo „velmi dobře“ (pro stud. programy z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika a Matematika),
  5. v ak. letech 2017/18 a 2018/19 získali v navazujícím magisterském studijním programu Fyzika, Informatika nebo Matematika alespoň 120 kreditů a jejich prospěchový průměr (podle Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 8, odst. 13) nepřevyšoval 1.5, při klasifikaci 1 = „výborně“, 2 = „velmi dobře“, 3 = „dobře“ (pro stud. programy z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika a Matematika),
  6. dosáhli jiných mimořádných úspěchů dokládajících předpoklady pro doktorské studium.

  O upuštění od odborné přijímací zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v případě bodů 1. - 3. a 5. - 6. nejpozději do 31. května 2019 a v případě bodu 4. nejpozději do 20. června 2019.

  Podmínky pro upuštění od jazykové části přijímací zkoušky

  Od jazykové části přijímací zkoušky z angličtiny bude upuštěno u uchazečů, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek

  A. Uchazeč doloží, že absolvoval alespoň dva roky vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v anglickém jazyce v některé ze zemí Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA, Jihoafrická republika, Malta nebo Indie.

  B. Uchazeč složil alespoň jednu z níže uvedených zkoušek a dosáhl alespoň níže uvedeného minimálního bodového zisku nebo úrovně (je-li stanovena):
  - všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny v České republice,
  - zkouška z Anglického jazyka – NJAZ091 nebo ekvivalentní - na MFF UK,
  - TOEFL (paper) – 533 bodů,
  - TOEFL (computer) – 200 bodů,
  - TOEFL (internet) – 72 bodů,
  - IELTS – 5,5 bodů,
  - Cambridge ESOL CPE,
  - Cambridge ESOL CAE,
  - Cambridge ESOL FCE (hodnocení A, B, C),
  - International ESOL a Spoken ESOL – Expert LanguageCert a Mastery LanguageCert

  O upuštění od jazykové zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v termínech stanovených výše.
  Náležitosti přihlášky: **PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY**

  Přihláška se podává výhradně elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou. Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.

  V přihlášce uchazeč kromě osobních údajů musí uvést zejména studijní program, do kterého se hlásí, a předpokládané téma disertace.

  PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY

  A. Povinné
  1. doklad o ukončení studia v magisterském studijním programu
  Ke každé podané přihlášce uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2019, úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. V případě, že uchazeč má podanou žádost o uznání zahraničního vzdělání a dosud o ní nebylo rozhodnuto, lhůta pro dodání dokladu o uznání zahraničního vzdělání se prodlužuje do 22.10.2019. Stejně tak se lhůta pro dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu prodlužuje do 22.10.2019 pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2019.
  Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů magisterského studia na MFF UK.
  Uchazeči, kteří předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání v české republice (tzv. "nostrifikace"), nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, je-li v české republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (doklad ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč).
  2. minimálně jeden doporučující dopis
  3. odborný životopis
  4. motivační dopis

  B. Volitelné
  - žádost o prominutí jazykové zkoušky a její přílohy
  - Stručnou anotaci tématu disertace v případě, že si uchazeč nevybere ze seznamu témat nabízených fakultou

  **POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM**

  Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatku je 540 Kč. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč jako specifický symbol číslo, které pro něj vygeneruje studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; platby v hotovosti fakulta nepřijímá. Při platbě bankovním převodem je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky (to se týká především plateb ze zahraničí).

  *Bankovní spojení pro platbu:*
  Banka: Komerční banka
  Účet: 21210277/0100
  IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
  SWIFT: KOMB CZ PP
  Variabilní symbol: 1
  Konstantní symbol: bezhotovostní platba 0308, složenkou 0179
  Specifický symbol: vygenerovaný informačním systémem

  V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0179
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 21210277/0100
  IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 1
  Specifický symbol: vygenerovaný informačním systémem

  Počty

  Celkový počet studentů: 2528
  Celkový počet absolventů: 427
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 1734
  Z toho do bakalářských studijních programů: 1288
  Z toho do magisterských studijních programů: 446

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Computer Science Computer Science prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Finanční matematika Finanční matematika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Fyzika Fyzika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Fyzika se zaměřením na vzdělávání Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Informatika Informatika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Matematické modelování Matematické modelování prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Matematika pro informační technologie Matematika pro informační technologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk a literatura prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Obecná matematika Obecná matematika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Fyzika Astronomie a astrofyzika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Fyzika Biofyzika a chemická fyzika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Fyzika Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Fyzika Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Fyzika Geofyzika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Fyzika Jaderná a subjaderná fyzika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Fyzika Matematické a počítačové modelování ve fyzice prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Fyzika Meteorologie a klimatologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Fyzika Optika a optoelektronika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Fyzika Teoretická fyzika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Fyzika Učitelství fyziky — Učitelství matematiky (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Fyzika Učitelství fyziky — Učitelství matematiky (dvouoborové studium) kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Diskrétní modely a algoritmy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Diskrétní modely a algoritmy prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Matematická lingvistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Matematická lingvistika prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Počítačová grafika a vývoj počítačových her prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Počítačová grafika a vývoj počítačových her prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Softwarové a datové inženýrství prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Softwarové a datové inženýrství prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Softwarové systémy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Softwarové systémy prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Teoretická informatika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Teoretická informatika prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Umělá inteligence prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Informatika Umělá inteligence prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Finanční a pojistná matematika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Finanční a pojistná matematika prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Matematická analýza prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Matematická analýza prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Matematické modelování ve fyzice a technice prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Matematické modelování ve fyzice a technice prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Matematické struktury prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Matematické struktury prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Matematika pro informační technologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Matematika pro informační technologie prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Numerická a výpočtová matematika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Numerická a výpočtová matematika prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Učitelství matematiky — Anglický jazyk (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Učitelství matematiky — Anglofonní literatury a kultury (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Učitelství matematiky — Filozofie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Učitelství matematiky — Francouzská filologie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Učitelství matematiky — Hispanistika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Učitelství matematiky — Německý jazyk a literatura (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Učitelství matematiky — Učitelství deskriptivní geometrie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Učitelství matematiky — Učitelství deskriptivní geometrie (dvouoborové studium) kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Matematika Učitelství matematiky — Učitelství informatiky (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Algebra, number theory, and mathematical logic Algebra, number theory, and mathematical logic prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Algebra, number theory, and mathematical logic Algebra, number theory, and mathematical logic kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Algebra, teorie čísel a matematická logika Algebra, teorie čísel a matematická logika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Algebra, teorie čísel a matematická logika Algebra, teorie čísel a matematická logika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Atmospheric physics, meteorology and climatology Atmospheric physics, meteorology and climatology prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Atmospheric physics, meteorology and climatology Atmospheric physics, meteorology and climatology kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biophysics, chemical and macromolecular physics Biophysics, chemical and macromolecular physics prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biophysics, chemical and macromolecular physics Biophysics, chemical and macromolecular physics kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Computational linguistics Computational linguistics kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Computational linguistics Computational linguistics prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Computational mathematics Computational mathematics prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Computational mathematics Computational mathematics kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Computer Science - Software Systems Computer Science - Software Systems prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Computer Science - Software Systems Computer Science - Software Systems kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Computer Science - Visual computing and computer games Computer Science - Visual computing and computer games prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Computer Science - Visual computing and computer games Computer Science - Visual computing and computer games kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Částicová a jaderná fyzika Částicová a jaderná fyzika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Částicová a jaderná fyzika Částicová a jaderná fyzika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzika nanostruktur a nanomateriálů Fyzika nanostruktur a nanomateriálů prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzika nanostruktur a nanomateriálů Fyzika nanostruktur a nanomateriálů kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzika povrchů a rozhraní Fyzika povrchů a rozhraní prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzika povrchů a rozhraní Fyzika povrchů a rozhraní kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzika Země a planet Fyzika Země a planet prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzika Země a planet Fyzika Země a planet kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  General Questions of Mathematics and Computer Science General Questions of Mathematics and Computer Science prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  General Questions of Mathematics and Computer Science General Questions of Mathematics and Computer Science kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Geometrie, topologie, a globální analýza Geometrie, topologie, a globální analýza prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Geometrie, topologie, a globální analýza Geometrie, topologie, a globální analýza kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Geometry, topology, and global analysis Geometry, topology, and global analysis prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Geometry, topology, and global analysis Geometry, topology, and global analysis kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Informatika - Softwarové systémy Informatika - Softwarové systémy prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Informatika - Softwarové systémy Informatika - Softwarové systémy kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Kvantová optika a optoelektronika Kvantová optika a optoelektronika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Kvantová optika a optoelektronika Kvantová optika a optoelektronika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Matematická analýza Matematická analýza prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Matematická analýza Matematická analýza kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Matematická lingvistika Matematická lingvistika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Matematická lingvistika Matematická lingvistika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Matematické a počítačové modelování Matematické a počítačové modelování prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Matematické a počítačové modelování Matematické a počítačové modelování kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mathematical Analysis Mathematical Analysis prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mathematical Analysis Mathematical Analysis kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mathematical and computer modeling Mathematical and computer modeling kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mathematical and computer modeling Mathematical and computer modeling prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Numerická a výpočtová matematika Numerická a výpočtová matematika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Numerická a výpočtová matematika Numerická a výpočtová matematika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Obecné otázky matematiky a informatiky Obecné otázky matematiky a informatiky prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Obecné otázky matematiky a informatiky Obecné otázky matematiky a informatiky kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Particle and Nuclear Physics Particle and Nuclear Physics prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Particle and Nuclear Physics Particle and Nuclear Physics kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Physics Education and General Problems of Physics Physics Education and General Problems of Physics prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Physics Education and General Problems of Physics Physics Education and General Problems of Physics kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Physics of Condensed Matter and Materials Research Physics of Condensed Matter and Materials Research prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Physics of Condensed Matter and Materials Research Physics of Condensed Matter and Materials Research kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Physics of nanostructures and nanomaterials Physics of nanostructures and nanomaterials prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Physics of nanostructures and nanomaterials Physics of nanostructures and nanomaterials kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Physics of Plasmas and Ionized Media Physics of Plasmas and Ionized Media prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Physics of Plasmas and Ionized Media Physics of Plasmas and Ionized Media kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Physics of Surfaces and Interfaces Physics of Surfaces and Interfaces prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Physics of Surfaces and Interfaces Physics of Surfaces and Interfaces kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Physics of the Earth and Planets Physics of the Earth and Planets prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Physics of the Earth and Planets Physics of the Earth and Planets kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Probability and statistics, econometrics and financial mathematics Probability and statistics, econometrics and financial mathematics kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Probability and statistics, econometrics and financial mathematics Probability and statistics, econometrics and financial mathematics prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Quantum Optics and Optoelectronics Quantum Optics and Optoelectronics prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Quantum Optics and Optoelectronics Quantum Optics and Optoelectronics kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teoretická informatika a umělá inteligence Teoretická informatika a umělá inteligence prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teoretická informatika a umělá inteligence Teoretická informatika a umělá inteligence kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen