Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Přírodovědecká fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Albertov 6
  Město: Praha 2
  PSČ: 128 00
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.natur.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jana Skalická
  Telefon: +420221951155
  E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820,--
  Poznámka: Platební údaje jsou uvedeny v oddíle "Náležitosti přihlášky".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: leden 2022
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2022.

  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
  ● Ukončené středoškolské vzdělání doložené do 30. září 2022. Uchazeči, kteří složí maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2022 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2022.
  Absolventi českých SŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
  Absolventi zahraničních SŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-bakalarskeho-studia
  ● Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).
  ● Ke studiu programu Bioinformatika budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 40 bodů ze 100 možných.
  ● Ke studiu ostatních programů budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  ● V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a přijmout všechny uchazeče o studium daného studijního programu, kteří splní stanovené vzdělání.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
  Řádný termín: 6. – 10. června 2022
  předmět Dějepis - 6. - 21. června 2022 (v termínu přijímací zkoušky PedF UK)
  Náhradní termín: 20. - 22. června 2022 (20.6.2022 jen SP Bioinformatika)
  předmět Dějepis - 27. - 28. června 2022 (v termínu přijímací zkoušky PedF UK)

  POZVÁNKA k přijímací zkoušce je zasílána POUZE V ELEKTRONICKÉ podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  Přijímací zkoušku v NÁHRADNÍM termínu může povolit děkan uchazeči, který o to POŽÁDÁ NEJPOZDĚJI TŘI DNY PO konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. maturitní či absolventská zkouška konaná v období 6. – 12. června 2022. Žádost musí být náležitě zdůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

  Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat NEJPOZDĚJI DO 31. března 2022.
  Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

  POPIS PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  ● Přijímací zkouška je jednokolová písemná formou testu nebo ústní formou pohovoru (specifikováno v přehledu studijních programů).
  ● Předměty přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů.
  ● V případě podání přihlášky ke studiu dvou a více studijních programů se shodnými předměty přijímací zkoušky uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou.
  ● Každý test nebo ústní pohovor (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně 100 body.
  ● Testy přijímací zkoušky nebo ústní zkouška jsou v českém jazyce.
  ● Termíny zkoušky z jednotlivých předmětů se nepřekrývají.

  OBSAHOVÁ NÁPLŇ odborného testu z Biologie, Dějepisu, Chemie, Geografie, Matematiky, Základní orientace v problematice obyvatelstva a ústní zkoušky Základní orientace v přírodních vědách vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů. Navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  V testu z Dějepisu se navíc ověřují schopnosti chronologického, logického a historického myšlení a dobrá orientace v českých a světových dějinách, zároveň se předpokládá rozhled po kulturně-společenském dění.
  Odborná zkouška z matematiky pro program Bioinformatika vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního oboru, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).

  UPUŠTĚNÍ OD PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě PÍSEMNÉ žádosti uchazeče, pokud splní kritéria stanovená pro jednotlivé programy.
  Žádost, jejíž nedílnou součástí je stanovený doklad o splnění kritéria, je třeba PODAT (nikoliv elektronicky) DO 10. května 2022.

  Jiné důvody, než kritéria stanovená pro jednotlivé programy NENÍ MOŽNÉ ZOHLEDNIT pro upuštění od přijímací zkoušky.

  DOKLADY o splnění kritérií
  Zohledňována je účast ve stanovených soutěžích v České a Slovenské republice a seminářích/kurzech PřF a MFF v letech 2019 - 2022, absolvování testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (Scio) v aktuálním akademickém roce, pro zohlednění stanovené výuky s dosaženým průměrem je třeba vykonat maturitní zkoušku na české nebo slovenské střední škole v letech 2019 – 2022.
  Účast v příslušném kole olympiády, SOČ a soutěže Eurorebus se dokládá úředně ověřenou kopií diplomu nebo osvědčení o účasti. Pokud termín konání ústředního (celostátního) kola olympiády, SOČ a soutěže Eurorebus v roce 2022 bude posunut na dobu po 30. 4. 2022, pak je dokladem potvrzení pořadatele soutěže o nominaci (postupu) do uchazeče do zmíněného kola. Účast na Letním odborném soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A se dokládá potvrzením o účasti, které vystaví pořadatel soustředění. Účast v semináři/kurzu pořádaném PřF a/nebo MFF se dokládá kopií osvědčení o účasti. Výuka vybraných předmětů a dosažených známek se dokládá úředně ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení nebo Výpisu pololetní a konečné klasifikace za jednotlivé ročníky (tzv. Katalogového listu). Výsledek Národní srovnávací zkoušky se dokládá kopií certifikátu o zkoušce.
  Kritéria pro jednotlivé programy:

  Ke studiu VŠECH bakalářských studijních programů s výjimkou programu Bioinformatika budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola
  Biologické olympiády kategorie A
  Fyzikální olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Matematické olympiády kategorie A a P
  Zeměpisné olympiády kategorie D
  Geologické olympiády kategorie B
  a účastníci Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A
  a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ v oborech
  1. Matematika a statistika
  2. Fyzika
  3. Chemie
  4. Biologie
  5. Geologie a geografie
  8. Ochrana a tvorba životního prostředí

  Ke studiu bakalářského studijního programu
  Bioinformatika
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola
  Biologické olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Fyzikální olympiády kategorie A
  Matematické olympiády kategorie A a P
  a účastníci Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A
  a úspěšní řešitelé krajských kol
  Fyzikální olympiády kategorie A, B, C a D
  Matematické olympiády kategorie A, B, C a P
  a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ v oborech
  1. Matematika a statistika
  2. Fyzika
  3. Chemie
  4. Biologie
  a úspěšní řešitelé
  Matematického korespondenčního semináře MFF UK
  Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK
  Korespondenčního semináře z programování MFFUK
  Lingvistického koresponden. semináře Pralinka MFF UK
  Korespondenčního semináře M&M MFFUK.

  Ke studiu bakalářských programů
  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání
  Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání
  Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání
  Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání
  Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
  Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
  Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání
  Geografie se zaměřením na vzdělávání
  Biologie se zaměřením na vzdělávání
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ v oborech
  12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
  14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

  Ke studiu bakalářských studijních programů
  Geologie
  Geotechnologie
  Hospodaření s přírodními zdroji
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku předmětu Biologie nebo Chemie nebo Zeměpis/Geografie nebo Fyzika nebo Matematika v 1. – 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným prospěchem za daný předmět do 3,0 vč. Do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné známky ročníků.

  Ke studiu bakalářských studijních programů
  Biochemie
  Chemie
  Chemie a fyzika materiálů
  Medicinální chemie
  Ochrana životního prostředí
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
  Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání
  Klinická a toxikologická analýza
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé Korespondenčního semináře
  inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) pořádaného PřF UK, kteří ve školním roce 2020/2021 získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů nebo ve školním roce 2021/2022 získají v 1. - 3. sérii alespoň 50 % z celkového počtu bodů 1. - 3. série.
  a budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajských kol
  Biologické olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Fyzikální olympiády kategorie A
  Matematické olympiády kategorie A a P
  Zeměpisné olympiády kategorie D.

  Ke studiu bakalářských studijních programů
  Aplikovaná geografie
  Demografie
  Ochrana životního prostředí
  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání
  Geografie se zaměřením na vzdělávání
  Geografie a kartografie
  Klinická a toxikologická analýza
  Hydrologie a hydrogeologie
  Vědy o Zemi
  budou s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati také uchazeči, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v jednom z 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 70 a více v každém oddílu testu:
  - Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo
  - Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).
  Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.
  Ke studiu bakalářského studijního programu
  Demografie
  budou s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati také uchazeči, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v jednom z 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 60 a více v každém oddílu testu Základy společenských věd.
  Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

  Ke studiu bakalářského studijního programu
  Aplikovaná geografie
  Demografie
  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání
  Geografie se zaměřením na vzdělávání
  Geografie a kartografie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajského kola
  Ekologické olympiády
  Biologické olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Fyzikální olympiády kategorie A
  Matematické olympiády kategorie A a P
  Zeměpisné olympiády kategorie D
  Geologické olympiády kategorie B
  a budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajského kola středoškolské
  odborné činnosti (SOČ) v oborech
  Matematika a statistika
  Fyzika
  Chemie
  Biologie
  Geologie a geografie
  Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
  Ochrana a tvorba životního prostředí
  a budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také úspěšní řešitelé Korespondenčního
  semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK
  a budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také úspěšní řešitelé Přípravného kurzu
  k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie a geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu
  a budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také uchazeči, kteří absolvovali na české
  nebo slovenské střední škole výuku předmětu Zeměpis/Geografie v 1. - 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným prospěchem za daný předmět do 1,5 vč. Do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné známky ročníků.
  a také úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola soutěže Eurorebus kategorie SŠ

  Ke studiu bakalářských studijních programů
  Ochrana životního prostředí
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
  Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
  Hydrologie a hydrogeologie
  Vědy o Zemi
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajského kola
  Ekologické olympiády
  Biologické olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Fyzikální olympiády kategorie A
  Matematické olympiády kategorie A a P
  Zeměpisné olympiády kategorie D
  Geologické olympiády kategorie B
  a budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajského kola středoškolské
  odborné činnosti (SOČ) v oborech
  Matematika a statistika
  Fyzika
  Chemie
  Biologie
  Geologie a geografie
  Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
  Ochrana a tvorba životního prostředí
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také úspěšní řešitelé Korespondenčního
  semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2020/2021 nebo v první sérii školního roku 2021/2022 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“).
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také uchazeči, kteří absolvovali na české nebo
  slovenské střední škole výuku předmětu Biologie nebo Chemie nebo Zeměpis/Geografie nebo Fyzika nebo Matematika v 1. - 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným prospěchem prospěchem za daný předmět do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné známky ročníků.

  NAHLÍŽENÍ DO SPISU
  Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

  Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.
  Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00 Praha 2
  Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  Jana Skalická, tel. + 420 221 951 155, e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

  Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

  Informace o PŘÍPRAVNÝCH KURZECH k přijímacím zkouškám jsou na webové stránce https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/programy/zajmove/pripravne-kurzy
  Náležitosti přihlášky: PŘIHLÁŠKA KE STUDIU A POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM
  Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému ELEKTRONICKY ODESLAT NEJPOZDĚJI do 28. února 2022 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupovými údaji do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

  Na každý zvolený program, příp. specializaci v rámci programu, se podává samostatná přihláška. Specializaci v rámci programu si uchazeč volí při podání přihlášky ke studiu, v rámci programu uchazeč může podat přihlášku na více specializací.

  Programy "..... se zaměřením na vzdělávání" jsou vyhlašovány v pevných kombinacích ve struktuře maior (uvedený jako první v kombinaci) + minor program. Předpokládá se, že v maior programu student zpracovává bakalářskou práci, o případné možnosti zpracovat bakalářskou práci v minor studijním programu rozhoduje děkan na žádost studenta.

  Poplatek ve výši 820,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 28. února 2022.

  Platební údaje:
  Název účtu: Univerzita Karlova
  Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha-město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: 988018
  IBAN: CZ8701000000192764980247
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky Do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno uchazeče.

  Při platbě ze zahraničí je NUTNO UHRADIT VEŠKERÉ bankovní poplatky.

  V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.
  Kontaktní osoba: Jana Skalická
  Telefon: +420221951155
  E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820,--
  Poznámka: Platební údaje jsou uvedeny v oddíle "Náležitosti přihlášky".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: leden 2022
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. března 2022.

  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
  ● Ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně bakalářském stupni studia jakéhokoliv programu/oboru doložené do 30. září 2022.
  Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2022 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2022.
  Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom). Tento požadavek se nevztahuje na absolventy bakalářského studia na Univerzitě Karlově.
  Absolventi zahraničních VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na webové adrese:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-magisterskeho-a-doktorskeho-studia
  ● Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).
  ● Uchazeči budou přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  ● V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a budou přijati všichni uchazeči o studium daného studijního programu, kteří splní stanovené vzdělání.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
  Řádný termín: 13. – 17. června 2022
  Náhradní termín: 28. června 2022

  POZVÁNKA k přijímací zkoušce je zasílána POUZE V ELEKTRONICKÉ podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  Přijímací zkoušku v NÁHRADNÍM termínu může povolit děkan uchazeči, který o to POŽÁDÁ NEJPOZDĚJI TŘI DNY PO konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. absolventská či studijní zkouška konaná v období 13. - 19. června 2022. Žádost musí být náležitě zdůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

  Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat NEJPOZDĚJI DO 31. března 2022.

  Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.


  POPIS PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  ● Přijímací zkouška je jednokolová ústní formou pohovoru
  ● Předměty a rozsah přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů
  ● Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků
  ● Každá zkouška je hodnocena maximálně 100 body


  UPUŠTĚNÍ OD PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud splní kritéria stanovená pro jednotlivé programy.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 31. března 2022. Studenti bakalářských programů a oborů na PřF UK NEMUSÍ dokladovat splnění stanoveného kritéria pro upuštění.
  Jiné důvody, než studium stanovených programů a oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.
  Ke studiu navazujících magisterských studijních programů
  Fyzická geografie a geoekologie
  Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země
  Politická a regionální geografie
  Sociální geografie a regionální rozvoj
  Demografie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů B0532A330007 Aplikovaná geografie se všemi specializacemi
  B0314A330001 Demografie se všemi specializacemi
  B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  1301R007 Geografie a kartografie
  1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
  1301R027 Sociální geografie a geoinformatika
  1303R005 Demografie se sociologií
  1303R004 Demografie se sociální geografií
  1303R002 Demografie s ekonomií
  7504R180 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  7504R181 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  3913R001 Vědy o Zemi
  1202R011 Povrchová a podzemní voda
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Učitelství geografie pro střední školy
  Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro střední školy
  Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
  Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství TV pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního programu
  B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  a bakalářských studijních oborů
  7504R180 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  7504R181 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Krajina a společnost
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů B0532A330007 Aplikovaná geografie se všemi specializacemi
  B0314A330001 Demografie se specializací Demografie se sociální geografií
  B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  1301R007 Geografie a kartografie
  1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
  1301R027 Sociální geografie a geoinformatika
  7504R180 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  7504R181 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  1303R004 Demografie se sociální geografií
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Geologie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů B0532A330015 Geologie
  B0532A330006 Geotechnologie
  1201R004 Geologie
  1201R004 - 7105R032 Geologie - Klasická archeologie
  1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
  1201R015 Praktická geobiologie
  1201R018 Geotechnologie
  7504R008 Geologie se zaměřením na vzdělávání
  7504R179 Geologie se zaměřením na vzdělávání
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Aplikovaná geologie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů B0532A330015 Geologie
  B0532A330006 Geotechnologie
  1201R004 Geologie
  1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
  1201R018 Geotechnologie
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Hydrologie a hydrogeologie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů
  B0532A330007 Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika
  B0532A330015 Geologie
  B0532A330006 Geotechnologie
  1202R011 Povrchová a podzemní voda
  1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
  1201R004 Geologie
  1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
  1201R018 Geotechnologie
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Klinická a toxikologická analýza
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního oboru
  1403R002 Klinická a toxikologická analýza
  kteří dosáhli studijního průměru za prvních pět semestrů do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne pátého semestru (tj. do posledního dne daného zimního semestru).

  Ke studiu navazujících magisterských studijních programů
  Učitelství chemie pro střední školy
  Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy
  Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
  7504R009 nebo 7504R182 Chemie se zaměřením na vzdělávání
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,50 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství fyziky pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studia pevné kombinace studijních oborů
  7504R182 Chemie se zaměřením na vzdělávání
  a zároveň
  7504R183 nebo B0114A11001 Fyzika zaměřená na vzdělávání
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,50 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studia pevné kombinace studijních oborů
  7504R182 Chemie se zaměřením na vzdělávání
  a zároveň
  7504R015 Matematika se zaměřením na vzdělávání
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,50 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).


  NAHLÍŽENÍ DO SPISU
  Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.


  VOLBA SPECIALIZACE v rámci studijního programu
  Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.


  Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.
  Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00 Praha 2
  Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  Jana Skalická, tel.: + 420 221951155, e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

  Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni
  Náležitosti přihlášky: PŘIHLÁŠKA KE STUDIU A POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM
  Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 31. března 2022 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupovými údaji do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

  Na každý zvolený program se podává samostatná přihláška.

  Programy "Učitelství ….. pro střední školy" jsou vyhlašovány v pevných kombinacích ve struktuře maior (uvedený jako 1. v kombinaci) + minor program. Předpokládá se, že v maior programu student zpracovává diplomovou práci, o případné možnosti zpracovat diplomovou práci v minor studijním programu rozhoduje děkan na žádost studenta.

  U programů Sociální epidemiologie a Globální migrační a rozvojová studia a Geologie je povinnou elektronickou přílohou k přihlášce motivační dopis. Pokud se jedná o motivační dopis do programu se specializacemi, uvede uchazeč preferovanou specializaci a svou volbu zdůvodní.

  Poplatek ve výši 820,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 31. 3. 2022.

  Platební údaje:
  Název účtu: Univerzita Karlova
  Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: 988018
  IBAN: CZ8701000000192764980247
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky.
  Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče.
  Při platbě ze zahraničí je NUTNO UHRADIT VEŠKERÉ bankovní poplatky.

  V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: http://natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/kontakt-dok

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 720,--
  Poznámka: Platební údaje jsou uvedeny v oddíle "Náležitosti přihlášky".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Leden 2022
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 30. dubna 2022.

  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
  ● Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia doložené do 30. září 2022.
  Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2022 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2022.
  Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom). Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Univerzitě Karlově.
  Absolventi zahraničních VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-magisterskeho-a-doktorskeho-studia
  ● Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).
  ● Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů ze 100 možných.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
  Řádný termín: 13. - 24. června 2022
  Náhradní termín: 7. - 15. července 2022

  POZVÁNKA k přijímací zkoušce je zasílána POUZE v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  Přijímací zkoušku v NÁHRADNÍM TERMÍNU může povolit děkan uchazeči, který o to POŽÁDÁ DO TŘÍ DNŮ ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

  Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 30. dubna 2022.
  Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

  ● Přijímací zkouška je jednokolová a skládá se z jedné nebo více částí. Bližší specifikace je uvedena u jednotlivých programů.
  ● Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti, podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla po přijetí přihlášky fakultou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  ● Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.
  ● Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho až 30 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přednášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu. Počet bodů, které může uchazeč získat ve formě bonifikace, je uveden u jednotlivých studijních programů.

  UPUŠTĚNÍ OD PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.
  ŽÁDOST je třeba podat elektronicky DO 12. KVĚTNA 2022.

  NAHLÍŽENÍ DO SPISU
  Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

  Bližší informace poskytuje studijní oddělení
  Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00 Praha 2
  Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  biologické programy - Věra Šmídová, tel. +420221951163, e-mail: vera.smidova@natur.cuni.cz
  ostatní programy - Nataša Tymichová, tel. +420221951162, e-mail: natasa.tymichova@natur.cuni.cz
  zahraniční uchazeči (mimo Slovensko) – Mgr. Valerie Havrdová, +420221951154, e-mail: valerie.havrdova@natur.cuni.cz

  DALŠÍ INFORMACE jsou k dispozici na webové stránce:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni
  Náležitosti přihlášky: PŘIHLÁŠKA KE STUDIU a POPLATEK za úkony spojené s přijímacím řízením

  PŘIHLÁŠKA se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému ELEKTRONICKY ODESLAT nejpozději do 30. dubna 2022 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupové údaje do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

  Na každý zvolený program se podává samostatná přihláška.

  PŘÍLOHY k přihlášce:
  ● Strukturovaný životopis (povinná příloha)
  ● Výpis splněných studijních povinností za dosavadní magisterské studium nebo dodatek k diplomu za ukončené magisterské studium (povinná příloha)
  ● U doktorských studijních programů Demografie, Didaktika geografie, Obecná geografie, Regionální a politická geografie a Sociální geografie a regionální rozvoj je povinnou přílohou k přihlášce také motivační dopis.
  ● Stručná anotace plánovaného doktorského projektu (nepovinná příloha, ke které se vztahuje bonifikace)
  ● Seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče, popř. odborné posudky těchto prací a ostatní doklady hodné zřetele, např. doklady o absolvovaných odborných kurzech, doklady o jazykových zkouškách apod. (nepovinná příloha)

  POPLATEK ve výši 720,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 30. dubna 2022.

  Platební údaje:
  Název účtu: Univerzita Karlova
  Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: 988018
  IBAN: CZ8701000000192764980247
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění přihlášky. Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče.

  Při platbě ZE ZAHRANIČÍ JE NUTNÉ UHRADIT VEŠKERÉ bankovní poplatky.

  V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

  Doktorské studijní programy II - doktorské studijní programy se zahájením studia k 1.3.2023

  Kontaktní osoba: http://natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/kontakt-dok

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 720,--
  Poznámka: Platební údaje jsou uvedeny v oddíle "Náležitosti přihlášky".

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 15. prosince 2022.

  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
  ● Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia doložené do 28. února 2023.
  Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom). Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Univerzitě Karlově.
  Absolventi zahraničních VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-magisterskeho-a-doktorskeho-studia
  ● Úspěšné složení přijímací zkoušky.
  ● Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů ze 100 možných.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
  Řádný termín: 3. února 2023
  Náhradní termín: 10. února 2023

  POZVÁNKA k přijímací zkoušce je zasílána POUZE v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  Přijímací zkoušku v NÁHRADNÍM TERMÍNU může povolit děkan uchazeči, který o to POŽÁDÁ DO TŘÍ DNŮ ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

  Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 6. ledna 2023.
  Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

  ● Přijímací zkouška je jednokolová a skládá se z jedné nebo více částí. Bližší specifikace je uvedena u jednotlivých programů.
  ● Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti, podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla po přijetí přihlášky fakultou, nejpozději však do 6. ledna 2023, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  ● Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.
  ● Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho až 30 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přednášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu. Počet bodů, které může uchazeč získat ve formě bonifikace, je uveden u jednotlivých studijních programů.

  NAHLÍŽENÍ DO SPISU
  Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

  Bližší informace poskytuje studijní oddělení
  Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00 Praha 2
  Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  biologické programy - Věra Šmídová, tel. +420221951163, e-mail: vera.smidova@natur.cuni.cz
  ostatní programy - Nataša Tymichová, tel. +420221951162, e-mail: natasa.tymichova@natur.cuni.cz
  zahraniční uchazeči (mimo Slovensko) – Mgr. Valerie Havrdová, +420221951154, e-mail: valerie.havrdova@natur.cuni.cz

  DALŠÍ INFORMACE jsou k dispozici na webové stránce:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni
  Náležitosti přihlášky: PŘIHLÁŠKA KE STUDIU a POPLATEK za úkony spojené s přijímacím řízením

  PŘIHLÁŠKA se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému ELEKTRONICKY ODESLAT nejpozději do 15. prosince 2022 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupové údaje do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

  Na každý zvolený program se podává samostatná přihláška.

  PŘÍLOHY k přihlášce:
  ● Strukturovaný životopis (povinná příloha)
  ● Výpis splněných studijních povinností za dosavadní magisterské studium nebo dodatek k diplomu za ukončené magisterské studium (povinná příloha)
  ● U doktorských studijních programů Demografie, Didaktika geografie, Obecná geografie, Regionální a politická geografie a Sociální geografie a regionální rozvoj je povinnou přílohou k přihlášce také motivační dopis.
  ● Stručná anotace plánovaného doktorského projektu (nepovinná příloha, ke které se vztahuje bonifikace)
  ● Seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče, popř. odborné posudky těchto prací a ostatní doklady hodné zřetele, např. doklady o absolvovaných odborných kurzech, doklady o jazykových zkouškách apod. (nepovinná příloha)

  POPLATEK ve výši 720,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 15. prosince 2022.

  Platební údaje:
  Název účtu: Univerzita Karlova
  Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: 988018
  IBAN: CZ8701000000192764980247
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění přihlášky. Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče.

  Při platbě ZE ZAHRANIČÍ JE NUTNÉ UHRADIT VEŠKERÉ bankovní poplatky.

  V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Leden 2022
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o fakultě: Poštovní kontakt:
  Univerzita Karlova
  Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení
  Albertov 6
  128 00 Praha 2

  Osobní kontakt:
  Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  Další informace jsou k dispozici na webové stránce http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 19-2764980247/0100
  IBAN: CZ87 0100 0000 1927 6498 0247
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 988018

  Počty

  Celkový počet studentů: 4803
  Celkový počet absolventů: 1313
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 4790
  Z toho do bakalářských studijních programů: 3366
  Z toho do magisterských studijních programů: 1066

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Aplikovaná geografie Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Aplikovaná geografie Aplikovaná geografie se specializací Sociální geografie a geoinformatika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biochemie Biochemie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Bioinformatika Bioinformatika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie Biologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Demografie Demografie se specializací Demografie s historií prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Demografie Demografie se specializací Demografie se sociální geografií prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Demografie Demografie se specializací Demografie se sociologií prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ekologická a evoluční biologie Ekologická a evoluční biologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geografie a kartografie Geografie a kartografie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geografie se zaměřením na vzdělávání Geografie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geografie se zaměřením na vzdělávání Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geografie se zaměřením na vzdělávání Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geologie Geologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geologie Geologie se specializací Geoarcheologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geologie se zaměřením na vzdělávání Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geotechnologie Geotechnologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hospodaření s přírodními zdroji Hospodaření s přírodními zdroji prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hydrologie a hydrogeologie Hydrologie a hydrogeologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie Chemie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie a fyzika materiálů Chemie a fyzika materiálů prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Klinická a toxikologická analýza Klinická a toxikologická analýza prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Medicinální chemie Medicinální chemie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Molekulární biologie a biochemie organismů Molekulární biologie a biochemie organismů prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Praktická geobiologie Praktická geobiologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Vědy o Zemi Vědy o Zemi prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Analytická chemie Analytická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Anorganická chemie Anorganická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Antropologie a genetika člověka Antropologie a genetika člověka prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Aplikovaná geologie Aplikovaná geologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Biochemie Biochemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Bioinformatika Bioinformatika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Botanika Botanika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Botany Botany prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Buněčná biologie Buněčná biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Demografie Demografie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Demografie Demografie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Demography Demography kombinovaná navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Ecology Ecology prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Ekologie Ekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Evoluční biologie Evoluční biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Experimentální biologie rostlin Experimentální biologie rostlin prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Fyzická geografie a geoekologie Fyzická geografie a geoekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Fyzikální chemie Fyzikální chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Fyziologie živočichů Fyziologie živočichů prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Genetika, molekulární biologie a virologie Genetika, molekulární biologie a virologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Geobiologie Geobiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Geologie Geologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Globální migrační a rozvojová studia Globální migrační a rozvojová studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Hydrologie a hydrogeologie Hydrologie a hydrogeologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Chemie a fyzika materiálů Chemie a fyzika materiálů prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Immunology Immunology prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Imunologie Imunologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Klinická a toxikologická analýza Klinická a toxikologická analýza prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Krajina a společnost Krajina a společnost prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Medicinální chemie Medicinální chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Mikrobiologie Mikrobiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Organická chemie Organická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Parasitology and Infection Biology Parasitology and Infection Biology prezenční navazující magisterské angličtina 3 roky Detail
  Parazitologie Parazitologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Politická a regionální geografie Politická a regionální geografie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Protistologie Protistologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Reprodukční a vývojová biologie Reprodukční a vývojová biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociální epidemiologie Sociální epidemiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociální geografie a regionální rozvoj Sociální geografie a regionální rozvoj prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociální geografie a regionální rozvoj Sociální geografie a regionální rozvoj kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Teoretická a evoluční biologie Teoretická a evoluční biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geologie pro střední školy Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geologie pro střední školy Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Zoologie Zoologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Analytical Chemistry Analytical Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Analytical Chemistry Analytical Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Analytická chemie Analytická chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Analytická chemie Analytická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Animal Physiology Animal Physiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Animal Physiology Animal Physiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Anorganická chemie Anorganická chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Anorganická chemie Anorganická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Anthropology and Human Genetics Anthropology and Human Genetics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Anthropology and Human Genetics Anthropology and Human Genetics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Antropologie a genetika člověka Antropologie a genetika člověka prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Antropologie a genetika člověka Antropologie a genetika člověka kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Aplikovaná geologie Aplikovaná geologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Aplikovaná geologie Aplikovaná geologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Applied Geology Applied Geology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Applied Geology Applied Geology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biochemie Biochemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Biochemie Biochemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Biochemistry Biochemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biochemistry Biochemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Botanika Botanika prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Botanika Botanika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Botanika Botanika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Botanika Botanika kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Botany Botany prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Botany Botany prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Botany Botany kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Botany Botany kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Demografie Demografie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Demografie Demografie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Demography Demography prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Demography Demography kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Developmental and Cell Biology Developmental and Cell Biology prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Developmental and Cell Biology Developmental and Cell Biology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Developmental and Cell Biology Developmental and Cell Biology kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Developmental and Cell Biology Developmental and Cell Biology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didactics of Geography Didactics of Geography prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didactics of Geography Didactics of Geography kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didactics of Chemistry Didactics of Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didactics of Chemistry Didactics of Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didaktika geografie Didaktika geografie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika geografie Didaktika geografie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika chemie Didaktika chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika chemie Didaktika chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Ecology Ecology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Ecology Ecology prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Ecology Ecology kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Ecology Ecology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Ekologie Ekologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Ekologie Ekologie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Ekologie Ekologie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Ekologie Ekologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Environmental Science Environmental Science prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Environmental Science Environmental Science prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Environmental Science Environmental Science kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Environmental Science Environmental Science kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Environmentální vědy Environmentální vědy prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Environmentální vědy Environmentální vědy prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Environmentální vědy Environmentální vědy kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Environmentální vědy Environmentální vědy kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Experimental Plant Biology Experimental Plant Biology prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Experimental Plant Biology Experimental Plant Biology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimental Plant Biology Experimental Plant Biology kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Experimental Plant Biology Experimental Plant Biology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimentální biologie rostlin Experimentální biologie rostlin prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Experimentální biologie rostlin Experimentální biologie rostlin prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Experimentální biologie rostlin Experimentální biologie rostlin kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Experimentální biologie rostlin Experimentální biologie rostlin kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Filozofie a dějiny přírodních věd Filozofie a dějiny přírodních věd prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Filozofie a dějiny přírodních věd Filozofie a dějiny přírodních věd kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzická geografie a geoekologie Fyzická geografie a geoekologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzická geografie a geoekologie Fyzická geografie a geoekologie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Fyzická geografie a geoekologie Fyzická geografie a geoekologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzická geografie a geoekologie Fyzická geografie a geoekologie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Fyzikální chemie Fyzikální chemie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Fyzikální chemie Fyzikální chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzikální chemie Fyzikální chemie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Fyzikální chemie Fyzikální chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyziologie živočichů Fyziologie živočichů prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyziologie živočichů Fyziologie živočichů kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  General Geography General Geography prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  General Geography General Geography kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Geologie Geologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Geologie Geologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Geology Geology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Geology Geology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Immunology Immunology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Immunology Immunology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Imunologie Imunologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Imunologie Imunologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Inorganic Chemistry Inorganic Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Inorganic Chemistry Inorganic Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Macromolecular Chemistry Macromolecular Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Macromolecular Chemistry Macromolecular Chemistry prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Macromolecular Chemistry Macromolecular Chemistry kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Macromolecular Chemistry Macromolecular Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Microbiology Microbiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Microbiology Microbiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Mikrobiologie Mikrobiologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Mikrobiologie Mikrobiologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Obecná geografie Obecná geografie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Obecná geografie Obecná geografie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Organic Chemistry Organic Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Organic Chemistry Organic Chemistry prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Organic Chemistry Organic Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Organic Chemistry Organic Chemistry kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Organická chemie Organická chemie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Organická chemie Organická chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Organická chemie Organická chemie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Organická chemie Organická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Parasitology Parasitology prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Parasitology Parasitology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Parasitology Parasitology kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Parasitology Parasitology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Parazitologie Parazitologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Parazitologie Parazitologie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Parazitologie Parazitologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Parazitologie Parazitologie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Philosophy and History of Science Philosophy and History of Science prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Philosophy and History of Science Philosophy and History of Science kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physical Geography and Geoecology Physical Geography and Geoecology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physical Geography and Geoecology Physical Geography and Geoecology prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Physical Geography and Geoecology Physical Geography and Geoecology kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Physical Geography and Geoecology Physical Geography and Geoecology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physical Chemistry Physical Chemistry prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Physical Chemistry Physical Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physical Chemistry Physical Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physical Chemistry Physical Chemistry kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Regional and Political Geography Regional and Political Geography prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Regional and Political Geography Regional and Political Geography kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Regionální a politická geografie Regionální a politická geografie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Regionální a politická geografie Regionální a politická geografie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Social Geography and Regional Development Social Geography and Regional Development prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Social Geography and Regional Development Social Geography and Regional Development kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Sociální geografie a regionální rozvoj Sociální geografie a regionální rozvoj prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Sociální geografie a regionální rozvoj Sociální geografie a regionální rozvoj kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Teoretická a evoluční biologie Teoretická a evoluční biologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Teoretická a evoluční biologie Teoretická a evoluční biologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Theoretical and Evolutionary Biology Theoretical and Evolutionary Biology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Theoretical and Evolutionary Biology Theoretical and Evolutionary Biology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Vývojová a buněčná biologie Vývojová a buněčná biologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Vývojová a buněčná biologie Vývojová a buněčná biologie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Vývojová a buněčná biologie Vývojová a buněčná biologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Vývojová a buněčná biologie Vývojová a buněčná biologie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Zoologie Zoologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Zoologie Zoologie prezenční doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Zoologie Zoologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Zoologie Zoologie kombinovaná doktorské DSP II čeština 4 roky Detail
  Zoology Zoology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Zoology Zoology prezenční doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail
  Zoology Zoology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Zoology Zoology kombinovaná doktorské DSP II angličtina 4 roky Detail