Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  zavřít

  • Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů v akademickém roce 2020/2021 nebyly dosud zveřejněny.

  Přírodovědecká fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Albertov 6
  Město: Praha 2
  PSČ: 128 00
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.natur.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jana Skalická
  Telefon: +420221951155
  E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 760,--
  Poznámka: Platební údaje jsou uvedeny v oddíle "Náležitosti přihlášky".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 24.-25.1.2020
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 29. února 2020.

  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
  ● Ukončené středoškolské vzdělání doložené do 30. září 2020. Uchazeči, kteří složí maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2020 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2020.
  Absolventi českých SŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
  Absolventi zahraničních SŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-bakalarskeho-studia
  ● Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud je stanovena a nebylo od ní upuštěno).
  ● Ke studiu programu Bioinformatika budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 40 bodů ze 100 možných.
  ● Ke studiu programů Geologie, Geotechnologie a Hospodaření s přírodními zdroji budou přijati všichni uchazeči, kteří splní stanovené vzdělání (přijímací zkouška není stanovena).
  ● Ke studiu ostatních programů a oborů budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v testu nebo při ústní zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů a oborů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  ● V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a přijmout všechny uchazeče o studium daného studijního programu nebo oboru, kteří splní stanovené vzdělání.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
  Řádný termín: 9. – 12. června 2020
  Náhradní termín: 22. června 2020 - pouze SP Bioinformatika, 23. června 2020 – ostatní SP

  POZVÁNKA k přijímací zkoušce je zasílána POUZE V ELEKTRONICKÉ podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě zdůvodněna a důvody musí být doloženy. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. maturitní či absolventská zkouška konaná v období 8. – 14. června 2020. Další náhradní termín se nepřipouští.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

  Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 31. března 2020.
  Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

  POPIS PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  ● Přijímací zkouška je jednokolová písemná formou testu nebo ústní formou pohovoru (specifikováno v přehledu studijních programů a oborů).
  ● Předměty přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů a oborů.
  ● V případě podání přihlášky ke studiu dvou a více studijních oborů nebo programů se shodnými předměty přijímací zkoušky uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou.
  ● Každý test nebo ústní pohovor (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně 100 body.
  ● Testy přijímací zkoušky nebo ústní zkouška jsou v českém jazyce.
  ● Termíny zkoušky z jednotlivých předmětů se nepřekrývají.

  OBSAHOVÁ NÁPLŇ odborného testu z Biologie, Chemie, Geografie, Matematiky, Základní orientace v problematice obyvatelstva a ústní zkoušky pro obor Ochrana životního prostředí vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů. Navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  Odborná zkouška z matematiky pro program Bioinformatika vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního oboru, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).

  UPUŠTĚNÍ OD PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče, pokud splní níže uvedené podmínky stanovené pro jednotlivé obory.
  Žádost, jejíž nedílnou součástí je stanovený doklad o splnění podmínek, je třeba podat (nikoliv elektronicky) do 10. května 2020.

  Účast v příslušném kole olympiády, SOČ a soutěže Eurorebus se dokládá úředně ověřenou kopií diplomu nebo osvědčení o účasti. Účast v semináři/kurzu pořádaném PřF a/nebo MFF se dokládá kopií osvědčení o účasti. Výuka vybraných předmětů a dosažených známek se dokládá úředně ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení nebo Výpisu pololetní a konečné klasifikace za jednotlivé ročníky. Výsledek Národní srovnávací zkoušky se dokládá kopií certifikátu o zkoušce.

  Jiné důvody, než účast ve stanovených soutěžích v České a Slovenské republice a seminářích/kurzech PřF a MFF počínaje rokem 2017, absolvování uvedené výuky s dosaženým průměrem při vykonání maturitní zkoušky na české a slovenské střední škole počínaje rokem 2017 a absolvování testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (Scio) v aktuálním akademickém roce, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

  Ke studiu VŠECH bakalářských studijních programů s výjimkou programu Bioinformatika budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola
  Biologické olympiády kategorie A
  Fyzikální olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Matematické olympiády kategorie A a P
  Zeměpisné olympiády kategorie D
  Geologické olympiády kategorie B
  a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ v oborech
  1. Matematika a statistika
  2. Fyzika
  3. Chemie
  4. Biologie
  5. Geologie a geografie
  8. Ochrana a tvorba životního prostředí

  Ke studiu bakalářského studijního programu
  Bioinformatika
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola Biologické olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Fyzikální olympiády kategorie A Matematické olympiády kategorie A a P,

  a úspěšní řešitelé krajských kol
  Fyzikální olympiády kategorie A, B, C a D
  Matematické olympiády kategorie A, B, C a P
  a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ v oborech 1. Matematika a statistika
  2. Fyzika
  3. Chemie
  4. Biologie
  a úspěšní řešitelé
  Matematického korespondenčního semináře MFF UK
  Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK
  Korespondenčního semináře z programování MFFUK
  Lingvistického koresponden. semináře Pralinka MFF UK
  Korespondenčního semináře M&M MFFUK.


  Ke studiu bakalářských studijních programů
  Aplikovaná geografie
  Demografie
  Ochrana životního prostředí
  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Geografie se zaměřením na vzdělávání
  a studijních oborů
  Geografie a kartografie
  Klinická a toxikologická analýza
  Povrchová a podzemní voda
  Vědy o Zemi
  budou s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati také uchazeči, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v rámci 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 70 a více v každém oddílu testu:
  - Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo
  - Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).
  Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

  Ke studiu bakalářského studijního programu
  Demografie
  budou s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati také uchazeči, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v rámci 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 60 a více v každém oddílu testu Základy společenských věd.
  Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

  Ke studiu bakalářských studijních programů
  Biochemie
  Chemie
  Chemie a fyzika materiálů
  Medicinální chemie
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
  Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání
  a studijního oboru
  Klinická a toxikologická analýza
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajských kol
  Biologické olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Fyzikální olympiády kategorie A
  Matematické olympiády kategorie A a P
  Zeměpisné olympiády kategorie D.

  Ke studiu bakalářských programů
  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání
  Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
  Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
  Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
  Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání
  Geografie se zaměřením na vzdělávání
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ v oborech
  12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
  14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

  Ke studiu bakalářských studijních programů
  Biochemie
  Chemie
  Chemie a fyzika materiálů
  Medicinální chemie
  Ochrana životního prostředí
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
  Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání
  a studijního oboru
  Klinická a toxikologická analýza
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) pořádaného PřF UK, kteří ve školním roce 2018/2019 získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů nebo ve školním roce 2019/2020 získají v 1. - 3. sérii alespoň 50 % z celkového počtu bodů 1. - 3. série.

  Ke studiu bakalářského studijního programu
  Ochrana životního prostředí
  a studijních oborů
  Povrchová a podzemní voda
  Vědy o Zemi
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajského kola
  Ekologické olympiády
  Biologické olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Fyzikální olympiády kategorie A
  Matematické olympiády kategorie A a P
  Zeměpisné olympiády kategorie D
  Geologické olympiády kategorie B
  a také řešitelé krajského kola středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech
  Matematika a statistika
  Fyzika
  Chemie
  Biologie
  Geologie a geografie
  Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
  Ochrana a tvorba životního prostředí

  Ke studiu bakalářských studijních programů
  Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
  Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
  a studijních oborů
  Povrchová a podzemní voda
  Vědy o Zemi
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také
  úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2018/2019 nebo v první sérii školního roku 2019/2020 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“).

  Ke studiu bakalářských studijních programů
  Aplikovaná geografie
  Demografie
  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Geografie se zaměřením na vzdělávání
  a studijních oborů
  Geografie a kartografie
  Povrchová a podzemní voda
  Vědy o Zemi
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK
  a také úspěšní řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie a geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu

  Ke studiu bakalářského studijního programu
  Ochrana životního prostředí
  a studijních oborů
  Povrchová a podzemní voda
  Vědy o Zemi
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také uchazeči, kteří absolvovali na české nebo
  slovenské střední škole výuku předmětu Biologie nebo Chemie nebo Zeměpis/Geografie nebo Fyzika nebo Matematika v 1. - 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným celkovým prospěchem do 2,0 vč.; do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné známky ročníků
  a také úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola soutěže Eurorebus kategorie SŠ


  Ke studiu bakalářských studijních programů
  Aplikovaná geografie
  Demografie
  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
  Geografie se zaměřením na vzdělávání
  a studijního oboru
  Geografie a kartografie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajských kol
  Matematické olympiády kategorie A a P
  Zeměpisné olympiády kategorie D
  a také uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku předmětu Zeměpis/Geografie (u čtyřletých gymnázií v 1. - 3. ročníku, u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným výsledným prospěchem do 1,5 vč.; do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné známky ročníků
  a také úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola soutěže Eurorebus kategorie SŠ


  NAHLÍŽENÍ DO SPISU
  Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.


  Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.
  Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00 Praha 2
  Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  Jana Skalická, tel. + 420 221 951 155, e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

  Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

  Informace o PŘÍPRAVNÝCH KURZECH k přijímacím zkouškám jsou na webové stránce https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/programy/zajmove/pripravne-kurzy
  Náležitosti přihlášky: PŘIHLÁŠKA KE STUDIU A POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM
  Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 29. února 2020. Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupovými údaji do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

  Na každý zvolený program, příp. obor nebo specializaci v rámci programu, se podává samostatná přihláška. Specializaci v rámci programu si uchazeč volí při podání přihlášky ke studiu, v rámci programu uchazeč může podat přihlášku na více specializací.

  Programy se zaměřením na vzdělávání jsou vyhlašovány v pevných kombinacích ve struktuře maior (uvedený jako 1. v kombinaci) + minor program. V maior programu student povinně zpracovává bakalářskou práci.

  Poplatek ve výši 760,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 29. února 2020.

  Platební údaje:
  Název účtu: Univerzita Karlova
  Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha-město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: 988018
  IBAN: CZ8701000000192764980247
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky.
  Do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno uchazeče.
  Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

  V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.
  Kontaktní osoba: Jana Skalická
  Telefon: +420221951155
  E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 760,--
  Poznámka: Platební údaje jsou uvedeny v oddíle "Náležitosti přihlášky".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 24.-25.1.2020
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 29. února 2020.

  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
  ● Ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně bakalářském stupni studia doložené do 30. září 2020.
  Uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2020 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2020.
  Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom). Tento požadavek se nevztahuje na absolventy bakalářského studia na Univerzitě Karlově.
  Absolventi zahraničních VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-magisterskeho-a-doktorskeho-studia
  ● Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).
  ● Uchazeči budou přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů získaných při přijímací zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů a oborů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  ● V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a budou přijati všichni uchazeči o studium daného studijního programu nebo oboru, kteří splní stanovené vzdělání.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
  Řádný termín: 15. – 19. června 2020
  Náhradní termín: 29. června 2020

  POZVÁNKA k přijímací zkoušce je zasílána POUZE V ELEKTRONICKÉ podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. absolventská či studijní zkouška konaná v období 15. - 19. června 2020. Žádost musí být náležitě zdůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

  Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 31. března 2020.
  Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

  POPIS PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  ● Přijímací zkouška je jednokolová ústní formou pohovoru
  ● Předměty a rozsah přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů a oborů
  ● Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků
  ● Každá zkouška je hodnocena maximálně 100 body

  UPUŠTĚNÍ OD PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče podané (nikoliv elektronicky) do 31. března 2020, pokud splní podmínky stanovené pro jednotlivé programy/obory.
  Jiné důvody, než studium níže uvedených oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.
  Ke studiu navazujících magisterských studijních oborů
  Fyzická geografie a geoekologie
  Kartografie a geoinformatika
  Regionální a politická geografie
  Sociální geografie a regionální rozvoj
  a studijního programu
  Demografie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
  1301R007 Geografie a kartografie
  1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
  1301R027 Sociální geografie a geoinformatika
  1303R005 Demografie se sociologií
  1303R004 Demografie se sociální geografií
  1303R002 Demografie s ekonomií
  7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání
  7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání
  3913R001 Vědy o Zemi
  1202R011 Povrchová a podzemní voda
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Učitelství geografie pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
  7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání
  7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
  Krajina a společnost
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
  1301R007 Geografie a kartografie
  1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
  1301R027 Sociální geografie a geoinformatika
  7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání
  7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání
  1303R004 Demografie se sociální geografií
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Geologie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
  1201R004 Geologie
  1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
  1201R015 Praktická geobiologie
  1201R018 Geotechnologie
  7504R008 Geologie se zaměřením na vzdělávání
  7504R179 Geologie se zaměřením na vzdělávání
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Aplikovaná geologie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
  1201R004 Geologie
  1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
  1201R018 Geotechnologie
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Hydrologie a hydrogeologie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
  1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
  1201R004 Geologie
  1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
  1201R018 Geotechnologie
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
  Klinická a toxikologická analýza
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního oboru
  1403R002 Klinická a toxikologická analýza
  kteří dosáhli studijního průměru za prvních pět semestrů do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne pátého semestru (tj. do posledního dne daného zimního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Učitelství chemie pro střední školy
  Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
  Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy
  Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
  7504R009 Chemie se zaměřením na vzdělávání
  7504R182 Chemie se zaměřením na vzdělávání
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 3,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Do studijního průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů.

  NAHLÍŽENÍ DO SPISU
  Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

  VOLBA SPECIALIZACE v rámci studijního programu
  Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.


  Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.
  Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00 Praha 2
  Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  Jana Skalická, tel.: + 420 221951155, e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

  Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni
  Náležitosti přihlášky: PŘIHLÁŠKA KE STUDIU A POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM
  Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 29. února 2020. Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupovými údaji do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

  Na každý zvolený program, příp. obor v rámci programu, se podává samostatná přihláška.
  U programů Sociální epidemiologie a Globální migrační a rozvojová studia je povinnou elektronickou přílohou k přihlášce motivační dopis.

  Programy "Učitelství...pro střední školy" jsou vyhlašovány v pevných kombinacích ve struktuře maior (uvedený jako 1. v kombinaci) + minor program. V maior programu student povinně zpracovává diplomovou práci.

  Poplatek ve výši 760,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 29. února 2020.

  Platební údaje:
  Název účtu: Univerzita Karlova
  Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: 988018
  IBAN: CZ8701000000192764980247
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky.
  Do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno.
  Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

  V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: 24.-25.1.2020
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o fakultě: Poštovní kontakt:
  Univerzita Karlova
  Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení
  Albertov 6
  128 00 Praha 2

  Osobní kontakt:
  Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  Další informace jsou k dispozici na webové stránce http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 19-2764980247/0100
  IBAN: CZ87 0100 0000 1927 6498 0247
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 988018

  Počty

  Celkový počet studentů: 4803
  Celkový počet absolventů: 1313
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 4790
  Z toho do bakalářských studijních programů: 3366
  Z toho do magisterských studijních programů: 1066

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Aplikovaná geografie Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Aplikovaná geografie Aplikovaná geografie se specializací Sociální geografie a geoinformatika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biochemie Biochemie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Bioinformatika Bioinformatika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK.
  Biologie Biologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biologie Ekologická a evoluční biologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Demografie Demografie se specializací Demografie s ekonomií prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Demografie Demografie se specializací Demografie s historií prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Demografie Demografie se specializací Demografie s veřejnou a sociální politikou prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Demografie Demografie se specializací Demografie se sociální geografií prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Demografie Demografie se specializací Demografie se sociologií prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geografie Geografie a kartografie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geografie se zaměřením na vzdělávání Geografie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geografie se zaměřením na vzdělávání Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geografie se zaměřením na vzdělávání Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie Geologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie Praktická geobiologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie se zaměřením na vzdělávání Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie se zaměřením na vzdělávání Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geotechnologie Geotechnologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Hospodaření s přírodními zdroji Hospodaření s přírodními zdroji prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Hydrologie a hydrogeologie Povrchová a podzemní voda prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie a fyzika materiálů Chemie a fyzika materiálů prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Klinická a toxikologická analýza Klinická a toxikologická analýza prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Medicinální chemie Medicinální chemie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Speciální chemicko-biologické obory Molekulární biologie a biochemie organismů prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Vědy o Zemi Vědy o Zemi prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Analytická chemie Analytická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Anorganická chemie Anorganická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Antropologie a genetika člověka Antropologie a genetika člověka prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Aplikovaná geologie Aplikovaná geologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biochemie Biochemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Bioinformatika Bioinformatika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  Botanika Botanika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Buněčná biologie Buněčná biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Demografie Demografie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Ecology Ecology prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Ekologie Ekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Evoluční biologie Evoluční biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Experimentální biologie rostlin Experimentální biologie rostlin prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Fyzikální chemie Fyzikální chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Fyziologie živočichů Fyziologie živočichů prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Genetika, molekulární biologie a virologie Genetika, molekulární biologie a virologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geobiologie Geobiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Fyzická geografie a geoekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Kartografie a geoinformatika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Krajina a společnost prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Regionální a politická geografie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Sociální geografie a regionální rozvoj prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geologie Geologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Globální migrační a rozvojová studia Globální migrační a rozvojová studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Povinnou elektronickou přílohou k přihlášce je motivační dopis.
  Hydrologie a hydrogeologie Hydrologie a hydrogeologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie a fyzika materiálů Chemie a fyzika materiálů prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Imunologie Imunologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Klinická a toxikologická analýza Klinická a toxikologická analýza prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Medicinální chemie Medicinální chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Mikrobiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Organická chemie Organická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Parazitologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Protistologie Protistologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Reprodukční a vývojová biologie Reprodukční a vývojová biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Sociální epidemiologie Sociální epidemiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Povinnou elektronickou přílohou k přihlášce je motivační dopis.
  Teoretická a evoluční biologie Teoretická a evoluční biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství geologie pro střední školy Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství geologie pro střední školy Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Zoologie Zoologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen