Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Husitská teologická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Pacovská 350/4, P.O.Box 56
  Město: Praha 4 - Krč
  PSČ: 140 21
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.htf.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: ThDr. Kateřina Patová
  Telefon: +420222539203
  Fax na studijní odbor: +420241732294
  E-mail: studijni@htf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 870
  Poznámka: Dodatečné přijímací řízení se nekoná do studijních programů:
  Sociální pedagogika
  Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
  Sociální a charitativní práce

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Pondělí 24.1.2022, aktuální program dne otevřených dveří a navazující přednášky k přijímacímu řízení viz www.htf.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací zkouška se koná pouze do studijních programů Sociální pedagogika a Religionistika. Ostatní studijní programy jsou bez přijímací zkoušky.

  Přijímací zkouška do studijního programu Sociální pedagogika proběhne formou znalostního testu. Test obsahuje 20 uzavřených otázek za 1 bod a jednu otevřenou, kvalitativní za 4 body. Uchazeč může v testu získat až 24 bodů. Kritériem pro přijetí do studijního programu Sociální pedagogika bude pořadí uchazeče, na kterém se umístil s ohledem na získaný počet bodů ve znalostním testu, popř. i v bonifikaci, ve které lze získat až 4 body. Kvóta pro přijetí v roce 2022/2023 činí 40 uchazečů.

  Přijímací zkouška do studijního programu Religionistika probíhá ve formě ústního pohovoru. Uchazeč předloží seznam přečtené literatury, která ho motivuje k zájmu o religionistiku. Budou mu pak položeny dvě otázky, které se týkají literatury z tohoto seznamu. Za odpověď na každou z obou otázek lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů. Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 20 bodů.

  O přijetí uchazečů do studijních programů, ve kterých se neověřují znalosti přijímací zkouškou, rozhoduje děkan fakulty. Přijati jsou ti uchazeči, kteří splní podmínky přijímacího řízení - podají přihlášku do studijního programu, zaplatí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením a doloží dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

  Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena prostřednictvím systému Uchazeč, ke kterému obdrží heslo po podání přihlášky ke studiu.

  Poznámka:
  U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2.
  Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.
  Zahraniční uchazeči musí předložit také některý z následujících dokladů:
  a. doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace");
  b. doklad o udělení Evropského bakalaureátu;
  c. zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska);
  d. nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (zpoplatněno 870 Kč).

  Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: UK HTF, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 na studijní oddělení fakulty. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 66661389/0800.
  Více informací pro uchazeče se zahraničním SŠ vzděláním naleznete na webových stránkách fakulty: https://www.htf.cuni.cz/HTF-699.html

  Další informace o přijímacím řízení viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz
  Náležitosti přihlášky: Na každý studijní program a obor musí být podána samostatná přihláška.
  Přihláška (elektronická, listinná) musí obsahovat v příloze stručný životopis zaměřený především na motivaci ke studiu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení.
  Kontaktní osoba: ThDr. Kateřina Patová
  Telefon: +420222539203
  Fax na studijní odbor: +420241732294
  E-mail: studijni@htf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 870
  Poznámka: Dodatečné přijímací řízení se nekoná do studijních programů:
  Sociální a charitativní práce

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Pondělí 24.1.2022, aktuální program dne otevřených dveří viz www.htf.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací zkouška probíhá ve formě ústního pohovoru. Každému uchazeči budou položeny dvě otázky z předepsané literatury. Každý studijní program vypisuje vlastní studijní literaturu i otázky. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů. Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 20 bodů.

  Upuštění od přijímací zkoušky:
  S upuštěním od přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří absolvovali obdobný nebo stejný bakalářský nebo magisterský studijní program, jehož součástí byly níže uvedené předměty s příslušným typem atestace a současně z těchto předmětů byli hodnoceni klasifikací výborně (1) nebo velmi dobře (2). Děkan rozhodne o upuštění od přijímací zkoušky na základě žádosti o upuštění od přijímací zkoušky podané uchazečem v rámci přijímacího řízení.
  Vyžadované předměty pro navazující magisterské programy:
  SP Husitská teologie - biblická hebrejština, novozákonní řečtina nebo latina - ZK
  SP Pravoslavná teologie - biblická hebrejština, novozákonní řečtina nebo latina - ZK
  SP Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice - Antická filozofie - ZK, Středověká filozofie - ZK a Novověká filozofie - ZK
  SP Judaistika - Biblická hebrejština - ZK
  SP Religionistika - Úvod do religionistiky - ZK
  SP Sociální a charitativní práce - Úvod do sociální a charitativní práce - Z, Teorie a metody sociální a charitativní práce - ZK, Metody sociální práce I. a II. - Z,ZK, Sociální práce se seniory - ZK, Praxe a supervize I., II. a III., Z a portfolio
  SP Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy - Obecná pedagogika - ZK a Sociální psychologie - ZK

  Další informace pro přijetí bez přijímací zkoušky viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz

  Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena prostřednictvím systému Uchazeč, ke kterému obdrží heslo po podání přihlášky ke studiu.

  Poznámka:
  U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2.
  Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.
  Zahraniční uchazeči musí předložit také některý z následujících dokladů:
  a. doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace");
  b. zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu - jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28.3.2015, u těch se postupuje dle písmene c) ), v Polsku, Maďarsku, Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c));
  c. nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (zpoplatněno 870 Kč).

  Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: UK HTF, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 na studijní oddělení fakulty. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 66661389/0800.
  Více informací pro uchazeče se zahraničním VŠ vzděláním naleznete na webových stránkách fakulty: https://www.htf.cuni.cz/HTF-699.html

  Další informace o přijímacím řízení viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz
  Náležitosti přihlášky: Na každý studijní program a obor musí být podána samostatná přihláška.
  Přihláška (elektronická, listinná) musí obsahovat v příloze stručný životopis zaměřený především na motivaci ke studiu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
  Telefon: +420222539210
  Fax na studijní odbor: +420241732294
  E-mail: marketa.langer@htf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 720,-
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 770,-
  Poznámka: Fakulta neprovádí přípravný kurz.
  Doktorské studijní programy jsou programy bez specializace.

  Poznámka: Administrativní poplatek = poplatek za úkony spojené s přijímacím
  řízením.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Pondělí 24.1.2022, aktuální program dne otevřených dveří a navazující přednášky k přijímacímu řízení viz www.htf.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce.
  Pozvánka bude fakultou zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.
  Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Uchazeč podává přihlášku do prezenční nebo kombinované formy studia.
  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 870 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Informace pro uchazeče se zahraničním SŠ a VŠ vzděláním https://www.htf.cuni.cz/HTF-699.html. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova, Pacovská 350/4, P.O.BOX 56, 140 21 Praha 4 nejpozději do 30. 4. 2022. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení.
  Bankovní spojení: 66661389/0800
  IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389
  SWIFT: GIBA CZ PX
  Variabilní symbol: ID přihlášky
  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0333
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379
  Převodová pošta pro platbu složenkou: 140 21
  Specifický symbol: 111
  Náležitosti přihlášky: Na každý studijní program a formu studia musí být podána samostatná přihláška.

  Vyžadované přílohy, které tvoří nedílnou součást přihlášky, jsou:
  • Úředně ověřené kopie magisterského diplomu a vysvědčení o státních závěrečných zkouškách nebo dodatku k diplomu (uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně nedokončili magisterské studium, předloží úřední doklad o tom, že studují poslední ročník magisterského nebo navazujícího magisterského studia).
  • Doklad o znalosti řeckého jazyka nebo latinského jazyka nebo hebrejského jazyka na úrovni vysokoškolské zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu pro studijní program Husitská teologie.
  • Doklad o znalosti hebrejského jazyka na úrovni vysokoškolské zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu pro studijní program Judaistika.
  • Doklad o složení zkoušky z řečtiny nebo z latiny na HTF UK nebo se srovnatelnou zkoušku na jiném pracovišti (čtyřsemestrální kurz zakončený zkouškou)pro program Raně křesťanská studia.
  • Strukturovaný životopis opatřený podpisem, včetně přehledu dosavadní odborné činnosti uchazeče; odborné stáže, účast na konferencích apod.
  • Seznam prostudované odborné literatury, který dokládá (konkretizuje) zájem uchazeče o zvolený program. Tento seznam není totožný se seznamem literatury, který uchazeč předkládá jako součást projektu své doktorské práce!
  • Motivační dopis, který dokládá (konkretizuje) zájem uchazeče o zvolený program.
  • Návrh projektu připravované dizertační práce dle předepsané formální struktury opatřený podpisem uchazeče. Formální struktura projektu dizertační práce: předkládá se v rozsahu 4 - 6 normovaných stran a musí obsahovat - stručný úvod do zpracovávané problematiky (popis tématu), její vymezení, cíl a základní pracovní hypotézu; musí přesvědčivě doložit, že téma projektu nebylo dosud zpracováno nebo není zpracováno dostatečně a že práce na tématu je přínosem dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod.; základní metodologická východiska, zvažovanou strukturu práce; stručný rozbor hlavních pramenů a literatury. Oborová rada, resp. garanti studijních oborů mohou pro přijímací zkoušky vyhlásit preferovaná témata doktorských projektů.
  • Přihláška (elektronická, listinná) musí obsahovat ve své příloze doklad o zaplacení administrativního poplatku (originál ústřižku složenky, dokladu o bankovním převodu, potvrzení z pokladny HTF). Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
  Administrativní poplatek za přijímací řízení - platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 30. 4. 2022 (zákon č. 111/98 Sb., poplatek je nevratný).
  Poznámka: Husitská teologická fakulta nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto následku bude uchazeč poučen. Pokud byly dokumenty o ukončení vysokoškolského studia vydány jinou vysokou školou než se sídlem v ČR nebo SR, je třeba tyto dokumenty dodat s úředním překladem do českého jazyka a požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Pokud je jazykem výuky český jazyk, podává uchazeč strukturovaný životopis a návrh projektu disertační práce v českém jazyce. Pokud je jazykem výuky anglický jazyk, podává uchazeč strukturovaný životopis a návrh projektu disertační práce v anglickém jazyce.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Pondělí, 24. ledna 2022, aktuální program dne otevřených dveří viz www.htf.cuni.cz
  Doktorské studijní programy jsou programy bez specializace.

  Poznámka: Administrativní poplatek = poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.
  Informace o fakultě: Husitská teologická fakulta představuje teologickou fakultu s multidisciplinárním zaměřením. Svoje posluchače připravuje k akademické práci, k duchovenskému poslání i k uplatnění v různých profesích v oblasti školství, kultury, sociálních služeb, státní správy, nebo i politiky a služeb v zahraničí. Husitská teologická fakulta je od svých počátků spjata s Církví československou husitskou, která vznikla začátkem roku 1920 z hnutí katolického modernismu.

  Studium a akademické působení na fakultě je však přístupné všem bez rozdílu konfese, pohlaví, rasy, politické příslušnosti a světového názoru a fakulta respektuje konfesionální postoje posluchačů a je nábožensky tolerantní, o čemž svědčí také pestrost nabízených studijních oborů.

  V současné době Husitská teologická fakulta nabízí studium teologie dvou křesťanských konfesí – husitskou teologii a pravoslavnou teologii – a dále studium judaistiky, religionistiky, filozofie a jiných neteologických oborů jako sociální a charitativní práce a pedagogiky.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0333
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379
  Účet: 66661389/0800
  IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389
  SWIFT:GIBACZPX
  Variabilní symbol: ID přihlášky
  Specifický symbol: 111

  Počty

  Celkový počet studentů: 538
  Přepočtený počet učitelů: 42,64
  Celkový počet absolventů: 46
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 587
  Z toho do bakalářských studijních programů: 508
  Z toho do magisterských studijních programů: 79

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Husitská teologie Husitská teologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Husitská teologie Husitská teologie kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Husitská teologie Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Husitská teologie Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Husitská teologie Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Religionistika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pravoslavná teologie Pravoslavná teologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pravoslavná teologie Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pravoslavná teologie Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pravoslavná teologie Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Religionistika Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Religionistika Religionistika se sdruženým studiem Judaistika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Religionistika Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Sociální a charitativní práce Sociální a charitativní práce prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Sociální pedagogika Sociální pedagogika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Husitská teologie Husitská teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Husitská teologie Husitská teologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Husitská teologie Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Husitská teologie Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Husitská teologie Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Religionistika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Pravoslavná teologie Pravoslavná teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Pravoslavná teologie Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Pravoslavná teologie Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Pravoslavná teologie Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Religionistika Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Religionistika Religionistika se sdruženým studiem Judaistika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Religionistika Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociální a charitativní práce Sociální a charitativní práce prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociální a charitativní práce Sociální a charitativní práce kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Husitská teologie Husitská teologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Husitská teologie Husitská teologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Judaistika Judaistika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Judaistika Judaistika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Raně křesťanská studia Raně křesťanská studia prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Raně křesťanská studia Raně křesťanská studia kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail