Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  zavřít

  • Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů v akademickém roce 2019/2020 nebyly dosud zveřejněny.

  Husitská teologická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Pacovská 350/4, P.O.Box 56
  Město: Praha 4 - Krč
  PSČ: 140 21
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.htf.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Datum zasedání AS: 17.09.2018
  Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Chaloupková
  Telefon: +420222539203
  Fax na studijní odbor: +420241732294
  E-mail: studijni@htf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 690

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Pondělí 28.1.2019, aktuální program dne otevřených dveří a navazující přednášky k přijímacímu řízení viz www.htf.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací řízení je jednokolové, složené ze dvou částí (první část není vyřazovací):

  1. Písemná část:
  znalostní test /kulturně literární, historické a náboženské otázky/ (max. 50 bodů)

  10 kulturně literárních otázek po 1 bodu (celkem lze získat 10 b.)
  10 historických otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)
  10 náboženských otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)

  2. Ústní část:
  pohovor zaměřený na motivaci ke studiu a vybraný program (max. 50 bodů)
  Pozn.: objektivita hodnocení ústního pohovoru bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po programech.

  Celkem lze získat za obě části přijímací zkoušky maximálně 100 bodů.

  Kritériem pro přijetí na HTF bude bodový výsledek přijímací zkoušky a pořadí uchazeče, na kterém se umístil v konkrétním programu.

  Poznámka:
  U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2. Ten je nutné odevzdat nejpozději do konce srpna na Studijní oddělení fakulty. Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: ujop.cuni.cz/cce

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Věda a výzkum/Nostrifikace. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: UK HTF, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 nejpozději do konce srpna na studijní oddělení fakulty. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 66661389/0800.

  Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena prostřednictvím systému Uchazeč, ke kterému obdrží heslo po podání přihlášky ke studiu.

  Další informace viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz
  Náležitosti přihlášky: Na každý studijní program musí být podána samostatná přihláška.
  K přihlášce je třeba vložit do přílohy:
  - stručný životopis zaměřený především na motivaci ke studiu
  Datum zasedání AS: 17.09.2018
  Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Chaloupková
  Telefon: +420222539203
  Fax na studijní odbor: +420241732294
  E-mail: studijni@htf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 690

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Pondělí 28.1.2019, aktuální program dne otevřených dveří viz www.htf.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací řízení tvoří ústní pohovor zaměřený na znalosti příslušného studijního programu, odpovídající dosaženému bakalářskému vzdělání.

  Pozn.: objektivita hodnocení bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po programech.

  Každému uchazeči budou položeny dvě otázky zaměřené na znalosti příslušného studijního programu. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů.

  Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 30 bodů.

  Kritéria pro přijetí bez přijímací zkoušky viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz

  Poznámka:
  U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2. Ten je nutné odevzdat nejpozději do konce srpna na Studijní oddělení fakulty.
  Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Věda a výzkum/Nostrifikace. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: HTF, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 nejpozději do konce srpna na studijní oddělení fakulty. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 66661389/0800.

  Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena prostřednictvím systému Uchazeč, ke kterému obdrží heslo po podání přihlášky ke studiu.

  Další informace viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz
  Náležitosti přihlášky: Na každý studijní program a obor musí být podána samostatná přihláška.
  K přihlášce je třeba vložit do přílohy:
  - stručný životopis zaměřený především na motivaci ke studiu

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Pondělí 28.1.2019, aktuální program dne otevřených dveří viz www.htf.cuni.cz
  Informace o fakultě: Husitská teologická fakulta představuje teologickou fakultu s multidisciplinárním zaměřením. Svoje posluchače připravuje k akademické práci, k duchovenskému poslání i k uplatnění v různých profesích v oblasti školství, kultury, sociálních služeb, státní správy, nebo i politiky a služeb v zahraničí. Husitská teologická fakulta je od svých počátků spjata s Církví československou husitskou, která vznikla začátkem roku 1920 z hnutí katolického modernismu.

  Studium a akademické působení na fakultě je však přístupné všem bez rozdílu konfese, pohlaví, rasy, politické příslušnosti a světového názoru a fakulta respektuje konfesionální postoje posluchačů a je nábožensky tolerantní, o čemž svědčí také pestrost nabízených studijních oborů.

  V současné době Husitská teologická fakulta nabízí studium teologie tří křesťanských konfesí – husitskou teologii, pravoslavnou teologii a starokatolickou teologii – a dále studium judaistiky, religionistiky, filozofie a jiných neteologických oborů jako sociální a charitativní práce a pedagogiky.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0333
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379
  Účet: 66661389/0800
  IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389
  SWIFT:GIBACZPX
  Variabilní symbol: ID přihlášky
  Specifický symbol: 111

  Počty

  Celkový počet studentů: 848
  Přepočtený počet učitelů: 42,6
  Celkový počet absolventů: 170
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 554
  Z toho do bakalářských studijních programů: 301
  Z toho do magisterských studijních programů: 253

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice - Husitská teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice - Judaistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie - Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie - Judaistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie - Religionistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Judaistika Judaistika - Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Judaistika Judaistika - Husitská teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Judaistika Judaistika - Religionistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Religionistika Religionistika - Husitská teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Religionistika Religionistika - Judaistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Sociální a charitativní práce Sociální a charitativní práce prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Sociální pedagogika Sociální pedagogika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Pravoslavná teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Starokatolická teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice - Husitská teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice - Judaistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie - Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie - Judaistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie - Religionistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Judaistika Judaistika - Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Judaistika Judaistika - Husitská teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Judaistika Judaistika - Religionistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Religionistika Religionistika - Husitská teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Religionistika Religionistika - Judaistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Sociální a charitativní práce Sociální a charitativní práce prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Pravoslavná teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Starokatolická teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen