Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Husitská teologická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Pacovská 350/4, P.O.Box 56
  Město: Praha 4 - Krč
  PSČ: 140 21
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.htf.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Datum zasedání AS: 17.09.2018
  Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Chaloupková
  Telefon: +420222539203
  Fax na studijní odbor: +420241732294
  E-mail: studijni@htf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 690

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Pondělí 28.1.2019, aktuální program dne otevřených dveří a navazující přednášky k přijímacímu řízení viz www.htf.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací řízení je jednokolové, složené ze dvou částí (první část není vyřazovací):

  1. Písemná část:
  znalostní test /kulturně literární, historické a náboženské otázky/ (max. 50 bodů)

  10 kulturně literárních otázek po 1 bodu (celkem lze získat 10 b.)
  10 historických otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)
  10 náboženských otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.)

  2. Ústní část:
  pohovor zaměřený na motivaci ke studiu a vybraný program (max. 50 bodů)
  Pozn.: objektivita hodnocení ústního pohovoru bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po programech.

  Celkem lze získat za obě části přijímací zkoušky maximálně 100 bodů.

  Kritériem pro přijetí na HTF bude bodový výsledek přijímací zkoušky a pořadí uchazeče, na kterém se umístil v konkrétním programu.

  Poznámka:
  U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2. Ten je nutné odevzdat nejpozději do konce srpna na Studijní oddělení fakulty. Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: ujop.cuni.cz/cce

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Věda a výzkum/Nostrifikace. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: UK HTF, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 nejpozději do konce srpna na studijní oddělení fakulty. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 66661389/0800.

  Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena prostřednictvím systému Uchazeč, ke kterému obdrží heslo po podání přihlášky ke studiu.

  Další informace viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz
  Náležitosti přihlášky: Na každý studijní program musí být podána samostatná přihláška.
  K přihlášce je třeba vložit do přílohy:
  - stručný životopis zaměřený především na motivaci ke studiu
  Datum zasedání AS: 17.09.2018
  Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Chaloupková
  Telefon: +420222539203
  Fax na studijní odbor: +420241732294
  E-mail: studijni@htf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 640
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 690

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Pondělí 28.1.2019, aktuální program dne otevřených dveří viz www.htf.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací řízení tvoří ústní pohovor zaměřený na znalosti příslušného studijního programu, odpovídající dosaženému bakalářskému vzdělání.

  Pozn.: objektivita hodnocení bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po programech.

  Každému uchazeči budou položeny dvě otázky zaměřené na znalosti příslušného studijního programu. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů.

  Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 30 bodů.

  Kritéria pro přijetí bez přijímací zkoušky viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz

  Poznámka:
  U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka – CCE, úroveň B2. Ten je nutné odevzdat nejpozději do konce srpna na Studijní oddělení fakulty.
  Zkoušku lze absolvovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy /UJOP/ Univerzity Karlovy: http://ujop.cuni.cz/cce.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Věda a výzkum/Nostrifikace. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: HTF, Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 nejpozději do konce srpna na studijní oddělení fakulty. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 66661389/0800.

  Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena prostřednictvím systému Uchazeč, ke kterému obdrží heslo po podání přihlášky ke studiu.

  Další informace viz webové stránky fakulty: www.htf.cuni.cz
  Náležitosti přihlášky: Na každý studijní program a obor musí být podána samostatná přihláška.
  K přihlášce je třeba vložit do přílohy:
  - stručný životopis zaměřený především na motivaci ke studiu

  Doktorské studijní programy

  Datum zasedání AS: 15.10.2018
  Kontaktní osoba: ThDr. Marketa Langer
  Telefon: +420222539210
  Fax na studijní odbor: +420241732294
  E-mail: marketa.langer@htf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 540,-
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 590,-
  Poznámka: Fakulta neprovádí přípravný kurz.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce.
  Pozvánka bude fakultou zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.
  Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Uchazeč podává přihlášku do prezenční nebo kombinované formy studia.
  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Informace pro uchazeče se zahraničním SŠ a VŠ vzděláním https://www.htf.cuni.cz/HTF-699.html. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova, Pacovská 350/4, P.O.BOX 56, 140 21 Praha 4 nejpozději do 30. 4. 2019. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení.
  Bankovní spojení: 66661389/0800
  IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389
  SWIFT: GIBA CZ PX
  Variabilní symbol: ID přihlášky
  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0333
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379
  Převodová pošta pro platbu složenkou: 140 21
  Specifický symbol: 111
  Náležitosti přihlášky: Vyžadované přílohy, které tvoří nedílnou součást přihlášky, jsou:
  • Úředně ověřené kopie magisterského diplomu a vysvědčení o státních závěrečných zkouškách nebo dodatku k diplomu (uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně nedokončili magisterské studium, předloží úřední doklad o tom, že studují poslední ročník magisterského nebo navazujícího magisterského studia).
  • Doklad o znalosti řeckého jazyka nebo latinského jazyka nebo hebrejského jazyka na úrovni vysokoškolské zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu pro studijní obor Husitská teologie.
  • Doklad o znalosti hebrejského jazyka na úrovni vysokoškolské zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu pro studijní obor Judaistika.
  • Strukturovaný životopis opatřený podpisem včetně přehledu dosavadní odborné činnosti uchazeče (seznam prostudované odborné literatury, který dokládá (konkretizuje) zájem uchazeče o zvolený obor - tento seznam není totožný se seznamem literatury, který uchazeč předkládá jako součást projektu své doktorské práce; odborné stáže, účast na konferencích apod.).
  • Motivační dopis, který dokládá (konkretizuje) zájem uchzače o zvolený obor.
  • Návrh projektu připravované dizertační práce dle předepsané formální struktury opatřený podpisem uchazeče. Formální struktura projektu dizertační práce: předkládá se v rozsahu 4 - 6 normovaných stran a musí obsahovat - stručný úvod do zpracovávané problematiky (popis tématu), její vymezení, cíl a základní pracovní hypotézu; musí přesvědčivě doložit, že téma projektu nebylo dosud zpracováno nebo není zpracováno dostatečně a že práce na tématu je přínosem dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod.; základní metodologická východiska, zvažovanou strukturu práce; stručný rozbor hlavních pramenů a literatury. Oborová rada, resp. garanti studijních oborů mohou pro přijímací zkoušky vyhlásit preferovaná témata doktorských projektů.
  • Přihláška (elektronická, listinná) musí obsahovat ve své příloze doklad o zaplacení administrativního poplatku (originál ústřižku složenky, dokladu o bankovním převodu, potvrzení z pokladny HTF). Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
  Administrativní poplatek za přijímací řízení - platbu na účet fakulty je nutné odeslat do 30. 4. 2019 (zákon č. 111/98 Sb., poplatek je nevratný).
  Poznámka: Husitská teologická fakulta nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto následku bude uchazeč poučen. Pokud byly dokumenty o ukončení vysokoškolského studia vydány jinou vysokou školou než se sídlem v ČR nebo SR, je třeba tyto dokumenty dodat s úředním překladem do českého jazyka a požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Pokud je jazykem výuky český jazyk, podává uchazeč strukturovaný životopis a návrh projektu disertační práce v českém jazyce. Pokud je jazykem výuky anglický jazyk, podává uchazeč strukturovaný životopis a návrh projektu disertační práce v anglickém jazyce.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Pondělí 28.1.2019, aktuální program dne otevřených dveří viz www.htf.cuni.cz
  Informace o fakultě: Husitská teologická fakulta představuje teologickou fakultu s multidisciplinárním zaměřením. Svoje posluchače připravuje k akademické práci, k duchovenskému poslání i k uplatnění v různých profesích v oblasti školství, kultury, sociálních služeb, státní správy, nebo i politiky a služeb v zahraničí. Husitská teologická fakulta je od svých počátků spjata s Církví československou husitskou, která vznikla začátkem roku 1920 z hnutí katolického modernismu.

  Studium a akademické působení na fakultě je však přístupné všem bez rozdílu konfese, pohlaví, rasy, politické příslušnosti a světového názoru a fakulta respektuje konfesionální postoje posluchačů a je nábožensky tolerantní, o čemž svědčí také pestrost nabízených studijních oborů.

  V současné době Husitská teologická fakulta nabízí studium teologie tří křesťanských konfesí – husitskou teologii, pravoslavnou teologii a starokatolickou teologii – a dále studium judaistiky, religionistiky, filozofie a jiných neteologických oborů jako sociální a charitativní práce a pedagogiky.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0333
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379
  Účet: 66661389/0800
  IBAN: CZ62 0800 0000 0000 6666 1389
  SWIFT:GIBACZPX
  Variabilní symbol: ID přihlášky
  Specifický symbol: 111

  Počty

  Celkový počet studentů: 848
  Přepočtený počet učitelů: 42,6
  Celkový počet absolventů: 170
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 554
  Z toho do bakalářských studijních programů: 301
  Z toho do magisterských studijních programů: 253

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Religionistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Religionistika Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Religionistika Religionistika se sdruženým studiem Judaistika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Sociální a charitativní práce Sociální a charitativní práce prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Sociální pedagogika Sociální pedagogika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Pravoslavná teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Starokatolická teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Husitská teologie Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Judaistika Judaistika se sdruženým studiem Religionistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Religionistika Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Religionistika Religionistika se sdruženým studiem Judaistika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Sociální a charitativní práce Sociální a charitativní práce prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Pravoslavná teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Starokatolická teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Husitská teologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Husitská teologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Husitská teologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Husitská teologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Judaistika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Judaistika prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Judaistika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Judaistika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen